Byla 2-1141-424/2012
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovams S. R. ir D. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 7920,24 Lt skolą, 1718,97 Lt palūkanas, 8854,79 Lt delspinigius, 1543,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka, ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos.

5Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovams yra pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsakovų neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos.

6Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

7Bylos duomenys (b. l. 27-28) patvirtina, jog pradinis kreditorius AB bankas „Hansabankas“ (dabar – „Swedbank“, AB) ir atsakovai 2006-11-10 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 06-089579-VA (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovams 13000,00 Lt vartojimo kreditą, o atsakovai įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti pradiniam kreditoriui kreditą, mokėti palūkanas ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus.

8Šalys Sutartimi sulygo, jog atsakovų prievolės grąžinti ieškovui kreditą, mokėti palūkanas ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus yra solidariosios (Sutarties 2.2 punktas).

9Bylos duomenų visetas (b. l. 1, 7, 8, 29, 30, 31) patvirtina, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

11Bylos duomenys (b. l. 8, 9-20) patvirtina, jog pradinis kreditorius ir naujasis kreditorius (ieškovas) 2008-06-18 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią pradinis kreditorius, be kita ko, perleido, o naujasis kreditorius įgijo reikalavimo teisę į atsakovus.

12Byloje esantis 2009-05-06 pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 31) patvirtina, kad atsakovams pranešta apie reikalavimo perleidimą, todėl, esant nurodytai aplinkybei, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovus (CK 6.109 straipsnio 1 dalis).

13Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

14Bylos nagrinėjimo metu konstatavus, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bylos duomenimis (b. l. 1, 7, 8, 31) nustačius, jog atsakovų skola (negrąžintas kreditas) pagal Sutartį yra 7920,24 Lt, nesumokėtos palūkanos – 1718,97 Lt, pripažintina, jog ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo yra pagrįsti ir tenkintini, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 7920,24 Lt skola ir 1718,97 Lt palūkanos.

15Dėl delspinigių priteisimo.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

17Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

18Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

19Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

20Pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovai, praleidę Sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarčių nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

21Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

22Minėta, kad pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovai, praleidę Sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, moka 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra per dideli.

23Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

24Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b. l. 7) patvirtina, kad atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 8854,79 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 4427,40 Lt sumą, tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 8854,79 Lt delspinigius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistini 4427,40 Lt delspinigiai.

25Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo.

26Į nagrinėjamą bylą ieškovo pateikti duomenys (b. l. 34-60) patvirtina, jog ieškovo prašomos priteisti išlaidos – tai išlaidos, susijusios su darbo priemonėmis, patalpų nuoma, komunalinėmis paslaugomis, buhalterija, informacinėmis technologijomis, kompiuterių nusidėvėjimu, ieškovo darbuotojų darbo užmokesčiu, ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos.

27Kaip žinia, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Viena vertus, pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių aukščiau nurodytas išlaidas. Kita vertus, pažymėtina, jog ieškovo vykdomai veiklai žmogiškieji ir materialiniai ištekliai yra būtini, todėl išlaidos, skirtos ieškovo, kaip privataus juridinio asmens, tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

28Dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo.

29Šalys Sutartimi sulygo, jog metinė palūkanų norma – 8 procentai (b. l. 27); palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo dienos (Sutarties 5.1 punktas). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog kreditas nėra grąžintas, todėl pripažintina, jog ieškovo reikalavimas dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos grąžinimo.

30Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

31CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

33Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 70,20 procento. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 421,90 Lt žyminio mokesčio (601,00 Lt x 70,20 procento (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178, 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį patenkinti iš dalies.

36Pripažinti negaliojančiu AB banko „Hansabankas“ (dabar – „Swedbank“, AB) ir S. R. bei D. R. 2006-11-10 sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 06-089579-VA 7.2 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai, praleidę sutartyje numatytus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų ir/ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius.

37Priteisti solidariai iš S. R. bei D. R. 7920,24 Lt skolą, 1718,97 Lt palūkanas, 4427,40 Lt delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už 7920,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-03-27, iki visiško skolos grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 14066,61 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-03-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 210,95 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „GELVORA”.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 7920,24 Lt skolą, 1718,97 Lt... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 5. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 6. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 7. Bylos duomenys (b. l. 27-28) patvirtina, jog pradinis kreditorius AB bankas... 8. Šalys Sutartimi sulygo, jog atsakovų prievolės grąžinti ieškovui... 9. Bylos duomenų visetas (b. l. 1, 7, 8, 29, 30, 31) patvirtina, jog atsakovai... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Bylos duomenys (b. l. 8, 9-20) patvirtina, jog pradinis kreditorius ir naujasis... 12. Byloje esantis 2009-05-06 pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 31)... 13. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 14. Bylos nagrinėjimo metu konstatavus, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi... 15. Dėl delspinigių priteisimo. ... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 17. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 18. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 19. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 20. Pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovai, praleidę Sutartyje numatytus kredito ar... 21. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 22. Minėta, kad pagal Sutarties 7.2 punktą atsakovai, praleidę Sutartyje... 23. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 24. Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b. l. 7) patvirtina, kad... 25. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo.... 26. Į nagrinėjamą bylą ieškovo pateikti duomenys (b. l. 34-60) patvirtina, jog... 27. Kaip žinia, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 28. Dėl palūkanų už skolos sumą priteisimo.... 29. Šalys Sutartimi sulygo, jog metinė palūkanų norma – 8 procentai (b. l.... 30. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 31. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 33. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog patenkintų... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178,... 35. ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Pripažinti negaliojančiu AB banko „Hansabankas“ (dabar –... 37. Priteisti solidariai iš S. R. bei D. R. 7920,24 Lt skolą, 1718,97 Lt... 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...