Byla e2-9379-841/2016
Dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Erikai Andrulienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Rūtai Goliančik, atsakovo atstovui advokato padėjėjui Arnui Matuzui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektrum Lietuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vigidas Pack“ dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Elektrum Lietuva“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vigidas Pack“ 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokestį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį prašė tenkinti ir paaiškino, kad 2014-04-29 šalys pasirašė Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartį laikotarpiui nuo 2014-06-01 iki 2018-05-31, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas pirkti sutartyje nustatyta kaina numatytą terminą elektros energiją ir už ją sumokėti, tačiau 2015-12-16 atsakovas pranešė, kad nuo 2016-01-31 sutartį nutraukia. Ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą dėl 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokesčio sumokėjimo, tačiau atsakovas reikalaujamos sumos nesumokėjo, į raginimus atsiskaityti nereaguoja. Prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kadangi į teismą kreipėsi tik po to, kai įsitikino, jog derybomis nepavyks išspręsti tarp šalių kilusio ginčo.

5Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, kad sutartimi įsipareigojo atlyginti tiesioginius nuostolius, kurių dydį turi pareigą įrodyti ieškovas, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pirmalaikio sutarties nutraukimo jis patyrė kokius nors nuostolius. Be to, ieškinys pareikštas praleidus reikalavimams dėl netesybų CK nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių ieškininės senaties terminą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2014-04-29 ieškovas su atsakovu sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0713200000, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas pirkti elektros energiją ta apimtimi, kuri reikalinga ją vartojančių objektų visiškam aprūpinimui laikotarpyje nuo 2014-06-01 iki 2018-05-31, ir įsipareigojo už ją sumokėti sutartyje nustatytais terminais bei kaina (el. byla, b. l. 6-7, 60-62). 2015-12-16 atsakovas pateikė ieškovui pranešimą dėl Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo (el. byla, b. l. 8). 2016-05-27 ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą dėl 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokesčio sumokėjimo iki 2016-06-20, bei pažymą, kurioje detaliai išdėstyta, kaip buvo paskaičiuota ši suma (el. byla, b. l. 9,10). Pateikti Nord Pool elektros energijos biržos internetinio puslapio duomenys patvirtina „Nord Pool“ narių sąrašą, elektros energijos kainų pokytį valandomis, vidutines elektros energijos kainas 2014, 2015 m. ir 2016 m. sausio- gruodžio mėnesiais (el. byla, b. l. 140-147, 149-152).

8Nagrinėjamoje byloje atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tuo tarpu ieškovas prašo šį terminą atnaujinti. Taigi, jei ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 2 d.), ieškinio reikalavimus teismas nagrinėja iš esmės nustatęs, ar šis terminas nepraleistas arba, jei praleistas, ar nėra pagrindo jį atnaujinti.

9CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymą ieškiniams dėl netesybų. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šiuo atveju iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą gavo 2015-12-16, todėl šią datą yra pagrindas laikyti ieškinio senaties termino pradžia. Tačiau kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, siekiant sudaryti sąlygas sukurti stabilius civilinius teisinius santykius, ieškinio senatį reikia taikyti ne mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, o atsižvelgiant į įvairias aplinkybes – šalių elgesį, jų aktyvumą, jų ginamos vertybės svarbą, lyginant ją su būtinybe remtis ieškinio senaties instituto normomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. K. L. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-265/2009; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-393/2012; 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ kreditorius UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013). Neatsitiktinai įstatymas sukuria prielaidas, net ir nustačius, kad ieškinio senatį šalis praleido, ginti pažeistąją teisę – CK 131 straipsnio 2 dalis nustato, jog teismui pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas.

10Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, 2015-12-16 atsakovas pranešė ieškovui, kad nuo 2016-01-31 nutraukia šalių sudarytą Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0713200000. 2016-03-15 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją, į kurią ieškovas atsakė 2016-05-12. 2016-05-27 ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą dėl 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokesčio sumokėjimo ir nustatė terminą tai padaryti iki 2016-06-20. Atsakovui neįvykdžius šio reikalavimo, jis kreipėsi raštu į ieškovą, o pastarasis 2016-07-14 atsakymu (pakartotine pretenzija) atsisakė sumokėti sutarties nutraukimo mokestį. 2016-07-14 ieškovas detaliai atsakė į ieškovo pretenziją dėl sutarties nutraukimo mokesčio (el. byla, b. l. 79, 80-81). Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog ieškovas, tikėdamasis atsakovo bendradarbiavimo, neskubėjo naudotis kitais įstatyme įtvirtintais savo teisių gynimo būdais ir tai padarė tik galutinai įsitikinęs, kad bendradarbiavimo būdu nepavyks rasti abi šalis tenkinančio sprendimo. Teismo nuomone, nustatytos aplinkybės: šalių aktyvus susirašinėjimas, ieškovo siekis įtikinti atsakovą reikalavimo pagrįstumu ir aktyvūs veiksmai siekiant gauti iš atsakovo sutarties nutraukimo mokestį, leidžia padaryti išvadą, kad ieškovas įstatymo nustatytu šešių mėnesių terminu nesikreipė į teismą dėl priežasčių, kurias yra pagrindas pripažinti svarbiomis, kas suponuoja išvadą, kad pažeistoji ieškovo teisė turi būti ginama, todėl praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintinas (CK 1.131 str. 2 d.). Pažymėtina, kad ieškinio senaties termino atnaujinimas nėra tapatus ieškinio patenkinimui iš esmės, o tik sudaro teisines prielaidas ginti galimai pažeistas teises ir interesus teisme, naudojantis teisminės gynybos priemonės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-393/2012).

11Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti sutarties nutraukimo mokestį.

12Vienas iš pagrindinių civilinėje teisėje galiojančių principų – sutarties laisvės principas numato, kad civilinių teisinių santykių subjektai turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti konkrečios sutarties sąlygas, tarpusavio teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos (CK 6.156, 6.157 straipsniais). Sprendžiant iš sutartinių santykių kylančius ginčus, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis, o teismas gali (ir privalo) nukrypti nuo sutarties sąlygų turinio ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-262/2010, Nr. 3K-3-207-219/2016).

13Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pirmalaikio sutarties nutraukimo jis patyrė kokius nors nuostolius. Atsakydamas į šį ieškovo argumentą teismas pažymi, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Šalių sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 6.4, 6.6. punktuose numatyta, kad atsakovas (klientas) turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu, įspėjusi apie tai ieškovą (tiekėją) ne vėliau kaip prieš 35 kalendorines dienas, nutraukęs sutartį atsakovas (klientas) įsipareigoja mokėti sutarties nutraukimo mokestį, kuris apskaičiuojamas pagal sutarties I dalyje nurodytą formulę – sutarties elektros energijos pardavimo laikotarpiu išrašytose sąskaitose nurodyta už elektros energiją mokėtina suma, padalinta iš už elektros energiją išrašytų sąskaitų skaičiaus bei padauginta iš koeficiento K, o koeficiento K vertė priklauso nuo mėnesių, skaičiuojamų nuo išankstinio sutarties nutraukimo datos iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos, skaičiaus sekančiai: jei iki 12 mėnesių (įskaitant), tai K = 1,5; jei nuo 12 iki 24 mėnesių (įskaitant), K = 2; jei nuo 24 iki 36 mėnesių (įskaitant), K = 2,5; jei nuo 36 iki 48 mėnesių (įskaitant), K = 3; sutartį nutraukus prieš prasidedant elektros energijos pardavimo laikotarpiui, taikomas vieno mėnesio vidutinis planuojamas elektros energijos sunaudojimo kiekis, padaugintas iš elektros energijos kainos. Ieškovo pateiktame sutarties nutraukimo mokesčio paskaičiavime nurodyta, jog atsakovas sąskaitų už patiektą elektros energiją vidurkis sudarė 5204,78 Eur, sutartį atsakovas nutraukė iki jos galiojimo laikotarpio pabaigos likus daugiau nei 24 mėn., bet mažiau nei 36 mėn., todėl koeficientas K yra lygus 2,5, o šalių sutartas sutarties nutraukimo mokestis 13011,95 Eur.

14Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, ieškovas sutarties nutraukimo mokesčiu siekė užtikrinti atsakovo prievolės – pirkti elektros energiją iš ieškovo per visą sutarties laikotarpį – laikymąsi, todėl yra pagrindas šį mokestį laikyti netesybomis, kurios yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

15Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str. 6.256 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.).

16Atsakovas pasinaudojo šalių sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį prieš terminą, todėl turi pareigą sumokėti sutartyje nustatytą terminuotos sutarties nutraukimo prieš terminą mokestį (CK 6.71 str. 1 d.), todėl ieškinys tenkintinas visiškai ir ieškovui iš atsakovo priteistinas 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokestis (CK 6.71, 6.73, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnis, 6.258 straipsnio 1-4 dalys).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą 13011,95 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 293 Eur žyminis mokestis ir 907,50 Eur išlaidos už teisines paslaugas, kurios neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių.

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo UAB „VIGIDAS PACK“, įmonės kodas 301150244, ieškovui UAB „Elektrum Lietuva“, įmonės kodas 301506046, 13011,95 Eur (trylikos tūkstančių vienuolikos eurų 95 ct) sutarties nutraukimo mokestį, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 13011,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-09-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 293 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt trijų eurų) žyminį mokestį ir 907,50 Eur (devynių šimtų septynių eurų 50 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas UAB „Elektrum Lietuva“ prašė priteisti iš atsakovo UAB... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį prašė tenkinti ir... 5. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, kad... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2014-04-29 ieškovas su atsakovu... 8. Nagrinėjamoje byloje atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tuo tarpu... 9. CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato sutrumpintą šešių mėnesių... 10. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, 2015-12-16 atsakovas pranešė... 11. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti sutarties nutraukimo... 12. Vienas iš pagrindinių civilinėje teisėje galiojančių principų –... 13. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl... 14. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, ieškovas sutarties nutraukimo... 15. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo... 16. Atsakovas pasinaudojo šalių sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi,... 18. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 21. Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „VIGIDAS PACK“, įmonės kodas 301150244,... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...