Byla eB2-6372-781/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Magum“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Arkosta“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Magum“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Arkosta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB „Magum“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas pareiškėjui už neatliktus darbus.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad įmonė yra moki, pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus. Be to pateikė duomenis apie vykdomas rangos sutartis su užsakovais, kurios rodo, kad atsakovė vykdo tęstinę veiklą ir visiškai nėra pagrindo jai kelti bankroto bylą.

42016 m. gruodžio 5 d. teisme buvo gauti pareiškėjo UAB „Arkosta“ paaiškinimai į atsakovės UAB „Magum“ atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad atsakovė tikėtinai yra nemoki. Ieškovei kyla pagrįstas įtarimas, kad atsakovė rengiasi neatsiskaityti su kreditoriais, nes 2015-12-28 su ieškove sudariusi statybos rangos sutartį Nr. MAG-2015-018 dėl Vytauto g. 53-4, Palangoje, esančio pastato remonto darbų, jau 2016-02-29 sutartimi šias patalpas pardavė naujai įsteigtai UAB „Vytauto terasos“. Atsakovė nurodo, kad kitą bendrovės turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos - iš UAB „Vagon“ iki 2016-12-31 gautina pirkėjo 1 153 545,00 eurų skola ir iš Estijos įmonės OU Alfa Wagons iki 2017-03-15 gautina (kitos gautinos sumos) 1 110 131,00 eurų suma. Tačiau atsakovė nepateikė teismui šias debitorines skolas pagrindžiančių dokumentų, skolų atsiradimo laiko ir pagrindo, nepaaiškino, kas statybos darbus atliekančia atsakovę sieja su vagonų nuoma užsiimančiomis jos skolininkėmis, kodėl didžioji įmonės turto dalis yra perkelta ir laikoma šiose įmonėse.

52016 m. gruodžio 6 d. teisme buvo gauti atsakovo UAB „Magum“ papildomi įrodymai. Nurodė, kad UAB “Magum” turtą sudaro iš Estijos įmonės OU Alfa Wagons gautina suma 1 101 200 Eur. Dokumentai buvo pateikti anglų kalba. UAB “Magum” šalindama pateiktų dokumentų trūkumus, pateikė vertimus į lietuvių kalbą. Papildomai UAB “Magum” taip pat pateikė OU Alfa skolą pagrindžiančius dokumentus, t.y. 2016- 09-30 skolos perkėlimo sutartį bei 2016-11-30 skolų suderinimo aktą. Pridedami skolą pagrindžiantys dokumentai patvirtina, kad debitorius OU Alfa Wagons pripažįsta skolą UAB “Magum” ir pagal finansinę padėtį pagrindžiančias ataskaitas yra pajėgus padengti įsiskolinimą iki nurodytos 2017-03-15 datos.

6Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

7Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-02 nutartis c. b. Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

9Atsakovas pateikė aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Pagal pateiktą balansą sudarytą už 2015 m. matyti, kad įmonės turtą iš viso sudarė 1 008 627 Eur: ilgalaikis turtas 0 Eur, trumpalaikis turtas 1 008 627 Eur sumai, iš kurių 318 683 Eur – atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 688 678 Eur – per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 905 464 Eur. Pagal pateiktą 2015 m. pelno – nuostolių ataskaitą, įmonė gavo 103 148 Eur pelno.

10Pagal pateiktą preliminarų balansą sudarytą 2016 m. spalio 31 dienai matyti, kad įmonės turtą iš viso sudarė 2 538 883 Eur: ilgalaikis turtas 11 673 Eur sumai, trumpalaikis turtas 2 446 998 Eur sumai, iš kurių 160 257 Eur – atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 2 263 676 Eur – per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 044 861 Eur. Remiantis 2016-10-31 kreditorių sąrašu atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma 2016-10-31 datai - 207 720,81 Eur. Pagal 2016-10-31 sudarytą debitorių sąrašą, matyti, kad UAB “Vagon” ir Estijos įmonė OU Alfa Wagons yra skolingos atsakovei atitinkamai, 1 145 162,15 Eur ir 1 101 200 Eur. Atsakovas pateikia teismui įrodymus, pagrindžiančius tai, kad minėti debitoriai yra mokios ir veiklą vykdančios įmonės. Pagal pateiktą 2016 m. spalio 31 d. preliminarią pelno – nuostolių ataskaitą įmonė gavo 383 648 Eur pelno, o įmonės pardavimo pajamos siekė 5 836 961 Eur.

11Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra suformulavęs taisyklę, jog tuomet, kai atsakovas ginčija pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne) mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (2014 m. vasario 6 d. nutartis Nr. 2-301/2014).

12Pažymėtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės teisme yra nagrinėjamas ginčas. Atsakovė 2016-11-29 pateikė priešieškinį Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr. e2KT-180-567/2016, kurio suma sudaro 309 725,09 Eur. Šiuo atveju tarp ieškovo ir atsakovo vyksta ginčas, todėl pareiškėjo kreditorinis reikalavimas negali būti įskaičiuojamas į pradelstas atsakovo skolas.

13Remiantis VSDFV viešaisiais duomenimis įmonėje dirba 7 apdrausti asmenys, skolos valstybės biudžetui nėra. Remiantis VMI viešaisiais duomenimis įmonė mokestinės nepriemokos neturi.

14Papildomai atsakovė pateikė duomenis apie vykdomas rangos sutartis su užsakovais, kurios rodo, kad atsakovė vykdo tęstinę veiklą ir visiškai nėra pagrindo jai kelti bankroto bylą.

15Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo iškelti atsakovui UAB „Magum“ bankroto bylą. Nustatyta, jog atsakovas veiklą vykdo nuo 2012 metų, nėra nutraukęs veiklos, įmonės finansinė padėtis nėra bloga. Remiantis VSDFV duomenimis įmonėje dirba 7 apdraustieji asmenys. Be to įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, įmonė veikia pelningai.

16Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą, įvertinęs byloje gautą bei surinktą informaciją apie atsakovo finansinę padėtį, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra bloga, todėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą, nėra.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

18pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Magum“ į. k. 302804145, netenkinti.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas UAB „Arkosta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad įmonė yra moki, pateikė... 4. 2016 m. gruodžio 5 d. teisme buvo gauti pareiškėjo UAB „Arkosta“... 5. 2016 m. gruodžio 6 d. teisme buvo gauti atsakovo UAB „Magum“ papildomi... 6. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 8. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą... 9. Atsakovas pateikė aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus.... 10. Pagal pateiktą preliminarų balansą sudarytą 2016 m. spalio 31 dienai... 11. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra suformulavęs taisyklę, jog... 12. Pažymėtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės teisme yra nagrinėjamas... 13. Remiantis VSDFV viešaisiais duomenimis įmonėje dirba 7 apdrausti asmenys,... 14. Papildomai atsakovė pateikė duomenis apie vykdomas rangos sutartis su... 15. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog... 16. Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą, įvertinęs byloje... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 18. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Magum“ į. k.... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...