Byla T-574-878/2019
Dėl jam paskirtų bausmių subendrinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja I. L.

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo R. S. prašymą dėl jam paskirtų bausmių subendrinimo.

3Teismas

Nustatė

4R. S., asmens kodas ( - ) Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams dviem mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtą bausmę nuspręsta subendrinti su Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nuosprendžiu paskirta galutine subendrinta bausme, jas iš dalies sudedant, ir R. S. nuspręsta paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą ketveriems metams dešimčiai mėnesių, į bausmės laiką įskaityti bausmę, iš dalies atliktą pagal ankstesnį Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nuosprendį ir R. S. laikino sulaikymo pagal šį ankstesnį nuosprendį laikotarpius. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2019 m. rugsėjo 17 d. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. spalio 10 d.

5Taip pat R. S. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu nuteistas pagal BK 178 straipsnio 1 dalį už septynių nusikaltimų padarymą, taikant BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, laisvės atėmimu trejiems metams. Bausmės pradžią R. S. nuspręsta skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliekant kardomąją priemonę suėmimą. Į atliktą bausmę nuspręsta įskaityti R. S. sulaikymo ir suėmimo laikotarpį nuo 2019 m. sausio 23 d. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 18 d.

6R. S. prašo subendrinti šiais nuosprendžiais skirtas bausmes, taikant BK 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 1 punktą, 9 dalį, griežčiausia bausme apimant švelnesnę.

7Prokuroras atsiliepimo į nuteistojo prašymą nepateikė.

8Prašymas tenkinamas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 347 straipsnis nustato, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės. BK 63 straipsnis reglamentuoja bausmių skyrimą už kelias nusikalstamas veikas, kuriame nurodyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. Pagal šio straipsnio 4 dalies taisykles, kai bausmės iš dalies sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalį bausmių apėmimą teismas taiko, kai: 1) yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis; 2) padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius; 3) už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Pagal šio straipsnio 9 dalies taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą.

10R. S. nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendžiu, padarė 2018 m. liepos 17 d., t. y. iki Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžio priėmimo. Priimant Alytaus apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendis dar nebuvo įsiteisėjęs (jis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 18 d.), todėl bausmės nebuvo subendrintos. R. S. prašo bendrinti šiais nuosprendžiais skirtas bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, numatančiu, kad bausmių apėmimą teismas taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis.

11Pagal kasacinio teismo praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika (veikimu arba neveikimu) tuo pačiu laiku padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK straipsniuose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-412/2010, 2K-361/2011, 2K-37/2011, 2K-P-78/2012, 2K-385/2014, 2K-144-489/2015, 2K-345-507/2015, 2A-7-4-699/2015). Taip pat kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad nusikalstamų veikų sutaptį galima laikyti idealia ir tuo atveju, jei, įgyvendinant vieningą sumanymą, padaromos kelios skirtinguose BK straipsniuose numatytos nusikalstamos veikos, kurios iš esmės yra neatskiriamos (būtinos) viso kaltininko sumanymo įgyvendinimo dalys, šios veikos padaromos viena po kitos, per sumanymui įgyvendinti būtiną laiko tarpą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-207/2013).

12Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistojo R. S. nusikalstamos veikos neatitinka idealios nusikalstamų veikų sutapties požymių, nes svetimo turto grobimai ir kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas, padarytas esant apsvaigusiam nuo metadono, sukėlęs nukentėjusiai nesunkų sveikatos sutrikdymą, yra padaryti skirtingais veiksmais ir skirtingu laiku, neturint vieningo sumanymo, todėl pagrindo bendrinti bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, nėra.

13Nuteistojo R. S. prašymas subendrinti bausmes apėmimo būdu yra nepagrįstas. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalį bausmių apėmimą teismas taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis, kai padarytos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius arba, kai už vieną nusikalstamą veiką paskiriama dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Šiuo atveju konstatuota, jog nuteistojo nusikalstamos veikos nėra ideali nusikalstamų veikų sutaptis, taip pat nuteistajam nėra skirta dvidešimties metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Taip pat pažymėtina, jog laikoma, kad padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias (pvz., nesunkus ir sunkus nusikaltimas) arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Jeigu nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai ar gretimoms kategorijoms (pvz., apysunkis ir nesunkus nusikaltimas), teismas paprastai bausmes bendrina sudėjimo būdu. BK 10 straipsnis nustato dvi nusikalstamų veikų rūšis: nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. R. S. padarytos BK 178 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos pagal BK 11 straipsnio 3 dalį yra nesunkūs nusikaltimai, o BK 281 straipsnio 2 dalyje numatyta nusikalstama veika yra neatsargus nusikaltimas, taigi abi veikos yra priskiriamos tai pačiai nusikalstamų veikų rūšiai – nusikaltimams. Pagal BK 11 straipsnio 2 dalį nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius (BK 11 straipsnio 3 - 6 dalys). Tuo tarpu neatsargūs nusikaltimai į kategorijas neskirstomi, tačiau jie taip pat skiriasi savo pavojingumu, kurį parodo laisvės atėmimo bausmės dydis, numatytas atitinkamo BK specialios dalies straipsnio sankcijoje ir pagal tai juos galima palyginti su tyčiniais nusikaltimais. BK 281 straipsnio 2 dalies sankcija nustato laisvės atėmimą iki trejų metų. Taigi, BK 281 straipsnio 2 dalyje numatytas neatsargus nusikaltimas pagal sankcijos dydį prilygsta tyčiniam nesunkiam nusikaltimui (BK 11 straipsnio 3 dalis) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-296/2009, Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1A-191-768/2019). Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad nuteistojo padarytos veikos nesiskiria pagal pavojingumą, todėl nėra BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatyto pagrindo bausmių apėmimui bendrinant bausmes taikyti. Taigi, paskirtos bausmės bendrinamos ne apėmimo būdu, kaip prašė nuteistasis, o jas sudedant iš dalies, prie griežčiausios bausmės – laisvės atėmimo ketveriems metams dešimčiai mėnesių - pridedant dalį švelnesnės bausmės – laisvės atėmimo trejiems metams (BK 63 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis nusikalstamas veikas padarė neišnykus ankstesniems teistumams, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, įvertinant pakankamai pavojingą nuteistojo asmenybę, pridedama šiek tiek didesnė nuosprendžiu paskirtos švelnesnės bausmės dalis – 1 metai 8 mėnesiai. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo šios nutarties paskelbimo dienos. Į bausmės laiką įskaitomos bausmės, iš dalies atliktos pagal Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nuosprendį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį, Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendį, taip pat suėmimo pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nuosprendį laikotarpiai.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 347, 361, 362 straipsniais,

Nutarė

15Prašymą tenkinti iš dalies.

16Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, R. S. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendžiu paskirtą subendrintą laisvės atėmimo ketveriems metams dešimčiai mėnesių bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta laisvės atėmimo trejiems metams bausme, jas iš dalies sudedant, ir R. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą šešeriems metams šešiems mėnesiams.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios nutarties paskelbimo dienos – 2019 m. lapkričio 12 d.

18Į bausmės laiką R. S. įskaityti bausmes, iš dalies atliktas pagal Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. birželio 26 d. nuosprendį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nuosprendį ir Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nuosprendį bei šiais nuosprendžiais į bausmės laiką įskaitytus suėmimo laikotarpius.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai