Byla 2-13221-534/2013
Dėl žalos atlyginimo.Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis

2sekretoriaujant E.Radėnienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui M. T.,

4atsakovui A. L. ir atstovui adv.E. B.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ferana“ ieškinį atsakovui A. L. dėl žalos atlyginimo.Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas BUAB „Ferana“ administratorius prašo teismą ieškinį tenkinti. Nurodo, kad pagal bendrovės dokumentus nuo 2008-06-02 iki 2012-06-14 vienintelis akcininkas ir bendrovės vadovas buvo atsakovas A. L.. Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2011-09-12 iki 2012-01-19 iš bendrovės BUAB „Ferana“ banko sąskaitos grynais pinigais paimta 126700 litų. Nurodo, kad duomenų kaip panaudoti iš sąskaitos paimti pinigai nėra, todėl, vadovaujantis LR CK 2.87 str., prašo iš buvusio bendrovės vadovo priteisti žalą 126700 litus, 5 procentų palūkanas. Nurodo, kad atsakovas bendrovės išlaidas bando pagrįsti kvitais degalams, tačiau bendrovė neturėjo automobilio.

7Atsakovas A. L. prašo ieškinį atmesti, nes jis paimtus pinigus panaudojo ūkio reikmėms, sutarties vykdymui, jis jų nepasisavino. Nurodo, kad buhalterinę apskaitą vedė nusamdyta bendrovė, bendrovės buhalterinius dokumentus perdavė naujam bendrovės akcijų savininkui.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nagrinėjamoje byloje pagal byloje pateiktus įrodymus nustatytos faktinės aplinkybės: UAB ,,Ferana“ Vilniaus apugardos teismo 2012-09-05 nutartimi buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administratorių biuras“(b.l.5,6). Iš teismo nutarties turinio matyti, kad bendrovė nemoka darbuotojams darbo užmokestį, neatsiskaito su kreditoriui, Juridinių asmenų registrui nuo 2007 metų neteikia metinių finansinės atskaitomybės dokumentų. Iš Juridinių asmenų registro (b.l.39-42) nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2008-06-05 iki 2012-06-14 bendrovės vadovu buvo atsakovas A. L.. Ieškovas teismui pateikė DNB banke turėtų sąskaitų išrašą su vykdytais mokėjimais (b.l.9-34) ir nurodo, kad teismui pateiktoje suvestinėje lentelėje (b.l.35-38) yra užfiksuotos datos ir laikas kada buvo paimti gryni pinigai iš bendrovės sąskaitos. Iš rašytinių įrodymų nustatyta, kad paimta grynais pinigais iš viso 126700 litų laikotarpiu nuo 2011-09-12 iki 2012-01-19. Ieškovas nurodo, kad pinigai paimti atsakovo vadovavimo metu, duomenų kas ir kur panaudojo paimtus iš banko sąskaitos pinigus nėra. Ieškovas prašo priteisti nuostolius iš atsakovo, nes jis kaip vadovas buvo atsakingas už bendrovės veiklą, pinigų panaudojimą. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7, 8, 10, 12 dalis, bendrovės vadovas vadovauja įmonei organizuodamas kasdieninę bendrovės veiklą, savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais bei atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Juridinio asmens dalyviui atsakomybė pagal CK 2.50 str. 3 d. atsiranda tik dėl nesąžiningų jo veiksmų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad CK 2.50 str. 3 d. nustato papildomą atsakomybę juridinio asmens dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdami ribota turtine atsakomybe, tais atvejais, kai jų veiksmai sąlygoja, kad juridinis asmuo negali pilnai įvykdyti prievolės kreditoriui ir jos siekia išvengti nesąžiningais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-02-18 nutartis Nr. 3K-3-124/2004). Civilinės atsakomybės paskirtis – kompensuoti nukentėjusiojo patirtą žalą, t. y. asmuo turi būti grąžinamas į tokią turtinę padėtį, kokioje jis buvo iki žalos jam padarymo. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio mėn. 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-506/2011). Pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką įmonės valdymo organų civilinės atsakomybės klausimais, įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Faktinės aplinkybės rodo, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, naudojosi bendrovės piniginėmis lėšomis nepateikdamas jų panaudojimo ataskaitos, neįformindamas buhalterijoje pinigų panaudojimo. LR CK 2.87 str. 4 d. numatytas juridinio asmens valdymo organo nariui draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu. LR CK 2.87 str. 7 d. numatyta pareiga juridinio asmens valdymo organo nariui atlyginti žalą juridiniam asmeniui visa apimtimi. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą yra ūkinė operacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos dokumentais, o už apskaitos organizavimą pagal įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (BAĮ 12 str. 1 d., 21 str.). Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. numato: „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“. Paminėto įstatymo 21 straipsnis numato, kad už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas ir už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Atsakovas A. L. teismui nurodė, kad buhalterinę apskaitą vykdė nusamdyta bendrovė, kurios adreso ir pavadinimo neatsimena. Teismui 2013-05-08 atidėjus bylos nagrinėjimą, kad atsakovas A. L. galėtų pateikti iš buhalteriją tvarkiusios bendrovės dokumentus, į 2013-05-23 dienos teismo posėdį atsakovas A. L. buhalterinių dokumentų nepateikė. Teismas, apibendrinęs byloje šalių pateiktus įrodymus, nustatė, kad atsakovas A. L. nevykdė Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str., 12 str., 21 str. reikalavimų, nepaisė LR CK 2.87 str. 4 d. numatyto draudimo juridinio asmens valdymo organo nariui painioti juridinio asmens turtą su savo turtu. Atsakovas A. L. naudodamasis vadovaujamos bendrovės sąskaitoje esančiais pinigais ir neįformindamas buhalterijoje jų panaudojimo, padarė bendrovei žalą, kurią, vadovaujantis LR CK 2.87 str. 7 d., privalo atlyginti. Teismas, vadovaudamasis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str., 12 str., 21 str., LR CK 2.87 str. 4 d. ir 7 d., 6.245 – 6.249 str. str., ieškinį tenkina.

10Teismas atmeta atsakovo atsikirtimus ir įrodymus. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-19/2012; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011; 2011 m. kovo 25 d. d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009; ir kt.).

11Atsakovas A. L. teismui negalėjo nurodyti asmens ar bendrovės, kuri tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, o kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo nutarties (b.l.5,6) UAB ,,Ferana“ Juridinių asmenų registrui nuo 2007 metų neteikė metinių finansinės atskaitomybės dokumentų. Apygardos teismo nutartis įrodo, kad nuo 2007 bendrovė nemoka darbuotojams darbo užmokestį, neatsiskaito su kreditoriui, Juridinių asmenų registrui nuo 2007 metų neteikia metinių finansinės atskaitomybės dokumentų. Atsakovas A. L. atsikirsdamas į ieškinį pateikė degalinės kvitus (b.l.64-85), tačiau iš VĮ „Regitros“ pažymos nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2009 iki 2012 metų UAB ,,Ferana“ vardu registruotų automobilių nebuvo. Atsakovo pateikti įrodymai, kad tyrėja paėmė finansinius dokumentu atmetami (b.l.62,63,115-119), nes atsakovas 2013-05-08 teismo posėdyje nurodė, kad dokumentus perdavė naujam bendrovės savininkui J. J. (b.l.59,60), kurio adreso, gyvenamosios vietos nežino. 2013-05-23 teismo posėdyje teigia, kad dokumentus perdavė tyrėjai (b.l.119,120). Teismas atsakovo veiksmus vertina kaip siekį išvengti žalos atlyginimo prievolės, o pateiktus protokolus iš tyrimo įstaigos atmeta kaip įrodymą, nes jie neatitinka LR CPK 114 str. 1 d. ir 197 str. 2 d. reikalavimų keliamiems oficialiems įrodymams. Atsakovas A. L. siekia išvengti atsakomybės, nes nežino kas ir kaip vedė buhalterinę apskaitą. Atsakovas bendrovės akcijų pirkėją (b.l.60), kai kreditorius pagrasino iškelti bankroto bylą ir iškėlė bankroto bylą (b.l.99-101) teisme, susirado internete. Atsakovas A. L. teismui nurodo, kad pirkėjas nesidomėjo bendrovės balansu, skolomis, turtine padėtimi, o jis nesidomėjo kas perka ir kodėl perka bankrutuojančią bendrovę. Teismas atsakovo veiksmus vertina kaip siekį išvengti atsakomybės prieš kreditorius.

12LR CK 6.37 str 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteisia 5 proc. dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš A. L., a.k( - ) BUAB „Ferana“, j.a.k.125025521, naudai 126700 litų nuostolių atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš A. L., a.k( - ) 3534 litų žyminį mokestį valstybės naudai.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai