Byla 2-4128-723/2015
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – M. U

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant atsakovui R. Č.,

4trečiam asmeniui M. U.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui R. Č. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – M. U.,

Nustatė

6ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. Č. 195,20 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur žyminį mokestį (b.l. 3-4).

7Ieškinyje nurodė, kad 2013-10-28 iš patalpos, adresu ( - ), Nemėžio k., Vilniaus r., buvo aplietos patalpos adresu V. S. g. 11A-9, kurių savininkas patalpas buvo apdraudęs AB „Lietuvos draudimas“ būsto draudimu. Kompensuodama V. S. 11A-9 patalpų sugadinimo padarytą žalą ieškovas draudimo sutarties pagrindu išmokėjo M. U. 195,20 Eur (674,00 Lt) dydžio draudimo išmoką. Draudimo išmoką sudaro tiesioginės buto remonto atstatymo išlaidos, paskaičiuotos pagal LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti. Butas, esantis V. S. g. 11A-9 nuosavybės teise įvykio dieną priklausė atsakovui R. Č.. Atsakovas pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala (CK 6.263 str.).

8Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (( - ) str. 1 d.).

9Teismo posėdžio metu atsakovas R. Č. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nebuvo jo pusė apžiūrėta. Gal jis ir apipylė, o kas jį apipila, jei nieko virš jo negyvena. Dabar viską išardė ir tikrina, kur gali bėgti vanduo. Rado vamzdį supuvusį, kuris nuo stogo eina. Atitraukė šoliuotę ir visas vanduo eina tuo vamzdžiu. Siena jo, o vamzdis bendras ir stogas bendras. Vamzdžio trūkusio jis pakeisti negali, nes reikia kito savininko, nes eina tarp panelių. Reikia nuvažiuoti pažiūrėti, tegu ieškovas atvažiuoja ir pažiūri. Viskas iš galvos, nei ieškovas, nei Nemėžio komunalininkas nebuvo vietoje.

10Tretysis asmuo M. U. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jo butas yra užpiltas.

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad tretysis asmuo M. U. laikotarpiui nuo 2013-06-25 iki 2014‑06-24 AB „Lietuvos draudimas“ buvo apdraudęs jam priklausantį butą, adresu V. S. g. 11A-9, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., būsto draudimu (b.l. 7‑8). 2013-10-28 buvo aplietos aukščiau nurodytos trečiam asmeniui M. U. priklausančių patalpų - buto, adresu V. S. g. 11A-9, vonia. Bylos duomenys patvirtina, kad virš trečiam asmeniui priklausančių patalpų yra tik atsakovui R. Č. priklausančios patalpos – butas, adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., ( - ) (b.l. 9, 25-26).

13Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas.Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011).

14Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principų (CPK 12, 13, 17 straipsniai). Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad: įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys; teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus; teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Dispozityvumo principas reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Jeigu byloje viena šalis įrodo aplinkybę, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o kita šalis neįrodo aplinkybės, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, teismas turi teisę pirmąją iš aptariamų aplinkybių pripažinti įrodyta, o antrąją – neįrodyta.

15Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008, suformulavo taisyklę, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.

16Atsakovas nagrinėjamoje byloje neginčija įrodinėtinų aplinkybių ir įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp šalių taisyklių, tik teigė, kad tiek ieškovo, tiek UAB „Nemėžio komunalininkas“ turėjo atvykti apžiūrėti jam priklausantį butą ir būtų įsitikinę, kad apliejimo šaltinis yra trūkęs bendras namo vamzdis. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo patvirtino, kad jam priklausančios patalpos iš tiesų buvo aplietos iš viršuje esančių patalpų. Nors atsakovas R. Č. su ieškiniu nesutiko, teisme teigė, jog apliejimo šaltinis yra bendras namo vamzdis, tačiau šių aplinkybių byloje nepagrindė jokiais įrodymais. Teismas pažymi ( - ) straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, o šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik šio Kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, būtent atsakovas R. Č. siekdamas įrodyti, kad užpylimo šaltinis yra trūkęs bendras namo vamzdis, ir vykdydamas įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.), turėjo teikti tai pagrindžiančius įrodymus. Tačiau, kaip jau nurodyta, tokių įrodymų byloje atsakovas nepateikė. Nepateikus kitokių įrodymų, kurie paneigtų vandens patekimo iš atsakovo buto į trečiojo asmens užlietą buto vonią galimybę ir vandens pratekėjimo iš jo buto faktą, byloje ieškovo pateiktas turto sunaikinimo, sugadinimo aktas ir jo priedas (b.l. 11-14) laikytini pakankamais nustatyti faktą, kad patalpos buvo užlietos būtent iš atsakovui priklausančio buto.

17LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Asmuo, savo veiksmais pažeidęs šias elgesio taisykles, privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmeniui, turtui (CK 6.263 str. 2 d.). LR CK 6.266 straipsnyje įtvirtina, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Taip pat LR CK 6.1015 str. 1 d. nuostata, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

18Ieškovas, vadovaudamasis su trečiuoju asmeniu sudaryta būsto draudimo sutartimi, apskaičiavo draudimo išmoką ir išmokėjo jam 195,20 Eur (674,00 Lt) dydžio draudimo išmoką (b.l. 5). 2014-02-12 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl išmokėtos 674 Lt draudimo išmokos atlyginimo, tačiau atsakovas ieškovui žalos geranoriškai neatlygino (b.l. 18). Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad ieškovas įrodė įstatymo ir kasacinio teismo praktikoje nurodytas aplinkybes, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys yra tenkintinas – iš atsakovo R. Č. ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ priteistina 195,20 Eur turtinės žalos atlyginimo.

19Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-08-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

20Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 20,00 Eur dydžio ieškovo sumokėtas žyminis mokestis.

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,178-179, 185 str., 259-270 str.,

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į.k. ( - ), iš atsakovo R. Č., a.k. ( - ) 195,20 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus 20 ct) turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 195,20 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-08-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant atsakovui R. Č.,... 4. trečiam asmeniui M. U.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos... 6. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2013-10-28 iš patalpos, adresu ( - ), Nemėžio k.,... 8. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas R. Č. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 10. Tretysis asmuo M. U. su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad jo butas yra užpiltas.... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad tretysis asmuo M. U. laikotarpiui... 13. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 14. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo,... 15. Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės... 16. Atsakovas nagrinėjamoje byloje neginčija įrodinėtinų aplinkybių ir... 17. LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis... 18. Ieškovas, vadovaudamasis su trečiuoju asmeniu sudaryta būsto draudimo... 19. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės... 20. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,178-179, 185 str., 259-270 str.,... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į.k. ( - ), iš atsakovo R.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...