Byla 1-95-644/2012
Dėl ko transporto priemonės susidūrė ir eismo įvykio metu motociklo „Honda VT 500“ vairuotojui R. G. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata

1Prienų rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Audriui Grauželiui, sekretoriaujant J. M., dalyvaujant prokurorui M. P., kaltinamajai Ž. S., jos gynėjui advokatui P. V., nukentėjusiajam R. G., jo atstovui, advokato padėjėjui K. T., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2Ž. S., a.k. ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti gydytoja VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, gyv. ( - ), neteista,

3kaltinama nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ž. S. 2010 m. rugpjūčio 6 d., apie 17 val. 04 min., J. B. ir Maironio gatvių sankryžoje Prienuose, vairuodama jai priklausantį automobilį „VW Passat“, valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 106, 112 punktų reikalavimus (galiojusių iki 2010-10-14), t.y., keisdama važiavimo kryptį, neįsitikino, kad tai daryti saugu, suko į dešinę iš anksto nepasitraukusi kaip galima arčiau prie J. B. gatvės važiuojamosios dalies dešiniojo krašto ir sukdama sudarė kliūtį ją iš dešinės pralenkiančiam R. G. vairuojamam motociklui „Honda VT 500“, valstybinis numeris 398 MC, dėl ko transporto priemonės susidūrė ir eismo įvykio metu motociklo „Honda VT 500“ vairuotojui R. G. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

6Ž. S. kalta visiškai prisipažino ir paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku, jai priklausančiu automobiliu „VW Passat“, važiavo J. B. gatve link miesto centro. Privažiavusi J. B. ir Maironio gatvės sankryžą, įjungė dešinio posūkio signalą, sumažino greitį, ruošėsi posūkiui dešinėn. Prieš sukdama dešinėn, galinio vaizdo veidrodėlyje matė, kad ta pačia kryptimi iš paskos važiuoja motociklas. Dešinio posūkio manevrą pradėjo daryti iš savo važiuojamosios juostos vidurio. Prie dešinio važiuojamosios dalies krašto nevažiavo, nes toje vietoje kelkraštis yra aukštas. Jau pradėjus sukti dešinėn, staiga pajuto stiprų smūgį į automobilio priekinį dešinį sparną ir tada pamatė, kad į automobilio priekinį dešinį kampą atsitrenkė motociklas. Po smūgio motociklas ant dešinio šono nukrito už sankryžos. Pripažįsta, kad, sukdama į dešinę, nevažiavo arčiau dešinio kelio pusės ir tokiu būdu sudarydama kliūtį motociklininkui, pažeidė kelių eismo taisykles. Prašo nutraukti baudžiamąją bylą ir perduoti ją pagal laidavimą G. M..

7Apklaustas nukentėjusiuoju R. G. parodė, kad kaltinime nurodytu laiku, jis važiavo motociklu link J. B. ir Maironio gatvių sankryžos. Ta pačia kryptimi važiavo ir kaltinamosios vairuojamas automobilis, kuris važiavo arčiau skiriamosios juostos. Jam susilyginus su automobiliu, kaltinamoji pradėjo sukti į dešinę pusę, dėl ko jis buvo prispaustas, griuvo ir susižalojo.

8Be kaltinamosios prisipažinimo kalta, jos kaltė taip pat įrodyta:

9kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu ir planu prie jo, iš kurio matosi, kad įvykio vieta yra J. B. ir Maironio gatvių sankryža, Prienuose. Apžiūrėti įvykio vietoje rasti apgadinti automobilis VW „Passat“, valst. Nr. ( - ) ir motociklas „Honda VT 500“, valstybinis numeris ( - ) (b.l. 16-22);

10specialisto išvada, iš kurios matyti, kad R. G. konstatuoti kairės pėdos I-V padikaulių lūžimai su poslinkiu, odos nubrozdinimai kairėje blauzdoje, kairio kelio sąnario srityje galėjo būti padaryti kieto buko daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodytų aplinkybių ir laiko. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairės pėdos I-V padikaulių lūžimo su poslinkiu sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (b.l. 68-70);

11specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad automobilio „VW Passat“ vairuotojos Ž. S. veiksmai - suko į dešinę iš anksto nepasitraukusi kaip galima arčiau J. B. gatvės važiuojamosios dalies dešiniojo krašto, ir sukdama sudarė kliūtį ją iš dešinės pralenkiančiam motociklui „Honda VT500“ - techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir buvo pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti. Nėra pagrindo teigti, kad motociklo „Honda VT 500“ vairuotojo R. G. veiksmai - važiuodamas motociklu pralenkinėjo kairiau jo mažesniu greičiu važiavusį automobilį „VW Passat“ - turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu (b.l. 58-61);

12specialisto išvada, iš kurios matyti, kad Ž. S. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b.l.29);

13specialisto išvada, iš kurios matyti, kad R. G. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b.l.32).

14Apibendrinus išdėstytus įrodymus, darytina išvada, kad dėl eismo įvykio kaltinamosios Ž. S. padaryta veika kvalifikuota teisingai ir atitinka Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., nes ji vairuodama kelių transporto priemonę, pažeidė ( - ) 112 punktų reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito asmens sveikata.

15N. R. G. pareiškė civilinį ieškinį ir prašė priteisti iš Ž. S. 13000 Lt, o iš AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo – 6785 Lt. neturtinei žalai atlyginti (b.l. 185-187).

16CK 6.250 straipsnio 1 dalyje neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, ją įvertinti palikta teismui, kuris turi vadovautis ne tik CK 6.250 straipsnyje, bet ir 6.282 straipsnyje nurodytais kriterijais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika.

17Teisingą padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymą lemia žalą padariusio asmens kaltės, jo turtinės padėties, padarytos turtinės žalos dydžio, sukeltų pasekmių ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijų nustatymas, įvertinimas. Nusikalstama veika sukeltos pasekmės yra vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant atlygintinos padarytos neturtinės žalos dydį.

18Specialisto išvados aktu nustatyta, kad R. G. dėl kairės pėdos I-V padikaulių lūžimo su poslinkiu sveikata sutrikdyta buvo nesunkiai (b.l. 68-70). Nukentėjusysis teisme tvirtino, jog jam padaryto sužalojimo pasekmes jaučia iki šiol ir jam bus reikalinga dar viena operacija, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų, nepateikė. Nukentėjusiojo pateiktame 2012-03-22 išraše iš medicininių dokumentų pažymėta, kad R. G. vaikšto neženkliai šlubuodamas, kairė pėda nepatinusi, kaulų padėtis patenkinama, R. G. rekomenduota patogi avalynė (b.l. 144). Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad autoįvykio metu nukentėjusiajam padaryti sužalojimai atsilieptų jo galimybei gyventi visavertį gyvenimą ateityje, dėl ko nėra pagrindo abejoti, jog jis visiškai pasveiks.

19Teismų formuojama praktika rodo, kad faktiškai, nukentėjusiems, kurie eismo įvykio metu patiria nesunkų sveikatos sutrikdymą, neturtinei žalai atlyginti priteisiama nuo 2000 Lt iki 10000 Lt (2K-64/2009, 2K-401/2009, 2K-215/2010, 2K-7-120/2010, 2K-461/2010, 2K-86/2012, 2K-89/2012 ir kt). Pagrindų, leidžiančių nukrypti nuo teismų formuojamos praktikos, teismas nenustatė, todėl, atsižvelgiant į žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, nukentėjusiojo prašomas priteisti 21625 Lt civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti, mažintinas iki 9000 Lt. Įvertinus, tai, kad AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas nukentėjusiajam atlygino dalį - 1840 Lt neturtinės žalos, galutinai R. G. priteistina 7160 Lt neturtinei žalai atlyginti.

20Civilinio atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas pareigos atlyginti R. G. padarytą žalą šioje byloje pagrindas yra su Ž. S. vieneriems metams sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 2010-05-26 sutartis (b.l. 35), taip pat sutarties pasirašymo metu galiojęs Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, kurio 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog transporto priemonių valdytojų atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų, yra 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2500 eurų (8632 Lt) dėl neturtinės žalos padarymo). Vadinasi, AAS „Gjensidige Baltic“, 2010-05-26 sudariusi su Ž. S. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl transporto priemonės VW „Passat“ (valst. Nr. ( - ) įsipareigojo eismo įvykio atveju atlyginti nukentėjusiajam trečiajam asmeniui žalą, neviršijančią minėtos sumos, tarp jų ir neturtinę žalą, neviršijančią 2500 eurų (8632 Lt). Dėl šių priežasčių, iš draudiko AAS „Gjensidige Baltic“ nukentėjusiajam R. G. priteistina maksimali įstatymo numatyta suma – 6792 Lt (8632 Lt - 1840 Lt = 6792 Lt), o likusi suma – 368 Lt priteistina iš žalą padariusio asmens Ž. S. (CK 6.254 str. 2 d.).

21Civilinio atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ motyvai, kad jie paskaičiavo nukentėjusiajam padarytą neturtinę žalą, vadovaujantis LR Vyriausybės 2008-02-13 nutarimo Nr. 122 nuostatomis ir išmokėjo maksimalią sumą, yra nepagrįsti, todėl atmestini, kaip prieštaraujantys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai (2011-01-25 nutartis civ. byla Nr. 2K-17/2011).

22Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad Ž. S. prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

23Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji paprašė nutraukti baudžiamąją bylą ir perduoti ją pagal laidavimą G. M..

24Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. numato, jog asmuo padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu ar be jo.

25Lietuvos Respublikos BK 40 str. 2 d. numato, jog asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą jeigu: jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; ir visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; ir bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; ir yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi, įstatymas numato, kad esant visoms įstatymo numatytoms sąlygoms, teismas gali taikyti BK 40 str. nuostatas.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad Ž. S. yra neteista, padarė vieną neatsargų nusikaltimą, ji visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padariusi nusikalstamą veiką. Žalą iš dalies atlygino, sumokėdama nukentėjusiajam 2847 litus. Ž. S. turi pastovią gyvenamąją vietą, šeimą, charakterizuojama teigiamai, dirba gydytoja VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, darbovietės apibūdinama kaip sąžininga, atidi, paslaugi ir dėmesinga darbuotoja (b.l. 149-151). Ž. S. teisiamojo posėdžio metu įsipareigojo nukentėjusiajam visiškai atlyginti teismo priteistą žalą. Pagrindo manyti, kad ji neatlygins padarytą žalos, nėra. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Šios aplinkybės parodo, kad yra visos būtinos sąlygos numatytos BK 40 str., todėl Ž. S. gali būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

27Baudžiamojoje byloje yra gautas G. M. prašymas perduoti Ž. S. pagal laidavimą. G. M. yra vertas pasitikėjimo asmuo – dirba AB „Lesto“ inžinieriumi, charakterizuojamas kaip bendraujanti, sąžininga, darbšti, nekonfliktiška asmenybė, yra neteistas ir nebaustas administracine tvarka (b.l. 152-155). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo nuomone, gali būti taikytinas Lietuvos Respublikos BK 40 str. ir Ž. S. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo padarymą ją perduodant G. M. atsakomybėn pagal laidavimą, o byla nutrauktina.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 303 str. 4 d., 307 str. 5 d., teismas

Nutarė

29Ž. S., padariusią nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti BK 40 str. pagrindu, ją perduoti G. M., a/k ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams ir baudžiamąją bylą nutraukti.

30Priteisti nukentėjusiajam R. G. 368 Lt iš Ž. S. bei 6792 Lt iš AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo neturtinei žalai atlyginti.

31Ž. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

32Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Audriui... 2. Ž. S., a.k. ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo... 3. kaltinama nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. padarymu.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ž. S. 2010 m. rugpjūčio 6 d., apie 17 val. 04 min., J. B. ir Maironio... 6. Ž. S. kalta visiškai prisipažino ir paaiškino, kad kaltinime nurodytu... 7. Apklaustas nukentėjusiuoju R. G. parodė, kad kaltinime nurodytu laiku, jis... 8. Be kaltinamosios prisipažinimo kalta, jos kaltė taip pat įrodyta:... 9. kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu ir planu prie jo, iš kurio... 10. specialisto išvada, iš kurios matyti, kad R. G. konstatuoti kairės pėdos... 11. specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad automobilio „VW Passat“... 12. specialisto išvada, iš kurios matyti, kad Ž. S. kraujyje etilo alkoholio... 13. specialisto išvada, iš kurios matyti, kad R. G. kraujyje etilo alkoholio... 14. Apibendrinus išdėstytus įrodymus, darytina išvada, kad dėl eismo įvykio... 15. N. R. G. pareiškė civilinį ieškinį ir prašė priteisti iš Ž. S. 13000... 16. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis... 17. Teisingą padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymą lemia žalą... 18. Specialisto išvados aktu nustatyta, kad R. G. dėl kairės pėdos I-V... 19. Teismų formuojama praktika rodo, kad faktiškai, nukentėjusiems, kurie eismo... 20. Civilinio atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas pareigos... 21. Civilinio atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ motyvai, kad jie paskaičiavo... 22. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad Ž. S. prisipažino... 23. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji paprašė nutraukti baudžiamąją bylą... 24. Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. numato, jog asmuo padaręs baudžiamąjį... 25. Lietuvos Respublikos BK 40 str. 2 d. numato, jog asmuo teismo gali būti... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad Ž. S. yra neteista, padarė vieną neatsargų... 27. Baudžiamojoje byloje yra gautas G. M. prašymas perduoti Ž. S. pagal... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 303 str. 4 d., 307 str. 5 d.,... 29. Ž. S., padariusią nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281... 30. Priteisti nukentėjusiajam R. G. 368 Lt iš Ž. S. bei 6792 Lt iš AAS... 31. Ž. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 32. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...