Byla 2-1105-124/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ ieškinį atsakovui VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Plungės lagūna“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2012 liepos 19 d. sprendimą, nustatantį pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją, kuriuo konkurso „Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos įrengimas (taip pat sub. sekcijos asbesto turinčioms atliekoms) II-as etapas. II sekcijos įrengimas" laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Plungės lagūna" pasiūlymas, įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę,priteisti bylinėjimosi išlaidas (1t.,2-7 b .l.).Ieškovo įsitikinimu atsakovas Konkurso dalyvio trečiojo asmens UAB “Plungės lagūna” pasiūlymą priėmė bei pasiūlymų eilę nustatė, netinkamai įvertinęs pastarojo pasiūlymą, pažeidžiant Konkurso sąlygų 28.1punkto, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) reikalavimus,pažeidė VPĮ skaidrumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo principus.Ieškovas nurodo, kad UAB„Plungės lagūna“pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o komisija jo neatmetė. Konkurso sąlygų I skyriaus, 2 skirsnyje „Pasiūlymo forma ir priedai" nurodomos pildytinos dokumentų formos ir nurodomi jose pildytini duomenys, reikalinga įrašyti informacija, reikalaujami pridėti dokumentai. Pirkimo dokumentų sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.3p.nuostatos reikalavo siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose pateikti statybos procese naudojamos medžiagos pavadinimą pagal Techninio projekto technines specifikacijas.Tiekėjai pasiūlymo „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos" lentelėje drenažinio sluoksnio II-os sekcijos dugno įrengimui privalomai turėjo nurodyti medžiagos pavadinimą - 16/32 žvyras arba granitinė skalda,pateikti pasirinktos medžiagos technines charakteristikas ir kitas savybes.Kadangi atsakovas ieškovui pateikė tik dalį informacijos, suprato, kad tiekėjo UAB „Plungės lagūna" techniniame pasiūlyme nurodyta, jog bus įrengiamas drenažinis skaldos sluoksnis, pavadinimas konkrečiai medžiagai nustatytas ne pagal Techninio projekto technines specifikacijas. Vėlesniame rašte (2012-08-06 Nr. 12-VR-1048) atsakovas paneigė, jog sąvoka „drenažinės skaldos sluoksnis" buvo naudojama tiekėjo UAB „Plungės lagūna" medžiagų techninėse charakteristikose, tačiau tikslaus medžiagos pavadinimo pagal Techninio projekto technines specifikacijas vis tiek ieškovui nepateikė. Nors atsakovas nurodė, kad tiekėjo UAB „Plungės lagūna" pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2 eil. Nr. 24, 25 įkainuotas drenažinio sluoksnio iš granitinės skaldos įrengimas, tačiau ši aplinkybė nepatvirtina, kad pasiūlymą pateikusio konkurso dalyvio siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose (3.3. punktas) nurodytą statybos procese naudojamą medžiagą galima suprasti kaip „granitinę skaldą" ir, kad būtent šią medžiagą tiekėjas naudos drenažinio sluoksnio įrengimui, kadangi šio priedo (4.1 punktas) formoje esantys objekto ir darbų pavadinimai negalėjo būti keičiami, todėl tiekėjas bet kokiu atveju (net siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose nurodžius 16/32 žvyrą) įrašydamas į priedo formą reikalingą informaciją būtų privalėjęs nurodyti (įkainoti) medžiagą, kaip granitinę skaldą. Ieškovas nurodo, kad šis dokumentas niekaip nepakeičia kito privalomo pirkimo dokumento - medžiagų techninės charakteristikos, šio dokumento privalomų turinio elementų reikalavimų. Tik būtent siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose tiekėjo nurodyti faktiniai duomenys (informacija) įpareigoja pastarąjį statybos procese naudoti medžiagas pagal Techninio projekto technines specifikacijas, kurias jis pasiūlė teikdamas pasiūlymą perkančiajai organizacijai, o ši išnagrinėjusi pasiūlymą patvirtino, jog siūlomos medžiagos atitinka konkurso dokumentų reikalavimus. Atsakovo patvirtinimas, jog UAB „Plungės lagūna" pasiūlyme siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose yra nurodyta, kad medžiagos, kurios bus naudojamos drenažiniam sluoksniui atitiks techninio projekto technines specifikacijas ir darbo projekto brėžinius, visiškai neatitinka (prieštarauja) paties atsakovo nustatytiems Konkurso dokumentų sąlygų reikalavimams (nurodyti medžiagos pavadinimą, techninės charakteristikas, kitas savybes). Tiekėjui pasirinkus vieną iš alternatyvių medžiagų -žvyrą,su pasiūlymu turėtų būti pateikti duomenys (įrodymai), patvirtinantys šios medžiagos technines charakteristikas, kadangi pagal Konkurso sąlygas atitinkamai medžiagai keliamas rekalavimas – kalcio karbonato (CACO3) turi būti mažiau kaip 15 proc.(pagal svorį). Darbo projekto brėžiniai nėra pirkimo dokumentų rinkinį sudarantis dokumentas , todėl neaišku, kaip atsakovas pripažino nugalėtoju tiekėjo pasiūlymą, kuris tik galimai ateityje atitiks pirkimo dokumentų reikalavimus.Kadangi Lietuvos Respublikoje esantys žvyro klodai dėl kalcio karbonato kiekio netenkina Techninio projekto Techninių specifikacijų reikalavimų, todėl teikdamas pasiūlymą ieškovas pasirinko granitinę skaldą ir pateikė šios medžiagos technines charakteristikas pagal Konkurso sąlygų reikalavimus, nors tai ir ženkliai padidino pasiūlymo kainą.

3Ieškovas nurodo, kad Techninio projekto Techninėse specifikacijose pateikiamų galimų naudoti statybos procese alternatyvių medžiagų kaina skiriasi dvigubai, todėl statybos procese naudojamos medžiagos pasirinkimas buvo esminis elementas, įtakojęs pasiūlymo kainą. Sudarant vienam iš tiekėjų išskirtines sąlygas pasiūlyme nurodyti medžiagą (žvyrą), nepagrindžiant jos techninės charakteristikos, buvo nepagrįstai sudaromos nevienodos sąlygos dalyviams varžytis konkurse, o tai įtakojo ir atsakovo veiksmus nustatant pasiūlymo eilę bei pripažįstant Konkurso laimėtoją. Skirtingai taikant dalyviams Konkurso sąlygų reikalavimus, galimai pateikiant skirtingus dokumentus, dėl to tiekėjas UAB „Plungės lagūna" galėjo pasiūlyti mažesnę darbų kainą ir taip įgyti nepagrįstą konkurencinį pranašumą lyginant su kitais tiekėjais. Kadangi tiekėjo UAB „Plungės lagūna" pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, todėl remiantis konkurso sąlygų 28.1. punktu šį pasiūlymą atsakovas privalėjo atmesti, tačiau to neatliko. Ieškovo manymu ,atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją atsakovas neužtikrino lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymosi, todėl atsakovo sprendimas, nustatantis pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją, laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu,jį prašo panaikinti.

4Taip pat ieškovas nurodo , kad atsakovas pažeidė ieškovo teisę į informaciją bei VPĮ įtvirtintą skaidrumo principą, nes atsisakė supažindinti su trečiojo asmens UAB„Plungės lagūna”pasiūlymu, , jis nebuvo supažindintas su prie pasiūlymo pridėtu priedu„Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos”, nurodant kaip konfidencialiaą informaciją, kas sukliudė ieškovui kreiptis į teismą.Siūlomų medžiagų techninė charakteristika negalėjo būti laikoma komercine paslaptimi, atsakovas privalėjo pareikalauti tiekėją pagrįsti pasiūlymo konfidencialumą, ko nepadarė.Ieškovas sprendžia, kad tokiu pasyviu elgesiu atsakovas sudarė tiekėjams nevienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei nevienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodų galimybių ginčyti jo priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, nepagrįstai suvaržė konkurso dalyvio galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei apsunkino ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas dalyvio teises. Kadangi atitinkamos informacijos atskleidimas neprieštaravo teisės aktams, nekenkė visuomenės interesams, teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams, netrukdė sąžiningos konkurencijos užtikrinimui, perkančioji organizacija privalėjo šią informaciją atskleisti konkurso dalyviui UAB „Šiaulių plentas" paprašius paaiškinti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas (konkurso sąlygų 23.2. punktas). Šios pirkimo medžiagos dalies turinio atskleidimas svarbus dėl to, jog drenažinio sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos vertė bendroje objekto vertėje sudaro 30-40 proc, todėl perkančiajai organizacijai sudarius išskirtines sąlygas vienam iš dalyvių konkursiniame pasiūlyme nurodyti medžiagą, neatitinkančią Techninio projekto techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, sudaromos nevienodos galimybės dalyviams varžytis konkurse, pažeidžiamos nevaržomos konkurencijos sąlygos. Atsakovo išsamus paaiškinimas konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodytos medžiagos charakteristikų prasme, esamoje situacijoje, ieškovo manymu, buvo būtinas ir privalomas, idant išvengti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Dėl išdėstytų argumentų atsakovo sprendimas atsisakyti teikti minėtą informaciją laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, bei vertintinas, kaip perkančiosios organizacijos ir atitinkamo tiekėjo susitarimas.Toks diskriminavimo principas pažeidė ieškovo teisę į informaciją, skaidrumo principą.

5Atsakovas atsiliepime su ieškiniu bei išdėstytais argumentais nesutiko (2 t.,1-4 b. l.).Atsiliepime nurodo, kad net ir esant ieškinyje nurodytiems neatitikimams, jie nėra laikytini esminiais.Atsakovas įvertino siūlomų medžiagų charakteristikas drenažo sluoksniui įrengti bei pasiūlyme nurodytą trečiojo asmens patvirtinimą, kad bus naudojamos medžiagos, kurios atitinka projekto techninę specifikaciją.Pažymi, kad trečiasis asmuo, vykdydamas pasirašytą sutartį, privalės atlikti rangos darbus, laikydamasis techninių bei teisės aktų reikalavimų, o atliktiems darbams privalės suteikti numatytą kokybės garantiją.Ieškovo argumentai prieštarauja viešųjų pirkimo tikslams ir CK nurodytiems protingumo, teisingumo principams.

6Taip pat nesutiko su ieškovo argumentais dėl teisės į informaciją pažeidimo.Nurodo, kad atsakovui nesuteikta teisė savo iniciatyva spręsti apie tiekėjo pasiūlymo nekonfidencialius aspektus, pastarajam nurodžius konkrečius konfidencialius dokumentus.Nurodo, kad nors trečiasis asmuo netenkino atsakovo prašymo leisti ieškovui pateikti tiekėjo nurodomą konfidencialią informaciją,tačiau atsakovas, laikydamas , kad ne visa trečiojo asmens nurodyta informacija gali sudaryti komercinę paslaptį, pateikė ieškovui atitinkamą informaciją.Ieškovas pasinaudojo teise ginčyti konkurso procedūras.

7Dublike ieškovas nurodo nesutinkąs su atsiliepimu, išdėstė savo argumentus(3t.,2-7 b. l.).Atsakovas pripažino, kad sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę, pasiūlymus įvertindamas pagal mažiausios kainos kriterijų, taigi vertino pasiūlymus, todėl privalėjo įvertinti ir jų atitiktį pirkimo dokumentams. Esant neatitikimams pirkimo dokumentams, radus ne pagal Konkurso sąlygų reikalavimus užpildytų pasiūlymo priedų, turėjo prašyti tiekėją paaiškinti, ištaisyti, ar atmesti pasiūlymą (Konkurso sąlygų „E" skyrius 24-28 punktai). Drenažinio sluoksnio įrengimui techninio projekto techninėse specifikacijose pateikiamų galimų naudoti statybos procese alternatyvių medžiagų kaina skiriasi dvigubai, todėl statybos procese naudojamos medžiagos pasirinkimas buvo esminis elementas, įtakojęs pasiūlymo kainą. Viešųjų pirkimų komisijai pasiūlymo nagrinėjimo ir vertinimo metu, sudarius vienam iš dalyvių išskirtines sąlygas konkursiniame pasiūlyme nurodyti medžiagą, neatitinkančią techninio projekto techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų ir nepareikalaujant atitinkamo tiekėjo paaiškinimo, naudojamos medžiagos techninės charakteristikos pagrindimo (petrografinio tyrimo), tiekėjui trečiajam asmeniui UAB „Plungės lagūna" buvo sudarytos palankesnės sąlygos pasiūlyti mažesnę darbų kainą ir taip įgyti nepagrįstą konkurencinį pranašumą lyginant su kitais tiekėjais. Kadangi šio trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, atsakovas privalėjo atmesti , o po to vertinti neatmestus pasiūlymus, sudaryti pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka. Norint nustatyti, ar tiekėjai atitinka konkurso sąlygas, būtina įvertinti jų pateiktuose pasiūlymuose nurodytą informaciją, atsakovas privalėjo įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygoms (techninei specifikacijai), tačiau to tinkamai neatliko.

8Nesutiko su atsakovo motyvais dėl tinkamų atsakovo veiksmų dėl informacijos pateikimo. Atsakovas visiškai nesiėmė jokių veiksmų paprašyti tiekėjo pagrįsti savo pasiūlymo konfidencialumą, t. y. pagrįsti, kad pasiūlyme esanti informacija atitiko materialiosios teisės normose (CK 1.116 str. 1 d.) nustatytus kriterijus, kuriais remiantis pirkimo pasiūlymą sudaranti informacija pripažįstama konfidencialia.Atsakovas rėmėsi tik trečiojo asmens prašymo leisti pateikti atitinkamus dokumentus atmetimu. Ieškovas sprendžia iš atsiliepimo, kad atsakovas buvo visiškai nesuinteresuotas užtikrinti viešojo pirkimo skaidrumo ir dalyvių lygiateisiškumo.

9Ieškovas nesutiko su atsakovo argumentu , kad UAB „Plungės lagūna" pateikto pasiūlymo neatitikimai nėra esminiai ir leidžiantys perkančiajai organizacijai atmesti šį pasiūlymą bei naikinti pasiūlymų eilę.Ieškovas nurodo, kad iš konkurso sąlygų analizės galima spręsti,jog atsakovas, nurodęs reikalavimą pateikti siūlomų medžiagų technines charakteristikas, siekė įsitikinti ne tiekėjo kvalifikacija, o būtent siūlomų medžiagų savybių atitikimu konkurso sąlygoms.Vertinant pasiūlymą siaurąja prasme, šis reikalavimas yra vienas iš privalomų savarankiškų pasiūlymo dokumentų bei vienas iš techninės specifikacijos reikalavimų. Pateikus Konkurso sąlygų 11.1 punkte numatytas siūlomų medžiagų technines charakteristikas, nenurodant medžiagos pavadinimo, techninės charakteristikos, kitų savybių, atsakovas negalėjo jo įvertinti siaurąja prasme, o įvertinant šio dokumento svarbą, atsakovas vadovaudamasis konkurso sąlygų 28.1 punktu, turėjo tai traktuoti kaip esminį Konkurso sąlygų reikalavimų pažeidimą, ir trečiojo asmens UAB „Plungės lagūna" pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.Perkančioji organizacija nesilaikė savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų,tuo pažeidė skaidrumo principą. Komisija nekonstatavo vieno iš pasiūlymo dokumentų-tiekėjo pateikiamų lentelių užpildymo trūkumų ir laikė jas visiškai atitinkančias konkurso sąlygų reikalavimus bei techninės užduoties reikalavimus, nors akivaizdu, jog yra priešingai, tačiau atsakovas vertina, jog Konkurso sąlygose numatytų reikalavimų neatitikimai nėra esminiai.

10Konkurso sąlygų priedo Techninio projekto techninės specifikacijos reikalavimuose nurodyta, kad atsakovas perka komplekso „Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos įrengimas (taip pat sub. sekcijos asbesto turinčioms atliekoms). II-as etapas. II sekcijos įrengimas" statybos darbus, tame tarpe ir atliekų kaupo dugno įrengimą iš 16/32 žvyro arba granitinės skaldos (drenažinis sluoksnis) (techninių specifikacijų B.4 punktas). Iš techninės specifikacijos reikalavimų statybos procese naudojamai medžiagai matyti, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje išsamiai nurodė įvairius reikalavimus, keliamus norimam įsigyti produktui (objektui), tarp jų reikalavimus frakcijai ir kalcio karbonato (CACO3) kiekiui (jei medžiaga žvyras). Ieškovas pažymi, jog Lietuvos Respublikoje esantys žvyro klodai netenkina Techninio projekto Techninių specifikacijų reikalavimų, t. y. kalcio karbonato (CACO3) kiekio (mažiau kaip 15 proc. (pagal svorį). Paprastai tiekėjai, įrodydami, kad jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius dokumentus (VPĮ 25 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011).

11Triplike atsakovas nurodo, kad remiantis Pirkimo dokumentų 28 punktu nebuvo pagrindo atmesti UAB „Plungės lagūna” pasiūlymo.Komisija nenustatė pagrindų, nurodytų VPĮ 39 straipsnyje, nes tiekėjas siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose nurodė naudojamas medžiagas - skaldą arba žvyrą drenažiniam sluoksniui įrengti, kuriuos pirks iš Lietuvos tiekėjų, frakcija bus 16/32, o kitos charakteristikos atitiks techninio projekto techninę specifikaciją ir darbo projekto brėžinius (3t.,23-27 b. l.).Įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodė drenažinio sluoksnio įrengimo iš granitinės skaldos 16/32 mm stambumo 500 mm storio įrengimo kainą.

12Nesutiko su ieškovo argumentu dėl pareikalavimo iš trečiojo asmens paaiškinimų dėl naudojamos medžiagos charakteristikos pagrindimo, t.y. pateikti petrografinį tyrimą, nes tam neturėjo pagrindo.Atsakovas laikė niekiniu ieškovo argumentą, kad nepareikalaudamas iš trečiojo asmens pateikti šio tyrimo , sudarė jam sąlygas nurodyti pigesnę statybinę medžiagą ir pasiūlyti mažesnę kainą, kadangi tretysis asmuo įkainuotų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodė drenažinio sluoksnio įrengimo iš granitinės skaldos 16/32 mm stambumo 500 mm storio įrengimo kainą. Teikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo skaičiavo savo darbų atlikimo kaštus iš granitinės skaldos, todėl jokio konkurencinio pranašumo neįgijo. Atsakovas mano, kad trečiojo asmens pateiktų statybinių medžiagų, kurios bus naudojamos drenažiniam sluoksniui įrengti, charakteristikos buvo nurodytos tinkamai ir jam nekilo jokių abejonių, kad bus naudojamos būtent tos statybinės medžiagos, kurios nurodytos techninio projekto techninėje specifikacijoje ir darbo brėžiniuose. Dėl teisės į informaciją pažeidimo atsakovas pasiliko prie savo argumentų, nurodytų atsiliepime į ieškinį.Pažymėjo, kad jis turėjo derinti dviejų konkuruojančių tiekėjų, kurie manytinai dalyvauja ne viename viešajame pirkime, interesus, t.y. turėjo užtikrinti ieškovo ir trečiojo asmens interesų apsaugą. Atsakovo manymu susirašinėjime su ieškovu jis atskleidė visą reikalingą informaciją, kad ieškovas galėtų įstatymo nustayta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu siekdamas apginti savo menamai pažeistus interesus.

13Ieškinys atmestinas

14Nagrinėjamu atveju iš esmės byloje ginčas kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino konkursui pateiktą trečiojo asmens UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymą bei ar nebuvo pažeista ieškovo teisė į informaciją.

15Teismas pažymi, jog LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje yra nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. To paties straipsnio pirmoji dalis nustato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą bei garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą.

16Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi, sprendimas naikinamas tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

17Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

18Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). Tačiau, kita vertus, teisminėje praktikoje yra taip konstatuota, jog ši praktika savaime nėra pakankama tam, kad ja būtų galima remtis reikalaujant pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą ir taikyti atitinkamus neteisėtumo padarinius, t. y. reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principo pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų principų pažeidimo faktą būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

19Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ dalyvavo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuotame supaprastintame atvirame konkurse „Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos įrengimas (taip pat sub.sekcijos asbesto turinčioms atliekoms)II etapas.II sekcijos įrengimas“, pirkimo Nr.123929. Tai patvirtina pateikta viešojo pirkimo medžiaga ( ieškovo pasiūlymas, 3 t.,101-282 b. l.).

20Apie vykdomą viešąjį konkursą buvo paskelbta 2012-06-28 d. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2010 balandžio 30 d.direktoriaus įsakymu Nr.38 bei Konkurso sąlygomis(1 t., 10-96 b.l.,3t.,25-188 b. l.).

21Šiam konkursui pasiūlymus pateikė 4 dalyviai:UAB „Plungės lagūna“, UAB „Šiaulių plentas“,,AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „LitCon“ (2 t.,31-33 b. l.). Pagal Konkurso sąlygų E.26 p.1perkančios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų(1t., 21 b.l). Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus ,2012 liepos 18 d.nusprendė sudaryti pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, viešojo pirkimo komisijos sprendimu nugalėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Plungės lagūna“(1 t., 97 b. l.,2 t.,37-38 b. l.).2012 rugpjūčio 22 d. su šia įmone sudaryta Rangos sutartis Nr. S-12-129(4t.,11-193b.l.).Pagal trečiojo asmens pažymą Nr.PL12-S-1081 2012 spalio 10-tai dienai atlikta rangos darbų už 318 428 Lt be PVM(4t., 194 b.l.).Taip pat nurodo, kad į objektą pristatyta apie 50 procentų geosintetinio molio pakloto, pradėti įrengimo darbai, bendra atliktų darbų, užsakytų ir pristatytų statybinių medžiagų vertė yra 2 812 485 Lt(be PVM)(4t.,194 b.l.).

22Ieškovas 2012 08 03 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl netinkamai įvertinto UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymo, dėl teisės į informaciją pažeidimo (1t.,105 b.l.), kurią atsakovas atmetė 2012 08 06 raštu (1t., 105-106 b.l.).Ieškovo pretenzija buvo pareikšta analogiškais motyvais, kuriuos ieškovas nurodė ieškinyje.Ieškovas procesiniuose dokumentuose teigia, kad trečiasis asmuo, UAB „Plungės lagūna", pateikė supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos įrengimas [...] Il-as etapas. II sekcijos įrengimas" pirkimo dokumentų neatitinkantį pasiūlymą, kadangi,ieškovo nuomone, UAB „Plungės lagūna" pasiūlymo priede „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos" neišsamiai nurodė visus duomenis apie naudojamas medžiagas(tankis, atsparumas), įrengiant II-os sekcijos dugno drenažinį sluoksnį o vienai iš jų (žvyrui) taikomi specialūs reikalavimai dėl kalcio karbonato kiekio šioje medžiagoje, todėl turėjo pateikti pertrografinį tyrimą.Be to reikėjo nurodyti vieną medžiagą, kurią naudos įrengiant II-os sekcijos dugno drenažinį sluoksnį.Todėl perkančioji organizacija (atsakovas) vien tuo pagrindu turėjo atmesti trečiojo asmens byloje pasiūlymą, nes nesant visų duomenų atsakovas negalėjo trečiojo asmens pa siūlymo vertinti siaurąja prasme. To nepadarius, ieškovo manymu, atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus.

23Kasacinio teismo praktikoje yra ne kartą pasisakyta, jog teismai turi vadovautis griežtomis viešųjų pirkimų principų imperatyviųjų nuostatų pažeidimo nustatymo ir įrodinėjimo taisyklėmis. Ieškovas privalo įrodyti realų viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne remtis prielaidomis apie šių principų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-20 nutartis Nr. 3K-3-132/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-17 nutartis Nr. 3K-3-508/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis Nr. 3K-3-506/2009).

24Kasacinis teismas taip pat formuoja nuoseklią teisminę praktiką, kad viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas ir formalumų laikymasis negali pažeisti viešųjų pirkimų principų ir pačių tikslų, kurių siekiama viešaisiais pirkimais. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Jeigu iš tiekėjo pasiūlymo visumos galima padaryti išvadą, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, nėra pagrindo tokio tiekėjo pasiūlymo atmesti. Turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-08 nutartis Nr. 3K-3-280/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-20 nutartis Nr. 3K-3-132/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-17 nutartis Nr. 3K-3-508/2009).

25Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad pirkimų dokumentuose turi būti nustatyti pasiūlymo rengimo reikalavimai.Jie išdėstyti perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose. Konkurso sąlygų 11.1 punkte nurodyta, kad pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų šiame punkte nurodytų dokumentų visuma (1 t.,18 b.l.).Sąlygų 11.1.(1) papunktyje nurodoma, kad vienu iš tokių dokumentų yra užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą 1. papunktyje siūlomų medžiagų techninės charakteristikos (žr. „Pasiūlymo forma ir priedai", 3.3 punktas( 1t.,31 b.l.). Konkurso sąlygų 28.1. punkte nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 28.1.5 numato , kad pasiūlymas atmetamas , jei siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas neatitinka techninių reikalavimų ir užsakovo reikalavimų (1t., 21 b.l.).Konkurso sąlygų I skyriaus, 2 skirsnyje „Pasiūlymo forma ir priedai" pateikiamos pildytinos dokumentų formos ir nurodomi jose pildytini duomenys, reikalinga įrašyti informacija, reikalaujami pridėti dokumentai. Aptariamos pirkimo dokumentų sąlygų nuostatos reikalavo pateikti siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose (3.3.) naudojamų medžiagų pavadinimus pagal Techninio projekto technines specifikacijas.Pagal atsakovo Techninio projekto technines specifikacijas (pirkimo dokumentų III skyrius, B.4 punktas) - drenažinio sluoksnio II-os sekcijos dugno įrengimas- buvo numatyta, kad šį sluoksnį tiekėjas gali įrengti iš 16/32 žvyro arba granitinės skaldos (3t.,88 b.l.l). Taigi tiekėjui numatyta galimybė savo pasiūlyme formuoti statyboje naudojamų medžiagų alternatyvą. Ieškovas šios pirkimo dokumentų sąlygos neginčijo. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo vienareikšmiškai įtvirtinta , kad I skyriaus II skirsnio 3.3.1. punkte nurodytoje lentelėje tiekėjas paraidžiui įrašytų tokią medžiagą, kuri yra įrašyta techniniame projekte. Atsižvelgiant į Techninio projekto reikalavimus trečiasis asmuo savo pasiūlyme turėjo teisę nurodyti tiek žvyrą, tiek ir skaldą .Iš UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymo matyti, kad trečiasis asmuo konkursinio pasiūlymo (pasiūlymo 118 psl.,vokas)nurodė statyboje naudojamų medžiagų tipus-skaldą ir žvyrą, kaip ir numatyta Techniniame projekte (B.4dalyje) , nurodė gamintojus, medžiagų frakciją 16/32(118 psl.).Užpildant šią lentelę šis tiekėjas nurodė, kad kitos medžiagų charakteristikos atitiks techninio projekto techninę specifikaciją ir darbo brėžinius.T.y. tiekėjas pateikė nuorodą į Techninio projekto technines specifikacijas.Atsakovo techninėje specifikacijoje išsamiai nurodyti reikalavimai medžiagoms , naudojamoms drenažinio sluoksnio II-os sekcijos dugnui įrengti (3t.,88 b.l.).Nurodoma, kad drenažo sluoksnio storis –mažiausiai 500 mm.Drenažo sluoksnis iš 16/32 žvyro arba granitinės skaldos.Žvyrui, kurio granulių dydis 16/32 mm :16mm<d15<25 mm;d50<30mm.Drenažo sluoksnio filtracijos koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1x103 . Medžiagose ,iš kurių įrengiamas filtrato drenažinis sluoksnis, kalcio karbonato turi būti ne mažiau kaip 15 proc.(pagal svorį.Techniniame pasiūlyme UAB „Plungės lagūna“ taip pat nurodė, kad 500 mm storio drenažinis sluoksnis bus rengiamas iš skaldos (pasiūlymo 121 psl., 2 t., vokas ) . Trečiasis asmuo UAB „ Plungės lagūna” pasiūlyme įkainuojamų medžiagų ir kiekių žiniaraštyje Nr 2(pasiūlymo 126 psl., žiniaraščio Nr.2, pozicijos 24 ir 25,vokas ) nurodė drenažinio sluoksnio iš granitinės skaldos 16/32 mm stambumo 500 mm storio įrengimo dugne ir šlaituose kainą.Nors lentelėje buvo įrašytos abi alternatyvios medžiagos, nėra padaryti įrašai apie visas medžiagų charakteristikas, tačiau tai nelaikytina esminiu pažeidimu.Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą vertina kaip visumą dokumentų, analizuodama ir vertindama tiek vieną dokumentą, tiek jų visumą. Konkurso sąlygų 1 skyriaus B 8.1 punkte nurodyta, kas sudaro pirkimo dokumentus (1t.,10,11,17 b. l.), t.y. pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai , nurodyti pirkimo dokumentų turinyje ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, papildymais bei pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų 1skirsnio 9 straipsnio reikalavimus. Pirkimo dokumentų turinį sudaro I skyrius „Konkurso sąlygos”,II „Sutarties sąlygos”, II skyrius „Techninės specifikacijos,IVskyrius „Darbų kiekio žiniaraščiai”,V skyrius „ Techninis projektas”.Konkurso sąlygų 2 skirsnyje „Pasiūlymo forma ir priedai“numatyta, kad pasiūlymą sudaro ne tik siūlomų medžiagų techninės charakteristikos(3.3.) , bei ir rangovo techninis pasiūlymas (3.4.) bei įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (4.1.)(1t.,12 b. l.).VĮP 2 straipsnio 19 dalis numato, kad pasiūlymas yra tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Taigi trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų visuma aiškiai išreiškė, kad UAB Plungės lagūna” siūlo būtent tokias medžiagas, tokių charakteristikų, kurias numato pirkimo dokumentai ir jų sudėtine dalimi esantis Techninis projektas.Atsakovas kompleksiškai įvertinęs pasiūlymo medžiagą, pagrįstai padarė išvadas, kad trečiasis asmuo drenažiniam sluoksniui įrengti naudos granitinę skaldą.Aplinkybės, kad tiekėjas pirkimo dokumentuose nepakartojo naudojamų dugno drenažinio sluoksnio įrengimui medžiagų detalios charakteristikos, o tik pagrindinę charakteristiką, ar nenurodė siūlomo medžiagos atstovo Lietuvoje,nepaneigia fakto, kad šis tiekėjas siūlo tinkamas medžiagas , atitinkančias techninio projekto techninę specifikaciją, ką ir nurodė pasiūlymo formoje,patvirtindamas, kad bus naudojamos medžiagos, kurios atitinka projekto techninę specifikaciją. Pažymėtina, kad pirkimo objektas yra ne prekės, t.y. atsakovas neperka granitinės skaldos ar žvyro kaip prekių, kad reikalautų iš tiekėjų pateikti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas, bandymo protokolus.Atsakovas perka atitinkamus darbus, t.y. atliekų kaupo dugno įrengimą; b) aptarnavimo kelių (asfaltuoto) įrengimą; c) nuovažu įrengimą; d) priešfiltracinio ekrano irensimą (pirkimo dokumentų 7 puslapis,1t.,13 b.l.).Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo pateikė informaciją, kad sudarius rangos sutartį ,trečiasis asmuo techniniame projekte nurodytiems darbams atlikti ir naudoja granitinę skaldą. Todėl, jei pasiūlymas būtų atmestas vien dėl tokio pobūdžio formalumo, kad neišsamiai nurodė medžiagos techninių savybių, kuri bus naudojama įrengiant drenažinio sluoksnio dugną,o pateikė nuorodą į tai,kad tiekėjo užpildytoje pasiūlymo lentelėje nurodytos medžiagos kitos carakteristikos atitiks techninio projekto technines specifikacijas,teismo nuomone toks atmetimas iš esmės reikštų formalumų viršenybę viešųjų pirkimų tikslų atžvilgiu, nes iš esmės trečiojo asmens pasiūlyme yra nurodyta medžiaga, kuri bus naudojama, ir bus naudojamos tos medžiagos, kurios nurodytos techninio projekto techninėje specifikacijoje.Tai nereiškia esminio pažeidimo.Šiuo atveju proceso nutraukimas pažeistų racionalaus piniginių lėšų panaudojimo principą (VPĮ 3 str. 2 d.).Taigi įvertinęs pasiūlymą, atsakovas atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina buvo mažiausia , pagrįstai nustatė šį asmenį konkurso laimėtoju.Byloje nėra ginčo dėl UAB „ Plungės lagūna” pasiūlyme pateiktos visos darbų kainos dydžio ar pagrįstumo.

26Nesutinktina su ieškovo teiginiu, kad atsakovas privalėjo pareikalauti iš trečiojo asmens paaiškinimų dėl naudojamos medžiagos charakteristikos pagrindimo, t.y. pateikti petrografinį tyrimą. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo kreiptis į tiekėją su reikalavimu pateikti naudojamos statybinės medžiagos petrografinio tyrimo. Neegzistuojant tokiai įstatymo ar kito norminio akto numatytai pareigai, nėra pagrindo ir teigti, kad perkančioji organizacija, t.y. atsakovas, šios pareigos neįvykdė. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepareikalaudamas iš trečiojo asmens pateikti naudojamos statybinės medžiagos techninės charakteristikos pagrindimo (petrografinio tyrimo) sudarė jam sąlygas nurodyti pigesnę statybinę medžiagą ir pasiūlyti mažesnę kainą.Teikdamas pasiūlymą tretysis asmuo skaičiavo savo darbų atlikimo kaštus iš granitinės skaldos, todėl jokio konkurencinio pranašumo jis neįgijo.

27Pirkimo dokumentų III skyriuje „ Techninės specifikacijos”2 skirsnyje „ Detaliosios techninės specifikacijos”2 punkte „ Medžiagų kokybės reikalavimai(1t., 61b.l.) nurodoma, kokie kokybės reikalavimai bus taikomi statybos metu naudojamoms medžiagoms: „Statybos metu naudojami gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti , jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra,-nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintus Europos Sąjungoje , reikalavimusI….I.Tiekėjas atsako už tai, kad į rinką tiekiamas statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus.”Taigi tiekiamos medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir už tai tiekėjas atsako, kad naudojamos statybinės medžiagos atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus, privalo užtikrinti medžiagų kokybę pagal tuos reikalavimus, kurie nurodyti Techninio projekto III tome. Techninio projekto II tomas „Techninės specifikacijos” B dalis „Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos” nurodo, kokie reikalavimai taikomi medžiagoms, iš kurių rengiamas drenažinis sluoksnis (3 t., 88 b.l.).Dalyje „ Bendrosios techninės specifikacijos”nurodyti bendri reikalavimai medžaigų kokybei :13.1p. „Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą , techninei priežiūrai turi būti pateikti medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai , patvirtinatys gaminių , medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalvimus”. Taigi tiekėjas vykdydamas pasirašytą sutartį , privalės atlikti rangos darbus laikydamasis techninių bei teisės aktų reikalavimų, privalės atlikti darbus iš tokios medžiagos, kurios kokybės reikalavimai yra įtvirtinti techninėse specifikacijose, kas užtikrinama, vykdant techninę priežiūrą.

28Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo pripažinti atsakovo priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimų laimėtojo nustatymo. Byloje nėra jokių duomenų, kad perkančioji organizacija proteguoja vieną iš tiekėjų, pažeidinėja skaidrumo principus, kaip nurodo ieškovas.

29Dėl teisės į informaciją

30VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. VPĮ nereglamentuoja, kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi. Tą apibrėžia CK 1.116 str. Iš šios teisės normos formuluotės matyti, kad komercine (gamybine) paslaptimi laikoma tokia informacija, kurią jos savininkas dėdamas protingas pastangas stengiasi išsaugoti.Darytina išvada, kad būtent pats tiekėjas, atsižvelgiant j komercinių santykių, veiklos srities specifiką bei kitas aplinkybes, turi teisę spręsti, kokią informaciją jis laiko savo komercine (gamybine) paslaptimi.

31Ieškovas nurodo, kad buvo pažeista jo teisė į informaciją, tuo pačiu pažeistas skaidrumo principas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2012 07 27 ir 2012 07 30 kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti susipažinti su trečiojo asmens UAB „Plungės lagūna” pasiūlymu (1t..98-100 b.l).Konkurso sąlygų 23.2 p numato, kad perkančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis. Nagrinėjamu atveju UAB „Plungės lagūna” dalį pateikto pasiūlymo nurodė konfidencialia informacija, t.y. nurodė ir tą informaciją, kurią ieškovas prašė pateikti susipažinimui. Apeliacinis teismas savo praktikoje formuoja taisyklę, kad negali būti suabsoliutintos įstatymo nuostatos, pagal kurias yra ribojimas konfidencialios tiekėjo pasiūlymo informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims , jos turi būti derinamos su VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų

32skaidrumo, nediskriminavimo principais (Lietuvos Apeliacinio teismo 2012 06 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-1806/2012). Atsakovas ėmėsi priemonių užtikrinti ieškovo teises, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą bei dalyvių lygiateisiškumą.Tuo tikslu kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB„Plungės lagūna” dėl sutikimo leisti susipažinti su tiekėjo nurodoma konkurso medžiaga (2t., 43-45 b.l.).Tiekėjui nesutikus atskleisti, 2012 07 31 raštu Nr.12-VR-1016 apie tai pranešė ieškovui (1t.,101b.l.l.).Nežiūrint tiekėjo nurodymo dėl konfidencialios informacijo neatskleidimo, įvertinęs, kad ne visa trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta informaciją gali sudaryti komercinę paslaptį, pagal ieškovo prašymą 2012-08-02 raštu Nr.12-VR-1030 informavo, kad UAB„Plungės lagūna"pasiūlyme siūlomų medžiagų charakteristikose yra nurodyta, kad medžiagos, kurios bus naudojamos drenažiniam sluoksniui, atitiks techninio projekto technines specifikacijas ir darbo projekto brėžinius, techniniame pasiūlyme nurodoma, kad bus įrengiamas drenažinis skaldos sluoksnis, žiniaraštyje Nr. 2 eil. Nr. 24, 25 įkainuotas drenažinio sluoksnio iš granitinės skaldos įrengimas (1t.,103 b. l.). UAB „Plungės lagūna" savo pasiūlyme konfidencialia informacija įvardijo ne absoliučiai visą pasiūlymo medžiagą, o tik tas dalis, kurios įmonei UAB „Plungės lagūna" turi komercinę vertę (pvz. tiekėjus, medžiagų įkainius, savikainą bei kita) ir kurios objektyviai nežino kiti asmenys, įskaitant ir kitus konkurso dalyvius. Tokios medžiagos atskleidimas gali sumažinti trečiojo asmens byloje konkuravimo galimybes, nes kiti tiekėjai sužinotų bendrovės darbų savikainą, jos turimus tiekėjus bei kita. Todėl manytina, kad atsakovas visiškai pagrįstai neatskleidė kitos informacijos, kurią UAB „Plungės lagūna" nurodė kaip konfidencialią.

33Pažymėtina, kad ieškovas, gavęs atsakovo atsakymą, realizavo savo teisę bei pasinaudodamas numatytomis ikiteisminio ginčo nagrinėjimo procedūromis, pareiškė ieškovui pretenziją, kurioje nurodė, kad mano, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, todėl turėtų būti panaikintas. Visos šios aplinkybės parodo, kad perkančioji organizacija, siekdama subalansuoti ieškovo teisę susipažinti su informacija, bei trečiojo asmens teisę į konfidencialumą, pasielgė tinkamai ir pagal VPĮ reikalavimus, todėl ieškovo išsakyti argumentai dėl teisės į teisminę gynybą ,teisę gauti informaciją apribojimo yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti atsakovo sudarytos pasiūlymų eilės. Ieškovas neįrodė, kaip atsakovo veiksmai, pažeidė ieškovo teisę į ikiteisminę ar teisminę gynybą, todėl ieškovo teiginiai laikytini neįrodytais (CPK 178 str.).

34Tokiu būdu ieškinys atmestinas visų reikalavimų apimtyje kaip neįrodytas (CPK 178 str.).Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos;atsakovas iki bylos išnagrinėjimo nepateikė duomenų apie bylinėjimosi išlaidas, o trečiojo asmens atsiliepimas buvo nepriimtas (CPK 93,98 str.1d.).

35Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

36Atmesti ieškovo UAB „Šiaulių plentas“ ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei įpareigojimo atsakovą VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“sudaryti naują pasiūlymų eilę.

37Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė teismo posėdyje... 2. ieškovas prašo panaikinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų... 3. Ieškovas nurodo, kad Techninio projekto Techninėse specifikacijose... 4. Taip pat ieškovas nurodo , kad atsakovas pažeidė ieškovo teisę į... 5. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu bei išdėstytais argumentais nesutiko (2... 6. Taip pat nesutiko su ieškovo argumentais dėl teisės į informaciją... 7. Dublike ieškovas nurodo nesutinkąs su atsiliepimu, išdėstė savo... 8. Nesutiko su atsakovo motyvais dėl tinkamų atsakovo veiksmų dėl informacijos... 9. Ieškovas nesutiko su atsakovo argumentu , kad UAB „Plungės lagūna"... 10. Konkurso sąlygų priedo Techninio projekto techninės specifikacijos... 11. Triplike atsakovas nurodo, kad remiantis Pirkimo dokumentų 28 punktu nebuvo... 12. Nesutiko su ieškovo argumentu dėl pareikalavimo iš trečiojo asmens... 13. Ieškinys atmestinas ... 14. Nagrinėjamu atveju iš esmės byloje ginčas kilo dėl to, ar perkančioji... 15. Teismas pažymi, jog LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio,... 16. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas... 17. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 18. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų... 19. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ dalyvavo VšĮ... 20. Apie vykdomą viešąjį konkursą buvo paskelbta 2012-06-28 d. Pirkimas... 21. Šiam konkursui pasiūlymus pateikė 4 dalyviai:UAB „Plungės lagūna“, UAB... 22. Ieškovas 2012 08 03 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl netinkamai... 23. Kasacinio teismo praktikoje yra ne kartą pasisakyta, jog teismai turi... 24. Kasacinis teismas taip pat formuoja nuoseklią teisminę praktiką, kad... 25. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad... 26. Nesutinktina su ieškovo teiginiu, kad atsakovas privalėjo pareikalauti iš... 27. Pirkimo dokumentų III skyriuje „ Techninės specifikacijos”2 skirsnyje „... 28. Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo pripažinti atsakovo priimtą... 29. Dėl teisės į informaciją... 30. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija šio... 31. Ieškovas nurodo, kad buvo pažeista jo teisė į informaciją, tuo pačiu... 32. skaidrumo, nediskriminavimo principais (Lietuvos Apeliacinio teismo 2012 06 12... 33. Pažymėtina, kad ieškovas, gavęs atsakovo atsakymą, realizavo savo teisę... 34. Tokiu būdu ieškinys atmestinas visų reikalavimų apimtyje kaip neįrodytas... 35. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270, 4238 straipsniais, teismas... 36. Atmesti ieškovo UAB „Šiaulių plentas“ ieškinį dėl viešojo pirkimo... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...