Byla AS-489-822/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro skundą atsakovams Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė įpareigoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. sausio 5 d. skundą „Dėl Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos veikimo ir dėl neteisėto bankroto administratoriaus nepaskyrimo“ arba perduoti jį nagrinėti institucijai pagal kompetenciją.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2017 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti skundo reikalavimus bei nurodyti pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

7Teisme 2017 m. balandžio 14 d. gautas pareiškėjo pareiškimas „Dėl skundo trūkumų šalinimo“, kuriame pareiškėjas nurodė, jo patikslinti skundo teismo prašomu būdu negali, kadangi tokiu atveju nepasiektų jam reikalingų materialinių teisinių pasekmių. Todėl prašė pripažinti trūkumus ištaisytais ir laikyti skundą paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną.

8VAAT 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjas nepašalino nustatytų skundo trūkumų, skundą laikė nepaduotu.

9II.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti VAAT 2017 m. balandžio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti trūkumus ištaisytais ir laikyti skundą paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Savo atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Pareiškėjo skundas buvo konkretus ir aiškus, juo siekta konkrečių teisinių pasekmių, t. y. kad būtų išnagrinėtas 2017 m. sausio 5 d. skundas arba perduotas nagrinėti pagal kompetenciją. Šiuo atveju skyrėsi pareiškėjo ir teismo vertinimas dėl minėto skundo išnagrinėjimo: pareiškėjo manymu, jo skundas nebuvo išnagrinėtas, nes atsakovai dėl jo nepriėmė jokio sprendimo, tuo tarpu teismas sprendė, kad atsakovai jo skundą išnagrinėjo.

122. Pareiškėjo įsitikinimu, teismas nepagrįstai ėmėsi kvalifikuoti teisinį santykį (t. y. spręsti ginčą) ne bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje, nors taikant trūkumų šalinimo institutą gali būti sprendžiami procesiniai (formos) trūkumai.

133. Pareiškėjas siekė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalies nuostatų dėl vieno langelio principo taikymo, todėl nebuvo jokių kliūčių nagrinėti pareiškėjo reiškiamus reikalavimus. Atsisakydamas nagrinėti tokį reikalavimą, teismas atsisakė taikyti galiojantį teisės aktą bei eliminavo galimybę, kad pareiškėjo skundą nagrinėtų ne bet kokia, o kompetentinga, institucija. Pareiškėjo įsitikinimu, nekompetentingos institucijos sprendimas jokių teisinių pasekmių sukelti negali.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjo skundą laikė nepaduotu pareiškėjui nepašalinus teismo nustatytų skundo trūkumų, teisėtumas ir pagrįstumas.

17Matyti, kad VAAT 2017 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė, kad pareiškėjas siekia pakeisti 2016 m. gruodžio 5 d. sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo rezultatus, S. K. įmonės „Senas malūnas“ bankroto administratoriumi paskiriant pareiškėją. Dėl to pareiškėjas 2017 m. sausio 5 d. skundu kreipėsi į Tarnybą, tačiau pastaroji 2017 m. vasario 6 d. raštu Nr. (1.15)D2-353 šio pareiškėjo prašymo netenkino. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, siekdamas realias teisines pasekmes sukeliančio sprendimo, pareiškėjas turėtų teismo prašyti panaikinti minėtą Tarnybos sprendimą ir įpareigoti Tarnybą iš naujo nagrinėti jo 2017 m. sausio 5 d. skundą.

18Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai pašalinami, skundas laikomas paduotu pradinio jo padavimo teismui dieną. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Atitinkamai, ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, jog skunde, be kita ko, turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad skundo, atitinkančio ABTĮ nustatytus reikalavimus, pateikimas yra būtina sąlyga teismui teisingai išspręsti skundo priėmimo klausimą (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-86/2009). Sprendžiant, ar nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą atsisakyti priimti skundą, turi būti aiškus pareiškėjo pasirinktas jo galbūt pažeistų teisių gynimo būdas, t. y. teismui, nagrinėjančiam skundo priėmimo klausimą, neturi kilti abejonių, ar pareiškėjas tiksliai suformulavo skundo dalyką. Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (žr., pvz., LVAT 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007). Teismas gali suteikti efektyvią galbūt pažeistų teisių gynybą tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja savo reikalavimą (žr., pvz., LVAT 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012).

20Pasisakant dėl skundo reikalavimo, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra prašomas priimti, pažymėtina, kad LVAT yra išaiškinęs, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą, teismo kompetencijos ribas, teismo priimamų sprendimų rūšis bei jų vykdymo tvarką. Suinteresuotas asmuo teisme gali pareikšti tik tokį reikalavimą ir prašyti taikyti tik tokį teisminės gynybos būdą, kuris, pirma, atitiktų įstatymais viešojo administravimo subjektui suteiktus įgalinimus ir jų neviršytų, antra, atitiktų bendruosius reikalavimus, keliamus teisinės gynybos būdams, kuriuos gali taikyti teismas. Reikalavimas, be kita ko, turi būti toks, kad jį patenkinus, pažeidimas būtų pašalintas efektyviai ir veiksmingai, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi. Kitaip tariant, skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009, 2017 m. gegužės 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-431-552/2017).

21Nustačius, kad skundo reikalavimas neatitinka ABTĮ nuostatų, pareiškėjui turi būti nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti. Pažymėtina, jog tokio termino nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė: teismas suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., LVAT 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1164-502/2015). Teismo nutartyje įvardytų skundo trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui. Kitaip tariant, pareiškėjui neįvykdžius (netinkamai įvykdžius) teismo nurodymus dėl skundo trūkumų šalinimo, teismas privalo priimti nutartį dėl skundo laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui (žr., pvz., LVAT 2012 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012).

22Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas siekia, kad būtų pakeistas 2016 m. gruodžio 5 d. sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo rezultatas, pareiškėją paskiriant S. K. įmonės „Senas malūnas“ bankroto administratoriumi. Būtent dėl šios priežasties 2017 m. sausio 5 d. skundu jis kreipėsi į Tarnybą bei Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – ir Ministerija). Atsakydamos į šį pareiškėjo skundą, Tarnyba ir Ministerija 2017 m. vasario 6 d. raštu Nr. (1.15)D2-353 ir 2017 m. vasario 9 d. raštu Nr. ((6.3-03)-5K-1700534)-6K-170127 nurodė, kad atrankos protokolų rezultatų pakeisti negali. Skunde teismui pareiškėjas aiškiai nurodo ginčijantis šių Tarnybos ir Ministerijos priimtų aktų teisėtumą bei dėsto su tuo susijusius argumentus. Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad jis iš esmės siekia jo skundo išnagrinėjimo Tarnyboje, t. y. mano, kad būtent ši institucija pagal teisės aktais jai suteiktus įgaliojimus yra kompetentinga nagrinėti jo 2017 m. sausio 5 d. skundą, o Ministerija, būdama kontroliuojančia institucija, privalėjo užtikrinti tinkamą pareiškėjo skundo išnagrinėjimą Tarnyboje. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog tai, kad pareiškėjo iš esmės netenkino atsakovių į jo skundą pateikti atsakymai, savaime nereiškia, kad jo skundas nebuvo nagrinėjamas. Matyti, kad pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti Tarnybą atlikti jo nurodomus veiksmus yra pagrįstas Tarnybos 2017 m. vasario 6 d. sprendimo priėmimu, tačiau skunde atitinkamas reikalavimas šio sprendimo atžvilgiu nebuvo suformuluotas, nors, tik nuginčijus administracinį aktą, galima kelti reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (žr., pvz., LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-565-662/2016). Taigi tai, ar Tarnyba yra įgaliota nagrinėti pareiškėjo pateiktą 2017 m. sausio 5 d. skundą bei įpareigoti ją tai padaryti, teismas galėtų tik įvertinęs Tarnybos 2017 m. vasario 6 d. rašto Nr. (1.15)D2-353, kuriuo buvo atsakyta į minėtą skundą, teisėtumą ir pagrįstumą.

23Nagrinėjamu atveju kritiškai vertintini pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyti argumentai, esą atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalies nuostatas, kuriose nustatyta, kad, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis. Kaip minėta, iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis siekė savo skundo išnagrinėjimo būtent Tarnyboje, ir tik nustačius, kad jo nagrinėjimas Tarnybai nežinybingas, prašė jį persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją kitai institucijai. Taigi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalies normų taikymas nagrinėjamu atveju taip pat įmanomas tik įvertinus Tarnybos 2017 m. vasario 6 d. rašto Nr. (1.15)D2-353 teisėtumą ir pagrįstumą. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad skundo priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-460/2010), todėl konkrečių ginčo teisinius santykius reguliuojančių normų skundo priėmimo stadijoje pirmosios instancijos teismas netaiko.

24Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Tarnybą išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. sausio 5 d. skundą arba perduoti jį nagrinėti institucijai pagal kompetenciją tenkinimas įmanomas tik nuginčijus Tarnybos dėl šio skundo priimtą 2017 m. vasario 6 d. raštą Nr. (1.15)D2-353. Todėl VAAT 2017 m. kovo 22 d. nutartimi pagrįstai ir motyvuotai nustatė pareiškėjo skundo trūkumus bei įpareigojo pareiškėją patikslinti skundo reikalavimą, o pareiškėjui atsisakius tai padaryti, 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi jo skundą laikė nepaduotu.

25Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir VAAT) 2017 m. kovo 22... 7. Teisme 2017 m. balandžio 14 d. gautas pareiškėjo pareiškimas „Dėl skundo... 8. VAAT 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi, nustatęs, kad pareiškėjas... 9. II.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti VAAT 2017 m. balandžio 18 d.... 11. 1. Pareiškėjo skundas buvo konkretus ir aiškus, juo siekta konkrečių... 12. 2. Pareiškėjo įsitikinimu, teismas nepagrįstai ėmėsi kvalifikuoti... 13. 3. Pareiškėjas siekė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 17. Matyti, kad VAAT 2017 m. kovo 22 d. nutartimi nustatė, kad pareiškėjas... 18. Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas neatitinka šio... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo... 20. Pasisakant dėl skundo reikalavimo, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra... 21. Nustačius, kad skundo reikalavimas neatitinka ABTĮ nuostatų, pareiškėjui... 22. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Nagrinėjamu atveju kritiškai vertintini pareiškėjo atskirajame skunde... 24. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėjo... 25. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Verslo valdymo ir... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....