Byla eB2-1962-413/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Terra virtualis“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Pajūrio investicinis fondas“ bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas biudžetui 2018 m. gegužės 24 d. buvo 1158,74 Eur. VĮ „Regitra“ duomenimis, bendrovė transporto priemonių neturi. VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovės vardu yra registruota dalis tvoros ir įvažiavimas, kuriems įregistruota hipoteka ir jie yra areštuoti antstolių. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą.

3Ieškovė UAB „Terra virtualis“ taip pat kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei UAB „Pajūrio investicinis fondas“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad įsiteisėjusiu 2018 m. vasario 23 d. preliminariu sprendimu iš atsakovės pareiškėjos naudai yra priteista 7990,99 Eur skola. Atsakovė skolos ieškovei gera valia negrąžina.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“ keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

6Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Pajūrio investicinis fondas“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2012 m. spalio 24 d. Atsakovei nurodytu adresu Šakių r. sav. Griškabūdžio mstl. Rygiškių g. 13, siųsti teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Atsakovės vadovas Georgeta G. S. gyvena Rumunijoje. Iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė kreditoriai – vienam iš jų, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (ĮBĮ 3 str. 1 p.), o kitam kreditoriui atsakovė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko susidarė skola (ĮBĮ 3 str. 7 p.), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

9Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus vėliausiai yra pateikusi už 2015 metus. 2015 m. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 922 816 Eur, iš jo ilgalaikis turtas siekė 869 226 Eur, trumpalaikis turtas – 53 590 Eur. Tais metais per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 287 010 Eur. 2015 metus atsakovė baigė pelningai, turėdama 11 921 Eur pelną. Nors atsakovė 2015 metais veikė pelningai ir jos finansinė padėtis neatitiko įmonės nemokumo sąvokos, tačiau, teismo vertinimu, 2015 m. balanso duomenys neatitinka realios šios dienos įmonės finansinės padėties. VSDFV registro duomenimis skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui siekia 1158,74 Eur, bendrovėje apdraustų asmenų nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 179 961,01 Eur. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu yra registruota dalis tvoros ir įvažiavimas, kuriems įregistruota hipoteka ir jie yra areštuoti antstolių. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu įregistruotų transporto priemonių nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 23 d. sprendimu iš atsakovės kreditoriui UAB „Terra virtualis“ yra priteista 7990,99 Eur skola (civ. byla Nr. e2-3962-1067/2018). Šiuo metu teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4593-630/2018, kurioje ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo iš atsakovės UAB „Pajūrio investicinis fondas“ priteisti 752,92 Eur turtinės žalos atlyginimo, 45,42 Eur kompensacinių palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Pajūrio investicinis fondas“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Pajūrio investicinis fondas“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

12Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas N. M., kuris pateikė teismui prašymą neskirti jo UAB „Pajūrio investicinis fondas“ bankroto administratoriumi, nes atsisako administruoti minėtą bendrovę.

13ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parinkęs administratoriaus kandidatūrą, tą pačią dieną priima nutartį dėl administratoriaus paskyrimo. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Teismas motyvuota nutartimi atsisako paskirti programa atrinktą asmenį, jeigu paaiškėja, kad sutikime-deklaracijoje administruoti įmonę buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) teismas nustato, kad programa atrinktas asmuo yra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis ar giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo ir dėl to asmuo negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratoriumi.

14Atrinktas ir sutikimą-deklaraciją pateikęs administratorius N. M. nenurodė priežasčių, kodėl prašo neskirti jo UAB „Pajūrio investicinis fondas“ administratoriumi, tačiau pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkte administratoriui yra suteikta teisė pačiam atsistatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad yra pagrindas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Pajūrio investicinis fondas“, tačiau atrinktas administratorius atsisako administruoti įmonę, sprendžia, jog, vadovaujantis ekonomiškumo, proceso koncentracijos principų, atrinktas administratorius N. M. neskirtinas UAB „Pajūrio investicinis fondas“ administratoriumi. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi, atliko kito administratoriaus kandidatūros atranką. Pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Bankroto administratorių biuras“, kuri ir skirtina UAB „Pajūrio investicinis fondas“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

15Iškėlus UAB „Pajūrio investicinis fondas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

16Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punktą, už ieškinius dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo mokamas penkių šimtų eurų dydžio žyminis mokestis. Šiame straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 str. 7 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius UAB „Terra virtualis“ į teismą su pareiškimu kreipėsi elektroninių ryšių priemonėmis ir 375,35 Eur sumą sumokėjo 2018 m. gegužės 16 d. Pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktą, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinama įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą. Nustatęs šiame straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva (CPK 87 str. 5 d.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas teismui savo iniciatyva išspręsti žyminio mokesčio ieškovei grąžinimo klausimą ir nutarčiai įsiteisėjus grąžinti ieškovei UAB „Terra virtualis“ už ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Pajūrio investicinis fondas“ iškėlimo 2018 m. gegužės 16 d. sumokėtą 375,35 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 87 str.).

17Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, Civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, teisėjas

Nutarė

18iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“ (juridinio asmens kodas 302898098, adresas Šakių r. sav. Griškabūdžio mstl. Rygiškių g. 13) bankroto bylą.

19Bankrutuojančios UAB „Pajūrio investicinis fondas“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“ (sąrašo Nr. B-JA048, j. a. k. 135093022, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 7, tel. (8 5) 2766972, 8 686 22404, el. p. info@bankrotobiuras.lt).

20Areštuoti UAB „Pajūrio investicinis fondas“ (juridinio asmens kodas 302898098) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad UAB „Pajūrio investicinis fondas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Nustatyti, kad UAB „Pajūrio investicinis fondas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Įsiteisėjus šiai nutarčiai, grąžinti ieškovei UAB „Terra virtualis“ (j. a. k. 301732636) šioje civilinėje byloje 2018 m. gegužės 16 d. bankui AB „Citadele“ Klaipėdos filialui sumokėtą 375,35 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus 35 ct) dydžio žyminį mokestį. Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 3. Ieškovė UAB „Terra virtualis“ taip pat kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta,... 6. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Pajūrio... 8. Pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė kreditoriai – vienam iš... 9. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 10. Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus... 11. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad... 12. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 13. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas, šio straipsnio 2 dalyje... 14. Atrinktas ir sutikimą-deklaraciją pateikęs administratorius N. M. nenurodė... 15. Iškėlus UAB „Pajūrio investicinis fondas“ bankroto bylą, areštuotinas... 16. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punktą, už ieškinius dėl įmonės... 17. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,... 18. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio investicinis fondas“... 19. Bankrutuojančios UAB „Pajūrio investicinis fondas“ administratoriumi... 20. Areštuoti UAB „Pajūrio investicinis fondas“ (juridinio asmens kodas... 21. Nustatyti, kad UAB „Pajūrio investicinis fondas“ kreditoriai per 40 dienų... 22. Nustatyti, kad UAB „Pajūrio investicinis fondas“ valdymo organai ne... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 25. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, grąžinti ieškovei UAB „Terra virtualis“... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...