Byla eB2-1391-230/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai ,,Amžiaus žiedas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai ,,Amžiaus žiedas“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo iškelti atsakovei VšĮ ,,Amžiaus žiedas“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad VšĮ „Amžiaus žiedas“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2015 m. II ketvirčio ir 2016 m. lapkričio 4 d. sudarė 31 960,53 Eur. Bendrovėje yra 24 apdraustieji asmenys. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. VSDFV Kauno skyrius laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 24 d. iki 2016 m. spalio 20 d. į atsakovės sąskaitas pateikė 81 debeto mokėjimo nurodymą. Kredito įstaiga paskutinį kartą iš dalies atliko mokėjimo nurodymą 2016 m. spalio 25 d. Pats draudėjas paskutinį kartą įmokas į Fondo lėšų sąskaitą mokėjo 2016 m. balandžio 26 d. VSDFV Kauno skyrius VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2009 m. gruodžio 4 d., 2010 m. gegužės 4 d., 2011 m. balandžio 7 d., 2012 m. liepos 9 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d. siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju. Paskutinio raginimo terminui suėjus, VSD įmokos nebuvo sumokėtos, draudėjas toliau didino skolą Fondui. Siekdamas užtikrinti skolos Fondo biudžetui išieškojimą, VSDFV Kauno skyriaus Įmokų išieškojimo skyrius registruotu laišku atsakovei VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. vasario 3 d. išsiuntė reikalavimą pateikti bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus patikrinimui. Patikrinus draudėjo pateiktus dokumentus, buvo nustatyta, kad kiti kreditoriai vykdo skolų išieškojimą priverstine tvarka iš VšĮ „Amžiaus žiedas“, todėl prisijungiant prie kitų kreditorių, VSDFV Kauno skyrius direktoriaus pavaduotojo 2015 m. gruodžio 28 d., 2016 m. sausio 28 d., 2016 m. vasario 23 d. sprendimus Nr. 30.A-62208, 30.A-1370, 30.A-9098 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka 2016 m. vasario 23 d. perdavė antstolio R. S. kontorai. Antstolis į Fondo biudžetą pervedė 758,77 Eur. Draudėjui toliau didinant įsiskolinimą Fondui, VSDFV Kauno skyrius 2016 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 6.29 – 25 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorių su prašymu leisti kreiptis į VĮ Registrų centras dėl priverstinės hipotekos įregistravimo VšĮ „Amžiaus žiedas“ nekilnojamam turtui. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. ĮAS – 6E – 270 VSDFV Kauno skyrius 2016 m. rugsėjo 2 d. įregistravo VšĮ „Amžiaus žiedas“ nekilnojamo turto priverstinę hipoteką. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo per nustatytą terminą nepadengė.

3Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išsamiai išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, įvertinus jos tolesnio veikimo perspektyvą, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą, galimybę įvykdyti finansines prievoles kreditoriams.

5Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), o tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia arba pateikia nepakankamai, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

6Pagal VĮ Registrų centras duomenis VšĮ „Amžiaus žiedas“ įregistruota 2009 m. vasario 26 d., bendrovės direktorius E. J. – K. (b. l. 110-113). Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrui pateikto VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2015 metų balanso matyti, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 772 605 Eur (ilgalaikis turtas – 427 360 Eur, trumpalaikis turtas – 345 245 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 482 363 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 355 770 Eur (b. l. 60-61). Iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -1 038 Eur (b. l. 62).

7Iš atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ administracijos vadovo E. J. – K. teismui pateikto 2016 m. spalio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-10-31 sudarė 812 239 Eur (ilgalaikis turtas – 416 363 Eur, trumpalaikis turtas – 395 876 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 522 218 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 399 844 Eur (b. l. 70-71). Iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -221 Eur (b. l. 72).

8Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013). Šiuo atveju aktualus balanse nurodyto turto vertės realumas, nes, ypač iškilus ginčui dėl balanse įrašytos turto vertės, įmonės mokumo būklės vertinimas vien pagal balanse įrašytus skaičius yra formalus ir neišsamus.

9Aukščiau nurodyti atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ balanso rodikliai neatspindi realios įmonės turtinės (finansinės) padėties dėl šių priežasčių: visų pirma, pažymėtina, kad iš 2016 m. spalio 31 d. balanso duomenų matyti, jog atsakovės finansinis turtas sudaro 111 504 Eur sumą. Iš atsakovės administracijos vadovo E. J. – K. teismui pateikto 2016 m. spalio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog atsakovės finansinį turtą 111 504 Eur sudaro sumokėtas avansas įsigyti ilgalaikį turtą (žemę ir statinius, esančius ( - )). Atsakovės administracijos vadovas E. J. – K. taip pat nurodė, kad minėtas ilgalaikis turtas nėra įsigytas, kadangi nėra sumokėta likutinė sutarta suma. O likutinė suma nesumokėta, kadangi įstaiga šiuo metu turi kitų įsiskolinimų.

10Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog žemės sklypas su statiniais, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ direktoriui E. J. – K.. VĮ Registrų centras yra įregistruota tarp nekilnojamojo turto savininko E. J. – K. ir atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ sudaryta 2014 m. rugsėjo 22 d. nuomos sutartis. Nuomos sutarties terminas nustatytas iki 2039 m. rugsėjo 22 d. (b. l. 114-116). Iš atsakovės administracijos direktoriaus pateikto 2016 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašo taip pat matyti, jog atsakovė yra skolinga turto, esančio ( - ), savininkui E. J. – K. už patalpų nuomą.

11Atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ administracijos vadovas Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės finansinį turtą pagrindžiančius duomenis bei paaiškinimą, kodėl už minėtą atsakovės sumokėtą avansą iki šiol nėra įsigytas ilgalaikis turtas. Atsakovės administracijos vadovas E. J. – K. jokių minėtą finansinį turtą pagrindžiančių duomenų nepateikė, t. y. nepateikė nei avanso E. J. – K. sumokėjimą patvirtinančių duomenų, nei 2014 m. rugsėjo 22 d. sudarytos nuomos sutarties, nei kitų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą apie minėto turto realumą.

12Be to, atkreiptinas dėmesys, jog CK 6.567 straipsnio 1 dalis numato, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šio skyriaus normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas. Šiuo atveju tarp E. J. – K. ir atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ sudaryta 2014 m. rugsėjo 22 d. nuomos sutartis negali būti laikytina lizingu (finansine nuoma), kaip tai numato CK 6.567 straipsnio 1 dalis, kadangi pagal CK 6.568 straipsnio 1 dalį lizingo sutarties dalyku gali būti bet kokie nesunaudojamieji kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemę ir gamtos išteklius. O nagrinėjamu atveju sudarytos nuomos sutarties dalykas yra žemės sklypas su statiniais, esantis ( - ).

13Antra, pagal atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d. balanso duomenis įmonės trumpalaikį turtą sudaro 395 876 Eur suma, iš kurios 102 001 Eur sumą sudaro per vienerius metus gautinos sumos (pirkėjų įsiskolinimas – 12 711 Eur, kitos gautinos sumos – 89 290 Eur). Iš atsakovės administracijos vadovo E. J. – K. teismui pateikto 2016 m. spalio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų skolos – 12 711 Eur, paskola direktoriui – 30 739,20 Eur, kitos gautinos sumos, kurias sudaro antstolių R. S. (2 798,44 Eur) ir R. S. (55 752,32 Eur) nuo įstaigos sąskaitos nuskaičiuotos lėšos, pagal kurias nėra gauti lėšų paskirstymo patvarkymai ir pagal įstaigos direktoriaus įsakymą šios sumos priskirtos prie kitų gautinų sumų – 58 550,76 Eur.

14Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).

15Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės administracijos vadovą pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, t. y. įrodymus, patvirtinančius, kad nurodytas turtas yra realus, kas jį sudaro ir pan., tačiau atsakovės administracijos vadovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui duomenų, pagrindžiančių pirkėjų įsiskolinimus atsakovei, taip pat atsakovės paskolą (30 739,20 Eur) direktoriui pagrindžiančius duomenis, pvz., paskolos sutartį ar pan. (CPK 178 straipsnis). Be to, iš atsakovės direktoriaus pateikto 2016 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ yra skolinga direktoriui E. J. – K. už patalpų nuomą 52 121,10 Eur sumą, taigi debitorinio įsiskolinimo iš atsakovės direktoriaus susigrąžinimo galimybės yra ribotos, kadangi pačios atsakovės skola direktoriui viršija jo skolą atsakovei.

16Kitų gautinų sumų, kurias sudaro antstolių R. S. (2 798,44 Eur) ir R. S. (55 752,32 Eur) nuo įstaigos sąskaitos nuskaičiuotos lėšos, pagal kurias nėra gauti lėšų paskirstymo patvarkymai ir pagal įstaigos direktoriaus įsakymą šios sumos priskirtos prie kitų gautinų sumų – 58 550,76 Eur, apskaitymas atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ balanse taip pat yra niekuo nepagrįstas. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2YT-9668-191/2016 atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ skundas dėl antstolio veiksmų buvo atmestas. Atsakovė šiuo skundu skundė antstolio R. S. 2016 m. vasario 19 d. patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą grąžinti išieškotas lėšas bei nevykdyti piniginių išieškojimų iš pareiškėjo bankų sąskaitų, atmestas. Nutartis yra įsiteisėjusi. Apie kitus atsakovės skundus dėl antstolių R. S. ir R. S. veiksmų, susijusių su lėšų nurašymu iš atsakovės sąskaitų, teismų informacinėje sistemoje duomenų nėra. Atsakovės administracijos vadovas tokių duomenų taip pat nepateikė. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog antstoliai R. S. ir R. S. pagrįstai nurašė atsakovei priklausančias pinigines lėšas nuo atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ pagal kreditorių pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus, todėl antstolių nurašytos lėšos – 58 550,76 Eur – negali būti priskiriamos prie atsakovės realiai turimo turto, t. y. priskiriamos prie per vienerius metus gautinų sumų.

17Trečia, pagal atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d. balanso duomenis įmonės kitą trumpalaikį turtą sudaro 223 223 Eur suma. Iš atsakovės administracijos vadovo E. J. – K. teismui pateikto 2016 m. spalio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, jog kitą trumpalaikį turtą sudaro Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projektas ( - ). Iš atsakovės administracijos vadovo pateikto 2016 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašo matyti, jog atsakovės įsiskolinimas UAB „Eltopas“ sudaro 223 222,67 Eur. Taigi minėtą sumą atsakovė 2016 m. spalio 31 d. balanse nurodo ir kaip kitą trumpalaikį turtą, ir kaip kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

18Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. 2-94-340/2015 ieškovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ prašė teismo nutraukti tarp VšĮ „Amžiaus žiedas“ ir BUAB „Eltopas“ 2010 m. kovo 31 d. sudarytą sutartį dėl poilsio namų komplekso, esančio ( - ), projektavimo paslaugų, priteisti iš BUAB „Eltopas“ 64 496 Lt nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė BUAB „Eltopas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ 770 743,24 Lt skolą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 12 d. sprendimu ieškovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ ieškinį atsakovei BUAB „Eltopas“ dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo atmetė, atsakovės BUAB „Eltopas“ priešieškinį ieškovei VšĮ „Amžiaus žiedas“ patenkino ir priteisė iš VšĮ „Amžiaus žiedas“ 223 222,67 Eur skolą, 8 170,02 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (231 392,69 Eur) nuo priešieškinio priėmimo dienos (2014-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 12 d. sprendimą paliko nepakeistą.

19Atsižvelgiant į minėtus duomenis, darytina išvada, kad 223 222,67 Eur suma yra įsiskolinimo kreditorei BUAB „Eltopas“ už suteiktas poilsio namų komplekso, esančio ( - ), projektavimo paslaugas suma, o atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ nepagrįstai Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projektą ( - ) vertina kreditorei BUAB „Eltopas“ mokėtina už suteiktas projektavimo paslaugas suma, t. y. ši suma nelaikytina realia projekto verte.

20Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą (kitą trumpalaikį turtą - 223 223 Eur) ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus, t. y. įrodymus, patvirtinančius, kad nurodytas turtas yra realus, kas jį sudaro ir pan., tačiau atsakovės administracijos vadovas nepateikė teismui nei minėto Alzheimerio, vaikų, jaunimo poilsio ir konferencijų centro įrengimo projekto ( - ), nei kitų duomenų, kurie pagrįstų šio projekto vertę (CPK 178 straipsnis).

21Civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Bankroto byloje vyraujantis viešas interesas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos.

22Ieškovui byloje pateikus įrodymus, jog atsakovė yra nemoki bei nepajėgi padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovės mokumą pareiga tenka pačiai atsakovei.

23Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ turimas realus turtas sudaro ne didesnę, kaip 418 961,24 Eur (812 239 Eur – 111 504 Eur – 58 550,76 Eur – 223 223 Eur) sumą.

24Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009; ir kt.).

25Iš atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ pateikto 2016 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad bankroto bylos iškėlimo dienai visi atsakovės kreditoriniai įsipareigojimai yra pradelsti, išskyrus įsiskolinimą Akademinei kredito unijai – 122 374,39 Eur. Taigi bendra pradelstų atsakovės finansinių įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 396 612,40 Eur (518 986,79 Eur – 122 374,39 Eur). Atsakovės administracijos vadovas priešingų duomenų, t. y. kad šios skolos yra nepradelstos, teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis).

26Taip pat pažymėtina, kad pagal VSDFV 2017 m. vasario 14 d. duomenis įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 42 692,68 Eur įsiskolinimą (b. l. 117). Iš VMI prie LR FM 2017 m. vasario 17 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 20 091,34 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (b. l. 118). Be to, pastebėtina, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2016-09-26 sudarė 29 835,59 Eur, tuo tarpu 2017-02-17 įsiskolinimas sudarė jau 42 692,68 Eur (b. l. 119). Taigi skola ne mažėja, o vis auga, kas leidžia objektyviai spręsti apie įmonės blogą finansinę padėtį. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, nustačius, jog įmonė nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).

27Taip pat pažymėtina, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ turi įsiskolinimą darbuotojams – 15 588,62 Eur (2016 m. spalio 31 d. kreditorių sąrašo 4-6 eilutės), kas sudaro atskirą pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą ĮBĮ 4 straipsnio 1 punkto pagrindu, kai įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų.

28Sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo, teismas privalo ne tik formaliai taikyti ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias atvejus kuomet įmonei turi būti keliama bankroto byla, bet taip pat turi atsižvelgti ir į tai, ar įmonė tęsia veiklą, dengia skolas ir turi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau teismas primena, jog minėtas aplinkybes turi pagrįsti būtent įmonė, kuriai inicijuojama bankroto byla.

29Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę, kaip 396 612,40 Eur sumą, taigi viršija pusę atsakovės balanse nurodyto turto vertės. Kaip jau minėta, atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, jog realiai turi turto ar lėšų, kurių pakaktų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir kad bent jau yra dedamos realios pastangos įsiskolinimams likviduoti.

30Nustačius, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę, spręstina, jog VšĮ „Amžiaus žiedas“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

31Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

33iškelti viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“ (įmonės kodas 302309571, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Birželio 23-iosios g. 23G) bankroto bylą.

34Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Kitoks sprendimas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA055).

35Uždėti viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“ (įmonės kodas 302309571, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Birželio 23-iosios g. 23G) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

36Nustatyti, kad viešosios įstaigos „Amžiaus žiedas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

37Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

38Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš viešosios įstaigos ,,Amžiaus žiedas“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

39Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

40Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

41Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

42Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo... 3. Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 5. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 6. Pagal VĮ Registrų centras duomenis VšĮ „Amžiaus žiedas“ įregistruota... 7. Iš atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ administracijos vadovo E. J. – K.... 8. Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą,... 9. Aukščiau nurodyti atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ balanso rodikliai... 10. Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog... 11. Atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ administracijos vadovas Kauno apygardos... 12. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog CK 6.567 straipsnio 1 dalis numato, kad pagal... 13. Antra, pagal atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d.... 14. Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos... 15. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi buvo įpareigojęs... 16. Kitų gautinų sumų, kurias sudaro antstolių R. S. (2 798,44 Eur) ir R. S.... 17. Trečia, pagal atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ 2016 m. spalio 31 d.... 18. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad... 19. Atsižvelgiant į minėtus duomenis, darytina išvada, kad 223 222,67 Eur suma... 20. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi įpareigojo atsakovės... 21. Civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo... 22. Ieškovui byloje pateikus įrodymus, jog atsakovė yra nemoki bei nepajėgi... 23. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog atsakovės VšĮ... 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 25. Iš atsakovės VšĮ „Amžiaus žiedas“ pateikto 2016 m. spalio 31 d.... 26. Taip pat pažymėtina, kad pagal VSDFV 2017 m. vasario 14 d. duomenis įmonė... 27. Taip pat pažymėtina, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ turi... 28. Sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo, teismas privalo ne tik... 29. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti... 30. Nustačius, kad atsakovė VšĮ „Amžiaus žiedas“ neatsiskaito su... 31. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 33. iškelti viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“ (įmonės kodas 302309571,... 34. Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Kitoks... 35. Uždėti viešajai įstaigai „Amžiaus žiedas“ (įmonės kodas 302309571,... 36. Nustatyti, kad viešosios įstaigos „Amžiaus žiedas“ kreditoriai per 40... 37. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 38. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 39. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 40. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 41. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 42. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...