Byla II-7-423/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. Ž., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros atstovui Ričardui Guobiui, nukentėjusiajam asmeniui S. Š. ir jo atstovei advokatei A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. Ž. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-10-20 nutarimu

3Nr. PR-225 AM038160 S. Ž. paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt. bauda už administracinio pažeidimo, numatyto ATPK 621 str. 2 d., padarymą.

4Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad S. Ž. vadovaujama UAB ,,( - )“, vykdydama miško kirtimo darbus S. Š. nuosavybės teise priklausančiame miške, savavališkai iškirto 15,501 kub. m. medienos, pažeisdama miško savininkui išduotą leidimą kirsti mišką.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. Ž. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyriausiojo specialisto Ričardo Guobio 2010-10-20 nutarimą Nr.PR-225 AM 038160. Nurodė, kad miško savininkui S. Š. priklausančiame miške, esančiame Prienų rajone, ( - ) kadastrinėje vietovėje (kadastro Nr. ( - )), ( - ) kaime, Prienų miškų urėdijoje, ( - ) girininkijoje, nenustatyti asmenys vykdė kirtimo darbus. Darbai atlikti pažeidžiant 2010-08-27 S. Š. išduotą leidimą Serija A Nr. ( - ) kirsti mišką. Naujai iškirsta 17 pušų, kurių bendras tūris yra 15,501 kub. m., tačiau rangos sutartimi pasamdyti pjūklininkai neteisėtų kirtimo darbų neatliko, toje miško dalyje nedirbo, joks nurodymas darbininkams nebuvo duotas, kas atliko neteisėtą medžių kirtimą – nežinoma. Prašė skundą tenkinti ir nutarimą panaikinti.

6Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros atstovas posėdžio metu paaiškino, kad nėra jokių duomenų, kad pažeidimo padarymo dieną be S. Ž. vadovaujamų darbininkų būtų dirbę kiti darbininkai. Matyti, kad neteisėtai nupjautų pušų kirtimo stilius toks pats kaip ir teisėtai iškirstų medžių. Nutarimas priimtas teisėtai ir pagrįstai. Prašė skundą atmesti.

7Nukentėjusysis asmuo S. Š. ir jo atstovė advokatė A. R. paaiškino, kad sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi S. Ž. įsipareigojo, būdamas šios srities specialistas, tinkamai atlikti miško kirtimo darbus. Jis buvo atsakingas už mišką ir be jo sutikimo niekas į mišką įeiti negalėjo. Nėra jokių duomenų, kad miške būtų dirbę ne S. Ž. vadovaujami darbininkai. Teisėtai ir neteisėtai iškirstų medžių kirtimo stilius vienodas. Prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Skundas netenkintinas.

9Rašytiniais įrodymais, liudytojos L. Č. parodymais, byloje esančiomis nuotraukomis (b.l. 34-43, 79-87, 91-106), antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (b.l. 16-18), administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 8-9) įrodyta, kad S. Š. nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame Prienų rajone, ( - ) kadastrinėje vietovėje, (kadastro Nr. ( - ) , ( - ) kaime, Prienų miškų urėdijoje, ( - ) girininkijoje, 385 kvartalo 1:3 sklype įvykdytas neteisėtas medžių kirtimas. IV miško grupei priklausančiame medelyne iškirstos 4 žalios, sveikos, miškų biologinei įvairovei svarbios pušys - tūris 5,323 kub.m., bei kartu su vėjolaužomis ir vėjovartomis savavališkai iškirsta 13 žalių pušų, kurių tūris yra 10,178 kub. m., t.y. iš viso S. Ž. vadovaujama UAB ,,( - )“ neteisėtai iškirto 15,501 kub. m. medienos. Tokiais veiksmais buvo viršytas 2010-08-27 leidime Serija A Nr. ( - ) nurodytas kirstinų medžių tūris (b.l. 25). Remiantis ATPK 256 str., nurodyti duomenys pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 621 str. 2 d., padarymą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę.

10ATPK 621 str. 2 d. reglamentuota atsakomybė už pažeidimus, atlikus savavališką medžių ir krūmų kirtimą, naikinimą arba žalojimą privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, užtraukianti baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos konfiskavimu. Minėto straipsnio dispozicijoje nėra apibrėžtas subjektų ratas, kuriems taikytina teisės norma. Tai reiškia, kad ATPK 621 str. 2 d. nustatyto administracinio teisės pažeidimo subjektu gali būti kiekvienas asmuo, padaręs minėtame straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą.

11Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnyje reglamentuotos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų pareigos. Minėto straipsnio 6 punkte nustatytas imperatyvus draudimas atlikti kirtimus ir naudoti kitus miško išteklius negavus nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal galiojančius teisės aktus toks leidimas reikalingas.

12Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, 1997-07-24 patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 799, 20 p. numatyta, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus 20.1-20.8 p. numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju, iškirtus 15,501 kub. m. biologinei įvairovei svarbių ir sveikų pušų, neturint leidimo atlikti tokius darbus ir nesant 20.1-20.8 p. reglamentuotų pagrindų, kai leidimas nėra reikalingas, buvo atliktas neteisėtas veiksmas.

13Liudytoja L. Č. parodė, kad buvo gauti nusiskundimai dėl atliekamų miško kirtimo darbų. Nuvykus nustatyta, kad pušys nukirstos neturint leidimo bei miško savininkui nesudarius su S. Ž. darbų atlikimo sutarties. S. Ž. neneigė, kad pušis nukirto jo darbininkai, sutiko atlyginti padarytą žalą.

14Iš bylos duomenų matyti, kad miško savininkas S. Š. 2010-08-27 gavo leidimą Serija A Nr. ( - ) miškui kirsti (b.l. 25). 2010-09-17 jis pasirašė su UAB ,,( - ) “ direktoriumi S. Ž. Vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 68-70). Sutartimi S. Ž. (pirkėjas) įsipareigojo nupirkti medieną bei, susipažinęs su leidimu kirsti mišką, atlikti vėjavartų ir vėjolaužų kirtimo darbus savo sąskaita. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. Ž., sudaręs sutartį su miško savininku S. Š., įgijo miško išteklių naudojimo teisę, prisiimdamas atsakomybę laikytis teises legalizuojančių pareigų. Šiuo atveju, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo sutarties pagrindu turėjo tinkamai vykdyti sutarties sąlygas, t.y. kirsti medžius leidimo pagrindu, laikydamasis miško kirtimo, sanitarinių, darbuotojų saugos taisyklių, tačiau neveikė taip, kaip privalėjo veikti. Tai reiškia, jis neužtikrino, kad jo vadovaujamos įmonės darbininkai kirstų medžius neviršydami leidime nurodytų dydžių. Tokiais neteisėtais veiksmais, kvalifikuotais pagal ATPK 621 str. 2 d., buvo pažeistos Lietuvos Respublikos miškų įstatymo bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų normos.

15Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visetą, darytina išvada, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra tinkamas pažeidimo subjektas. S. Ž. veikoje yra LR ATPK 621 str. 2 d. reglamentuoto administracinio teisės pažeidimo sudėtis, nes jo leidimu privačiame miške savavališkai iškirsta 15,501 kub.m. medžių.

16Teismas, vertindamas skundo dalyką ir pagrindą bei atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, konstatuoja, kad institucija teisėtai paskyrė 4000 Lt. baudą, veiksmus kvalifikavo tinkamai, nuobaudą paskyrė sankcijos ribose, todėl ginčijamas nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, jis paliktinas nepakeistas.

17Taikyti ATPK 301 straipsnį nėra jokio pagrindo.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p. teisėja,

Nutarė

19Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-10-20 nutarimą

20Nr. PR-225 AM 038160, kuriuo S. Ž. paskirta 4000 Lt. bauda, palikti nepakeistą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta... 2. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-10-20... 3. Nr. PR-225 AM038160 S. Ž. paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt. bauda... 4. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad S. Ž. vadovaujama UAB ,,( -... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. Ž. skundu kreipėsi į teismą,... 6. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros atstovas... 7. Nukentėjusysis asmuo S. Š. ir jo atstovė advokatė A. R. paaiškino, kad... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Rašytiniais įrodymais, liudytojos L. Č. parodymais, byloje esančiomis... 10. ATPK 621 str. 2 d. reglamentuota atsakomybė už pažeidimus, atlikus... 11. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnyje reglamentuotos miško... 12. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, 1997-07-24 patvirtintų... 13. Liudytoja L. Č. parodė, kad buvo gauti nusiskundimai dėl atliekamų miško... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad miško savininkas S. Š. 2010-08-27 gavo... 15. Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visetą, darytina išvada, kad... 16. Teismas, vertindamas skundo dalyką ir pagrindą bei atsižvelgdamas į... 17. Taikyti ATPK 301 straipsnį nėra jokio pagrindo.... 18. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.... 19. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-10-20... 20. Nr. PR-225 AM 038160, kuriuo S. Ž. paskirta 4000 Lt. bauda, palikti... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta...