Byla 2YT-22454-595/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo M. J. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. M., A. S., UAB „Corpus A“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR AM, antstolis I. G., antstolė I. B., antstolė B. P., antstolė J. B., VMI prie LR Finansų ministerijos, UAB „Conlex“, Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, antstolis G. B., antstolis R. V., antstolis R. K.,

Nustatė

2pareiškėjas M. J. pateikė skundą dėl antstolio V. M. veiksmų. Pareiškėjas nurodo, kad jis atsitiktinai internete rado skelbimą dėl jam priklausančio turto pardavimo iš varžytinių. 2018-05-22 informavo antstolio įgaliotus asmenis ir pateikė jiems 2012-03-12 sudarytą preliminarią sutartį su A. S. dėl garažo, esančio ( - ), pirkimo. Pasiūlė likusią sumokėti kainą A. S. sumokėti antstoliui ir paprašė nutraukti jo turto varžytines. Tačiau antstolis atsisakė tai daryti. Toks antstolio veiksmas yra neteisėtas.

3Antstolis V. M. 2018-05-29 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui (CPK 510 str. 2 d.). Antstolis nurodo, kad jo kontoroje yra vykdomi vykdomieji dokumentai Nr. e2-1606-820/2015, e2-16717-819/2015, e2-12906-608/2016, dėl skolų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojų UAB „Corpus A“, VMI prie LR Finansų ministerijos, naudai. Antstolių kontoroje taip pat gauti antstolių I. G., G. B., I. B., R. V., B. P., R. K., J. B. prisijungimo prie išieškojimo iš A. S. patvarkymai išieškotojų UAB „Corpus A“, VMI, Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR AM, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Conlex“ naudai. Nurodo, kad 2016-08-23 vykdant išieškojimą buvo areštuotas skolininkui A. S. priklausantis turtas – garažas adresu ( - ). 2018-01-23 buvo paskirta areštuoto turto vertei nustatyti ekspertizė. 2018-03-09 patvarkymu turtas buvo įkainotas 5080 eurų verte. 2018-04-24 paskelbtos pirmosios turto varžytinės. 2018-04-22 gautas M. J. prašymas dėl svetimo turto pardavimo iš varžytinių nutraukimo kartu su pridėta 2012-03-13 preliminaria sutartimi, sudaryta su A. S. dėl garažo ( - ), pirkimo. Pareiškėjas nurodė, kad likusią mokėti piniginių lėšų sumą pagal sutartį A. S. gali sumokėti antstoliui bei prašo nutraukti jam priklausančio turto varžytines. 2018-05-23 gautas M. J. skundas dėl antstolio veiksmų. 2018-05-24 varžytinių vykdytojas informavo, kad varžytinės baigėsi, jas laimėjo I. G.. Iš pateiktos pareiškėjo preliminarios sutarties matyti, kad pardavėjas A. S. įsipareigojo turtą parduoti M. J. už 13 800 Lt sumą, ir kad pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2022-03-12. Preliminarios sutarties pasirašymo dieną pirkėjas pardavėjui grynais sumokėjo 3800 Lt. Preliminarioji sutartis viešajame registre įregistruota nebuvo. Kasacinio teismo jurisprudencija patvirtina, kad preliminariosios sutarties atveju nėra prievolės objekto kaip tos turtinės vertybės, dėl kurios šalys sudaro pagrindinę sutartį, kad tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai, kad preliminarios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau tas objektas negali būti pripažintas civilinių teisių objektu turtinių teisių požiūriu. Atsižvelgiant į visą vykdomojoje byloje esančia medžiagą bei į teisinį reglamentavimą, akivaizdu, kad varžytinių metu realizuotas turtas nuosavybės teise priklausė skolininkui A. S., o ne M. J.. Todėl turto pardavimas iš varžytinių yra teisėtas. Prašo skundo netenkinti.

4Antstolis I. G. atsiliepime į skundą nurodo, kad nekilnojamojo turto registro duomenimis garažas (boksas) adresu ( - ), buvo registruotas nuosavybės teise A. S. vardu, todėl vykdymo procese realizuotas pagrįstai. Po preliminarios sutarties sudarymo pareiškėjas neįgijo nuosavybės teisių į minėta turtą. Prašo skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmesti.

5Suinteresuotas asmuo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime į skundą nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo skundu. Pagal antstolio 2018-05-29 patvarkyme išdėstytas aplinkybes 2012-03-12 preliminarioji sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre tiek iki antstoliui areštuojant turtą, tiek jį realizuojant. Vadinasi viešame valstybės registre duomenys apie šią sutartį nebuvo įregistruoti ir išviešinti prieš trečiuosius asmenis. Garažas buvo areštuotas 2016-08-23. A. S. neįgyvendino savo, kaip skolininko teisių, galėjo pasiūlyti savo pirkėją M. J.. Šia savo teise skolininkas galėjo pasinaudoti iki varžytinių, tiek ir varžytinių metu. Taigi, kyla pagrįstų abejonių dėl preliminarios sutarties šalių sąžiningumo ir tikrųjų jų ketinimų. Be to, abejonių kelia ir ilgas pagrindinės sutarties (iki 2022 m) sudarymo terminas, kuris yra neprotingai ilgas. Preliminarioji sutartis priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Varžytinės baigėsi ir jas laimėjo I. G.. Turtas nuosavybės teise priklausė skolininkui A. S., o ne pareiškėjui. Todėl šiuo atveju turto realizavimas yra pagrįstas ir teisėtas. Nagrinėjamu atveju neįžvelgiama, kad antstolis būtų atlikęs neteisėtus veiksmus. Todėl prašo skundą atmesti.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime nurodo, kad su skundu nesutinka. Pareiškėjo ir skolininko sudaryta preliminarioji sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre. Remiantis kasacinio teismo praktika preliminarioji sutartis yra organizacinio pobūdžio sutartis, ji negali būti laikoma nuosavybės įgijimo sutartimi. Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu garažas pareiškėjui nuosavybės teise nebuvo perleistas, pagrindinė sutartis nėra sudaryta, todėl turto savininku yra A. S.. Taigi, nurodytos pareiškėjo skunde aplinkybės neturi įtakos antstolio veiksmų vykdant varžytines teisėtumui. Prašo skundą atmesti.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą nurodė, jog antstolė I. B. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0011/17/00976, kurioje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra išieškotojas, o A. S. skolininkas pagal teismo 2017-04-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-16717-819/2015, vykdomas paskirtos baudos ir vykdymo išlaidų išieškojimas. Skolininko turtas areštuotas. Garažas areštuotas antstolio V. M. 2016 -08-23, yra taikyti ir kitų antstolių areštai. Turtą realizavo antstolis, pirmas areštavęs turtą. 2018-06-14 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. S-18-13-6816 garažą įsigijo I. G.. Įsiteisėjęs teismo sprendimas privalo būti įvykdytas, tai yra sudėtinė teisingumo vykdymo dalis. Remiantis CPK 634 str. antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Nurodo, kad preliminarioji sutartis patvirtina faktą, jog ateityje bus sudaryta tarp šalių pagrindinė sutartis, tai yra tarpinis parengiamasis etapas. Pagal preliminariąją sutartį teisė į nuosavybę nepereina. Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą pirkėjui pereina nuo daikto perdavimo. Šis faktas turi būti įformintas CK 6.398 str. nustatyta tvarka. LAT praktikoje preliminarioji sutartis apibrėžiama kaip organizacinė sutartis, kurios objektas yra būsima pagrindinė sutartis. Šiuo atveju darytina vienareikšmė išvada, kad pareiškėjas nėra įgijęs garažo, esančio Žemynos g. 23-123, Vilniuje, todėl pareiškėjo argumentas, kad antstolis neteisėtai ir nepagrįstai ketina parduoti iš varžytinių jam nuosavybės teise priklausantį garažą yra teisiškai nepagrįstas. Garažas priklauso skolininkui, todėl antstolis pagrįstai jį realizavo iš varžytinių. Prašo skundą atmesti.

8Pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 442 str. – 443 str., 513 str., 133 str. 3 d.).

9Skundas atmestinas.

10Nustatyta, kad antstolio V. M. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0013/16/01232 dėl skolų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Corpus A“ naudai, taip pat vykdomos kitos vykdomosios bylos pagal vykdomuosius dokumentus Nr. e2-16717-819/2015, e2-12906-608/2016. Prie antstolio V. M. vykdomosiose bylose vykdomo išieškojimo taip pat yra prisijungę antstolių I. G., G. B., I. B., R. V., B. P., R. K., J. B. vykdomi išieškojimai iš skolininko A. S. išieškotojų UAB „Corpus A“, VMI, Negyvenamųjų patalpų savininkų Laisvės pr. 88, Vilniuje, bendrijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR AM, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Conlex“ naudai. Antstolis V. M. 2016-08-23 vykdant išieškojimą areštavo skolininkui A. S. nuosavybės teise priklausantį turtą – garažą (boksą), esantį adresu ( - ), 2018-01-23 antstolis paskyrė šio turto ekspertizę turto kainai nustatyti. Taip pat 2018-03-09 patvarkymu turtas buvo įkainotas 5080 eurų verte. 2018-04-24 paskelbtos pirmosios turto varžytinės. 2018-05-24 varžytinių vykdytojas informavo, kad varžytinės baigėsi, jas laimėjo I. G. (Vykd. b.l. 207). 2018-05-22 antstolio kontoroje gautas M. J. prašymas nutraukti varžytines, pridedant 2012-03-12 preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl garažo adresu ( - ). 2018-05-23 antstolio kontoroje gautas M. J. skundas dėl antstolio veiksmų nenutraukiant turto varžytinių (b.l. 4). Antstolis V. M. 2018-05-29 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir perdavė jį nagrinėti teismui, argumentuojant tuo, kad garažo pardavimo iš varžytinių dieną turtas nuosavybės teise priklausė skolininkui A. S., kadangi preliminarios sutarties pagrindu nuosavybės teise neperleidžiama, be to, preliminari sutartis nebuvo išviešinta įstatymo nustatyta tvarka prieš trečiuosius asmenis.

11Vykdymo proceso tikslas – kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas antstolis atlieka vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso VI dalies normomis bei jų įgyvendinimo tvarką reglamentuojančia Sprendimų vykdymo instrukcija bei kitais norminiais teisės aktais. Sprendimų vykdymo instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 str. 2 d.). Konkretaus asmens atžvilgiu priimto teismo sprendimo vykdymą garantuoja valstybė. Priverstinio vykdymo veiksmus atlieka antstolis – valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra suteikusi vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas (CPK 634 str. 1, 2 d., Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Būtent teismo antstolis yra valstybės įgaliotas pareigūnas, priverstinai vykdantis įsiteisėjusius teismo procesinius sprendimus ir prisiimantis atsakomybę, įskaitant ir civilinę, dėl tinkamo priverstinio vykdymo proceso organizavimo, vykdymo proceso teisėtumo, operatyvumo ir pan. principų užtikrinimo vykdymo procese. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

12Pagal CK 6.165 str. 1 d. preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad preliminarioji sutartis – tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš CK 6.165 straipsnyje įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį. O pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kurie arba patys turi vertybės reikšmę (pvz., atlygintinų profesionalo paslaugų teikimo sutartyje), arba veiksmai, kuriais objektas– vertybė yra perduodamas kitai šaliai (parduodama, mainoma, dovanojama ir pan.). Preliminariosios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau toks objektas negali būti pripažintas civilinių teisių objektu turtinių teisių aspektu. Tai pagrindinis preliminariosios sutarties skiriamasis požymis nuo pagrindinės sutarties (2014-01-10 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012-03-12 A. S. ir M. J. sudarė preliminarią garažo (bokso), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje susitarė iki 2022-03-12 sudaryti šio nekilnojamojo turto pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminarios sutarties pasirašymo dieną pirkėjas sumokėjo pardavėjui 3800 Lt. Iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad antstoliui V. M. 2016-08-23 areštuojant garažą, esantį ( - ), tiek ir vykdant turto varžytines nuosavybės teisės į garažą buvo registruotos skolininko A. S. vardu, Nekilnojamojo turto registre nebuvo padarytas įrašas apie 2012-03-12 sudarytą preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi, pagal preliminarią sutartį pareiškėjas neįgijo nuosavybės teisių į turtą. Pirkimo-pardavimo sutartis, kaip sandoris, yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų (CK 4.47 straipsnio 1 dalis). CK 4.49 str. 1 d. numato, kad pagal sandorį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo. Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą pereina nuo daikto perdavimo. Šis faktas turi būti įformintas CK 6.398 str. nustatyta tvarka (CK 6.393 str. 4 d.). Kadangi, preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo faktas nebuvo registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, kaip tai numato įstatymas, jis negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis. CK 1.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Tokios registracijos tikslas – išviešinti sandorio sudarymo faktą tretiesiems asmenims. Nesilaikius įstatymo nustatyto reikalavimo įregistruoti sandorį, šalims sandoris galioja, tačiau jo sudarymo fakto šalys negali panaudoti prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais, pvz., liudytojų parodymais ir pan. (CK 1.75 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Airidvika“ v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-495/2010). Taigi, šiuo atveju skolininkui tenka tokio jo elgesio teisinės pasekmės. Išieškojimas iš skolininko A. S. turto (garažo) yra vykdomas nuo 2016-08-23, areštavus šį turtą, skolininkui apie tai buvo žinoma, tačiau antstoliui nebuvo pateikta preliminari sutartis, skolininkas nesinaudojo jam suteiktomis teisėmis vykdymo procese, nesiūlė savo pirkėjo nurodytam turtui (CPK 643 str. 2, 4 p. p., 704 str.).

15Taigi, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus bei teisinį susiklosčiusios padėties reglamentavimą, nustatyta, kad iš varžytinių 2018-05-24 realizuotas turtas, garažas (boksas), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė skolininkui A. S.. Pateikta pareiškėjo M. J. 2012-03-12 preliminari pirkimo-pardavimo sutartis nesudarė antstoliui teisinio pagrindo nutraukti garažo pardavimą iš varžytinių, kadangi, kaip nurodyta anksčiau, preliminarios sutarties pagrindu sutarties šalys tik susitarė iki 2022-03-12 sudaryti pagrindinę skolininkui nuosavybės teise priklausančio turto pirkimo-pardavimo sutartį, nuosavybės teisės preliminarios sutarties pagrindu pareiškėjui neperėjo, be kita ko, nekilnojamojo turto registre preliminarios sutarties sudarymo faktas išviešintas nebuvo. Taigi, remiantis išdėstytais argumentais, antstolio veiksmuose nėra nustatyta neteisėtumo požymių, pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

16Teismas, vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443, 513, 290-292 str.,

Nutarė

17pareiškėjo M. J. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmesti.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai