Byla 2-2117-125/2010
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Tomui Dryžui, dalyvaujant ieškovės atstovui Edgarui Mikaloniui, atsakovės atstovams Virginijui Kvederiui, Renatai Vilčiauskienei, trečiojo asmens atstovei Iraidai Žogaitei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovei UAB „Šilalės vandenys“, trečiajam asmeniui UAB „Hidora“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės 2010-05-21 raštu Nr. 6N-132 „Dėl viešojo supaprastinto atvirojo konkurso tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 87896) įformintą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, sprendimą konkurso laimėtoja pripažinti UAB „Hidora“ bei 2010-06-11 atsakovės atsakymą į pretenziją, rašto Nr. 6N-170.

4Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę toliau nagrinėti ieškovės pasiūlymą. Ieškovė nurodė, kad dalyvavo atsakovės 2010-04-21 paskelbtame supaprastintame atvirajame konkurse (pirkimo Nr. 87869) dėl tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimo pagal atsakovės nustatytas konkurso sąlygas ir 2010-04-29 pateikė savo pasiūlymą. Ieškovė 2010-05-25 gavo atsakovės raštą Nr. 6N-132, jame nurodyta, kad preliminari eilė nustatyta, o ieškovės pasiūlymas atmestas. Atsakovė 2010-06-11 raštu Nr. 6N-170 atmetė ieškovės 2010-06-03 pateiktą pretenziją. Atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė konkurso sąlygų 9.7.3 p. pagrindu, nes, atsakovės nuomone, ieškovės pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų – nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba pateikė ne taip, kaip turėjo pateikti.

5Draudimo kompanija „PZU Lietuva“ ieškovei 2010-04-30 išdavė pasiūlymo laidavimo raštą Nr. 1175334, kuris atitiko visus reikalavimus ir buvo pateiktas su pasiūlymu.

6Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d. nurodo, kad komisija dėl kiekvieno konkurso dalyvio kvalifikacijos priima sprendimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, ir raštu praneša dalyviui. Ieškovė tokio sprendimo ar pranešimo negavo.

7Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. turi išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir tai įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo 35–37 str. Jei dalyvis pateikia netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d., Konkurso sąlygų 9.1 p.). Atsakovė pažeidė šias nuostatas, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintas nuostatas, laimėtoju paskelbė asmenį, kurio pasiūlyta pirkimo kaina yra didesnė, nei pateikė ieškovė.

8Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovės pasiūlymas atmestas pagrįstai, nes ieškovė, pažeisdama Konkurso sąlygų 5.5 ir 5.4 p., pateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, parengtą elektronine forma, be jį išdavusio asmens kvalifikuoto elektroninio parašo, nepateikė šio dokumento originalo. Tokio dokumento atsakovė negalėtų panaudoti, jei Konkurso laimėtojas atšauktų pasiūlymą, vengtų ar atsisakytų pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą. Konkurso sąlygų 5.5.4 p. reikalavimas nėra kvalifikacinis reikalavimas, o yra dokumentų pateikimą reglamentuojantis reikalavimas. Atsakovė negalėjo leisti pataisyti pasiūlymo dokumentą, nes taip pažeistų kitų Konkurso dalyvių teises ir teisėtus interesus.

9Išvadą duodanti institucija savo išvadoje nurodo, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne dėl tiekėjo neatitikimo nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. perkančiosios organizacijos prašymu gali būti tikslinami, o dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

10Ieškinys atmestinas.

11Atsakovė 2010-04-21 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 87896) pagal 2010-04-12 patvirtintas sąlygas (t. 1, b. l. 155–199). Ieškovė pasiūlymą konkursui pateikė 2010-04-29 (t. 2, b. l. 7–52). Atsakovės Viešųjų pirkimų komisija 2010-05-21 protokolo Nr. 5 nutarimais

Nutarė

12ieškovės ir dar dviejų dalyvių pasiūlymus atmesti vadovaudamasi pirkimo dokumentų 9.7.3 p. – pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente nepasirašė Konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pripažino, kad trečiojo asmens UAB „Hidora“ pasiūlymas atitiko reikalavimus ir pasiūlyme pateikti kvalifikaciniai duomenys atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose, bei pripažino UAB „Hidora“ Konkurso laimėtoja (t. 2, b. l. 183–185). Pažymėtina, jog komisija tuo pačiu protokolu įvertino ieškovės pasiūlyme esančią informaciją apie kvalifikaciją ir pripažino, kad ji atitinka nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Apie šį sprendimą ieškovė buvo informuota 2010-05-21 raštu Nr. 6N-132 (t. 2, b. l. 187–188). Ieškovės pretenzija buvo atmesta atsakovės 2010-06-10 įsakymu Nr. 26-V ir ieškovei pranešta 2010-06-11 raštu Nr. 6N-170 (t. 2, b. l. 193–199, t. 3, b. l. 2–11). Atsakovės patvirtintų supaprastintų atviro konkurso sąlygų III skyriuje nustatyta, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti dalyvaujantys konkurse asmenys, o VI skyriuje numatytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Pagal sąlygų 5.2 p. pasiūlymai turėjo būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Sąlygų 5.5.4 p. nurodyta, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, parengtas elektronine forma pagal Sąlygų 6 priedo pateiktą formą, šio dokumento originalas, patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo eilutėje „Prisegti dokumentai“. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke), išsiunčiant paštu ar kitokiu būdu pristatant perkančiajai organizacijai nurodytu adresu.

13Sąlygų VII skyriuje numatyta, kad Konkurso sąlygų paaiškinimas ir kitokia informacija elektroninėmis priemonėmis galimas ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovė atsakovei elektroniniu būdu pateikė „PZU Lietuva“

142010-04-30 pasiūlymo laidavimą Nr. 1175334, kuris nebuvo patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Dokumento originalo popierinė forma taip pat nebuvo pateikta. Todėl ieškovei atsisakius savo pasiūlymo ar atsisakius sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį atsakovė netektų teisės reikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo įvykdymo. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustato, kad siekdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę skelbime ar kitame pirkimo dokumente nustatyti dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, o minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 str. nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. nustato, kad dalyviui pateikus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Atsakovės patvirtintų Konkurso sąlygų VI skyriuje nustatytas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. bei Konkurso sąlygų III skyriuje numatytas dalyvio kvalifikacijos patikrinimas, todėl pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui negali būti tikslinamas, o perkančioji organizacija negali reikalauti paaiškinti ar patikslinti, o iš esmės pateikti naują pasiūlymo dokumentą, kad dalyvis atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Priešingu atveju atsakovė nesilaikytų pačios nustatytų Viešojo pirkimo sąlygų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Tai pažymėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pateiktoje 2010-07-08 išvadoje (t. 1, b. l. 118).

15Kaip jau nurodyta, atsakovės Viešųjų pirkimų komisija 2010-05-21 protokolo Nr. 5 nutarimais pripažino, kad ieškovė atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau jos pasiūlymas atmetamas dėl kitų pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentams priežasčių (netinkamo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo). Pranešdama ieškovei apie pasiūlymo atmetimą, atsakovė nenurodė, kad ieškovė atitinka keliamus kvalifikacijai reikalavimus, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d., tačiau šis faktas neturi reikšmės, nes ieškovės pasiūlymas atmestas ne dėl kvalifikacijos neatitikimo.

16Dėl nurodytų priežasčių ieškovės ieškinys atmestinas. Iš ieškovės atsakovei priteistina 3 000 Lt atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „Hidora“ – 1 452 Lt atstovavimo išlaidų, o į valstybės pajamas – 31,40 Lt pašto išlaidų (LR CPK 88 str., 96 str. 2 d., 98 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 260, 270 str., teismas

18n u s p r e n d ž i a:

19ieškovės UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atmesti.

20Iš ieškovės UAB „Kanalų valymas“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsakovei UAB „Šilalės vandenys“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), priteisti 3 000 Lt atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „Hidora“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), priteisti 1 452 Lt atstovavimo išlaidų, o į valstybės pajamas priteisti 31,40 Lt pašto išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės... 4. Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę toliau nagrinėti ieškovės... 5. Draudimo kompanija „PZU Lietuva“ ieškovei 2010-04-30 išdavė pasiūlymo... 6. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d. nurodo, kad komisija dėl kiekvieno... 7. Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. turi... 8. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 9. Išvadą duodanti institucija savo išvadoje nurodo, kad ieškovės pasiūlymas... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Atsakovė 2010-04-21 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Tankinto... 12. ieškovės ir dar dviejų dalyvių pasiūlymus atmesti vadovaudamasi pirkimo... 13. Sąlygų VII skyriuje numatyta, kad Konkurso sąlygų paaiškinimas ir kitokia... 14. 2010-04-30 pasiūlymo laidavimą Nr. 1175334, kuris nebuvo patvirtintas jį... 15. Kaip jau nurodyta, atsakovės Viešųjų pirkimų komisija 2010-05-21 protokolo... 16. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės ieškinys atmestinas. Iš ieškovės... 17. Vadovaudamasis LR CPK 260, 270 str., teismas... 18. n u s p r e n d ž i a:... 19. ieškovės UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atmesti.... 20. Iš ieškovės UAB „Kanalų valymas“, įmonės kodas ( - ), buveinės... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...