Byla eAS-189-438/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. R. (A. R.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. (A. R.) skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. R. (toliau – ir pareiškėjas) su patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI) 2018 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. (23.31-08)-467-182018 (forma FR0497) (toliau – ir Sprendimas), kuriuo nuspręsta pakeisti sprendimą ir išieškoti mokestinę nepriemoką.

6Pareiškėjas patikslintame skunde taip prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui atlikti išieškojimo veiksmus bei laikinai sustabdyti 2018 m. spalio 30 d. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08)-467-182018 galiojimą iki bus priimtas sprendimas administracinėje byloje. Pareiškėjas teigė, jog vykdant išeiškojimą pagal pakeistą sprendimą bus padaryta žala pareiškėjo teisėms, sunku pasiekti teisingumą, o prievolių turinys pagal VMI sprendimus yra neaiškus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjo A. R. patikslintą skundą, tačiau netenkino jo prašymų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei dėl įrodymų išreikalavimo.

9Teismas nurodė, jog šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, būtų padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų spręsti apie jo dabartinę finansinę padėtį ir ginčijamo Sprendimo įtaką jai, tik bendrais bruožais nurodė, jog toliau vykdant ginčijamą Sprendimą bus padaryta žala pareiškėjo teisėms bei taps sunku pasiekti teisingumą. Teismas konstatavo, kad tokiais motyvais grindžiamo pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nėra pagrindo tenkinti.

10Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas jau buvo kreipęsis į teismą dėl išieškojimo pagal ginčijamą Sprendimą stabdymo. Teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymo netenkino, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-60-525/2019 pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Teismas pastebėjo, kad pareiškėjas pakartotinai teikdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo iš esmės naujų, esamą situaciją keičiančių aplinkybių nenurodė.

11Teismas taip pat nusprendė, kad nėra pagrindo pareiškėjo prašomus duomenis išreikalauti iš VMI, nes pats pareiškėjas aktualiu laikotarpiu dėl tokių duomenų pateikimo į atsakovą nesikreipė. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašomi įrodymai didžiausia apimtimi yra susiję su atsakovo 2012 m. sausio 11 d. sprendimu, kuris nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamas, todėl pareiškėjo prašymas dėl įrodymų išreikalavimo netenkintinas.

12III.

13Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties dalį, kuria netenkintas jo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones draudžiant atsakovui ir trečiajam asmeniui priimti naujus sprendimus dėl pareiškėjo 2006 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpių prievolių, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai.

14Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai siejo reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą su pareiškėjo turtine padėtimi, neįvertinęs atsakovo vienašalių apribojimų pareiškėjo turtui, taikant disponavimo teisės apribojimą. Pareiškėjo vertinimu, ginčo šalių pusiausvyra negali būti pasiekta, kai viena iš šalių turi galimybę ir vykdyti išieškojimą, ir užtikrinti jį, taikant turto disponavimo teisės apribojimus. Pareiškėjas nurodo, kad dėl 2006 – 2010 metų mokestinių prievolių vyksta mokestinis ginčas administracinėje byloje Nr. I-94-815/2018 (Nr. I-40-815/2019), kurioje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus išieškojimo procese. Pareiškėjo vertinimu, nagrinėjamas naujas mokestinis ginčas šioje byloje turės prejudicinę reikšmę prieš tai nurodytoje administracinėje byloje.

15Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog 2012 m. sausio 11 d. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-2417 išeiškotinų sumų pakeitimas buvo atliktas neinformavus teismo administracinėje byloje Nr. I-94-815/2018 (Nr. I-40-815/2019) ir nesilaikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) nustatytos formos (Sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto (forma FR0497). Pareiškėjo vertinimu, egzistuoja reali grėsmė, kad iki teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-94-815/2018 (Nr. I-40-815/2019) priėmimo, atsakovo neteisėtais veiksmais pareiškėjui bus padaryta nepataisoma ir neatstatytina žala. Pareiškėjas vadovaujasi MAĮ 110 straipsniu ir nurodo, kad mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas sustabdomas, kilus mokestiniam ginčui.

16Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

17VMI nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog egzistuoja pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

18Teisėjų kolegija konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018).

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad, net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS16-528/2007; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna individualus.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. uždrausti atsakovui atlikti išieškojimo veiksmus bei laikinai sustabdyti 2018 m. spalio 30 d. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08)-467-182018 galiojimą iki bus priimtas sprendimas administracinėje byloje. Pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė, kad 2006 – 2010 metų mokestinių prievolių vyksta mokestinis ginčas administracinėje byloje Nr. I-94-815/2018 (Nr. I-40-815/2019), kurioje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus išieškojimo procese. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, pažymi, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nepaneigia pareiškėjo pareigos laiku ir tinkamai vykdyti mokestines prievoles. Pareiškėjui mokestinė nepriemoka mokesčių administratoriaus jau yra priskaičiuota, todėl pareiškėjas, kartu būdamas ir mokesčių mokėtojas privalo vykdyti atsakovo sprendimą. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

25Asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kyla pareiga nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011; 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013; 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjas pakartotinai teikdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo iš esmės naujų, esamą situaciją keičiančių aplinkybių nenurodė. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog net jei atsirastų išskirtinės aplinkybės, turinčios įtakos pareiškėjo teisių realizavimui, jis, vadovaudamasis MAĮ 88 straipsniu, turi teisę kreiptis dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.

26Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, todėl ji paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo A. R. (A. R.) atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. R. (A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. R. (toliau – ir pareiškėjas) su patikslintu skundu... 6. Pareiškėjas patikslintame skunde taip prašė taikyti reikalavimo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, jog šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad... 10. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas jau buvo... 11. Teismas taip pat nusprendė, kad nėra pagrindo pareiškėjo prašomus duomenis... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai siejo reikalavimo užtikrinimo... 15. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog 2012 m. sausio 11 d. sprendimo... 16. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 17. VMI nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nustatė,... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad,... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 25. Asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kyla pareiga... 26. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo A. R. (A. R.) atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....