Byla 2-3685-920/2015
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01501

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos A. U. skundą, suinteresuoti asmenys antstolis Saulius Užkuraitis, BUAB „Vakoil“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“, dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01501,

Nustatė

2pareiškėja A. U. 2014-12-31 skundu prašė panaikinti antstolio Saulius Užkuraičio sudarytą Turto aprašą.

3Skunde nurodė, kad 2014-12-06 pareiškėja A. U. gavo antstolio Sauliaus Užkuraičio 2014-12-03 turto aprašą, sudarytą pagal Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2882-390/2014. Išieškotojo BUAB „Vakoil“ reikalavimų užtikrinimui Kauno apygardos teismas minėta nutartimi pareiškėjai pritaikė turto areštą (laikinąsias apsaugos priemones), t. y. nutarė areštuoti toliau nurodomą pareiškėjos nekilnojamąjį turtą 295911,64 Eur (1021723,71 Lt) vertės ribose, t. y.: 30/707 žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )); butą/patalpą (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )); 2/5 negyvenamąsias patalpas, t. y. automobilių stovėjimo aikšteles (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )); negyvenamąją patalpą, t. y. sandėliuką (unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - )). Antstolis turto aprašu areštavo negyvenamąją patalpą, t. y. sandėliuką (Turto apraše nurodyta daikto vertė – 492,30 Eur (1700 Lt)), 2/5 negyvenamųjų patalpų, t. y. automobilių stovėjimo aikšteles (Turto apraše nurodyta daikto vertė – 1033,36 Eur (3568 Lt)), butą/patalpą (Turto apraše nurodyta daikto vertė – 139886,47 Eur (483000 Lt)), 30/707 žemės sklypo (Turto apraše nurodyta daikto vertė – 13890,18 Eur (47960 Lt)). Pareiškėja nesutinka su Antstolio sudarytu Turto aprašu, nurodydama, kad visų pirma, pareiškėjos įsitikinimu, Turto aprašas jos atžvilgiu neturėjo būti apskritai sudarytas, todėl Antstolio turėtų būti panaikintas. Antra, bet kuriuo atveju (t. y. jei Antstolis spręstų, kad Turto aprašas yra būtinas), Turto aprašas yra sudarytas pažeidžiant turto aprašo sudarymo tvarką ir sąlygas, todėl Antstolio turėtų būti panaikintas ir priimtas naujas turto aprašas, laikantis visų turto aprašui keliamų taisyklių ir reikalavimų. Pareiškėjos vertinimu, Kauno apygardos teismo Nutartimi buvo areštuotas Valstybinės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto viešajame registre įregistruotas jos nekilnojamasis turtas. Teismas Nutartimi uždraudė tik disponavimą areštuotu nekilnojamuoju turtu, t. y. nutarta pareiškėjai uždrausti areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims (Nutartimi nustatytas draudimas savo turiniu ir esme atitinka Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 7 d. pateiktą turto disponavimo teisės apribojimo apibrėžimą). Pareiškėjos manymu, Antstolio parengtas Turto aprašas turėtų būti panaikintas kaip neteisėtas bei areštas įregistruotas tik turto arešto aktų registre.

4Pareiškėjos įsitikinimu, Turto aprašas sudarytas pažeidžiant šias taisykles - skundžiamas Turto aprašas sudarytas vienašališkai Antstolio, nesuteikiant galimybės pareiškėjai dalyvauti turto aprašyme, skundžiamas Turto aprašas pasirašytas tik Antstolio, taip pat nėra jokių žymų Turto apraše, kad Skolininkas nedalyvauja aprašant turtą arba atsisako pasirašyti šį aprašą pasirašyti (b.l. 5-7).

5Suinteresuotas asmuo antstolis Saulius Užkuraitis pareiškėjos A. U. skundą atsisakė tenkinti ir 2015-01-06 patvarkymu skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0034/14/01501 perdavė Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme dėl skundo netenkinimo antstolis nurodė, kad antstolis vykdo Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartį Nr. 2-2882-390/2014 dėl 295911,64 Eur (1021723,71 Lt) laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkei A. U., išieškotojos BUAB „Vakoil“ naudai. 2014-12-03 surašytas turto aprašo aktas, kuriuo areštuotas skolininkei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: 1) 30/707 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), įvertintas 13890,18 Eur; 2) butas (patalpa), unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), įvertintas 139886,47 Eur; 3) 2/5 dalis buto (patalpos), unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), įvertintas 1033,36 Eur; 4) butas (patalpa), unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), įvertintas 492,35 Eur.

6Skolininkė A. U. skunde nurodo, kad antstolis neturėjo teisės sudaryti turto aprašo, o privalėjo tik įregistruoti areštą VĮ Turto arešto aktų registre. Kauno apygardos teismas 2014-12-02 skolininkės A. U. turtui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Pagal LR CPK 147 str. 6 d., - „jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.“ Pagal LR CPK 675 str. 3 d. „vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis šio Kodekso 677 str. nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą.“ Todėl išieškotojai BUAB „Vakoil“ pateikus Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartį Nr. 2-2882-390/2014 antstoliui vykdyti, 2014-12-03 buvo surašytas turto aprašas. Skolininkė A. U. skunde nurodo, kad skolininkės turtas turėjo būti aprašomas dalyvaujant skolininkei arba pilnamečiam šeimos nariui arba turto saugotojui (administratoriui). Pagal LR CPK 677 str. 1 d. „tais atvejais, kai apribojamos visos nuosavybės teisės į skolininko turtą, turi būti sudarytas šio turto aprašas.“ Pagal LR CPK 679 str. „jeigu įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta.“ 2014-12-03 surašius turto aprašą, jis skolininkei A. U. 2014-12-03 buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta. Todėl laikoma, kad skolininkei šis turto aprašas buvo įteiktas nepažeidžiant įstatymo normų (b.l. 3-4).

7Suinteresuotas asmuo BUAB „Vakoil“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“, atsiliepimu į pareiškėjos A. U. skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja visai nepagrįstai teigia, jog nebuvo pagrindo sudaryti Turto aprašą. Pažymėjo, jog antstolis, vykdantis teismo nutartį, neturi įgalinimų areštuoti turtą bei surašyti turto arešto aktą. Pagal CPK teismas antstoliui paveda tik surasti ir aprašyti turtą. CPK 675 str. 3 d. nustatyta, kad vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 str. nustatyta tvarka. Taigi vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis turto arešto akto nesurašo, o šiuo atveju antstolis sudaro atskirą Turto aprašą. Kadangi Išieškotojo BUAB „Vakoil“ naudai reikalavimų užtikrinimui Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartimi buvo nutarta areštuoti nurodytą pareiškėjos nekilnojamąjį turtą 295911,64 EUR (1021723,71 Lt) vertės ribose, tai antstolis remiantis CPK 675 str. 3 d. pagrįstai sudarė Turto aprašą. Pažymėjo, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog antstolis, sudarydamas turto aprašą nedalyvaujant pareiškėjai ar jos atstovui, pažeidė CPK 677 str. nuostatas. Nurodė, jog minėta nutartis turėjo būti vykdoma skubos tvarka, o skolininko ar jo atstovo nedalyvavimas sudarant areštuojamo turto aprašą negali būti kliūtimi minėtos nutarties vykdymui, kadangi per laiko tarpą, kol antstolis įvykdys nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (susisieks su pareiškėjais, apžiūrės jų turtą, nustatys turto vertę, Lt.), skolininkas gali imtis veiksmų, kurie nutartį padarytų neįgyvendinamą. CPK 677 str., reglamentuojančio skolininko turto aprašymą, 3 d. numato, jog skolininko turtas aprašomas dalyvaujant skolininkui. Skolininko dalyvavimas ar jo nedalyvavimas turi teisinę reikšmę termino, per kurį jis gali pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, skaičiavimai (CPK 681 str., 3 d.), tačiau neturi įtakos sprendžiant turto aprašo teisėtumo ir galiojimo klausimus. Pagal CPK 679 str., jeigu įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta. 2014-12-03 surašius turto aprašą, jis pareiškėjai A. U. 2014-12-03 buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta. Todėl laikoma, kad šis turto aprašas buvo įteiktas nepažeidžiant įstatymo normų. Atsižvelgiant į nurodytą, laikytina, kad antstolio Sauliaus Užkuraičio turto aprašas yra teisėtas, antstolis veikė pagal Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartyje suteiktus įgalinimus ir savo kompetencijos neviršijo ir nėra pagrindo jo panaikinti (b.l. 14-17).

9Byla dėl antstolio veiksmų paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pareiškėjai informuoti teismo pranešimais (CPK 133 str. 3 d., b.l. 18-24).

10Skundas atmestinas.

11Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio procesinę veiklą pagal CPK 594 str. kontroliuoja teismas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

12Vykdomosios bylos Nr. 0034/14/01501 medžiaga nustatyta, kad antstolis Saulius Užkuraitis 2014-12-02 patvarkymu priėmė vykdymui Kauno apygardos teismo 2014-12-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 295911,64 Eur (1021723,71 Lt) sumai, pareiškėjai A. U. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 30/707 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); buto/patalpos – unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); 2/5 negyvenamosios patalpos – automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), ( - ); negyvenamosios patalpos – sandėliuko, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims, leidžiant atsakovei iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu. Centrinė hipotekos įstaiga 2014-12-03 užregistravo Turto arešto aktą 2014061940, pagal Kauno apygardos 2014-12-02 nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2882-390/2014. 2014-12-03 antstolis Saulius Užkuraitis sudarė turto aprašą, kuriuo aprašė minėta teismo nutartimi areštuoto turto duomenis. 2014-12-03 antstolis išsiuntė pareiškėjai A. U. turto aprašą susipažinimui.

13Antstolio galių ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.). Pažymėtina, kad antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros, kad atsakovui taikomi ribojimai būtų būtini, teisėti ir pagrįsti, užtikrintų ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos, taip pat privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – taikymo savaime yra turto arešto aktas, t. y. dokumentas, kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 5 d.). Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju, antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 str. 3 d.). Teismas atkreipia dėmesį, jog pagrindinis antstolio uždavinys vykdant bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra realus teismo nutarties reikalavimų užtikrinimas tam, kad ateityje prasidėjus išieškojimo procesui kreditorius galėtų gauti teismo priteistą sumą/skolą, o skolininko turto vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtų areštuota nepagrįstai per daug (CPK 677 str. 2 d.).

14Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad antstolis pagrįstai, gavęs kreditoriaus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ėmėsi vykdymo veiksmų, sudarydamas areštuojamo turto aprašą.

15Pareiškėjos įsitikinimu, Turto aprašas sudarytas pažeidžiant šias taisykles – skundžiamas Turto aprašas sudarytas vienašališkai Antstolio, nesuteikiant galimybės pareiškėjai dalyvauti turto aprašyme.

16Skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Jei skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Pagal bylos duomenis matyti, kad pareiškėja, nedalyvavusi 2014-12-03 sudarant turto aprašą, tačiau 2014-12-03 surašius turto aprašą, jis skolininkei A. U. 2014-12-03 buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta. Todėl laikytina, kad šis turto aprašas pareiškėjai buvo įteiktas nepažeidžiant įstatymo normų.

17Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad pažeidimų aprašant pareiškėjai priklausantį turtą nenustatyta, antstolio surašytas 2014-12-03 turto aprašas atitinka CPK 613, 678 straipsnių reikalavimus, Sprendimų vykdymo instrukciją, antstolis vykdymo procesą reglamentuojančių procesinių teisės normų nepažeidė, todėl pagrindo panaikinti turto aprašą nėra.

18Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos pateikti argumentai, kuriais grindžiamos skunde išdėstytos aplinkybės, nesudaro pagrindo abejoti antstolio Sauliaus Užkuraičio veiksmų teisėtumu, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–291 straipsniais, 442 straipsnio 6 punktas, 443 straipsnis, 513 straipsniu,

Nutarė

20pareiškėjos A. U. skundą, suinteresuoti asmenys antstolis Saulius Užkuraitis, BUAB „Vakoil“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“, dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/14/01501, atmesti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. pareiškėja A. U. 2014-12-31 skundu prašė panaikinti antstolio Saulius... 3. Skunde nurodė, kad 2014-12-06 pareiškėja A. U. gavo antstolio Sauliaus... 4. Pareiškėjos įsitikinimu, Turto aprašas sudarytas pažeidžiant šias... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Saulius Užkuraitis pareiškėjos A. U. skundą... 6. Skolininkė A. U. skunde nurodo, kad antstolis neturėjo teisės sudaryti turto... 7. Suinteresuotas asmuo BUAB „Vakoil“, atstovaujama bankroto administratoriaus... 8. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja visai nepagrįstai teigia, jog nebuvo... 9. Byla dėl antstolio veiksmų paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK... 10. Skundas atmestinas.... 11. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi... 12. Vykdomosios bylos Nr. 0034/14/01501 medžiaga nustatyta, kad antstolis Saulius... 13. Antstolio galių ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui... 14. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad antstolis pagrįstai,... 15. Pareiškėjos įsitikinimu, Turto aprašas sudarytas pažeidžiant šias... 16. Skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus... 17. Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad pažeidimų... 18. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–291... 20. pareiškėjos A. U. skundą, suinteresuoti asmenys antstolis Saulius... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...