Byla 2-94-340/2015
Dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo ir BUAB „Eltopas“ priešieškinį ieškovui VšĮ „Amžiaus žiedas“ dėl skolos pritesimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovėms bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ įgaliotam asmeniui M. V., advokatei E. T.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ ieškinį atsakovui BUAB „Eltopas“ dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo ir BUAB „Eltopas“ priešieškinį ieškovui VšĮ „Amžiaus žiedas“ dėl skolos pritesimo,

Nustatė

5ieškovas, du kartus patikslinęs ieškinio reikalavimus (t.1, b.l. 134-140, t.2, 74-79), prašo nutraukti tarp VšĮ „Amžiaus žiedas“ ir BUAB „Eltopas“ 2010-03-31 sudarytą sutartį dėl Poilsio namų komplekso, ( - ) projektavimo paslaugų, priteisti iš BUAB „Eltopas“ 64 496 Lt nuostolių atlyginimo, taip pat 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2010-03-31 sutartimi (toliau – Sutartis) atsakovas įsipareigojo atlikti Poilsio namų komplekso, ( - ), projektavimo paslaugas; atliktus projektavimo darbus įsipareigojo perduoti iki 2010-06-30; Sutarties 1.10 punktu buvo susitarta, kad ieškovas atsiskaitys už paslaugų atlikimą, atlikdamas avansinį apmokėjimą pagal grafiką trijų mėnesių laikotarpyje, patvirtinus darbų priėmimo – perdavimo aktą bei pateiktus PVM sąskaitą –faktūrą; galutinis atsiskaitymas bus atliktas patvirtinus galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodyti visi atlikti darbai, bendras plotas, likutinė pinigų suma; apmokėjimas bus atliktas per 5 darbo dienas nuo lėšų užskaitymo iš ES struktūrinės paramos lėšų. Šalys taip pat susitarė, kad tuo atveju, jeigu nebus pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su ES struktūriniais fondais, ieškovas sumoka atsakovui už padarytą projektą ir gautą statybos leidimą 580 000 Lt su PVM per vienerius metus nuo ES struktūrinių fondų atsakymo dienos. 2010-08-16 tarp šalių buvo pasirašytas Papildomas susitarimas, kuriuo šalys susitarė dėl papildomų darbų (kondicionavimo, „protingo namo“ elementų ir pan.) atlikimo; atsakovas įsipareigojo atlikti papildomus darbus iki 2011-02-18. Papildomu susitarimu šalys susitarė, kad už atliktus darbus bus atsiskaityta ir ES struktūrinių fondų lėšų. Atsakovas perdavė darbus tik 2011-08-08 ir 2011-08-09 dienomis, t.y. pavėlavęs. Ieškovas nurodė, jog jam darbų atlikimo terminai buvo svarbūs, nes už projektą buvo numatyta atsiskaityti iš ES struktūrinių fondų lėšų. Dėl atsakovo veiksmų (pavėluoto atliktų darbų perdavimo) jis negalėjo kitai įmonei (UAB „Lux Vivere“) pateikti techninio projekto, kurį savo ruožtu buvo įsipareigojusi iki 2010-12-31 parengti verslo planą pagal ES struktūrinės paramos 2007 – 2013 m. programą VP-3-2.4-SSADM-02-V, tačiau neparengė verslo plano. Dėl atsakovo veiksmų jis taip pat pavėlavo kreiptis dėl ES paramos, atitinkami negavo ir negalėjo gauti jokio teigiamo ar neigiamo atsakymo dėl paramos gavimo.

7Ieškovas teigė, kad atsakovo projektas turi akivaizdžių trūkumų, t.y. trūksta atsakingų asmenų parašų. Pažymėjo, jog CK 6.655 str. 1 d. numato užsakovo pareigą atsiskaityti su rangovu tik tada, jeigu projektavimo darbai perduoti tinkami ir laiku. Nesant atskiro šalių susitarimo pratęsti darbų atlikimo terminus, visi neigiami padariniai tenka vykdytojui. Nurodė, jog projekto įgyvendinimo tikslais kreipėsi į įvairias įmones ir užsakė darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui – UAB „Lux Vivere“ – verslo plano paruošimas (30 000 Lt), E. B. požeminių darbų įmonė (16 000 Lt už sklypų geologinius tyrinėjimus ir kt.), atliktų darbų bendra suma 64 496 Lt. CK 6.652 str. 4 d. numato, kad jeigu rangovas pažeidžia viso darbo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbą ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Teigė, jog jo sumokėtos kitoms įmonėms sumos laikytinos nuostoliais, kurie priteistini iš atsakovo. CK 6 127 str. numato, kad sutarties šalys gali nutraukti sutartį, jeigu kita sutarties šalys nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį ir tas pažeidimas yra esminis. Nurodė, jog jam buvo svarbus projekto įvykdymo terminas, atsakovas jį pažeidė, be to projektas atliktas su trūkumais, kurių atsakovas neištaisė, todėl sutartis nutrauktina.

8Ieškovas su priešieškiniu nesutiko, atsiliepimu prašė jį atmesti. Šalys susitarė, kad Sutartyje ir papildomame susitarime numatytus darbus atsakovas atliks iki 2011-02-18 dienos, tačiau atsakovas perdavė atliktus darbus tik 2011-08-08 ir 2011-08-09. Dėl pavėluotai atliktų darbų jis patyrė nuostolius, kadangi nespėjo kreiptis dėl paramos pagal ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. programą. Pagal Sutarties1.11 punkte numatytą sąlyga, jis turi teisę nepasirašyti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų, jeigu dėl atsakovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodytų apmokėti pateiktų darbų defektai ir/ ar užsakovui padaryti nuostoliai ir/ar darbai atliekami nesilakant darbo plano. Atsakovas atliko darbus nesilakant darbo plano, t.y. pažeidžiant terminus, todėl pagal Sutarties 1.11 punktą jis turi teisę nemokėti už pavėluotai atliktus darbus. Peržiūrėjus perduotą projektinę dokumentaciją buvo nustatyta, kad pateikti techniniai projektai yra su trūkumais ir neatitinka įstatymų, reglamentuojančių statinių projektavimą, reikalavimų.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 770 743,24 Lt skolos. Atsakovas nurodė, kad pagal Sutartį ir Papildomą susitarimą atliko Poilsio namų komplekso, ( - ), projektavimo darbus ir papildomus darbus. Ieškovas vengė priimti atliktus darbus ir juos priėmė tik 2011-08-08 ir 2011-08-09 priėmimo – perdavimo darbų aktais; ieškovo atstovas – direktorius E. J.-K. darbus priėmė be jokių pastabų dėl jų kokybės ar terminų. Priėmimo – perdavimo aktų pagrindu ieškovui buvo pateiktos dvi sąskaitos: 2011-08-08 PVM sąskaita – faktūra Nr. 2011/08/08 720 593,24 Lt sumai ir 2011-08-09 PVM sąskaita – faktūra Nr. 2011/08/09 50 150 Lt sumai. Ieškovas iki šiol neapmokėjo PVM sąskaitų – faktūrų. Šios skolos neapmokėjimas lėmė atsakovo bankrotą. Sutarties 3.1 punktas numato ieškovo pareigą mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną; ieškovas turi sumokėti delspinigius už 183 dienas nuo skolos sumos, t.y. 28 209 Lt.

10Atsakovas atsiliepimu ir patikslintu atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės, patikslinto ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir atmestini. Atsakovas teigė, jog tinkamai vykdė Sutartimi ir Papildomu susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, tačiau dėl paties ieškovo nuolatinių projektavimo užduoties keitimų bei pildymo projektavimo darbai užtruko ilgiau, nei numatyta. Ieškovas toleravo terminų prailginimą ir jokių pretenzijų nereiškė. Pasirašius Sutartį buvo numatyta, kad jis projektuos vieną bendrą objektą ant trijų žemės sklypų - pastatų kompleksą, turintį bendras komunikacijas, bendrus inžinerinius tinklus ir pan., tačiau pradėjus projektavimo darbus ieškovas pageidavo, kad būtų suprojektuoti trys atskiri objektai trijuose žemės sklypuose, turintys atskiras komunikacijas, inžinerinius tinklus; dėl užduoties pasikeitimo jis turėjo atlikti esmines projekto korektūras, praktiškai iš naujo pradėti projektavimo darbus; projektavimo eigoje ieškovas nuolat teikė pageidavimus dėl atitinkamų statinių ir jų dalių, buvo nuolat daromos projekto korektūros.

11Atsakovas nurodė, jog visi projektavimo darbai pagal Sutartį faktiškai buvo atlikti iki 2010-12-31, o Sutartis pilnai įvykdyta 2011-02-14, kai ieškovo įgaliotam asmeniui buvo perduotas paskutinis leidimas statyti. Aplinkybę, kad projektavimo darbai buvo užbaigti iki 2010-12-31, įrodo tai, kad jis užsakė techninio projekto bendrąją ekspertizę 2011-01-05, tuo tarpu tokia ekspertizė gali būti atlikta tik esant parengtam techniniam projektui. Ieškovas, gavęs visus leidimus statyti, esant tinkamai atliktiems darbams, delsė pasirašyti atsakovo parengtus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus ir išrašytas PVM sąskaitas – faktūras iki 2011 m. rugpjūčio 8-9 d.

12Atsakovas nesutiko, kad dėl jo kaltės ieškovas neturėjo galimybės pateikti reikiamos dokumentacijos „UAB „Lux Vivere“, o ši neparengė atitinkamo verslo plano dėl ES struktūrinės paramos gavimo. Faktiškai darbai pagal Sutartį buvo atlikti ir jų rezultatas kartu su leidimais statyti buvo perduoti ieškovui 2011 m. vasario mėn. Be to, iš viešai prieinamos informacijos dėl paramos pagal Europos Komisijos patvirtintą 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, finansavimo ir administravimo sutartys galėjo būti sudaromos iki 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl kokios priežasties ieškovas to nepadarė, atsakovui nėra žinoma. Tikėtina, jog nesikreipimas į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl ES finansavimo projektui buvo sąlygotas ne ieškovo nurodytos priežasties, bet kitų priežasčių. Atsakovo duomenimis, ieškovas neturėjo ir iki šiol neturi nuosavybės teisės į žemės sklypus, kuriuose turėjo būti statomi suprojektuoti pastatai. Kaip matyti iš viešojo registro, sklypai nebuvo perduoti ieškovui nei panaudos, nei nuomos teise. Ši aplinkybė lėmė tai, kad ieškovas nesikreipė dėl ES paramos.

13Atsakovas teigė, jog ieškovo reikalavimas atlyginti patirtus 64 496 Lt dydžio nuostolius nepagrįstas: ieškovas nepagrįstai teigia, kad nuostoliai atsirado dėl to, kad atsakovas neva pavėlavo įvykdyti Sutartį, o termino praleidimas sąlygojo, kad Sutarties įvykdymas ieškovui prarado prasmę. Atsakovas teigė, kad jokių neteisėtų veiksmų nepadarė, Sutartį ir Papildomą susitarimą įvykdė laiku. Atsakovo vertinimu, net ir šiai dienai nėra kliūčių kreiptis į Centrinę projektų valdymo agentūrą su paraiška dėl finansavimo gavimo. Kaip nurodė UAB „Lux Vivere“ 2012-06-26 rašte, ji neprieštarauja, kad Sutartis būtų pratęsta arba sudaryta nauja sutartis dėl verslo plano parengimo, kai bus patvirtinta 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa.

14Atsakovas nurodė, kad ieškovas be pagrindo nurodo, jog atsakovo perduotas techninis projektas yra su trūkumais. Pagal tuo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 23 str. nuostatas, leidimas statyti/rekonstruoti/atnaujinti pastatą galėjo būti išduotas tik po to, kai bus pateiktas techninis projektas ir atitinkamam projektui raštu pritaria Statybos įstatymo 23 str. 17 d. nurodyti institucijų įgalioti valstybės tarnautojai, be to buvo būtina atlikti techninio projekto ekspertizę. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gruodžio 6 d., 2011 m. vasario 2 d. ir 2011 m. vasario 14 d. išduoti leidimai liudija, kad techninis projektas atitiko tiek teisės aktų reglamentavimą, tiek techninę užduoti, bei kad jis buvo ekspertuotas bei neužfiksuota jokių techninio projekto trūkumų.

15Anot atsakovo, ieškovo reikalavimas nutraukti sutartį yra nepagrįstas. Ieškovas motyvuoja, kad jam buvo svarbus darbų įvykdymo (projekto pateikimo) terminas. Dėl termino pažeidimo ieškovas neteko galimybės kreiptis dėl ES paramos, todėl projekto pateikimo termino praleidimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Atsakovas teigė, kad laiku (iki 2011 m. vasario mėn.) faktiškai perdavė ieškovui atliktus darbus; Sutartis pasibaigė jos tinkamu įvykdymu ir negali būti nutraukta. Tuo tarpu ieškovas siekia būti atleistas nuo prievolės atsiskaityti už atliktus ir jo priimtus darbus, motyvuodamas, kad dėl vėlavimo atitinkamų darbų atlikimas jam neteko prasmės. Tačiau atsakovas teigė, kad ieškovas privalo atsiskaityti už tinkamai atliktus ir savalaikiai perduotus projektavimo darbus; atleisti jį nuo prievolės atsiskaityti nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

16Ieškovo atstovai į teismo posėdį neatvyko.

17Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsakovo poziciją, išdėstytą procesiniuose dokumentuose.

18Ieškinys atmetamas, priešieškinys tenkinamas.

19Byloje nustatyta, kad ieškovas VšĮ „Amžiaus žiedas“ ir atsakovas BUAB „Eltopas“ 2010-03-31 sudarė sutartį Nr. 10/03/31 dėl Poilsio namų komplekso, ( - ), projektavimo paslaugų (toliau – Sutartis) (t.1, b.l. 19-27). 2010-08-16 tarp šalių buvo pasirašytas Papildomas susitarimas, kuriuo šalys susitarė dėl papildomų darbų (kondicionavimo, „protingo namo“ elementų ir pan.) atlikimo. Atsakovas įsipareigojo atlikti papildomus darbus iki 2011-02-18 (t.1, b.l. 28). Kaišiadorių rajono savivaldybė išdavė statybos leidimus: 2010-12-06 Nr. LNS-26-101206-00128, 2011-02-02 Nr. LNS-26-110202-00012, 2011-02-14 Nr. LNS-26-110214-00018 pagal projektuotojo subrangovo parengtus statinių projektus (t.1, b.l. 114-119). 2011-08-08 ir 2011-08-09 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais atlikti projektavimo darbai buvo ieškovo priimti be pastabų (t.2, b.l. 46,48). Ieškovas priėmė atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pagrindu atsakovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras (t.2, b.l.47,49). Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas už atliktus darbus neatsiskaitė.

20Nors šalių Sutartis įvardinta kaip projektavimo paslaugų sutartis, Sutartyje atsakovo atliekami projektavimo darbai vadinami projektavimo paslaugomis, tačiau Sutartimi atsakovas įsipareigojo atlikti objekto patalpų išdėstymo architektūrinius sprendinius, parengti ir gauti objekto projektavimo sąlygų sąvadą, parengti objekto techninį projektą ir atsakingose institucijose gauti statybos leidimus, o ieškovas už suteiktas paslaugas apmokėti, t.y. pagal šalių įsipareigojimų turinį tai – projektavimo rangos sutartis (CK 6.700 str. 1 d.).

21Šalių projektavimo rangos santykiams taikomos jų Sutarties ir Papildomo susitarimo nuostatos, Civilinio kodekso XXXIII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos bei CK normos, reglamentuojančios bendruosius rangos santykius.

22Ieškovas reikalauja nutraukti Sutartį CK 6.127 str. 1 d. numatytu pagrindu bei priteisti nuostolius, atsiradusius dėl atsakovo – pažeidusios Sutartį šalies kaltės. Ieškovas teigia, kad remiantis Sutarties 1.11 punktu jis turi teisę nemokėti už pavėluotai ir ne laiku atliktus darbus.

23Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad nagrinėjamu atveju atsakovo prievolė pagal Sutartį ieškovui pasibaigė tinkamu įvykdymu, dėl to Sutartis negali būti nutraukta CK 6.127 str. 1 d. numatytu pagrindu. Pripažinti įvykdytą sutartį negaliojančia pagal CK 6.652 str. 4 d. nuostatas (atsisakymas nuo sutarties), kaip reikalavo ieškovas pirminiame ieškinyje, taip pat nėra pagrindo.

24Kaip jau buvo paminėta, ieškovas be pastabų ir išlygų priėmė atsakovo atliktus darbus pagal 2011-08-08 ir 2011-08-09 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus. Šis faktas sukuria prezumpciją, kad ieškovas gavo tai, ko tikėjosi iš Sutarties ir pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės bei praleistų Sutartyje ir Papildomame susitarime numatytų terminų darbų priėmimo metu neturėjo.

25Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Ieškovas nurodė, kad šalių Sutarties 1.11 punkte įtvirtinta sąlyga, kad užsakovas turi teisę nepasirašyti darbų aktų, jeigu dėl tiekėjo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti pateiktų darbų defektai ir/ar užsakovui padaryti nuostoliai ir/ar darbai atliekami nesilaikant darbo plano, todėl ieškovo manymu, jis turi teisę nemokėti už pavėluotai ir nekokybiškai atliktus atsakovo darbus.

26Pažymėtina, kad darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymas – tai atliktų darbų ir tuo pačiu prievolės įvykdymo priėmimas, t.y. paminėtas šalių Sutarties punktas įtvirtina užsakovo teisę atsisakyti priimti prievolės įvykdymą, esant Sutartyje numatytoms sąlygoms. Tačiau šalių Sutarties 1.11 punktas nagrinėjamoje byloje neaktualus, nes ieškovas (užsakovas) pasirašė atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus ir tokiu būdu priėmė prievolės įvykdymą bei pripažino, kad įvykdymas buvo tinkamas. Ieškovo (užsakovo) teisė atsisakyti priimti prievolės įvykdymą liko neįgyvendinta. Kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui (CK 6.123 str. 2 d.). Teismo manymu, nagrinėjamoje byloje ieškovas tokių įrodymų nepateikė.

27Nors prievolės įvykdymo faktas, patvirtintas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktais, yra reikšmingas šioje byloje, ieškovas niekaip neargumentuoja, kodėl jis priėmė atliktus darbus, jeigu jie, kaip teigia ieškovas, turi akivaizdžių trūkumų ir buvo atlikti pavėluotai, dėl ko Sutarties įvykdymas jam prarado prasmę. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kad darbų atlikimo metu turėtų atsakovui pretenzijų dėl darbų kokybės, reikalavo pašalinti darbų trūkumus ar įspėjo atsakovą dėl tarpinių darbų atlikimo terminų pažeidimų. Jokių duomenų, kad ieškovas reiškė nepasitenkinimą atsakovo veiksmais bet kokia forma, byloje nėra.

28Ieškovo argumentas, kad techninis projektas atliktas su esminiais trūkumais atmetamas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškinio motyvai dėl atsakovo atlikto techninio projekto esminių trūkumų neapibrėžti, nekonkretūs. Atsiliepime į priešieškinį (t.2, b.l. 66-69) ieškovas tarp kitų argumentų nurodo, kad pateikti techniniai projektai yra su trūkumais ir neatitinka įstatymų, reglamentuojančių statinių projektavimą, reikalavimų; patikslintame 2014-06-12 ieškinyje (t.2, b.l. 74-78) nurodo, kad projektas yra su akivaizdžiais trūkumais, t.y. trūksta atsakingų asmenų parašų, originalių dokumentų, techninė dokumentacija yra su trūkumais ir neatitinka techninės užduoties. Ieškovas prašė skirti byloje ekspertizę, siekiant išsiaiškinti, ar parengtas projektas atitinka įstatymus, reglamentuojančius projektų rengimus, ar pagal pateiktą projektą galima pradėti, tęsti ir baigti statybos darbus. Prašymas dėl ekspertizės skyrimo teismo buvo atmestas. Tokie ieškovo nurodyti trūkumai, kaip atsakingų asmenų parašų ar originalių dokumentų nebuvimas, ekspertinio tyrimo nereikalauja, kitokių konkrečių techninio projekto trūkumų ieškovas nenurodė. Ieškovas reikalavo skirti ekspertizę siekiant nustatyti, ar projektas atliktas su trūkumais ar be, t.y. siekė ne įrodyti tam tikras aplinkybes, sudarančias jo ieškinio faktinį pagrindą, bet įsitikinti, ar jo teisės yra pažeistos. Kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. liepos 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-440/2007, įstatymas nesuteikia teisės teismui rinkti įrodymus, siekiant nustatyti ieškovo teisių pažeidimo faktą.

29Teismo vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo atliktas techninis projektas yra kokybiškas, atitinkantis įstatymų, reglamentuojančių statinių projektavimą, reikalavimus. Atsakovo atstovės teigia, jog buvo atlikta techninio projekto ekspertizė, kuri nenustatė jokių techninio projekto trūkumų; tokius atsakovo teiginius patvirtina ekspertizės rangos sutartys, 2011-01-05 atsakovo sudarytos su UAB „Projektų ekspertizė“ dėl suprojektuotų konferencijų centro ir poilsio namų bei senelių poilsio namų projekto ekspertizės (t.2, b.l. 103-106). Kaišiadorių rajono savivaldybė išdavė statybos leidimus pagal projektuotojo UAB „Archidata“ (atsakovo subrangovo) parengtus statinių projektus: 2010-12-06 Nr. LNS-26-101206-00128 pagal parengtą statinio projektą Jaunimo poilsio namai, 2011-02-02 Nr. LNS-26-110202-00012 pagal parengtą statinio projektą Senelių poilsio namai, 2011-02-14 Nr. LNS -26-110214-00018 pagal parengtą statinio projektą Konferencijų centras ir poilsio namai (t.1, b.l. 114-119). Statybos leidimuose yra visų techninio darbo projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams privalančių patikrinti institucijų atstovų suderinimai. Atsakovas pagrįstai teigia, kad pagal tuo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 23 str. 5,7-9 d. nuostatas leidimas statyti galėjo būti išduotas tik tuo atveju, jeigu buvo pateiktas statybos (rekonstravimo, atnaujinimo) techninis projektas ir projektui raštu pritarė Statybos įstatyme nurodytų institucijų atstovai. Taigi statybų leidimų išdavimas patvirtina, kad atsakovo atliktas techninis projektas atitiko visus įstatymų, reglamentuojančių statinių projektavimą, reikalavimus bei techninę užduotį, taip pat faktą, kad atskirų objektų projektavimo darbai buvo užbaigti iki atitinkamų statybų leidimų išdavimo, t.y. iki 2010-12-06, 2011-02-02 ir 2011-02-14.

30Ieškovo argumentas, kad atsakovas iš esmės pažeidė Sutartyje numatytą projektavimo darbų atlikimo terminą, dėl ko darbų rezultatas neteko prasmės, taip pat neįrodytas, todėl atmetamas.

31Tarp šalių nėra ginčo, kad pagal Sutarties sąlygas projektavimo darbai turėjo būti atlikti per tris mėnesius po Sutarties pasirašymo, t.y. iki 2010-06-30; Sutarties sąlyga numato galimybę pratęsti Sutarties vykdymo terminą dar dviem mėnesiams (iki 2010-08-30); 2010-08-16 šalys pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 10/03/31-01 prie Sutarties, kuriuo susitarė, kad atsakovas papildys techninį projektą atitinkamomis dalimis (kondicionavimo, „protingo namo“ elementais ir pan.); atsakovas įsipareigojo atlikti papildomus darbus iki 2011-02-18. Sutarties 1.10.1 punktu šalys susitarė, kad už paslaugų atlikimą užsakovas tiekėjui atsiskaitys atlikdamas avansinį apmokėjimą pagal grafiką per tris mėnesius, patvirtinus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir bei PVM sąskaitas – faktūras; galutinis atsiskaitymas bus atliktas patvirtinus galutinį darbų priėmimo –perdavimo aktą, kuriame bus nurodyti visi darbai, bendras plotas, likutinė pinigų suma, t.y. šalys susitarė dėl darbų rezultato perdavimo etapais (t.1,b.l. 30). Ieškovas savo pozicija dėl esminio projektavimo darbų termino pažeidimo grindžia tuo, kad pagal šalių Sutartį susitarimai dėl termino pratęsimo turėjo būti sudaromi tik raštu. Raštiškų susitarimų dėl Sutartyje numatytų darbų vykdymo nebuvo sudaryta, todėl atsakovas praleido terminus, numatytus Sutarties priede – darbų atlikimo grafike. Pagal Sutartį ieškovas praleido – 14 mėnesių, pagal Papildomą susitarimą – 7 mėnesius. Teismas su tokia ieškovo pozicija nesutinka. Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių Sutarties nuostatos vykdymo eigoje buvo modifikuojamos. Šalys nesilaikė Sutarties nuostatų dėl tarpinių atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo ir, atitinkamai, dėl avanso mokėjimo, tačiau pretenzijų viena kitai dėl to neturėjo.

32Nors ieškovas teigia, jog Sutarties vykdymo terminas raštu nebuvo pratęstas, todėl nuo 2010-06-30 atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę pagal Sutartį, bylos medžiaga patvirtina, kad Sutarties nuostata dėl darbų atlikimo ir perdavimo terminų taip pat buvo pakeista. Projektavimo darbų vykdymo eigoje ieškovas keitė atsakovui projektavimo užduotį, atitinkamai buvo patęsiami projektavimo darbų vykdymo terminai. Apklausti atsakovo liudytojai D. B., D. S., G. B. parodė, kad pagal pirminę ieškovo projektavimo užduotį buvo projektuojamas vienas pastatų kompleksas su bendrais inžineriniais tinklais ir kitomis sistemomis. Darbų eigoje projektavimo užduotis buvo iš esmės pakeista ir užsakovas (ieškovas) nurodė suprojektuoti tris atskirus pastatų kompleksus su autonominėmis sistemomis. Beveik pabaigtas techninis projektas buvo pradėtas iš naujo. Užsakovo atstovo E. J.-K. užsakymu buvo daromi ir kiti, mažesnio masto, techninio projekto pakeitimai. Kokių nors pastabų ar pretenzijų dėl užsitęsusių terminų iš užsakovo pusės nebuvo. Užsakovas turėjo žemės sklypų savininkų sutikimą projektuoti, tačiau jam nepavyko susitarti su savininkais dėl jų pirkimo, nuomos ar panaudos, dėl ko užsakovas prarado interesą projektui.

33Liudytojų parodymus patvirtina bylos medžiaga – Sutarties 1.1 punkte Sutarties objektas apibrėžtas kaip poilsio namų, skirtų visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui, komplekso, ( - ), projektavimo darbai – statinio projekto parengimas, projektavimo sąlygų gavimas, ekspertizė, statybos leidimo gavimas ir pan.; Sutarties 1.4 punktas numato, kad sutarties objekto kaina sudaro 580 800 Lt su PVM ir mokesčiais, t.y. 12 000 kv.m. x 40 Lt /1 kv. m ir 21 proc. PVM, t.y. pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo suprojektuoti vieną pastatų kompleksą, kuriuo paskirtis – poilsio namai, bendro 12 000 kv. m. ploto. Statybų leidimų ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktų duomenimis atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė trijų atskirų statinių kompleksų Jaunimo poilsio namai, Senelių poilsio namai ir Konferencijų centras ir poilsio namai projektus, bendras suprojektuotų statinių plotas 14 888,29 kv. m. (t.2, b.l. 46). Projektuojamų statinių plotas ženklai padidėjo, vietoje vieno statinių komplekso buvo suprojektuoti trys atskiri statinių kompleksai. Toks esminis projektavimo užduoties pakeitimas objektyviai pareikalavo papildomo laiko. 2010-08-16 šalys sudarė Papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, susitarė, kad Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, t.y. Papildomu susitarimu šalys pratęsė visų projektavimo darbų užbaigimo terminą ir galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymą iki 2011 m. vasario 18 d. Šalys susitarimo dėl darbų atlikimo ir atsiskaitymo už darbus etapais nevykdė, todėl Papildomu susitarimu numatytą papildomų darbų atlikimo terminą (2011-02-18) teismas vertina kaip susitarimą dėl gautinio visų darbų priėmimo – perdavimo termino pratęsimo.

34Teismas sutinka su atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad šalių Papildomu susitarimu pratęsto visų projektavimo darbų atlikimo termino atsakovas nepažeidė. Pagal šalių Sutartį atsakovas įsipareigojo parengti statybų leidimus; statybų leidimai pagal atsakovo parengtus statinio projektus buvo išduoti 2010-12-06, 2011-02-02 ir 2011-02-14. Tam, kad gautų statybų leidimus, atsakovas turėjo parengti ir Statybos įstatymo numatyta tvarka suderinti projektus, atlikti jų ekspertizes. Leidimai buvo gauti, ergo projektai buvo atlikti ir suderinti, padaryta jų ekspertizė iki statybų leidimų išdavimo 2010-12-06, 2011-02-02 ir 2011-02-14. Kaip jau buvo paminėta, šalių Sutarties objektas - objekto patalpų išdėstymo architektūrinių sprendinių parengimas, objekto projektavimo sąlygų sąvado gavimas, objekto techninio projekto parengimas ir suderinimas atsakingose institucijose, statybos leidimo gavimas (Sutarties 1.1 p.). Sprendžiama, kad atsakovas įvykdė prievolę pagal Sutartį iki Papildomu susitarimu numatyto galutinio termino – 2011-02-18, t.y. darbų atlikimo galutinio termino nepažeidė.

35Atlikti darbai buvo perduoti ieškovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktais 2011-08-08 ir 2011-08-09, t.y. po termino. 2011-08-05 ieškovas priėmė iš atsakovo subrangovo UAB „Archidata“ techninių projektų dokumentus (t.1, b.l. 32-33) Šalių santykiams taikytinos CK 6.700 str. nuostatos, įpareigojančios užsakovą priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Bendroji norma (CK 6.662 str. 1 d.) įpareigoja užsakovą priimti Sutartyje numatytus darbus su išlygomis ar be išlygų, t.y. įstatymas imperatyviai numato, kad rangos teisiniuose santykiuose priimti atliktus darbus yra užsakovo pareiga. Analogiška nuostata įtvirtinta šalių Sutarties 2.1.2 punkte. Kaip jau buvo paminėta, ieškovas (užsakovas) nereiškė jokių pretenzijų atsakovui dėl atliktų projektavimo darbų kokybės ar terminų praleidimo, priešingai, bendradarbiavo su atsakovu. Šalių susitarimu projektavimo užduotis buvo pakeista ir pratęstas galutinis darbų užbaigimo terminas. Duomenų, kad atsakovas, realiai atlikęs projektavimo darbus ir gavęs statybų leidimus 2010-12-06, 2011-02-02 ir 2011-02-14, būtų vengęs juos perduoti ieškovui (užsakovui), byloje nėra. Darbų perdavimas yra atsiskaitymo už atliktus darbus būtinoji sąlyga, todėl atsakovas buvo suinteresuotas perduoti darbus užsakovui (ieškovui). Esant tokioms aplinkybėms, labiau tikėtina, kad dėl atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai buvo pasirašyti 2011-08-08 ir 2011-08-09, po Sutartyje numatyto termino, dėl ieškovo kaltės – atliktų darbų priėmimo vilkinimo be priežasties.

36Atmetami kaip neįrodyti ieškovo argumentai dėl darbų atlikimo termino praleidimo neigiamų pasekmių - galimybės kreiptis dėl ES struktūrinės paramos netekimo. Pirma, objektyvioji būtinybė pratęsti projektavimo darbų atlikimo terminus iškilo dėl ieškovo veiksmų – projektavimo užduoties pakeitimo, dėl ko galutinis terminas taip pat buvo pratęstas šalių Papildomu susitarimu. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai buvo pasirašyti pavėluotai dėl paties ieškovo (užsakovo) kaltės. Antra, ieškovas nagrinėjamoje byloje neįrodė, kad galimybė kreiptis dėl ES struktūrinės paramos ieškovo nebuvo išnaudota dėl projektavimo darbų rezultato perdavimo įforminimo 2011 m. rugpjūčio mėn. Kaip nurodė atsakovas, pagal Europos komisijos patvirtintą 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas finansavimo ir administravimo sutartys galėjo būti sudaromos iki 2013 m. gruodžio 31 d., tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių racionalių argumentų, kodėl jis, gavęs rangos darbų rezultatą 2011 m., negalėjo parengti verslo plano ir kreiptis į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl ES finansavimo savo projektui iki 2013 m. pabaigos. Ieškovas nurodo, kad pagal sutartį su UAB „Lux Vivere“ jis buvo įsipareigojęs pateikti projektinę dokumentaciją su statybos leidimais iki 2010-12-31 verslo plano paruošimui, tačiau pavėlavo dėl atsakovo veiksmų, dėl ko neteko galimybės parengti verslo planą ir kreiptis dėl ES paramos. Tačiau pagal paslaugų sutarties su UAB „Lux Vivere“ 2.2.4 punkto sąlygas vykdytojas (UAB Lux Vivere“) turėjo teisę automatiškai pratęsti sutarties 2.1.1 punkte numatytą verslo plano parengimo terminą (iki 2010-12-31), jeigu klientas vėlavo pateikti informaciją ir buvo apie tai raštu informuotas (t.1, b.l. 51). UAB „Lux Vivere“ 2012-06-26 atsakymu į ieškovo 2012 m. birželio mėnesio paklausimą siūlė ieškovui pratęsti paslaugų teikimo sutartį abiejų šalių susitarimu arba sudaryti naują Paslaugų teikimo sutartį (t.1, b.l.29). Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš statybos leidimų buvo gautas dar 2010-12-06, o kitų statinių statybų leidimai -2011-02-02 ir 2011-02-14, labiau tikėtina, kad 2011 m. pradžioje egzistavo reali galimybė pratęsti bendradarbiavimą su UAB „Lux Vivere“ ir parengti verslo planą, t.y. ieškovas atsisakė nuo bendradarbiavimo su šia bendrove ir ketinimų kreiptis dėl ES paramos dėl priežasčių, nesusijusių su atsakovo veiksmais. Pažymėtina, kad 2011-07-21 ieškovas surengė viešąjį konkursą, kuriuo dalykas susijęs su atsakovo suprojektuotų pastatų komplekso statyba, užsakinėjo įvairias paslaugas, susijusias su pastatų statybomis; 2011-01-12 sudarė sutartį su UAB „Aplinkos projektai“ dėl statinių komplekso aplinkos apsaugos dalies projektavimo, 2011-01-21 dėl inžinerinių tinklų eksploatacijos skaičiavimo paslaugų (t.1, b.l. 30-31, 43-49). Dėl to sprendžiama, kad ieškovas 2011 m. liepos mėn. tikėjosi, jog įgyvendins savo poilsio namų komplekso projektą. Tokie ieškovo veiksmai nesuderinami su ieškinyje dėstoma pozicija, kad atsakovui pažeidus Sutartyje numatytą projektavimo darbų atlikimo terminą (2010-06-30), ieškovas dėl jo kaltės neteko galimybės kreiptis dėl ES paramos savo projektui įgyvendinti.

37Ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų - Sutarties pažeidimo. Reikalavimas dėl vienašališko Sutarties nutraukimo dėl esminio jos pažeidimo (CK 6.127 str.) atmetamas. Neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, jo civilinė atsakomybė taip pat negalima. Dėl ieškovo nurodyto žalos dydžio bei atsakovo veiksmų priežastinio ryšio su ieškovo nuostoliais teismas nepasisako, nes pripažinus, kad nėra pagrindų atsakovo civilinei atsakomybei, ieškovo argumentai dėl nuostolių dydžio bei jų priežastinio ryšio su atsakovo veiksmais neturi reikšmės bylos išsprendimui.

38Priešieškinis tenkinamas. Atsakovas įrodė, kad pagal šalių Sutartį ir Papildomą susitarimą atliko Poilsio namų komplekso, ( - ), projektavimo darbus ir papildomus darbus; atlikti darbai buvo perduoti ieškovui 2011-08-08 ir 2011-08-09 priėmimo – perdavimo aktais be pastabų. Priėmimo – perdavimo aktų pagrindu ieškovui buvo pateiktos dvi sąskaitos – 2011-08-08 PVM sąskaita – faktūra Nr. 2011/08/08 720 593,24 Lt sumai ir 2011-08-09 PVM sąskaita – faktūra Nr. 2011/08/09 50 150 Lt sumai, ieškovas jas priėmė. Ieškovas nagrinėjamoje byloje įrodinėjo, kad egzistuoja pagrindas nutraukti Sutartį dėl atsakovo esminio Sutarties pažeidimo arba atsisakyti nuo sutarties (atsisakyti mokėti už atliktus ir priimtus darbus) dėl to, kad Sutarties įvykdymas dėl atsakovo kaltės neteko prasmės ieškovui. Teismas atmetė ieškinį dėl jau išdėstytų motyvų. Pagal šalių Sutarties 1.10.1 punkto nuostatas ieškovas (užsakovas) įsipareigojo atsiskaityti su atsakovu ne vėliau kaip per 5 d. nuo lėšų užskaitymo iš ES struktūrinių fondų; jeigu nebus pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su ES struktūriniais fondais, užsakovas įsipareigojo sumokėti už padarytą projektą per vienerius metus nuo ES struktūrinių fondų atsakymo gavimo dienos (t.1, b.l. 20-21). Byloje buvo nustatyta, kad ieškovas nesikreipė į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl ES finansavimo savo projektui dėl priežasčių, nesusijusių su atsakovo veiksmais, todėl teismas sprendžia, kad ieškovui kilo prievolė atsiskaityti už atliktus darbus per vienerius metus nuo rangos darbų atlikimo momento. Kaip buvo nustatyta byloje, visi projektavimo rangos darbai pagal Sutartį buvo galutinai atlikti 2011-02-14, t.y. prievolė atsiskaityti pagal Sutartį atsirado nuo 2012-02-14.

39Pagal šalių Sutarties 2.1.2 nuostatas ieškovas (užsakovas) turi pareigą priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti; Sutarties 3.1 punktas numato užsakovo pareigą už atsiskaitymo pavėlavimą mokėti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Taigi priešieškinio reikalavimas dėl skolos (770 743,24 Lt) ir reikalavimas dėl delspinigių, paskaičiuotų už 6 mėn. nuo skolos sumos (28 209,45 Lt), tenkinami. Atsakovui iš ieškovo iš viso priteisiama 798 952, 69 Lt (231 392,69 EUR).

40Atsakovo reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metinių palūkanų tenkinamas. Palūkanos priteisiamos nuo priešieškinio priėmimo nagrinėjamoje byloje dienos (2014-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d.).

41Bylą pralošusios šalies (ieškovo) bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovas – bankrutuojanti bendrovė, atleista nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Žyminis mokestis už priešieškinį (11 707,43 Lt arba 3 390,71 EUR), nuo kuriuo mokėjimo atsakovas atleistas, priteisiama iš ieškovo valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

42Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos (11,64 Lt arba 3,38 EUR) taip pat priteisiamos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

43Dėl UAB „Conlex“ bylinėjimosi išlaidų.

44Ieškovas 2014-01-31 red. patikslintu ieškiniu įtraukė į bylos nagrinėjimą solidarinį atsakovą UAB „Conlex“; 2014-06-12 red. patikslintu ieškiniu ieškovas atsisakė nuo reikalavimų UAB „Conlex“ atžvilgiu (t.2, b.l. 78). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atstovaujamas advokatės, teismas preziumuoja, kad atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės ieškovui yra žinomos; atsisakymas nuo ieškinio priimamas, byla atsakovui UAB „Conlex“ nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.). Įtrauktas į procesą UAB „Conlex“ įvykdė šalies procesinę pareigą – pateikė atsiliepimą ir dėl to patyrė 400 Lt (115,85 EUR) atstovavimo išlaidų, kuriuos prašo priteisti iš ieškovo (t.1, b.l.6-16, 63, 85-87). Ieškovas, atsisakęs nuo ieškinio atsakovui UAB „Conlex“, pripažino, kad šis buvo įtrauktas į procesą be pagrindo, todėl atsakovo UAB „Conlex“ bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovo (CPK 94 str. 1 d.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268 – 270 str., teismas

Nutarė

46ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ ieškinį atsakovui BUAB „Eltopas“ dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo atmesti.

47Atsakovo BUAB „Eltopas“ priešieškinį ieškovui VšĮ „Amžiaus žiedas“ patenkinti: priteisti BUAB „Eltopas“ (į.k. 123224211) iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ (į.k. 302309571) 223 222, 67 EUR skolos ir 8 170,02 EUR delspinigių, iš viso 231 392, 69 EUR (du šimtus trisdešimt vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt du eurus, 69 euro centų); priteisti atsakovui BUAB „Eltopas“ iš ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (231 392, 69 EUR) nuo priešieškinio priėmimo dienos (2014-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Priteisti iš ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ valstybei 3 390,71 EUR (tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt eurų, 71 euro centą) žyminio mokesčio ir 3,38 EUR (tris eurus, 38 euro centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

49Priimti ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ atsisakymą nuo ieškinio UAB „Conlex“ ir civilinę bylą šiam atsakovui nutraukti. Priteisti UAB „Conlex“ (į.k.3302538171) iš ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ 115,85 EUR (vieną šimtą penkiolika eurų, 85 euro centus) atstovavimo išlaidų.

50Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovėms bankroto administratoriaus UAB „Adminova“... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ... 5. ieškovas, du kartus patikslinęs ieškinio reikalavimus (t.1, b.l. 134-140,... 6. Ieškovas nurodė, kad 2010-03-31 sutartimi (toliau – Sutartis) atsakovas... 7. Ieškovas teigė, kad atsakovo projektas turi akivaizdžių trūkumų, t.y.... 8. Ieškovas su priešieškiniu nesutiko, atsiliepimu prašė jį atmesti. Šalys... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašo... 10. Atsakovas atsiliepimu ir patikslintu atsiliepimu prašė patikslintą ieškinį... 11. Atsakovas nurodė, jog visi projektavimo darbai pagal Sutartį faktiškai buvo... 12. Atsakovas nesutiko, kad dėl jo kaltės ieškovas neturėjo galimybės pateikti... 13. Atsakovas teigė, jog ieškovo reikalavimas atlyginti patirtus 64 496 Lt... 14. Atsakovas nurodė, kad ieškovas be pagrindo nurodo, jog atsakovo perduotas... 15. Anot atsakovo, ieškovo reikalavimas nutraukti sutartį yra nepagrįstas.... 16. Ieškovo atstovai į teismo posėdį neatvyko.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsakovo poziciją,... 18. Ieškinys atmetamas, priešieškinys tenkinamas.... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovas VšĮ „Amžiaus žiedas“ ir atsakovas BUAB... 20. Nors šalių Sutartis įvardinta kaip projektavimo paslaugų sutartis,... 21. Šalių projektavimo rangos santykiams taikomos jų Sutarties ir Papildomo... 22. Ieškovas reikalauja nutraukti Sutartį CK 6.127 str. 1 d. numatytu pagrindu... 23. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad nagrinėjamu atveju atsakovo... 24. Kaip jau buvo paminėta, ieškovas be pastabų ir išlygų priėmė atsakovo... 25. Jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai... 26. Pažymėtina, kad darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymas – tai... 27. Nors prievolės įvykdymo faktas, patvirtintas atliktų darbų priėmimo –... 28. Ieškovo argumentas, kad techninis projektas atliktas su esminiais trūkumais... 29. Teismo vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo atliktas techninis... 30. Ieškovo argumentas, kad atsakovas iš esmės pažeidė Sutartyje numatytą... 31. Tarp šalių nėra ginčo, kad pagal Sutarties sąlygas projektavimo darbai... 32. Nors ieškovas teigia, jog Sutarties vykdymo terminas raštu nebuvo pratęstas,... 33. Liudytojų parodymus patvirtina bylos medžiaga – Sutarties 1.1 punkte... 34. Teismas sutinka su atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad šalių Papildomu... 35. Atlikti darbai buvo perduoti ieškovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo... 36. Atmetami kaip neįrodyti ieškovo argumentai dėl darbų atlikimo termino... 37. Ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų - Sutarties pažeidimo.... 38. Priešieškinis tenkinamas. Atsakovas įrodė, kad pagal šalių Sutartį ir... 39. Pagal šalių Sutarties 2.1.2 nuostatas ieškovas (užsakovas) turi pareigą... 40. Atsakovo reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metinių palūkanų tenkinamas.... 41. Bylą pralošusios šalies (ieškovo) bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.... 42. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos (11,64 Lt arba 3,38 EUR)... 43. Dėl UAB „Conlex“ bylinėjimosi išlaidų.... 44. Ieškovas 2014-01-31 red. patikslintu ieškiniu įtraukė į bylos... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268 –... 46. ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ ieškinį atsakovui BUAB „Eltopas“... 47. Atsakovo BUAB „Eltopas“ priešieškinį ieškovui VšĮ „Amžiaus... 48. Priteisti iš ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ valstybei 3 390,71 EUR... 49. Priimti ieškovo VšĮ „Amžiaus žiedas“ atsisakymą nuo ieškinio UAB... 50. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...