Byla 2SA-107-516/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. Z. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. Z. skundą dėl antstolio veiksmų.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas S. Z. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolės N.Viešchnickienės 2010-08-31 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas ir 2010-08-31 patvarkymus dėl lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, taip pat sustabdyti antstolės siūlymą ir patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718 galiojimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

6Pareiškėjas nurodė, jog jis buvo nubaustas 1000 Lt dydžio bauda, o vykdymo išlaidos sudaro 402,27 Lt. Pareiškėjo teigimu, tokios didelės vykdymo išlaidos, nepagrįstos jokiais skaičiavimais ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, yra akivaizdžiai neprotingos bei neteisingos. Be to, vykdomas nutarimas buvo priimtas dar 2004-11-04, tačiau iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmų siekiant šias sumas išieškoti. Toks delsimas gali būti suprantamas kaip sąmoningas piktnaudžiavimas teise bei yra pažeidžiantis CPK įtvirtintus operatyvumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Be to, nutarimas administracinio teisės pažeidimo bylose priimtas seniau nei prieš dvejus metus, todėl apskritai nebegali būti vykdomas. Paaiškino, jog tokią praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-01-22 dienos aprobuotoje konsultacijoje Nr. 26.1-K kurioje konstatuojama, kad „(...) administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. 2003-05-01 dieną įsigaliojusio Baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo“. Tokiu būdu, nuo nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo praėjus daugiau kaip dviems metams, nuobauda nebegali būti vykdoma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Visagino miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

9Teismas konstatavo, jog pareiškėjas ginčija antstolio veiksmą - siūlymą sumokėti išlaidas, motyvuodamas nepagrįstu jų dydžiu. Tačiau teismas, nagrinėdamas skundą dėl siūlymo pagrįstumo, nėra įgalintas spręsti dėl vykdymo išlaidų dydžio. Todėl spendė, jog pareiškėjo prašymas panaikinti antstolio siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas, nes antstolis, teikdamas skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas įstatymo nustatyta tvarka, jokio pažeidimo nepadarė.

10ATPK 308 straipsnyje yra nustatytas bendras nutarimų skirti administracinę nuobaudą perdavimo vykdyti terminas, tačiau nėra numatyta baudos išieškojimo trukmė. Pareiškėjas ginčija būtent šią trukmę, motyvuodamas analogija su BK 96 str. 1 d. esančia nuostata. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, jog sprendžiant klausimą dėl nuobaudos vykdymo senaties yra svarbu nustatyti, ir būtina įvertinti, ar per šį laikotarpį yra dokumentais užfiksuotų antstolio veiksmų, ir ar tarpas tarp jų nėra didesnis nei 2 metai. (Administracinė byla Nr. N-3-1012/2007).

11Pateiktoje vykdomojoje byloje yra duomenys, kad vykdomasis dokumentas antstolio žinioje yra nuo 2005 m. vasario 22 d., tačiau jokie duomenys nepatvirtina, jog dokumento perdavimo laikotarpyje buvo ilgesnis nei 2 metų laikotarpis, kai valdžios institucijos (šiuo atveju antstolis) dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko, kad nuobauda būtų įvykdyta.

12Todėl teismas sprendė, jog nuobaudos vykdymo senatis pareiškėjo S. Z. atžvilgiu nėra pasibaigusi ir vykdymas gali būti tęsiamas toliau.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas S. Z. prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2010-12-06 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolės N. Viešchnickienės 2010-08-31 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, ir 2010-08-31 patvarkymus dėl lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl vykdymo išlaidų dydžio, jų struktūros ir apskaičiavimo modelio;
  2. vykdomas nutarimas buvo priimtas dar 2004-11-04 dieną, tačiau iki šios dienos nebuvo imtasi jokių veiksmų, siekiant šias sumas išieškoti. Be to, nutarimas administracinio teisės pažeidimo bylose priimtas seniau nei prieš dvejus metus, todėl apskritai nebegali būti vykdomas;
  3. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo priimtas 2004-11-04 dieną, o antstoliui perduotas vykdyti tik 2005-02-22 dieną, t.y. praleidus įstatyme nurodytą 3 mėnesių terminą, per kurį nutarimas privalo būti perduotas vykdyti antstoliui (ATPK 308 str. 1 d.). Taigi suėjus nutarimo skirti nuobaudą vykdymo senačiai, nebegali būti išieškoma ne tik paskirta bauda, bet ir nebegali būti išieškotos vykdymo išlaidos;
  4. vykdomasis dokumentas antstolio žinioje yra nuo 2005-02-22 dienos, o skolininkui tik 2010-08-03 buvo pasiūlyta sumokėti vykdymo išlaidas, t.y. praėjus daugiau kaip 5 metų laikotarpiui. Taigi pirmosios instancijos padarytos išvados neseka iš jo nurodytų prielaidų.

16Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

17Byla dalyje, kurioje skundžiamas antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718 nutrauktina, priimta šiuo klausimu nutarties dalis naikintina (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 5 p., 337 str. 2 p.). Nutarties dalis, kuria atmestas skundas dėl skolininko piniginių lėšų arešto, paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.); nutartis dalyje, kuria atmestas skundas dėl antstolės patvarkymo pervesti areštuotas lėšas į antstolės sąskaitą, keistina- patvarkymą šioje dalyje naikinant (Civilinio proceso kodekso 337 str. 3 p.).

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas paprastai apsprendžia apeliacinio arba atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, išskyrus atvejus, kai viešas interesas reikalauja peržengti šio skundo ribas ir pasisakyti kitais aspektais (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Pažymėtina, kad ginant viešąjį interesą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes, sprendimų ar nutarčių teisėtumą galima analizuoti ir apeliaciniame skunde nenurodytais motyvais, tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėtam sprendimui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006).

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų reikalavimus ataitinkantis vykdymo procesas yra viešasis interesas, todėl šioje byloje yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas ir pasisakyti dėl teisės normų, reglamentuojančių CPK 611 str., taikymą, nors nei pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų, nei atskirajame skunde nenurodyta argumentų dėl šios normos taikymo. Viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja, kad antstolio įvykdytų proceso teisės normų pažeidimas netaptų kliūtimi asmeniui, manančiam, kad jo teisė pažeista, ginti šią teisę. Tai reikštų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą (Konstitucijos 30str.1 d.,CK 1.2 str.1 d.,CPK 5 str.1 d.).

20Vadovaujantis CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę teismine tvarka ginti savo ginčijamą teisę ar pažeistą įstatymo saugomą interesą. Šį civilinio proceso principą būtina aiškinti kartu su specialiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis bylų dėl antstolio veiksmų apskundimo nagrinėjimo tvarką. Vadovaujantis CPK 510 str. 1 d., skundo dėl antstolio veiksmų dalykas yra konkretūs antstolio veiksmai ar atsisakymas veiksmus atlikti. Ši norma netiesiogiai apibrėžia ir tokio skundo objektą - reikšdamas tokio pobūdžio skundą asmuo siekia panaikinti neteisėtu antstolio veiksmu ar atsisakymu tokį veiksmą atlikti sukurtas pasekmes. Šią aplinkybę patvirtina ir CPK 513 str. 1 d. nuostata, pagal kurią skundo patenkinimo rezultatu tampa neteisėto veiksmo panaikinimas arba įpareigojimas antstoliui įvykdyti teisėtą pareiškėjo reikalavimą.

21Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2004-11-04 nutarimu pareiškėjui S. Z. buvo paskirta 1000 Lt bauda. 2005-02-22 minėtas nutarimas buvo pateiktas vykdyti antstolei N.Viešchnickienei. 2010-08-31 siūlymu sumokėti vykdymo išlaidas (vykdymo išlaidų detalizacija) skolininkui S. Z. pasiūlyta sumokėti 402,27 Lt vykdymo išlaidų (b.l. 3). 2010-08-31 antstolė priėmė patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, bei areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b.l. 4,5).

22Dėl galimybės teisme ginčyti antstolio raštišką siūlymą skolininkui apmokėti vykdymo išlaidas

23CPK 611 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. CPK 510 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė apskųsti antstolio procesinius veiksmus ar atsisakymą procesinius veiksmus atlikti.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad antstolio siūlymas raštu pervesti nustatytą sumą į antstolio depozitinę sąskaitą skolininkui nesukelia tiesioginių padarinių, o yra tik potencialių padarinių prielaida, todėl toks antstolio siūlymas nesudaro teisinio pagrindo jo skųsti teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-225/2011). Kai skolininkas, nesutikdamas su antstolio siūlymu, neperveda nurodytų sumų, antstolis kreipiasi į teismą ir įrodinėja prašomų sumų pagrįstumą. Kasacinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad ši procesinė vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka skirta skolininko interesams vykdymo procese apsaugoti, nes, nesuderinus ne ginčo tvarka vykdymo išlaidų, šį klausimą išsprendžia teismas, tačiau visais atvejais turi įvykti pasiūlymo procedūra, kad vykdymo išlaidų išieškojimas netaptų vien tik teisminio nagrinėjimo dalykas. Numatant galimybę skųsti antstolio siūlymą skolininkui apmokėti vykdymo išlaidas, būtų pažeista įstatymo leidėjo nustatyta tvarka, pagal kurią vykdymo išlaidų atlyginimo klausimas pirmiausiai sprendžiamas neteismine tvarka.

25Taigi, CPK nuostatose įtvirtinta vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka nustato dvejopą vykdymo išlaidų antstoliui padengimo galimybę. Pirma, skolininkas, remdamasis antstolio raštišku siūlymu, gali sumokėti vykdymo išlaidas geruoju. Antra, jei skolininkas nesutinka su antstolio raštišku siūlymu ir jo neįvykdo, antstolis įgyja teisę kreiptis į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas tas sumas priteisti. Skolininkui neatsižvelgiant į antstolio siūlymą padengti vykdymo išlaidas, jam jokių teisinių padarinių ir jokių suvaržymų dėl to iš karto neatsiranda. Siekdamas, kad vykdymo išlaidos būtų apmokėtos, antstolis kreipsis į teismą, kuris įvertins vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumą, jų dydį ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes. Pažymėtina, kad teismo nutartis dėl vykdymo išlaidų priteisimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 611 str. 2 d.).

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad galimybė skųsti antstolio siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas suponuotų neracionalų proceso organizavimą. Skolininkui geranoriškai nepadengiant vykdymo išlaidų, antstolis bet kokiu atveju turėtų (jei jis norėtų tokį poreikį patenkinti) kreiptis į teismą dėl jų priteisimo, o teismo sprendimas dėl siūlymo (net jei toks sprendimas būtų priimtas) nesuteiktų antstoliui teisės priverstinai išieškoti vykdymo išlaidų iš skolininko. Civilinį procesą Lietuvos Respublikos teismuose, įskaitant ir antstolio veiksmų apskundimą, reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Sprendimų vykdymo instrukcija, kaip poįstatyminis teisės aktas, gali tik nustatyti CPK VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką. Dėl šios priežasties teismas, spręsdamas, ar atitinkamas antstolio procesinis veiksmas gali būti skundžiamas teismui ir kada šia teise galima naudotis, turi vadovautis CPK normomis. Vien aplinkybė, kad poįstatyminiame teisės akte ar konkrečiame antstolio patvarkyme nurodyta apie galimybę skųsti antstolio veiksmus, nesudaro pagrindo priimti atitinkamą skundą nagrinėti teisme, jeigu pagal CPK nustatyta kita tokių veiksmų teisminės kontrolės tvarka.

27Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad antstolio raštiškas siūlymas skolininkui sumokėti vykdymo išlaidas (CPK 611 str.) negali būti teisminio nagrinėjimo dalykas, todėl byla dalyje dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718 panaikinimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas), o priimtas šiuo klausimu procesinis sprendimas naikintinas.

28Dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymo areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (LR Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-2007). Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad antstolis neturėtų spręsti klausimų, priskirtinų teisėjo kompetencijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2008).

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 689 str. antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Išieškojęs išieškotojo prašomą skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą antstolis turi išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-36/2008; ir kt.). Taigi, pagal nurodytas teisės normas antstoliui nesuteikta teisė tuo pačiu metu išieškoti skolininko ir teismo sprendime priteistas sumas bei vykdymo išlaidas, nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-448/2008. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, negu nustatyta LR CPK 611 str., reiškia neteisėtus, viršijančius antstolio įgalinimus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007), o LR CPK 611 str. nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra antstoliui privaloma visais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2008). Šios normos tikslas įgyvendinti skolininko teisę žinoti apie vykdymo išlaidų dydį (CPK 643 str. 8 p.).

31Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi civilinės, bei vykdomosios bylos medžiaga nustatė, kad CPK 611 str. nustatyta tvarka dėl vykdymo išlaidų priteisimo į teismą kreiptasi nebuvo. Antstolė N.Viešchnickienė 2010 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymu areštavo pareiškėjo sąskaitose esančias pinigines lėšas 402,27 Lt sumai (išieškotinų vykdymo išlaidų sumai). Iš pareiškėjo sąskaitų, esančių AB DnB NORD banke, į antstolės depozitinę sąskaita buvo pervesta 402,27 Lt vykdymo išlaidų suma (b. l. 4).

32Kadangi vykdymo išlaidos iš pareiškėjo sąskaitų bankuose buvo pervestos į antstolės N.Viešchnickienės depozitinę sąskaitą, nesuteikus galimybės skolininkui ginčyti vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumo, nesant S. Z. sutikimo su vykdymo išlaidų suma, ar teismo nutarties, pripažintina, kad antstolė nesilaikė CPK 611 str. nustatytos tvarkos dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko. Įstatymas, kaip minėta, suteikia teisę antstolei areštuoti skolininko turtą išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidų sumai, tačiau savo depozitinėje sąskaitoje antstolė negali laikyti vykdymo išlaidų dydžio areštuotos sumos.

33Atsižvelgiant į tai, kad antstolė pagrįstai areštavo pareiškėjo sąskaitoje esančias pinigines lėšas, tačiau nepagrįstai 402,27 Lt vykdymo išlaidų sumą persivedė į depozitinę sąskaitą, į pareiškėjo sąskaitą grąžintina 402,27 Lt vykdymo išlaidų suma, kuri lieka areštuota pareiškėjo sąskaitoje iki įstatymo nustatyta tvarka bus išspręstas klausimas dėl vykdymo išlaidų atlyginimo antstolei šioje vykdomojoje byloje. Taigi pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, įpareigojant antstolę į pareiškėjo sąskaitą iš savo depozitinės sąskaitos grąžinti 402,27 Lt vykdymo išlaidų sumą.

34Dėl atskirojo skundo argumentų

35Apeliantas teigia, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo priimtas 2004-11-04 dieną, o antstoliui perduotas vykdyti tik 2005-02-22 dieną, t.y. praleidus įstatyme nurodytą 3 mėnesių terminą, per kurį nutarimas privalo būti perduotas vykdyti antstoliui (ATPK 308 str. 1 d.). Taigi suėjus nutarimo skirti nuobaudą vykdymo senačiai, nebegali būti išieškoma ne tik paskirta baudą, bet ir nebegali būti išieškotos vykdymo išlaidos. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu apelianto argumentu nesutinka.

36ATPK 295 str., 304 str. 2 d. nustatyta, kad apskundus nutarimą skirti administracinę nuobaudą, šis nutarimas turi būti vykdomas po to, kai skundas lieka nepatenkintas, išskyrus nutarimus skirti įspėjimą ir administracinį areštą, taip pat tais atvejais, kai administracinio teisės pažeidimo padarymo vietoje skiriama ir imama bauda.

37Nagrinėjamu atveju Visagino miesto apylinkės teismo 2004-11-04 nutarimu apeliantui pagal ATPK 17313 buvo paskirta 1000 Lt bauda (administracinė byla, b.l. 67). 2004-11-11 LVAT buvo gautas pareiškėjo S. Z. apeliacinis skundas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2004-11-04 nutarimo (administarcinė byla, b.l. 71-72). LVAT 2005 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjo S. Z. apeliacinį skundą atmetė ir Visagino miesto apylinkės teismo 2004-11-04 nutarimas buvo paliktas nepakeistas (administracinė byla, b.l. 75-76). Taigi, jokie Visagino miesto apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 4 d. nutarimo vykdymo veiksmai negalėjo būti atliekami iki jo įsiteisėjimo, t.y. iki 2005 m. sausio 27 d. - Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kuria S. Z. skundas buvo atmestas, priėmimo datos.

38Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog iš nagrinėjamos civilinės bylos ir prie jos pridėtos vykdomosios bylos duomenų matyti, jog nutarimas skirti apeliantuii 1000 Lt baudą buvo pateiktas antstoliui vykdyti nepažeidus ATPK 308 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų terminų.

39Pareiškėjas taip pat teigia, kad vykdomas nutarimas buvo priimtas dar 2004-11-04 dieną, tačiau iki šios dienos nebuvo imtasi jokių veiksmų, siekiant šias sumas išieškoti. Be to, nutarimas administracinio teisės pažeidimo bylose priimtas seniau nei prieš dvejus metus, todėl apskritai nebegali būti vykdomas. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka ir su šiuo atskirojo skundo argumentu.

40Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, vykdymo senaties terminas skaičiuojamas pagal teisminės praktikos pripažįstamas taisykles, t. y. siekiant nustatyti ar toks terminas nėra praleistas, tikrinama ar vykdymo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo (Administracinė byla Nr. N3-1012-07).

41Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, Visagino miesto apylinkės teimo 2004-11-04 nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo pateiktas vykdyti antstolei N.Viešchnickienei 2005-02-22 (vykdm.b.l. 3). Antstolė 2005-02-28 atliko paiešką VĮ Regitra duomenų bazėje (vykdom.b.l. 5), 2006-10-247 atliko paiešką Juridinių asmenų registre, 2005-02-24, 2005-05-21, 2005-10-17, 2006-01-16, 2006-06-15, 2006-10-20, 2007-04-12, 2007-07-31, 2008-01-24, 2008-07-17, 2009-06-08, 2009-06-12, 2010-08-18 pateikė užklausas VSDFV dėl skolininko darbovietės, bankams dėl turimų sąskaitų (vykdomosios bylos b.l. 6,7,8,12,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,27,32,33,34). Nurodyti vykdomosios bylos duomenys paneigia apelianto argumentą, kad antstolė vykdomojoje byloje neatliko jokių vykdymo veiksmų, todėl yra pasibaigęs nuobaudos vykdymo senaties terminas. Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad jokie duomenys nepatvirtina, jog dokumento perdavimo laikotarpyje buvo ilgesnis nei 2 metų laikotarpis, kai antstolis dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko, kad nuobauda būtų įvykdyta, yra pagrįsta, ir dėl šios priežasties nėra praleistas baudos išieškojimo vykdymo senaties terminas.

42Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, išskyrus dalyje dėl galimybės teisme ginčyti antstolio raštišką siūlymą skolininkui apmokėti vykdymo išlaidas, bei dalyje dėl vykdymo išlaidų galimumo laikyti antstolės depozitinėje sąskaitoje, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, pasisakė dėl visų pareiškėjo skundo argumentų, ištyrė visas bylos aplinkybes. Dėl nurodytų priežasčių byla dalyje dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718 panaikinimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas), priimtas šiuo klausimu procesinis sprendimas naikintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl vykdymo išlaidų galimumo laikyti antstolės depozitinėje sąskaitoje keistina, įpareigojant antstolę grąžinti 402,27 Lt sumą į pareiškėjo sąskaitą banke, tačiau paliekant areštą šiai sumai. Likusioje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 4 p.).

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

45Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo nagrinėjamas pareiškėjo S. Z. prašymas panaikinti antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0073/05/00718, panaikinti ir šioje dalyje bylą nutraukti.

46Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria buvo nagrinėjamas pareiškėjo S. Z. prašymas panaikinti antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymą areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą, pakeisti. Antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymą dalyje, kurioje kredito institucijai nurodyta šiuo patvarkymu areštuotas skolininko pinigines lėšas (402,27 Lt) pervesti į antstolės Nijolės Viešchnickienės depozitinę sąskaitą, kurioje šios lėšos bus saugomos iki bus išspręstas klausimas dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo, panaikinti.

47Kitoje dalyje Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas S. Z. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti... 6. Pareiškėjas nurodė, jog jis buvo nubaustas 1000 Lt dydžio bauda, o vykdymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Visagino miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 9. Teismas konstatavo, jog pareiškėjas ginčija antstolio veiksmą - siūlymą... 10. ATPK 308 straipsnyje yra nustatytas bendras nutarimų skirti administracinę... 11. Pateiktoje vykdomojoje byloje yra duomenys, kad vykdomasis dokumentas antstolio... 12. Todėl teismas sprendė, jog nuobaudos vykdymo senatis pareiškėjo S. Z.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. Z. prašo Visagino miesto apylinkės teismo... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    16. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 17. Byla dalyje, kurioje skundžiamas antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas paprastai apsprendžia apeliacinio... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų reikalavimus ataitinkantis... 20. Vadovaujantis CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 21. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad Visagino miesto apylinkės teismo... 22. Dėl galimybės teisme ginčyti antstolio raštišką siūlymą skolininkui... 23. CPK 611 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad antstolio... 25. Taigi, CPK nuostatose įtvirtinta vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad galimybė... 27. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos... 28. Dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės 2010 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymo... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 689 str.... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi civilinės, bei... 32. Kadangi vykdymo išlaidos iš pareiškėjo sąskaitų bankuose buvo pervestos... 33. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė pagrįstai areštavo pareiškėjo... 34. Dėl atskirojo skundo argumentų... 35. Apeliantas teigia, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo... 36. ATPK 295 str., 304 str. 2 d. nustatyta, kad apskundus nutarimą skirti... 37. Nagrinėjamu atveju Visagino miesto apylinkės teismo 2004-11-04 nutarimu... 38. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog iš... 39. Pareiškėjas taip pat teigia, kad vykdomas nutarimas buvo priimtas dar... 40. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą... 41. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, Visagino miesto apylinkės teimo... 42. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja,... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 45. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria... 46. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria... 47. Kitoje dalyje Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio d. nutartį...