Byla e2-3595-640/2017
Dėl sandorio, kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymų normoms, pripažinimo negaliojančiu, išvadą teikianti institucija - Lietuvos bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, sekretoriaujant Jadvygai Martunaitei, dalyvaujant ieškovui R. A. B., ieškovo atstovei advokatei Jūratei Matonienei, atsakovo atstovui advokatui Tadui Zarembai, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. A. B. ieškinį atsakovui Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) dėl sandorio, kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymų normoms, pripažinimo negaliojančiu, išvadą teikianti institucija - Lietuvos bankas.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas R. A. B. (toliau-ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, jog atsakovas Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas – toliau bankas, atsakovas) piktnaudžiavo savo teisėmis sudarydamas 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-284 ir 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-285 bei 2007 m. birželio 19 d. Obligacijų pasirašymo sutartį; pripažinti 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-284 ir 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-285 bei 2007 m. birželio 19 d. Obligacijų pasirašymo sutartį prieštaraujančiomis imperatyvioms įstatymo normoms bei viešai tvarkai ir gerai moralei dėl to niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio ir taikyti restituciją pripažįstant 2015 m. gruodžio 10 d. Nutartimi Nr.2A-776-178/2015 priteistą 148388,30 Eur sumą bei atsakovo priskaičiuotas 675633,58 Eur palūkanas ieškovo nuostoliais, arba kitą teisinių pasekmių panaikinimo būdą; pripažinti atsakovo reikalavimą sumokėti 67633,58 Eur dydžio palūkanas bei netesybas nepagrįstu ir neteisėtu; įvertinti 2011 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimo Nr.2K-161 įrodomąją reikšmę; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, jog 2007-06-19 su atsakovu sudarė tris sutartis: Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-284, kurios 1.1 punktu atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui kreditą 239110 Eur sumą nurodytam 1.6 punkte Obligacijų kiekio (11874 vnt.) apmokėjimui; Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-285, kurios 1.1 punktu atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui kreditą 948290 Eur sumą nurodytam 1.6 punkte Obligacijų kiekio (11874 vnt.) apmokėjimu (toliau – Kredito sutartys); Obligacijų pasirašymo sutartį, pagal kurios 1.1 punktą ieškovas pasirašė 1.6 punkte nurodytą skaičių (11874 vnt.) obligacijų iš obligacijų emisijos, išleistos 2006 06 19 pagal 500 000 000 litų vidutinės trukmės obligacijų programą, patvirtintą LR Vertybinių popierių komisijoje 2007 m. sausio 11 d.

5Ieškovas nurodo, jog obligacijų emisijos DnB NORD Pasaulis Nr.23 įsigijimą ieškovui rekomendavo būtent atsakovas, kadangi pats ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti, kokias emisijas atsakovas yra išleidęs ir į kokias konkrečiai obligacijas gali investuoti už skolintas iš atsakovo pinigines lėšas. Ieškovas neturėjo jokios investavimo patirties ir žinių, o atsakovas veikė kaip profesionalus finansų rinkos dalyvis.

6Kredito sutarčių 5.1 punkte nurodyta, jog ieškovas įsipareigoja sumokėti atsakovui 5,18 proc. dydžio palūkanas nuo 2007 m. birželio 19 d. 16 val. tokiu būdu pagal Kredito sutartį Nr.K-2411-2007-284 atsakovo priskaičiuotos palūkanos per penkerius metus sudarė 268299,35 Eur sumą, kurios atsakovas prašė priteisti teismo ir kurios teismo sprendimu yra sumažintos iki 148388 Eur sumos. Pagal kitą kredito sutartį palūkanos, kuria ieškovas turi pareigą sumokėti atsakovui, sudaro 67633,58 Eur sumą. Užtikrindamas kredito grąžinimą, ieškovas įkeitė nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį Sakalų g. 6-30/ Bebrų g. 2-30, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0338-5077:0031.

7Ieškovas nurodė, jog su atsakovu sudarytos sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymo normos, t.y. CK 6.38 str. 1-3 d.; Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 str. 2 d., 21 str. 2 ., 22 str. 1 -7 d.d., nes atsakovas kaip profesionalus finišų rinkos dalyvis privalėjo tinkamai ir sąžiningai vykdyti savo pareigas, t.y. atskleisti tinkamą informaciją investuotojui, jog jis galėtų priimti jo siekiamus tikslus įgyvendinti tinkamus investicinius sprendimus; veikti ypač rūpestingai ir geriausiais ieškovo interesais. Atsakovas pažeidė Finansų įstaigų įstatymo 31 str. 3 d. 2 p. reikalavimus, nes turėjo surinkti informaciją apie ieškovo turtinę padėtį ir gebėjimą įvykdyti sutartines prievoles, t.y. sumokėti palūkanas. Atsakovas pažeidė Klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių 3 ir 4 p., Finansinių priemonių rinkos įstatymo 22 str. 1, 5, 7, dalyse bei Vertybinių popierių rinkų įstatymo 24 str. 3 d. 4 p. nustatytus reikalavimus, t.y. įvertinti ieškovo mokumo būklę, jo patirtį investavimo srityje ir rizikos suvokimą. Buvo pažeistas Vertybinių popierių įstatymo 11 str. 3 ., kuris numato, jog reklamoje pateikiama informacija turi būti tiksli ir neklaidinanti. Atsakovas pažeidė Vertybinių popierių rinkos įstatymo 24 str. 3 d. 6 p., Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų ir valdymo įmonių veiklos vidaus kontrolės organizavimo ir vykdymo taisyklių 17.6, 19 ir 36 p., bei Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 str., 2 d., 21 str. 2 d. reikalavimus, t.y. pareigą aiškiai, atskirai ir suprantamai pasirašytinai informuoti klientą apie interesų konfliktą bei Vertybinių popierių rinkos kainą. Tokiu būdu ieškovas nurodė, jog atsakovas ieškovui platino finansinį produktą, kuris nebuvo patvirtintas Vertybinių popierių komisijos, pažeidė imperatyvias noras, kurios reikalauja, jog neprofesionaliam investuotojui būtų pakankamai aiškiai ir suprantamai atskleista visa reikiama informacija, tame tarpe ir prognozė, prieš sudarydama sandorį nerinko informacijos apie ieškovo finansinę būklę bei jo investavimo patirtį ir teikdamas rekomendacijas ieškovui, bei sudarydamas sandorį atsakovas veikė turėdamas akivaizdų interesų konfliktą.

8Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog ieškovo ir banko ginčas dėl Obligacijų skolintomis lėšomis įsigijimo sutarčių yra išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl byla nutrauktina. Ginčo sutartys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, o konstatavus banko pažeidimus, tai savaime nesukelia sandorio negaliojimo pasekmių. Ieškovas neįrodė banko civilinės atsakomybės sąlygų, be to, bankas prašo taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovas praleido senatį reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Ieškovas jau pasinaudojo teise kreiptis į teismą ir ginčas tarp šalių dėl Kredito sutarčių bei Obligacijų pasirašymo sutarties yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris šalims turi res judicata galią. Pareikštas ieškinys yra tapatus ankstesniam ieškiniui, kuris yra išnagrinėtas ir dėl jo įsiteisėjęs sprendimas, todėl byla nutrauktina. Nurodo, jog ginčo sutartys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. CK 1.80 str. taikymas reikalauja, jog imperatyviai normai prieštarautų sutarties turinys, o ne jos sudarymo tvarka. Atsakovas nurodo, jog reikalavimas dėl žalos atlyginimo taip pat jau yra išnagrinėtas, taip pat šiam reikalavimu yra suėjęs ieškinio senaties terminas - 3 metai, kurį, tuo atveju, jei ieškovo reikalavimas būtų nagrinėjamas, prašo taikyti. Atsakovas nurodo, jog nepiktnaudžiavo savo teisėmis. Ieškovo reikalavimas dėl Vertybinių popierių komisijos sprendimo įrodomosios reikšmės iš viso nenagrinėtinas teisme, nes yra procesinio pobūdžio prašymas. Prašo priteisti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Teismas konstatuoja:

10Ieškovas 2017-02-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti prieštaraujančiomis imperatyvioms įstatymo normoms bei viešai tvarkai ir gerai moralei dėl to niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio ir taikyti restituciją tris šalių sudarytas sutartis : 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-284, 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartį Nr. K-2411-2007-285 bei 2007 m. birželio 19 d. Obligacijų pasirašymo sutartį.

11Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla tarp ieškovo ir atsakovo dėl ginčo sutarčių. Ieškovas minėtoje byloje buvo pareiškęs ieškinį, kuriuo prašė: pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2007 m. birželio 19 d. ieškovo R. B. ir atsakovo AB DnB banko sudarytas Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartis Nr. K-2411-2007-284 ir Nr. K-2411-2007-285; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2007 m. birželio 19 d. ieškovo R. B. ir atsakovo AB DnB banko sudarytą Obligacijų pasirašymo sutartį, pagal kurią ieškovas įsigijo 11 874 vienetus su akcijomis susietų obligacijų „DnB NORD PASAULIS-23 (EUR)“, teismui atsisakius tenkinti ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2007 m. birželio 19 d. Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartis Nr. K-2411-2007-284 ir Nr. K-2411-2007-285 bei 2007 m. birželio 19 d. Obligacijų pasirašymo sutartį - atlyginti ieškovui R. B. dėl neteisėtų AB DNB banko veiksmų patirtą žalą. Atsakovas minėtoje byloje buvo pareiškęs priešieškinį ieškovui, kuriuo prašė: priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 268 229,35 EUR skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Bankas nurodė, jog 2007-06-19 Skolinimo obligacijų apmokėjimui sutarties Nr. K-2411-2007-285 pagrindu ieškovui buvo suteiktas 948 290 eurų kreditas. Ieškovas buvo įsipareigojęs mokėti 5,18 % dydžio palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžintos kredito dalies, taip pat įsipareigojo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Suėjus galutiniam prievolės įvykdymo terminui 2012-06-22 ieškovo skola bankui sudarė 268 229,35 eurų.

12Vilniaus apygardos teismas 2014-12-08 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, konstatuodamas, jog ieškovo reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.90 str. pagrindu bei reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra atmestini kaip nepagrįsti, o banko priešieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas iš ieškovo atsakovo naudai 241 406,42 eurų (ekvivalentas litais – 833 528, 09 Lt) skolą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-12-10 bylą peržiūrėjęs apeliacine tvarka, teismo sprendimą dalyje dėl banko naudai priteistos sumos pakeitė, ją sumažindamas ir priteisdamas iš ieškovo banko naudai 147526,14 eurų sumą, o kitoje dalyje teismo sprendimą paliko nepakeistą.

13Ginčas tarp šalių nagrinėjamas dėl tų pačių sandorių sudarymo ir jų galiojimo, todėl spręstinas klausimas dėl ieškinio tapatumo.

14CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vienas civilinės bylos nutraukimo pagrindų: teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

15Kasacinis teismas yra suformulavęs praktiką CPK 293 straipsnio 3 punkto aiškinimo ir taikymo klausimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Z. R. konsultacinė įmonė v. UAB „Buhalterinės ekspertizės“, bylos Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. Š. v. techninių paslaugų kooperatinė bendrovė „Kotenas“, bylos Nr. 3K-3-486/2007; 2012 m. birželio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. J. v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-284/2012; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „FF lizingas“ v. Finansų ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-602/2013; kt.) ir suformulavęs tokias pagrindines taisykles: pirma, šiuo pagrindu civilinė byla gali būti nutraukta tik konstatavus ieškinių tapatumą; antra, ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai pasisakyta dėl kriterijų tapačiam ieškiniui konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šakių agroservisas“ v. UAB „Ampolis“, bylos Nr. 3K-3-494/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. v. A. V. , bylos Nr. 3K-3-476/2010; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. MG AB „Precizika“, bylos Nr. 3K-3-123/2011; 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ping fan“ v. L. W. ir kt., bylos Nr. 3K-3-137/2013; kt.).

16Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Šioje byloje abejonių dėl ginčo šalių nekyla, jos yra tapačios ir ta pati jų procesinė padėtis.

17Ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. CPK nustatytas reikalavimas ieškinyje nurodyti faktines aplinkybes, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas, bei šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau nereikalaujama, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad naujas ieškinys yra tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Teismas išnagrinėjęs įsiteisėjusį teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2281-560/2014 daro išvadą, jog ieškinį ieškovas grindžia tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis jis grindė ieškinio reikalavimus civilinėje byloje pagal jo ieškinį atsakovui dėl sandorių pripažinimo negaliojančias dėl suklydimo ir žalos atlyginimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2281-560/2014), t. y. kad atsakovas ieškovui platino finansinį produktą, kuris nebuvo patvirtintas Vertybinių popierių komisijos, tinkamai neatskleidė visos informacijos, reikalingos investavimui, prieš sudarydama sandorį nerinko informacijos apie ieškovo finansinę būklę bei jo investavimo patirtį ir teikdamas rekomendacijas ieškovui, bei sudarydamas sandorį atsakovas veikė turėdamas akivaizdų interesų konfliktą. Visos šios faktinės aplinkybės buvo nagrinėtos ir dėl jų yra pasisakyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Šioje byloje ieškovas iš esmės naujų aplinkybių nenurodo, tik papildo ir praplečia jau nagrinėtas faktines aplinkybes bei pateikia savo vertinimus dėl teismo sprendimu nustatytų bylos aplinkybių. Dėl to laikytina, kad ieškinio pagrindas yra tapatus.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pasisakęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Ž. v. UAB „Melsta“, bylos Nr. 3K-3-485/2008). Civilinėje byloje Nr. 2-2281-560/2014 teismas ieškovo reikalavimą dėl ginčo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir žalos atlygimo atmetė visiškai, o atsakovo priešieškinį tenkino iš dalies, sumažindamas ir priteisdamas atsakovui iš ieškovo 241 406,42 eurų palūkanų pagal Kredito sutartį Nr. K-2411-2007-285. 2015-12-10 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas minėtą sprendimą iš dalies pakeitė ir sumažino iš ieškovo atsakovui priteistą sumą iki 147 526,14 Eur. Tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog ginčo sutarčių pripažinti negaliojančiomis nėra teisinio pagrindo bei nėra pagrindo priteisti ieškovui žalą. Teismas akcentuoja, jog pagal CK 1.78 str. nuostatas, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas nagrinėdamas bylą konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Todėl darytina išvada, jog teismas, nagrinėdamas civilinėje byloje Nr.2-2218-560/2014 ginčo šalių sandorių negaliojimo klausimą vertino ir tyrė, ar nėra pagrindo pripažinti sandorį niekiniu. Šioje byloje ieškovas suformulavo ieškinio reikalavimus dėl ginčijamų sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Tokiu savo reikalavimu ieškovas siekia atsiradusių nuostolių, patirtų investuojant į obligacijas skolintomis lėšomis, panaikinimo. Ieškovas jo nuostoliais prašo pripažinti būtent teismo sprendimu jau priteistų palūkanų sumą bei pagal kitą Kredito sutartį apskaičiuotų palūkanų sumą. Nors lingvistine prasme nesutampa ieškinio reikalavimų formuluotės, tačiau akivaizdu, jog ieškovas iš esmės siekia to paties rezultato - nuostolių, atsiradusių iš investavimo pagal ginčo sutartis, atlyginimo. Todėl teismas daro išvadą, jog reiškiamo ieškinio dalykas yra tapatus.

19Nepagrįstas ieškovo argumentas, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo išspręstas reikalavimas tik dėl Kredito sutarties Nr. K-2411-2007-285 palūkanų. Išnagrinėtoje byloje teismas pasisakė ne tik dėl atsakovo prašomų priteisti palūkanų pagal Kredito sutartį Nr. Nr. K-2411-2007-285, tačiau ir nagrinėjo bei vertino ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo pagal kitą Kredito sutartį Nr. K-2411-2007-284 ir nurodė, jog žala nelaikytinos mokėtinos palūkanos pagal minėtą Kreditavimo sutartį.

20Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog ieškovo ieškinys pareikštas atsakovui dėl sandorių pripažinimo prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms, yra tapatus, t.y. reiškiamas tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu bei dėl to paties dalyko, dėl kurio yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, todėl byla turi būti nutraukta (CPK 293 str. 3 p.).

21Dėl kitų ieškinio argumentų – kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo, Vertybinių popierių komisijos sprendimo įrodomosios reikšmės ir kitų argumentų, teismas nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų nagrinėjamu atveju, kuomet nustatyta, jog byla nutrauktina.

22Atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3630 eurų išlaidos už advokato teisinę pagalbą (e.b.l. 17, 2 tomas). Teismas nurodo, jog viso proceso metu atsakovą atstovavo tas pats atstovas, bylos apimtis nėra itin didelė, todėl konstatuoja, jog bylinėjimosi išlaidos mažintinos bei iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos 1815 eurų dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 straipsniai).

23Bylą nutraukus, pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktą ieškovui grąžintinas jo sumokėtas 1000 eurų žyminis mokestis (e.b.l. 76, 1 tomas).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 1 d. 9 p., 293 str. 3 p.,

Nutarė

25civilinę bylą pagal ieškovo R. A. B. ieškinį atsakovui Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) dėl sandorio, kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymų normoms, pripažinimo negaliojančiu, išvadą teikianti institucija - Lietuvos bankas, nutraukti.

26Priteisti iš ieškovo R. A. B. (asmens kodas ( - ) atsakovo Luminor Bank AB (įmonės kodas ( - )) naudai 1815 eurų (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Grąžinti ieškovui R. A. B. (asmens kodas ( - ) 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų) žyminio mokesčio, kurį sumokėjo J. G.-B. (asmens kodas ( - ) mokėjimo nurodymu 2017-02-24.

28Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta... 2. Teismas... 3. ieškovas R. A. B. (toliau-ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Ieškovas nurodė, jog 2007-06-19 su atsakovu sudarė tris sutartis: Skolinimo... 5. Ieškovas nurodo, jog obligacijų emisijos DnB NORD Pasaulis Nr.23 įsigijimą... 6. Kredito sutarčių 5.1 punkte nurodyta, jog ieškovas įsipareigoja sumokėti... 7. Ieškovas nurodė, jog su atsakovu sudarytos sutartys prieštarauja... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog ieškovo ir banko ginčas dėl... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Ieškovas 2017-02-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas... 11. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014-12-08 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė,... 13. Ginčas tarp šalių nagrinėjamas dėl tų pačių sandorių sudarymo ir jų... 14. CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vienas civilinės bylos nutraukimo... 15. Kasacinis teismas yra suformulavęs praktiką CPK 293 straipsnio 3 punkto... 16. Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir... 17. Ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo... 19. Nepagrįstas ieškovo argumentas, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo... 20. Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog ieškovo ieškinys... 21. Dėl kitų ieškinio argumentų – kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo,... 22. Atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3630 eurų... 23. Bylą nutraukus, pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktą ieškovui... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 str. 1 d. 9 p., 293 str. 3 p.,... 25. civilinę bylą pagal ieškovo R. A. B. ieškinį atsakovui Luminor Bank AB... 26. Priteisti iš ieškovo R. A. B. (asmens kodas ( - ) atsakovo Luminor Bank AB... 27. Grąžinti ieškovui R. A. B. (asmens kodas ( - ) 1000 eurų (vienas... 28. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...