Byla I-458-142/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Simui Gudynui ir atsakovo atstovui Robertui Dumbliauskui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo sprendimo išaiškinimo klausimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008-09-17 rašto Nr. A51-20200 panaikinimo, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“, UAB „HC ir R-IV projektai“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“, ir

Nustatė

2Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „May Fair Investments“ (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008-09-17 sprendimą Nr. A51-20200; 2) įpareigoti Vilniaus miesto administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines sąlygas, pakeičiant visą Sąvado 6 dalį taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios prisijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinierinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos investicijos“ ir/ arba „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygas, bei aiškiai identifikuotos prisijungimo prie atitinkamų tinklų vietos; 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atsakyti į visus pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. prašyme pateiktus klausimus bei reikalavimus (klausimai ir reikalavimai išvardijami).

32009 m. sausio 26 d. byloje buvo priimtas teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ skundas tenkintas iš dalies. Nuspręsta: panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 09 17 raštą „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti; kitus pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ reikalavimus atmesti.

4Teisme 2009 02 23 gautas pareiškėjo atstovo prašymas dėl sprendimo išaiškinimo. Kartu pateiktas prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo, pradėtas spręsti rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 45 straipsnio 2 dalis) – 2009 03 03 priimta teismo nutartis dėl prašymo trūkumų pašalinimo.

5Prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėjas nurodo, kad prašo išaiškinti dėl pareiškėjo skundo 5.1 punkte numeriu 3 pažymėto prašymo (a) ir (b) dalių tenkinimo. Nurodo į teismo sprendimo motyvuojamosios dalies I punktą, kuriame pasakyta, kad pareiškėjų atsakovui teiktame 2008 06 17 prašyme nebuvo keliami tokie reikalavimai, kurie nurodomi teismui keliamų reikalavimų 3 punkte, punktuose a ir b. Sprendime nurodoma, kad todėl 3 punkto reikalavimai pilnumoje negali būti tenkinami.

6Pareiškėjas teigia, kad pareiškėjo skundo 3 reikalavimo a ir b punktai, priešingai nei nurodyta sprendime, buvo išdėstyti atsakovui pateikto pareiškėjo prašymo 4 dalies 2 ir 3 punktuose. Pareiškėjas sulygina reikalavimus, teiktus atsakovui, ir reikalavimus, teiktus teismui. Pareiškėjas teigia, kad reikalavimų palyginimas akivaizdžiai parodo, kad minėti punktai yra iš esmės tapatūs. Prašymų tarpusavyje skirtumus pareiškėjas pabraukė ir teigia, kad nurodyti skirtumai nekeičia pačių prašymų esmės ir yra tiesiog sąlygoti teksto, t. y. dėl to, kad bendrovės sąvoka keičiama į UAB „May fair investment“, konkretizuojamas žemės sklypas ir detalaus plano konkretus pavadinimas.

7Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar pareiškėjo skundo teismui 3 numeriu pažymėto reikalavimo a ir b punktuose išdėstyti prašymai yra tapatūs pareiškėjo prašymo atsakovui 4 prašymo 2 ir 3 punktuose išdėstytiems reikalavimams, ir prašo išaiškinti šio klausimo įtaką teismo sprendimui. Pareiškėjas nurodo, kad jam labai svarbu, kad teismas išaiškintų, ar atsakovas, pateikdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo prašymo, privalės juo atsakyti ir į pareiškėjo prašymo 4 dalies 2 ir 3 punkto reikalavimus.

8Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą dėl sprendimo išaiškinimo (pateiktas vienas atsiliepimas dėl teismo išlaidų ir dėl sprendimo išaiškinimo) pasisako, kad remiantis ABTĮ 94 straipsnio 3 dalimi, kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Aiškina, kad šiuo atveju pareiškėjo prašymas išaiškinti sprendimą negali būti tenkinamas, nes sprendimas jau yra įvykdytas. Paaiškina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2009 02 27 raštu įvykdė teismo sprendimą, t. y. atsakė į pareiškėjo 2008 06 17 prašymą ir kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl naujų techninių sąlygų išdavimo. Paaiškina, kad netgi nagrinėjant pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo dėl pareiškėjo 2008 06 17 prašymo 4 dalies 2 ir 3 punktų ir skundo 3 reikalavimo a ir b punktų atitikimo, toks prašymas negali būti tenkinamas, nes, atsakovo manymu, teismas 2009 01 26 sprendime aiškiai konstatavo, kad pareiškėjo 3 reikalavimo punktai a ir b iš viso negali būti sprendžiami, kol pareiškėjui neišduotos naujos techninės sąlygos arba nurodytos konkrečios kliūtys toms sąlygoms gauti. Teigia, kad esant įvykdytam teismo sprendimui, prašymas išaiškinti sprendimą negali būti tenkinamas.

9Pateikė 2009 02 27 raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8), kuriuo pareiškėjui pateikė sprendimą dėl pareiškėjo 2008 06 17 prašymo. Taip pat pateikė raštus UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, kuriais, vykdydami teismo sprendimą, pateikė šioms bendrovėms pareiškėjo paraiškas projektavimo (techninėms) sąlygoms parengti.

10Teisme 2009 03 13 gautas papildomas pareiškėjo prašymas dėl teismo sprendimo išaiškinimo, kartu ir dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas rašytinio proceso tvarka.

11Papildomame prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėjas teikia prašymą: atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 27 raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8) „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“, išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 01 26 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-458-142/2009 šiais aspektais: ar tinkamo teismo sprendimo įvykdymo tikslais Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA), atsakydama į pareiškėjo prašymo 4 dalyje (1) numeriu pažymėtą prašymą (ir tuo pačiu į pareiškėjo 2008 06 26 prašymą projektavimo sąlygų sąvadui gauti), privalo išduoti pareiškėjui naują projektavimo sąlygų sąvadą su atitinkamai pakeistomis visomis techninėmis sąlygomis, įskaitant vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų sąlygas; ar VMSA, vykdydama teismo sprendimą, turi pareigą atsakyti į pareiškėjo prašymo 4 dalies (2), (3) ir (5) numeriais pažymėtus klausimus; ar VMSA atsakymas, kad ji „nėra ta institucija, kuri konstatuoja Konkurencijos įstatymo pažeidimus“, laikoma tinkamu teismo sprendimo įvykdymu ir tinkamu bei išsamiu atsakymu į pareiškėjo prašymo 4 dalies (4) numeriu pažymėtą prašymą?

12Motyvuodamas šį prašymą pareiškėjas nurodo, kad siekia išaiškinti, ar VMSA 2009 02 27 raštas yra laikytinas tinkamu teismo sprendimo įvykdymu. Analizuoja savo 2008 06 17 rašto VMSA reikalavimus ir aiškina, kad minėtu raštu neatsakyta į visus pareiškėjo 2008 06 17 rašte keltus klausimus. Pareiškėjas nesutinka ir su 2009 02 27 VMSA rašte išsakytu teiginiu dėl konkurencijos normų taikymo, nurodo, kad teismo sprendime šiuo klausimu buvo pasisakyta plačiau. Aiškina, kad VMSA 2009 02 27 raštu neatsakyta į pareiškėjo 2008 06 17 prašymo 4 dalies (5) numeriu pažymėtą prašymą.

13Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas nesutiko su papildytu prašymu dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir pasisakė, kad teismo sprendimą pilnutinai įvykdė. Paaiškino, kad pateikė teismui tai patvirtinančius dokumentus – atsakymą į pareiškėjo 2008 06 17 raštą bei raštus, patvirtinančius, kad pareiškėjo paraiška dėl naujų projektavimo sąlygų išdavimo pateikta inžinierinių tinklų savininkams. Laikosi nuomonės, kad sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis ABTĮ 94 straipsnio nuostatomis, kurios neleidžia sprendimo aiškinti, kai jis jau įvykdytas.

14Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, daro išvadą, kad prašymas negali būti tenkinamas.

15Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju nagrinėjamas prašymas tik dėl teismo sprendimo išaiškinimo, bet ne dėl teismo sprendimo tinkamo įvykdymo. Teismo sprendimų vykdymo tvarka nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 97 straipsnyje. Ši norma leidžia pareiškėjui išsiimti vykdomąjį raštą ir siekti sprendimo įvykdymo per antstolį. Teismo sprendimai vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Taip pat teismas neaiškina teismo sprendimo vykdymo klausimų, kaip prašo pareiškėjas 2009 03 13 teisme gautame prašyme (b. l. 180-185), nes ABTĮ tokios teisės nesuteikia.

16Nagrinėjamas prašymas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 01 26 sprendimo išaiškinimo. Teismo sprendimo nusprendžiamojoje dalyje pasakyta: „panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 09 17 raštą „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti.“. Pastebėtina, kad sprendimo nusprendžiamoji dalis yra vienareikšmiška ir negali būti niekaip interpretuojama – yra du pareiškėjo prašymai, dėl kurių pareiškėjui turi būti pateikti administraciniai sprendimai.

17Atsakovas pateikė teismui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 27 raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8) (b. l. 175-176) bei 2009 03 02 raštą Nr. A51-4802-(2.15.2.31-MP8) UAB „Grinda“ ir 2009 03 02 raštą Nr. A51-4801-(2.15.2.31-MP8) UAB „Vilniaus vandenys“ (b. l. 177, 178). Iš 2009 02 27 rašto turinio matyti, kad juo atsakoma į pareiškėjo 2008 06 17 prašymą, o iš kitų raštų matyti, kad jais persiunčiama pareiškėjo paraiška projektavimo (techninėms) sąlygoms parengti, kas rodo, kad naujų projektavimo sąlygų sąvado parengimo procedūra pradėta. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą teismo sprendimo nusprendžiamąją dalį, konstatuojama, kad atsakovas teismo sprendimą įvykdė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2009 02 27 rašte sakoma, kad juo atsakoma į visą pareiškėjo 2008 06 17 prašymą administracijai, bet ne į jo dalį. Teismo sprendime buvo nuspręsta, kad visas pilnutinai pareiškėjo 2008 06 17 prašymas turi būti išnagrinėtas iš naujo, o pareiškėjui turi būti pateiktas Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantis administracinis aktas. Teismo sprendimo nusprendžiamojoje dalyje buvo nustatyta, kad turi būti tinkamai išnagrinėtas ir pareiškėjo 2008 06 26 prašymas projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Tokių prašymų nagrinėjimas vyksta tam tikra, teisės aktuose nustatyta, tvarka. Teismo sprendime nebuvo pasakyta, kad 2008 06 26 prašymas turi būti tenkinamas, o buvo pasakyta, kad ir šis prašymas turi būti išnagrinėtas taip, kaip to reikalauja Viešojo administravimo įstatymas. Atsakovas, vykdydamas teismo sprendimą, kreipėsi į atitinkamus subjektus dėl naujų projektavimo sąlygų išdavimo pareiškėjui. Atsakovas nepateikė pareiškėjui motyvuoto atsisakymo pradėti naujų projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą, kas taip pat būtų teismo sprendimo įvykdymas, o šią procedūrą pradėjo vykdyti. Motyvai dėl 2008 06 17 ir 2008 06 26 prašymų nagrinėjimo savivaldybės administracijoje teikiami ne kaip teismo sprendimo išaiškinimas, o dėl to, kad būtų įvertinta, ar teismo sprendimas įvykdytas. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima teigti, kad atsakovas įvykdė visus teismo sprendimo nusprendžiamosios dalies reikalavimus (dėl pareiškėjo 2008 06 17 ir 2008 06 26 prašymų išnagrinėjimo). Antra vertus, šis konstatavimas nereiškia, kad teismo sprendimas įvykdytas tinkamai. Jeigu pareiškėjas mano, kad teismo sprendimas įvykdytas netinkamai (pavyzdžiui, pareiškėjui raštu nepateiktas atsakymas dėl 2008 06 26 prašymo nagrinėjimo eigos ar kt.), pareiškėjas gali pasinaudoti ABTĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka ir reikalauti tinkamo teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovo atstovas teigia, kad teismo sprendimą įvykdė, o nagrinėjant pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, šis atsakovo teiginys, patvirtintas pateiktais dokumentais, negali būti paneigtas. Pastebėtina, kad naujas atsakovo 2009 02 27 sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktuose nustatyta tvarka. Taip pat gali būti ginčijami atsakovo sprendimai, veiksmai ar neveikimas dėl naujo projektavimo sąlygų sąvado išdavimo procedūros pagal pareiškėjo 2008 06 26 prašymą.

18Kadangi teismo sprendimas įvykdytas, ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis neleidžia išaiškinti priimto sprendimo, todėl prašymas dėl sprendimo išaiškinimo netenkinamas.

19Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalimi, 149 straipsniu teismas

Nutarė

20pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ prašymo išaiškinti teismo sprendimą netenkinti.

21Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „May Fair Investments“ (toliau – ir... 3. 2009 m. sausio 26 d. byloje buvo priimtas teismo sprendimas, kuriuo... 4. Teisme 2009 02 23 gautas pareiškėjo atstovo prašymas dėl sprendimo... 5. Prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėjas nurodo, kad prašo... 6. Pareiškėjas teigia, kad pareiškėjo skundo 3 reikalavimo a ir b punktai,... 7. Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar pareiškėjo skundo teismui 3 numeriu... 8. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą dėl... 9. Pateikė 2009 02 27 raštą Nr. A51-4742(2.15.2.31-MP8), kuriuo pareiškėjui... 10. Teisme 2009 03 13 gautas papildomas pareiškėjo prašymas dėl teismo... 11. Papildomame prašyme dėl sprendimo išaiškinimo pareiškėjas teikia... 12. Motyvuodamas šį prašymą pareiškėjas nurodo, kad siekia išaiškinti, ar... 13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas nesutiko su papildytu... 14. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo... 15. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir... 16. Nagrinėjamas prašymas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 01... 17. Atsakovas pateikė teismui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto... 18. Kadangi teismo sprendimas įvykdytas, ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis neleidžia... 19. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3... 20. pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ prašymo išaiškinti teismo... 21. Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui...