Byla e2VP-887-272/2020
Dėl 2018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3139-983/2018 įvykdymo atidėjimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant E. P., dalyvaujant pareiškėjai R. K., suinteresuotas asmeniui L. L., jos atstovui advokatui A. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės (skolininkės) R. K. prašymą dėl 2018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3139-983/2018 įvykdymo atidėjimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo įsiteisėjusio 2018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3139-983/2018 įvykdymą atidėti iki 2020-10-30.

5Pareiškėja R. K. prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad ji negali įvykdyti priimto teismo sprendimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių - oro sąlygų ir per trumpo termino sprendimui įvykdyti. Rekonstruoto pastato-garažo ir terasos išardymo darbus negali vykdyti dėl nepalankių meteorologinių oro sąlygų žiemą (įšalas, sniegas), bet kurią dieną gali užgriūti sniego danga, lietus su šlapdriba. Dėl nepalankių oro sąlygų ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti įtakos konstrukcijų stiprumui. Išardymo darbai susieti su pastato stabilumo užtikrinimu ir todėl ardant konstrukcijas bei perdangas, būtina užtikrinti pastato sienų stabilumą, būtina stebėti, kad pašalinus jas neįvyktų kitų pastato elementų griūtis. Taip pat negalima užtikrinti perstatomo pastato kokybės (reikia išardyti/išmontuoti pastato - garažo dali konstrukcijų, ardyti pastato stogo dangą, demontuoti pamatus, sienas ir kt.). Dėl nepalankių oro sąlygų nėra galimybės vykdyti ir kitus darbus t.y. pašalinti paklotus inžinerinius tinklus (elektros kabelius ir lietvamzdžius), išlyginti žemės reljefą ir ant jo buvusioje vietoje pakloti betonines šaligatvio plyteles. Pagal teismo sprendime nurodytų statybos darbų apimti, negalima jų atlikti per 30 (trisdešimt) dienų, kadangi sprendimo įvykdymui yra būtina atlikti eilę paruošiamųjų darbų - išsirinkti rangovą, kuris galėtų atlikti sprendime nurodytus darbus, suderinti su juo sprendime nurodytų darbų eigos eiliškumą, ir sąmatą, susitarti su rangovu dėl sąmatoje numatytų darbų atlikimo ir pridavimo terminų, apmokėjimo už atliktus darbus, garantinių bei kitų sąlygų ir pan. Pastato griovimas ir išardymas turi vykti nuosekliai iš eilės, kadangi pastatas nėra laikinas, yra pastatytas ant betoninių pamatų, sienos iš betoninių plytų, jo išmontavimo darbai turi būti atliekami siekiant išsaugoti tam tikrus pastato elementus ar atskiras detales ir konstrukcijas, jas kuo mažiau pažeidžiant. Prieš pradedant darbus būtina kiekvienu atveju nustatyti visus pavojus, imtis atitinkamų saugos priemonių, pastato išardymas ir griovimas yra sudėtingas procesas, kuris susideda iš pagrindinių etapų: pirmiau turi būti išardyta rekonstruoto pastato-garažo konstrukcijų dalis, esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas, po to turi būti išardyta terasos dalis, statybinių atliekų išvežimas bei utilizavimas ir tai užtruks tikrai netrumpą laikotarpį. Tik po pastato-garažo dalies išardymo sekantis žingsnis bus pastato-garažo atstatymas, inžinerinių tinklų (elektros kabelių ir lietvamzdžių) pašaliniams. Ir tik po visų atliktų griovimo ir išardymo darbų turi būti išvaloma ir sutvarkoma buvusio statinio teritoriją ir vėliau galimi darbai, susiję su žemės reljefo išlyginimu ir betoninių šaligatvio plytelių paklojimu. Sprendimo įvykdymui darbai turi būti vykdomi nuosekliai ir pagal darbų planą.

6Teismo posėdyje pareiškėja papildomai paaiškino, kad ji kreipėsi į įvairius rangovus, kurie atvykę į vietą jai pasakė, kad dėl tokių darbų ji į juos kreiptųsi pavasarį. Taip pat pareiškėja nurodė, jog nors prašymu ji prašė teismo sprendimo įvykdymą atidėti iki 2020-10-30, bet savo prašymą patikslina ir prašo atidėti teismo sprendimo įvykdymą nors iki 2020-09-01.

7Suinteresuotas asmuo L. L. ir jos atstovas atsiliepime į prašymą bei teismo posėdyje prašė pareiškėjos prašymą atmesti ir priteisti iš jos suinteresuotam asmeniui L. L. jos patirtas 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pareiškėja nurodo, kad „rekonstruoto pastato - garažo ir terasos išardymo darbus negali vykdyti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų žiemą (įšalo, sniego), bet kurią dieną gali užgriūti sniego danga, lietus su šlapdriba“. Tokie pareiškėjos teiginiai yra nepagrįsti, ši žiema priešingai nei nurodo pareiškėja, yra neįprastai šilta, nėra nei įšalo, nei sniego dangos, kuri trukdytų vykdyti neteisėto statinio griovimo ir statybvietės sutvarkymo darbus. Šie faktai yra visiems žinomomis aplinkybėmis, kurių pagal CPK 182 straipsnio 1 punktą įrodinėti nereikia. Pareiškėjos teiginiai dėl galimų staigių meteorologinių sąlygų pablogėjimo yra tik jos nieku nepagrįstos prielaidos, kuriomis vadovautis negalima. Taip pat negalima sutikti ir su pareiškėjos teiginiu, kad negalima užtikrinti perstatomo pastato kokybės (reikia išardyti/išmontuoti pastato — garažo dalį konstrukcijų, ardyti pastato stogo dangą, demontuoti pamatus, sienas ir kt.). Šioje vietoje suinteresuoto asmens nuomone pareiškėja akivaizdžiai pati painiojasi savo argumentuose arba jais sąmoningai siekia suklaidinti teismą. Nėra suprantama apie kokią ardomo pastato kokybę yra minima pareiškime, kadangi pareiškėja vykdydama teismo sprendimą faktiškai turės nugriauti visą vientisų bei tarpusavyje neatskiriamai susijusių konstrukcijų statinį, o ne tik jo dalį. Beje, būtent tokią statinio griovimo eigą ir pasekmes pareiškime pripažįsta ir pati pareiškėja toliau teigdama, jog tik po visų atliktų griovimo ir išardymo darbų turi būti išvaloma ir sutvarkoma buvusio statinio teritorija. Be to, kartu prašymu nėra pateikiami jokie konkretūs įrodymai, kurie galėtų patvirtinti, kad kokie nors planavimo veiksmai jos buvo ar bus atliekami bei tai, kad pareiškėja apskritai ėmėsi kokių nors konkrečių aktyvių veiksmų siekdama teismo sprendimą įvykdyti jame nurodytu terminu. Šio termino kurio pareiškėja net neginčijo bylą nagrinėjant tiek pirmos tiek ir apeliacinės instancijos teismuose.

8Pareiškimo patenkinimas ir termino pratęsimas ilgesniam terminiu neatitiktų ginčo šalių interesų derinimo, nes dėl tokio ilgo pareiškėjos delsimo įvykdyti teismo sprendimą suinteresuotas asmuo negali registruoti namo statybos baigtumo, o tai sąlygoja didesnių palūkanų mokėjimą kreditoriui – bankui.

9Suinteresuotas asmuo V. M. atsiliepimo į prašymą nepateikė, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (CPK 284 str. 2 d.).

10Prašymas atmestinas.

112018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3139-983/2018 nuspręsta: įpareigoti atsakovę R. K. per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti rekonstruoto pastato - garažo dalį, esančią ieškovės L. L. žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), iki bendros žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ribos, tokiu būdu, kad atsakovės R. K. žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), likusi šio pastato dalis (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo pastato išorinės sienos krašto) prie ieškovės L. L. žemės sklypo ribos, žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), plane nurodytoje vietoje nebūtų ilgesnė nei 6,16 m, pašalinti ieškovės L. L. žemės sklype po žeme paklotus inžinerinius tinklus (elektros kabelius ir lietvamzdžius) bei atstatyti šioje ieškovės L. L. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), dalyje žemės sklypo reljefą ir dangą į iki savavališkų statybos darbų buvusią būklę - išlyginti žemės reljefą ir ant jo buvusioje vietoje pakloti betonines šaligatvio plyteles bei išardyti terasos dalį, esančią arčiau nei 3 m atstumu iki ieškovės L. L. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ribos.

12CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Aiškinant CPK 284 straipsnio 1 dalies normą turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso normomis, konkrečiai, šalių procesinio lygiateisiškumo principo (CPK 17 straipsnis), teismo sprendimo privalomumo (CPK 18 straipsnis), teismo pareigos atsižvelgti į abiejų šalių interesus, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinės galios (CPK 259 straipsnis, 279 straipsnis), reikalavimo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ir jį atidėjus, svarbu įvertinti, ar nebūtų iš esmės paneigtas pats sprendimas ir teisėti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, lūkesčiai bei paties sprendimo privalomumo principai.

14Pareiškėja R. K. prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad ji negali įvykdyti priimto teismo sprendimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių - oro sąlygų ir per trumpo termino sprendimui įvykdyti. Nurodė, kad ji teismo sprendimo nustatytu terminu neįvykdė, nes sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Vilniaus apygardos teismui 2019-12-05 jos skundą atmetus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus nepakeistą ji teismo sprendimo įvykdyti negalėjo dėl oro sąlygų. Nors, kaip nurodė, kreipėsi į įvairius rangovus, tačiau šie imtis darbų iki pavasario nesutiko.

15Sutiktina su suinteresuoto asmens L. L. ir jos atstovo argumentais, jog ši žiema yra neįprastai šilta, nėra nei įšalo, nei sniego dangos, kuri trukdytų vykdyti neteisėto statinio griovimo ir statybvietės sutvarkymo darbus. Taip pat sutiktina su suinteresuoto asmens L. L. atstovo argumentu, kad pareiškėja neginčijo nustatyto 30 dienų termino sprendimui įvykdyti apeliacinėje instancijoje. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo įvykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1572-516/2016 ir kt.).

16Taip pat teismas laiko visiškai nepagrįstais pareiškėjos teiginius, kad ji kreipėsi į įvairius rangovus, kurie darbų iki pavasario atlikti nesutiko. Pareiškėja nepateikė teismui jokių leistinų įrodymų, patvirtinančių, jkad ji apskritai būtų kreipusis į kokiu nors rangovus, ji net negalėjo jų įvardinti teismo posėdyje. Taigi, pareiškėja teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ji ėmėsi kokių nors veiksmų, kad teismo sprendimas per teismo nustatytą terminą būtų įvykdytas, tačiau dėl objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, šio sprendimo laiku įvykdyti neturėjo galimybės.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo yra nepagrįstas, byloje nenustatytos jokios išskirtinės aplinkybės, leidžiančios atidėti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą, todėl pareiškėjos R. K. prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo atmestinas.

18Atmetus prašymą, iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui L. L. priteistinos jos patirtos 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, t. y. išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.), kurios yra pagrįstos ir yra ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284, 290-291 straipsniais,

Nutarė

20pareiškėjos R. K. prašymą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2018-11-19 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3139-983/2018 įvykdymo atidėjimo atmesti.

21Priteisti suinteresuotam asmeniui L. L. iš pareiškėjos R. K. 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

22Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės (skolininkės) R. K.... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašo įsiteisėjusio 2018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės... 5. Pareiškėja R. K. prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad ji negali... 6. Teismo posėdyje pareiškėja papildomai paaiškino, kad ji kreipėsi į... 7. Suinteresuotas asmuo L. L. ir jos atstovas atsiliepime į prašymą bei teismo... 8. Pareiškimo patenkinimas ir termino pratęsimas ilgesniam terminiu neatitiktų... 9. Suinteresuotas asmuo V. M. atsiliepimo į prašymą nepateikė, prašė bylą... 10. Prašymas atmestinas.... 11. 2018-11-19 Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų sprendimu... 12. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo... 14. Pareiškėja R. K. prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad ji negali... 15. Sutiktina su suinteresuoto asmens L. L. ir jos atstovo argumentais, jog ši... 16. Taip pat teismas laiko visiškai nepagrįstais pareiškėjos teiginius, kad ji... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos... 18. Atmetus prašymą, iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui L. L. priteistinos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284, 290-291 straipsniais,... 20. pareiškėjos R. K. prašymą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų... 21. Priteisti suinteresuotam asmeniui L. L. iš pareiškėjos R. K. 400,00 Eur... 22. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...