Byla e2S-2626-653/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo ieškovės pusėje Z. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės ieškovės Asociacijos „Kompleksinė ergonteisinė parama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-31694-854/2018 pagal ieškovės Asociacijos „Kompleksinė ergonteisinė parama“ ieškinį atsakovei Viešajai įstaigai Respublikinė universitetinė ligoninė dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo ieškovės pusėje Z. B.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla pagal ieškovės Asociacijos „Kompleksinė ergonteisinė parama“ (toliau – ir Asociacija) ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinė universitetinė ligoninė, kuriuo ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15 000 Eur skolą, 75 Eur delspinigių ir 1 500 Eur netesybų (e. b. l. 1–2).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi (e. b. l. 26–28) nustatė ieškovei Asociacijai 7 (septynių) dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

83.

9Teismas nustatė, kad ieškinį teismui pateikė ir sisteminiu elektroniniu parašu pasirašė A. B.. Šis asmuo kartu su ieškiniu pateikė ir jo priedus (nepatvirtintas dokumentų kopijas), pateikimo metu jas taip pat bendrai pasirašydamas elektroniniu sisteminiu parašu. Ieškinio tekste, o taip pat vėliau pateiktame papildomame pareiškime, kuriame be kita ko nurodyta, kad byla bus vedama be atstovo, yra E. G., įvardintos kaip l.e.p.p., parašo kopija. Įvertinęs tai, teismas nurodė, kad nėra aišku, kuris iš šių asmenų, ir apskritai, kuris nors iš jų, yra tinkamas ieškovės atstovas. Su ieškiniu nepateikta jokių įrodymų apie tai, kas ir kada buvo išrinktas asociacijos pirmininku, kas šiuo metu yra asociacijos pirmininkas. Teismui kilo abejonių, ar į bylą pateiktas 2017 m. sausio 3 d. įsakymas vis dar galioja, todėl teismas įpareigojo ieškovę pateikti įrodymus apie tinkamą ieškovės atstovą bei pateikti ieškinį ir jo priedus, pasirašytus tinkamo atstovo originaliu rašytiniu arba elektroniniu parašu.

104.

11Ieškovė taip pat buvo įpareigota patikslinti ieškinio sumą, kadangi nurodo, kad ieškinio suma – 15 000 Eur, nors iš viso prašo priteisti 16 575 Eur.

125.

13Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nurodė su tuo susijusį teisinį reglamentavimą ir įpareigojo ieškovę sumokėti žyminį mokestį, pridėti tai patvirtinančius įrodymus, arba suformuluoti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio ar jo mokėjimo atidėjimo.

146.

15Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė 2017 m. gruodžio 15 ir 19 d. kopijų, taip pat nenurodė, už kokį tikslų laikotarpį yra susidariusi jo reikalaujama skolos suma, todėl įpareigojo ieškovę tokius duomenis pateikti. Teismas taip pat įpareigojo ieškovę pateiktį visus su ginču susijusius dokumentus su juos pasirašiusių asmenų parašais.

167.

17Konstatavęs, kad teismui reiškiamų reikalavimų dėl netesybų pagrindas yra netikslus ir neaiškus, teismas įpareigojo ieškovę nurodyti, kokių būtent netesybų (baudos ir / ar delspinigių) ji reikalauja, kokiu pagrindu (įstatymo ar sutarties), tą pagrindą aiškiai įvardijant ir pateikiant jį patvirtinančius įrodymus.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

198.

20Apeliantė ieškovė Asociacija pateikė atskirąjį skundą (e. b. l. 31–32), kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

219.

22Atskirajame skunde nurodoma, jog Asociacija yra juridinis asmuo, kuris per Asociacijos pirmininką teismui pateikė ieškinį, pasirašytą ne A. B., o l.e.p.p. E. G., todėl nesuprantama, kodėl teismas teigia, kad pasirašė A. B., jeigu ieškinyje aiškiai nurodoma, kad ieškinį pasirašo, ir pridedami įrodymai.

2310.

24Ieškinio reikalavime yra aiškiai suformuotas reikalavimas, tame skaičiuje ir ieškinio suma (sukonkretinta ieškinio papildyme), o kosmetiniai reikalavimai tikslinami parengiamojo teismo posėdžio metu.

2511.

26Visuomeninė organizacija neturi finansavimo, todėl yra akivaizdu, kad neturi ir lėšų žyminio mokesčio sumokėjimui.

2712.

28Teismo rezoliucinėje dalyje nėra numatyti ieškinio trūkumai, o tik terminas. Todėl neaišku, ar teismas tik atkreipė dėmesį į kosmetinius trūkumus, ar nori, kad tai atsispindėtų nutarties rezoliucinėje dalyje, kad ieškovei būtų privalu vykdyti.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

3013.

31Atskirasis skundas netenkintinas.

3214.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

3415.

35Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo nustatyti ieškinio trūkumai.

3616.

37CPK 111 str. reglamentuoti procesinių dokumentui turiniui ir formai keliami reikalavimai. Nurodyto straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta, kad procesinis dokumentas turi būti pasirašytas paduodančio asmens ir dokumento surašymo data. 5 dalyje pažymėta, kad procesiniame dokumente, kurį teismui teikia atstovas, turi būti nurodyti CPK 111 str. 2 d. 2 ir 3 p. nustatyti duomenys apie atstovą ir prie jo turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigęs. Taigi, procesinį dokumentą teikiančio asmens parašas yra privalomas dokumento rekvizitas, patvirtinantis dokumentą teikiančio asmens valią.

3817.

39CPK 1751 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 str. 3 d. nustatyta, kad proceso dalyviai turi teisę visus procesinius dokumentus ir su teismo procesu susijusią informaciją teismams teikti elektroninės formos, teisingumo ministro nustatyta tvarka naudodami elektroninių ryšių priemones. Asmenys, teikiantys procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, turi juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba savo asmens tapatybę patvirtinti kitais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ir pan.), arba užsiregistruoti teismų informacinėje sistemoje. Elektroninės formos procesiniai dokumentai, pateikti teismui elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, atitinka šio CPK 111 str. nustatytą reikalavimą, kad procesinis dokumentas turi būti pasirašytas (CPK 1751 str. 6 d.). Šis reikalavimas nustatytas tam, kad būtų galima identifikuoti procesinį dokumentą pateikiantį asmenį ir patvirtinti jo valią inicijuoti procesą, kadangi ieškinio pateikimas teismui sukuria asmeniui teisines pasekmes.

4018.

41Iš byloje esančio ieškinio turinio matyti, kad ieškinį originaliu parašu pasirašė E. G., kai tuo tarpu patį ieškinį ir jo priedus pirmosios instancijos teismui per elektroninių paslaugų teikimo sistemą pateikė ir elektroniniu parašu pasirašė A. B.. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad būtent A. B. pasirašė ieškinį, todėl su tuo susiję ieškovės argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

4219.

43Pagal bendrąją taisyklę, bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ar steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas (CPK 55 str.). Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo.

4420.

45Nagrinėjamu atveju ieškovė atskirajame skunde teigia, jog ieškinį pateikė per Asociacijos pirmininką, ieškinyje yra aiškiai nurodoma, kas ieškinį pasirašo ir pridedami įrodymai. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokio pobūdžio ieškovės argumentais, kadangi nei iš ieškinio turinio ar jų priedų, nei iš atskirojo skundo turinio nėra aišku, kas ieškinio pateikimo metu yra Asociacijos pirmininkas. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad kyla abejonių, ar į bylą pateiktas 2017 m. sausio 3 d. įsakymas yra galiojantis, kadangi iš bylos duomenų matyti, kad elektroniniu parašu ieškinį pasirašė A. B.. Taigi, teismas pagrįstai įpareigojo ieškovę pateikti įrodymus apie tinkamą ieškovės atstovą bei pateikti ieškinį ir jo priedus, pasirašytus tinkamo atstovo originaliu rašytiniu arba elektroniniu parašu.

4621.

47Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina, ar pateiktas ieškinys atitinka bendruosius procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, išvardytus CPK 111–114 straipsniuose, taip pat CPK 135 straipsnyje numatytus specialiuosius ieškinio reikalavimus. Pagal CPK 135 str., nustatyti reikalavimai ieškinio turiniui – ieškinyje turi būti tiksliai suformuluoti ieškinio elementai – ieškinio dalykas (ieškovo reikalavimas) ir faktinis ieškinio pagrindas (aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia reikalavimą, bei šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai), nes ieškinio elementai apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką.

4822.

49Ieškiniu ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovės 15 000 Eur skolą, 75 Eur delspinigių ir 1 500 Eur netesybų, iš viso – 16 575 Eur (15 000 Eur + 75 Eur + 1 500 Eur), nors pačiame ieškinyje ir jo papildyme nurodė, kad ieškinio suma yra 15 000 Eur. Taigi, šiuo atveju ieškovė nepagrįstai nurodo, kad ieškinio papildyme (e. b. l. 25) yra sukonkretinta ieškinio suma, bei kad yra aiški ieškinio suma, nes iš pačio ieškinio ar jo papildymo turinio matyti, kad ji yra skirtinga. Nors ieškovė ieškinyje nurodė konkrečias sumas, kurių reikalauja iš atsakovės, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog ieškovė privalo nurodyti aplinkybes ir argumentus, kuriais ieškovė grindžia ieškinyje išdėstytus reikalavimus, susijusius su ieškovės prašomomis netesybomis.

5023.

51Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovės atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog ieškinio reikalavimai yra tikslinami parengiamojo teismo posėdžio metu. Teismų praktikoje nustatyta, kad jeigu būtina tikslinti ieškinio elementus jau iškėlus civilinę bylą, galima pasinaudoti CPK įtvirtinta galimybe tai padaryti parengiamojo teismo posėdžio metu, siekiant išsiaiškinti ginčo esmę ir visiškai suformuluoti šalių reikalavimus ir atsikirtimų turinį (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju skundžiama teismo nutartimi ieškovei nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Vadinasi, ieškovė būtent šioje stadijoje turi suformuluoti aiškų ieškinio reikalavimą.

5224.

53Kaip galima suprasti iš atskirojo skundo turinio, Asociacija neturi finansavimo, neturi lėšų žyminio mokesčio sumokėjimui, todėl turėtų būti atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

5425.

55Įstatymų leidėjas, siekdamas visiems asmenims užtikrinti vienodas galimybes kreiptis į teismą, CPK numatė atleidimo nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.) bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (CPK 84 str.) institutus. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009; 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1023/2010 ir kt.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau tokia jo turtinė padėtis yra laikina, t. y. pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-1258-370/2015 ir kt.).

5626.

57CPK 83 str. 3 d. įtvirtintu reglamentavimu teismui, atsižvelgiant į asmens turtinę padėtį, suteikta teisė iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Asmens prašymas atleisti jį nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl asmens prašymo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, įvertina įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, pinigines lėšas, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) ir jų pagrindu sprendžia, ar asmuo gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį.

5827.

59Nagrinėjamu atveju ieškovė tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniam teismui tik abstrakčiai nurodė, kad neturi jokių lėšų žyminio mokesčio sumokėjimui, taip pat jog neturi jokio finansavimo, kadangi nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Vien ta aplinkybė, jog ieškovė yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vadovaujantis aukščiau nurodyta teismų praktika, nėra pagrindas atleisti ieškovės nuo žyminio mokesčio dalies. Sutiktina, kad įstatymas nenumato galimybės teismui visiškai atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai įpareigojo ieškovę apmokėti ieškinį žyminiu mokesčiu, pridėti tai patvirtinančius įrodymus, arba suformuluot motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio ar jo mokėjimo atidėjimo.

6028.

61Apeliantė pažymėjo, kad teismo rezoliucinėje dalyje nėra numatyti ieškinio trūkumai, o tik terminas, todėl neaišku, ar teismas tik atkreipė dėmesį į kosmetinius trūkumus, ar nori, kad tai atsispindėtų nutarties rezoliucinėje dalyje, kad ieškovei būtų privalu vykdyti.

6229.

63Kasacinis teismas, aiškindamas ieškinio trūkumų instituto taikymą, yra nurodęs, kad teismo išaiškinimo pareiga apima ir pareigą, nustatant terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai ir suprantamai nurodyti, kokius konkrečius trūkumus ir kokiu būdu privalo pašalinti asmuo, pateikęs trūkumų turintį procesinį dokumentą, ir, esant reikalui, nutarties motyvuojamojoje dalyje išaiškinti, kokiu būdu galima trūkumus pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009).

6430.

65Apeliantė teisingai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas paminėtos pareigos neįvykdė, kadangi skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė konkrečių procesinio dokumentų trūkumų ir jų šalinimo būdų. Tačiau kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies – joje aiškiai ir suprantamai nurodyti konkretūs ieškinio trūkumai bei nurodyti būdai, kaip juos pašalinti. Be to, skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje yra pažymėta, kad Asociacijai nustatomas 7 dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje (turima omenyje – nutarties motyvuojamojoje dalyje) nurodytiems trūkumams pašalinti. Ši aplinkybė, teismo vertinimu, neužkerta galimybės ieškovei pasinaudoti CPK 115 str. 2–3 d. nustatytu ieškinio trūkumų šalinimo institutu.

6631.

67Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

6832.

69Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškinio trūkumų šalinimo terminas yra pasibaigęs, apeliantei nustatomas naujas terminas – iki 2018 m. spalio 7 d. pašalinti ieškinio trūkumus, nurodytus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje (CPK 115 str. 2 d.).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

71Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

72Nustatyti ieškovei Asociacijai „Kompleksinė ergonteisinė parama“ terminą iki 2018 m. spalio 7 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla pagal ieškovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi (e. b.... 8. 3.... 9. Teismas nustatė, kad ieškinį teismui pateikė ir sisteminiu elektroniniu... 10. 4.... 11. Ieškovė taip pat buvo įpareigota patikslinti ieškinio sumą, kadangi... 12. 5.... 13. Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio... 14. 6.... 15. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė 2017 m. gruodžio 15 ir 19 d.... 16. 7.... 17. Konstatavęs, kad teismui reiškiamų reikalavimų dėl netesybų pagrindas yra... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 8.... 20. Apeliantė ieškovė Asociacija pateikė atskirąjį skundą (e. b. l.... 21. 9.... 22. Atskirajame skunde nurodoma, jog Asociacija yra juridinis asmuo, kuris per... 23. 10.... 24. Ieškinio reikalavime yra aiškiai suformuotas reikalavimas, tame skaičiuje ir... 25. 11.... 26. Visuomeninė organizacija neturi finansavimo, todėl yra akivaizdu, kad neturi... 27. 12.... 28. Teismo rezoliucinėje dalyje nėra numatyti ieškinio trūkumai, o tik... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai... 30. 13.... 31. Atskirasis skundas netenkintinas.... 32. 14.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 34. 15.... 35. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 36. 16.... 37. CPK 111 str. reglamentuoti procesinių dokumentui turiniui ir formai keliami... 38. 17.... 39. CPK 1751 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 str. 3 d.... 40. 18.... 41. Iš byloje esančio ieškinio turinio matyti, kad ieškinį originaliu parašu... 42. 19.... 43. Pagal bendrąją taisyklę, bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų... 44. 20.... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovė atskirajame skunde teigia, jog ieškinį pateikė... 46. 21.... 47. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina, ar pateiktas... 48. 22.... 49. Ieškiniu ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovės 15 000 Eur skolą,... 50. 23.... 51. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su ieškovės atskirajame skunde... 52. 24.... 53. Kaip galima suprasti iš atskirojo skundo turinio, Asociacija neturi... 54. 25.... 55. Įstatymų leidėjas, siekdamas visiems asmenims užtikrinti vienodas galimybes... 56. 26.... 57. CPK 83 str. 3 d. įtvirtintu reglamentavimu teismui, atsižvelgiant į asmens... 58. 27.... 59. Nagrinėjamu atveju ieškovė tiek pirmosios instancijos teismui, tiek... 60. 28.... 61. Apeliantė pažymėjo, kad teismo rezoliucinėje dalyje nėra numatyti... 62. 29.... 63. Kasacinis teismas, aiškindamas ieškinio trūkumų instituto taikymą, yra... 64. 30.... 65. Apeliantė teisingai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas paminėtos... 66. 31.... 67. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 68. 32.... 69. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas ieškinio trūkumų šalinimo... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 71. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti... 72. Nustatyti ieškovei Asociacijai „Kompleksinė ergonteisinė parama“...