Byla 2-1004-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2sekretoriaujant Renatai Kovierei,

3dalyvaujant ieškovo Ą. P. atstovui adv. L. M., ieškovui Ą. P.,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje nagrinėjo ieškovo Ą. P. ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Justluka“, atstovaujamai bankroto administratoriaus , tretiesiems asmenims Swed bank“ AB, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Alnida“, M. Gumbrevičiaus paslaugų ir prekybos įmonei „Gelsva“, UAB „KUEHNE+NAGEL“, AB „SEB lizingas“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir

Nustatė

5ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais 2011 05 20 d. RUAB „Justluka“ kreditorių susirinkime protokolu Nr. 1priimtus nutarimus. Nurodo, kad 2011-05-20 RUAB „Justluka" kreditorių susirinkimas priėmė šiuos nutarimus: išrinkti RUAB „Justluka" kreditorių susirinkimo pirmininku kreditoriaus AB„Swedbank" atstovą; patvirtinti kreditorių susirinkimo darbotvarkę; įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kitais darbotvarkės klausimais kreditorių susirinkimo nutarimai nebuvo priimti.

6Dėl nepakankamo balsų skaičiaus buvo nepriimti nutarimai 2,3,4,5 darbotvarkės klausimais : dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano projektui; dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo, dėl informacijos apie restruktūrizavimo plano vykdymą teikimo tvarkos nustatymo; dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos tvirtinimo. Taip pat nurodo, kad nepriėmus nutarimo dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, buvo priimtas nutarimas, kuriuo administratorius buvo įpareigotas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovo manymu kreditorių susirinkimas negalėjo vykti, nes iki įvykusio kreditorių susirinkimo dar buvo tikslinamas kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai. Ieškovas bei jo atstovas teisme prašo patenkinti jų reikalavimus, nes iki šio laiko nėra aiškus AB „SEB lizingas“ finansinio reikalavimo dydis, kadangi Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-675-124/2011 atidėjo jo tvirtinimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr.2-4202-467/2001 dėl išperkamosios nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia , restitucijos taikymo. AB„SEB lizingas" finansinis reikalavimas yra kildinamas iš teisinių santykių, susiklosčiusių tarp restruktūrizuojamos įmonės „Justluka" ir AB „SEB lizingas", vykdant 2007-06-05 išperkamosios nuomos sutartį Nr. S2007-050039, kurios pripažinimas negaliojančia yra sprendžiamas Vilniaus apygardos teisme. Taigi yra nežinomas AB „SEB lizingas" finansinio reikalavimo dydis, jo pagrįstumas. Nurodo, kad AB „SEB reikalavimas yra pareikštas 369165,80Lt sumai, tačiau priklausomai nuo Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos šis reikalavimas gali būti ir 3 500 000 Lt. Kadangi IRĮ 26 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu restruktūrizavimo metu kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai tikslinami (išmokėtos tam tikros sumos, reikalavimai padidinami ir kt.) kreditorių susirinkimas negali vykti anksčiau negu įsiteisės teismo nutartis , kuria patvirtinti atitinkami patikslinti kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai. Iki kreditorių susirinkimo nėra įsiteisėjusios nutarties , kuria būtų patvirtintas toks kreditorių sąrašas bei jų reikalavimai, todėl kreditorių susirinkimas yra neteisėtas ir priimti nutarimai naikintini.

7Be to nesutinka su priimtu nutarimu įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bankroto bylos RUAB „Justluka" iškėlimo. Kreditorių susirinkimo metu nebuvo įsiteisėjusios nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą. Tokia teisė pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 5str. 1 d. nėra suteikta restruktūrizavimo administratoriui.

8Kreditorių susirinkime priimtus nutarimus prašo panaikinti remiantis ĮRĮ 22,26 str. 2 d., 28 str.2 d.

9Atsakovas atsiliepimu į ieškinį pripažįsta , kad sušaukiant kreditorių susirinkimą, nebuvo teismo nutarties, kuria būtų patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai (b.l41-43). Taip pat atžymėjo, kad kreditoriams nesutarus ir nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, administratorius įvykdė ĮRĮ numatytą pareigą ir pateikė prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, teismas 2011 06 13 d. nutartimi nutraukė restruktūrizavimo bylą. Prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

10Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ palieka spręsti teismui, prašo nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui (b.l27-38).

11LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 7 punktas suteikia teisę kreditoriams per 14 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą, juos apskųsti teismui. Ą. P. teismo nutartimi yra pripažintas kreditoriumi, yra patvirtinti jo kreditoriniai reikalavimai , todėl jis turi teisę apskųsti priimtus nutarimus. Nors pateiktas procesinis dokumentas yra įvardintas ieškiniu, tačiau iš ĮRĮ 24 str. 7 punkto formuluotės matyti, kad kreditorius turėjo pateikti skundą, todėl pripažintina, kad teismui yra pateiktas ne ieškinys, o skundas, ir byla nagrinėtina ypatingąja teisena.

12Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1376-124/2010 uždarajai akcinei bendrovei „Justluka“ 2010 12 10 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą . Šia nutartimi nustatė 45 dienų terminą kreditoriniams reikalavimams pateikti bei nustatė 6 mėnesių terminą, t.y. iki 2010 06 10 d. pateikti teismui tvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą. Šios bylos bei nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad restruktūrizuojamoje įmonėje 2011 02 23 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi yra patvirtinti dalies kreditorių reikalavimai 8 394 055 Lt bei 2011 03 22 d. nutartimi patvirtinti UAB KUEHNE+NAGEL 56 603,67 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas. AB „SEB Lizingas‘ pateikė tvirtinti kreditorinį reikalavimą 369 165,80 Lt sumai, šio kreditoriaus reikalavimų tvirtinimas yra atidėtas iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr.2-4202/2011 , kurioje nagrinėjamas RUAB „Justluka“ ieškinys AB „SEB lizingas“ dėl išperkamosios nuomos sutarties sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Tokiu būdu yra nežinomas šio kreditoriaus reikalavimo dydis ir jo pagrįstumas . Kol ginčytini finansiniai reikalavimai nėra patvirtinti teismo, nėra nustatytas baigtinis įmonės kreditorių, turinčių teisę balsuoti kreditorių susirinkime dėl įmonės restruktūrizavimo plano, sąrašas. Todėl nepatvirtinus kreditorių finansinių reikalavimų, negalėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas. ĮRĮ kreditorių teises, tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą, riboja reikalavimu būti restruktūrizuojamos įmonės kreditoriumi ir šios teisės įgyvendinimo neriboja kitomis sąlygomis. ĮRĮ 2 straipsnio penktojoje dalyje pateikiama kreditoriaus sąvoka siejama su turtinių reikalavimų restruktūrizuojamai įmonei pareiškimu, o ne su jų patvirtinimu teismine tvarka, tačiau tai nereiškia, kad asmuo, pareiškęs reikalavimą įmonei, iš karto tampa kreditoriumi ir įgyja visas kreditoriaus teises, o šio reikalavimo pagrįstumo netikrina nei restruktūrizavimo procedūras vykdantis administratorius, nei jas kontroliuojantis teismas. Nuo to momento, kai asmuo įstatymų nustatyta tvarka pareiškia turtinį reikalavimą įmonei, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, jis laikomas potencialiu kreditoriumi, tačiau tikrojo kreditoriaus teisinį statusą ir galimybę disponuoti visomis ĮRĮ įtvirtintomis kreditoriaus teisėmis toks asmuo įgyja tik teismine tvarka patvirtinus jo pareikštą reikalavimą. Tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti įmonės kreditorių turtiniai reikalavimai, potencialūs kreditoriai tampa tikraisiais ir įgyja teisę spręsti įmonės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimą. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio ketvirtąją dalį įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą gali spręsti tik kreditoriai, kurių reikalavimus teismas yra patvirtinęs. Būtent šie tikrieji kreditoriai įgijo teisę spręsti su įmonės tolesniu likimu susijusius klausimus, tarp jų ir restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje P. Š. v. UAB „ Šeba“, bylos Nr. 2-202/2010, bei 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Sklypas“, bylos Nr. 2-281/2010).

13IRĮ 26 str. 2 d. reglamentuota, kad jeigu restruktūrizavimo metu kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai tikslinami (išmokėtos tam tikros sumos, reikalavimai padidinami ir kt.), kreditorių susirinkimas negali vykti anksčiau , negu įsiteisės teismo nutartis , kuria patvirtinti atitinkami patikslinti kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai. Kadangi šiuo atveju nėra žinomas didžiausio kreditoriaus AB „SEB lizingas“ kreditorinis reikalavimas, kreditorių sąrašas yra tikslintinas, todėl kreditorių susirinkimas , kurio nutarimai yra ginčijami, negalėjo būti sušauktas , jis vyko anksčiau nei patvirtintas sąrašas ir kreditorių reikalavimai. Remiantis tuo kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, tuo pačiu ir jame priimti nutarimai yra neteisėti ir yra naikintini. Vienu iš priimtų nutarimu kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi kreditorių susirinkime priimti nutarimai pripažinti neteisėtais, tuo pačiu ir šis nutarimas yra pripažintinas neteisėtu. Pažymėtina, kad šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, kaip numato ĮRĮ 25 str. 4 d. Taip pat atkreiptina, kad ĮRĮ 22 straipsnis, apibrėžiantis administratoriaus pareigas ir teises, tokios teisės kreiptis restruktūrizavimo administratoriui į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nenumato. Be to ĮRĮ 28 str. 2 d. numato, kad toks pareiškimas turi būti pateikiamas tada, kai įsiteisėja teismo nutartis nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą . Įsiteisėjusios nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla nėra priimta. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. nustato asmenis, kurie turi teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto iškėlimo, jų tarpe nėra numatytas restruktūrizuojamos įmonės administratorius.

14Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių Restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio 7 p, CPK 290-291 str.

Nutarė

15Panaikinti 2011 gegužės 20 d. RUAB „Justluka“ kreditorių susirinkime protokolu Nr. 1 priimtus nutarimus.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai