Byla e2-365-755/2018
Dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Fima“ ieškinį atsakovei Valstybės įmonei (toliau tekste ir-VĮ, Perkančioji organizacija) Ignalinos atominė elektrinė dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominė elektrinė dėl jos kaip perkančios organizacijos sprendimo, prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti Ignalinos atominės elektrinės 2017-12-08 rašte Nr. ĮS-7752(10.2) užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo sutarties sudarymo. Procesiniuose dokumentuose nurodė, jog Ignalinos atominė elektrinė vykdo ribotą konkursą „Panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės saugos sistemos modifikavimas“, pirkimo Nr. 184340 (toliau - Pirkimas). Ieškovė dalyvavo pirkime , pateikė paraišką. Perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eilę, kuria pirma nurodė UAB „FIMA“. Po to- 2017-12-04 Perkančioji organizacija informavo, kad patenkino trečiojo asmens- ATEA, UAB pretenziją ir 2017-12-08 informavo apie naują sudarytą pasiūlymų eilę. Ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė atmesti ATEA, UAB pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. 2017-12-19 Perkančioji organizacija informavo, kad UAB „FIMA“ pretenzija yra atmesta.

3Trečiojo asmens ATEA, UAB pasiūlymas pirminėje pirkimo stadijoje buvo atmestas. Tada Perkančioji organizacija nurodė, kad ATEA, UAB pasiūlyme teigė, jog Techninės specifikacijos 10.1 p. reikalavimai bus įvykdyti papildomai sumontuojant vieną vaizdo stebėjimo kamerą. 2017-11-21 ATEA, UAB, aiškindama pasiūlymą, patvirtino, jog be jau esamų vaizdo stebėjimo kamerų papildomai sumontuos vieną vaizdo stebėjimo kamerą. Tada Perkančioji organizacija nusprendė ATEA, UAB pasiūlymą atmesti, kadangi, „su jau esamomis bei viena papildoma vaizdo stebėjimo kamera fiziškai neįmanoma 192 ir 192A pastatų prieigų apžiūra bet kurioje vietoje, bet kuriuo laikotarpiu“.Taigi, Perkančioji organizacija pripažino, jog: 1) tik vienos papildomos vaizdo stebėjimo kameros nepakanka, kad Pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta; 2) ATEA, UAB pasiūlymas, kuriuo siūloma tik viena papildoma vaizdo stebėjimo kamera, yra netinkamas ir neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. ATEA, UAB pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog vaizdo kamerų skaičių derins su Perkančiąja organizacija Pirkimo sutarties vykdymo metu, tiekėjas sumontuos jų tiek, kiek reikia. Tada Perkančioji organizacija padarė išvadą, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl ATEA, UAB pasiūlymo pripažinimo tinkamu yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tiekėjai Pirkime turėjo pateikti pasiūlymą, tiksliai atitinkantį Pirkimo sąlygų (įskaitant ir Techninės specifikacijos) reikalavimus. Pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ( toliau tekste-VPGSSĮ) 27 straipsnio 5 dalies 1 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Pirkimo sąlygų 94.1 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. VPGSSĮ įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostata yra tokia pati, kaip ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste-VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata. Tad turi būti vadovaujamasi ir teismų praktika, suformuota viešųjų pirkimų bylose dėl pasiūlymo atmetimo, kai pasiūlymas neatitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų.

4Pagal suformuotą teismų praktiką konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia tiek lygiateisiškumo, tiek skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-392-798/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1).

5Šiuo atveju tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalėjo pateikti tikslius ir pirkimo sąlygas atitinkančius medžiagų, prekių ir darbų kiekius. Jeigu tiekėjai siūlytų tokius kiekius, kurie yra nepakankami Pirkimo sutarčiai įvykdyti arba kurie neatitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimų, toks pasiūlymas turi būti laikomas netinkamu ir neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Reikalavimas dėl vaizdo stebėjimų kamerų buvo įtvirtintas Pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje, todėl tiekėjai kartu su pasiūlymu privalėjo nurodyti tikslų siūlomą vaizdo stebėjimo kamerų skaičių. Pasiūlymo dalys, kuriose yra (turėjo) būti nurodytas siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis, negali būti nei keičiamos, nei koreguojamos, nei kitaip aiškinamos - priešingu atveju toks siūlomų prekių kiekio keitimas reikštų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principo pažeidimą, kadangi tiekėjui neteisėtai butų sudaryta galimybė po pasiūlymų pateikimo termino iš esmės pakeisti pasiūlymą.

6Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama, jog tiekėjai nurodytų tikslų siūlomą vaizdo stebėjimo kamerų kiekį. Pagal Pirkimo sąlygų 54.1 p . finansinio pasiūlymo sudėtyje turi būti pateiktas pilnai užpildytas ir pasirašytas pasiūlymo kainoraštis (toliau - „Kainoraštis ‘). Pagal Pirkimo sąlygų 58 p. kainoraštyje turi būti išvardintos visos tiekiamos prekės (įskaitant atsargines dalis), atliekami darbai, pradedant projektavimu, baigiant atidavimu eksploatuoti ir garantiniu laikotarpiu. Kaip matyti iš Kainoraščio (Pirkimo sąlygų 3 priedo), jame turėjo būti numatyti tikslūs prekių (įrangos, medžiagų) kiekiai: pagal Pirkimo sąlygų 55 p. techninį pasiūlymą turi sudaryti: 55.1- aiškinamasis raštas, detalizuojantis pagrindinius įdiegiamų sistemų realizavimo principus, įrangos naudojimo režimus; 55.2. įrangos gamintojo informacija apie sistemoje naudojamos pagrindinės įrangos charakteristikas, darbo režimus; 55.3. atsarginių dalių poreikio įvertinimas. Taigi, pasiūlyme buvo reikalaujama ne tik pateikti tikslius įrangos ir medžiagų kiekius, bet ir numatyti visas reikalingas atsargines dalis. Jeigu tiekėjo pasiūlyme (įskaitant ir Kainoraštį) numatytų medžiagų ir įrangos kiekis nėra pakankamas Pirkimo sutarčiai įvykdyti, toks tiekėjo pasiūlymas laikytinas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų 54.1 p. ir 58 p. reikalavimų. Tiekėjai pasiūlymus turėjo pateikti tiksliai apskaičiavę siūlomų medžiagų, įrangos ir darbų kiekius. Pagal Pirkimo sąlygų 47 p. apskaičiuojant darbų kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių techninėje užduotyje nurodytą darbų apimtį, techninės užduoties reikalavimus. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su darbų atlikimu ir galinčios atsirasti vykdant sutartį. Pagal Pirkimo sąlygų 56 p. pasiūlymo kaina turi apimti visas tiekiamas prekes (įskaitant atsargines dalis) ir atliekamus darbus, įskaitant, bet neapsiribojant projektavimu, priėmimu į eksploatavimą ir garantiniu aptarnavimu. ATEA, UAB pasiūlius tik vieną papildomą vaizdo stebėjimo kamerą, visos išlaidos, susijusios su šia preke, turėjo būti įskaičiuotos į Kainoraščio dalį „prekės (įranga, medžiagos ir kt.)“, kurioje turėjo būti nurodyti ir siūlomų prekių (šiuo atveju - vaizdo stebėjimo kamerų) kiekis. Jeigu po pasiūlymo pateikimo ATEA, UAB pageidautų Perkančiajai organizacijai pateikti kitokias prekes (pvz., daugiau vaizdo stebėjimo kamerų), tai reikštų, kad ATEA, UAB į pasiūlymo kainą neįskaičiavo visų išlaidų, ir taip pažeidė ir Pirkimo sąlygų 47 p.

7ATEA, UAB pretenzijoje iš esmės pakeitė pasiūlymą. Pretenzijoje ji nurodė „projektavimo metu paaiškėjus, jog reikia daugiau nei vienos vaizdo stebėjimo kameros, Tiekėjas projekte numatys reikiamą vaizdo stebėjimo kamerų skaičių“. Tokiu būdu tiekėjas atliko draudžiamą pasiūlymo pakeitimą - nurodė, kad ketina pakeisti siūlomos įrangos kiekius Pirkimo sutarties vykdymo metu.

8Pagal VPGSSĮ įstatymo 27 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu arpo derybų, esmės - pakeisti kainos arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Šiuo atveju pradinis ATEA, UAB pasiūlymas buvo netinkamas - pasiūlyme buvo numatyta tik viena papildoma vaizdo stebėjimo kamera. Tačiau pretenzijoje ATEA, UAB iš esmės pakeitė pasiūlymą ir nurodė, kad Pirkimo sutarties vykdymo metu įdiegs tiek vaizdo stebėjimų kamerų, kiek bus reikalinga, t.y. pakeitė siūlomos įrangos kiekį.

9Atsiliepimu į ieškinį, tripliku VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog perkančiosios organizacijos patvirtintoje techninėje specifikacijoje buvo nustatytas reikalavimas fizinės saugos sistemai užtikrinti 192 ir 192A pastatų prieigų apžiūrą bet kurioje vietoje, bet kuriuo laikotarpiu. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, komisija, išnagrinėjusi ATEA, UAB pasiūlymą, nustatė, kad jame numatyta viena vaizdo stebėjimo kamera. Siekdama išsiaiškinti, kaip pasiūlyta viena vaizdo stebėjimo kamera užtikrins Perkančiosios organizacijos poreikį 192 ir 192A pastatų prieigų apžiūrai bet kurioje vietoje, bet kuriuo laikotarpiu, Komisija paprašė paaiškinti pateiktą pasiūlymą. Tiekėja, aiškindama pateiktą pasiūlymą atsakė, jog įgyvendinant techninės specifikacijos 10.1 punkto reikalavimus, papildomai sumontuos vieną kamerą bei panaudos jau esamas vaizdo stebėjimo kameras, kaip tai numatyta Techninės specifikacijos 10.2 punkte. Gavusi minėtą atsakymą, Komisija nutarė atmesti Tiekėjos pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Tiekėja pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją dėl Komisijos sprendimo atmesti Tiekėjos pasiūlymą . Tiekėja nurodė, kad Perkančiosios organizacijos parengtuose pirkimo dokumentuose nėra pateikti tikslūs reikalingos įrangos kiekiai, kurie paaiškės tik projekto rengimo metu, konkrečius fizinės saugos sprendinius derinant su užsakovu. Atsižvelgdama į tai, kad modernizuodama fizinės saugos sistemą galės panaudoti jau esama vaizdo stebėjimo kameras ir nežinodama jų kiekio, Tiekėja pasiūlyme numatė vieną papildomą vaizdo stebėjimo kamerą.Pretenzijoje Tiekėja pabrėžė, kad techninės specifikacijos 10.2 punktas numato tiekėjo pareigą vaizdo stebėjimo kamerų skaičių bei įrengimo vietą derinti su užsakovu, pažymėjo, kad Tiekėjos pasiūlyme numatytos papildomos nenumatytos išlaidos, kurios esant didesniam vaizdo stebėjimo kamerų kiekio poreikiui padengs papildomas Tiekėjos išlaidas ir dėl to galutinė pasiūlymo kaina nedidės. Komisija, išnagrinėjusi Tiekėjos pretenzijoje nurodytus argumentus, pripažino, kad pretenzija turi būti patenkinta, nutarė, kad toks pasiūlymas atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius bei pirkimo sąlygas. Tiekėja, teikdama pretenziją, nenurodė jokių papildomų aplinkybių, kurios nebuvo numatytos pasiūlyme, paaiškinimuose ar pirkimo dokumentuose. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau pasakytą negalima teigti, jog priimdama sprendimą tenkinti Tiekėjos pasiūlymą Komisija leido pakeisti pasiūlymo sąlygas. Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog vaizdo stebėjimo kamerų kiekį ir jų sumontavimo vietą paslaugų teikėjas turės suderinti su užsakovu sutarties vykdymo metu. Vadinasi, Perkančioji organizacija nereikalavo iš dalyvių pateikti tikslaus vaizdo stebėjimo kamerų skaičiaus. Aiškindama pateiktą pasiūlymą, Tiekėja nurodė, jog tuo atveju, jeigu sutarties vykdymo metu paaiškės, kad reikės daugiau nei vienos papildomos vaizdo stebėjimo kameros, reikiamas vaizdo stebėjimo kamerų skaičius bus sumontuotas, o galutinė sutarties kaina nesikeis. Teikdama pasiūlymą Tiekėja kainoraštyje numatė „Papildomos medžiagos, nenumatytos išlaidos“, kas turi padengti papildomų vaizdo stebėjimo kamerų poreikį. Ta pati techninės specifikacijos nuostata taikoma ir Ieškovei - tuo atveju, jeigu konkurso laimėtoja būtų pripažinta Ieškovė, nepaisant Ieškovės pasiūlyme nurodytų vaizdo stebėjimo kamerų skaičiaus, projektuojamų ir montuojamų vaizdo stebėjimo kamerų kiekį Ieškovė privalėtų derinti su užsakovu. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Atsakovė Konkurso sąlygose nustatė reikalavimą tiekėjams savo pasiūlymuose nurodyti tikslų darbams atlikti reikalingų vaizdo stebėjimo kamerų kiekį.

10Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1686/2013. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2001 m spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. 1-7725, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Rizika dėl neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių tenka perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr 3K-3-323/2009; 2011 m gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 231/2011 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti j tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teises aktuose (tvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas. Tai ypač aktualu, kai pirkimo sąlygų turinys nėra pakankamai aiškus, taip pat kai viešųjų pirkimų reguliavime nepateikta aiškių procedūrų dėl tam tikrų reikalavimų nustatymo ir atitikties jiems vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

11Tretysis asmuo atsiliepimu prašė atmesti ieškinį.

12Ieškinys atmetamas .

13Ištyrus bylos dokumentus, nustatyta, jog Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė vykdo ribotą konkursą „Panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės saugos sistemos modifikavimas“, pirkimo Nr. 184340 (ieškinio priedai Nr.4,5). Perkamų darbų savybės nustatytos techninėje užduotyje ( Pirkimo dokumentų 11 p.). Techninės užduoties sąlygos teismui pateiktos. Pirkime dalyvauja ir paraiškas pateikė ieškovė- UAB „FIMA“ (ieškinio priedas Nr. 6) ir tretysis asmuo ATEA, UAB( atsakovės atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.11). 2017-11-24 Perkančioji organizacija raštu Nr. ĮS-7432(10.2) nustatė pasiūlymų eilę, kur pirmąja pripažinta UAB „FIMA“ (ieškinio priedas Nr. 8). Prieš tai 2017-11-20 raštu komisija paprašė trečiojo asmens paaiškinti kaip bus vykdomas dokumentų 10.1 p. reikalavimas. Į tai tretysis asmuo el.paštu paaiškino perkančiajai organizacijai, kad naujai bus montuojama viena kamera , o kad vykdyti 10.1 reikalavimą bus naudojamas ir esamos kameros( kaip numato 10.2). Iš ATEA, UAB pretenzijos matosi, jog ši nurodė, kad jos vertinimu pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas konkretus naujai montuojamų kamerų skaičius , nustatyta,kad jis bus derinamas su užsakovu atlikus įvertinimą, tam numatyta papildoma tiekėjo sąmatos dalis „Papildomos medžiagos, nenumatytos išlaidos“. 2017-12-04 Perkančioji organizacija raštu Nr. 18-7658(10.2) informavo, kad patenkino ATEA, UAB pretenziją ( ieškinio priedas Nr. 9), o 2017-12-08 raštu Nr. ĮS-7752(10.2) informavo apie naują sudalytą pasiūlymų eilę, kur pirmąja pripažinta ATEA, UAB ( ieškinio priedas Nr. 10). 2017-12-11 ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė atmesti ATEA, UAB pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. 2017-12-19 Perkančioji organizacija raštu Nr. ĮS-80001(10.2) informavo, kad ieškovės pretenzija atmesta ( ieškinio priedas Nr.12).

14Pirkimo dokumentuose nurodoma, tarp šalių nėra ginčo ,jog pirkimas atliekamas pagal VPAGSSĮ ir jo pagrindu parengtas pirkimo sąlygas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog kai pirkimas vykdomas pagal VPAGSSĮ , ginčų nagrinėjimui aktualios visų pirma šios įstatymo nuostatos, o Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos ir dėl jų taikymo suformuota teismų praktika svarbi tiek, kiek ji atitinka VPAGSSĮ reglamentavimą ir taikytina viešiesiems pirkimams gynybos ir saugumo srityje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1144-302/2015, 2017-03-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-577-180/2017). Iš nurodytų teismų išaiškinimų konstatuotina, kad VPĮ aiškinanti Lietuvos Respublikos teismų praktika taikytina tiek, kiek atitinkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurias aiškina teismai, neprieštarauja atitinkamoms VPAGSSĮ nuostatoms.

15Šio įstatymo 6 straipsnis skelbia, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Tas atitinka ir VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje skelbiamiems iš esmės tapatiems principams. Pagal VPAGSSĮ 27 straipsnio 5 dalies 1 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Pirkimo sąlygų 94.1 p., pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

16Šiuo atveju kilo ginčas dėl to ar tretysis asmuo pakeitė pirminį siūlymą ir tai atliko tokiu būdu, kad pasiūlymas buvo esmingai ir neleistinai pakeistas.

17Pagal VPAGSSĮ 27 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu ar po derybų, esmės – pakeisti kainos arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

18Kadangi šiuo atveju tretysis asmuo rašytine forma iš viso nepateikė kito nei pirminis pasiūlymas, turi būti sprendžiama ar šio pretenzijoje nurodytos aplinkybės gali būti vertinamos kaip neleistinas pradinio pasiūlymo pakeitimas.

19Teismo vertinimu, nenustatyta, jog pirminis trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, o jo nurodytos pasiūlymo vykdymo aplinkybės pakeitė pasiūlymo esmę. Kaip reikšmingas taip sprendžiant teismas vertina techninės užduoties 10.1 ir 10.2 punkto ( slapta bylos medžiaga) nuostatas, kad naujai įdiegiamų sistemos vaizdo stebėjimo kamerų konkretus skaičius nenustatytas, bet apibrėžta rangovo pareiga, atlikus vaizdo stebėjimo sistemos įvertinimą, panaudoti esamas vaizdo stebėjimo kameras ir įdiegti papildomas vaizdo kameras ( jų kiekį ir vietą sutarties vykdymo metu rangovas privalo derinti su užsakovu).Toks reglamentavimas leidžia spręsti, jog pirkimo sąlygose papildomų įrengtinų kamerų skaičiaus užsakovas apskritai nebuvo nustatęs, todėl tiekėjai neturėjo pareigos nurodyti papildomai naujai įrengiamų kamerų skaičiaus.

20Iš trečiojo asmens pasiūlymo matosi,jog jis jo dalyje Kainoraštis ( ne vieša bylos medžiaga) skyriuje Prekės ( įranga, medžiagos ir kt.) nurodė vieną vienetą „valdoma vaizdo kamera“, skyriuje „Atsarginės dalys, vartojamosios medžiagos“ taip pat nurodyta viena valdoma vaizdo kamera, jokių kitų dalių( medžiagų) nenurodyta. Pasakyta leidžia daryti išvadą, jog tiekėjas iš karto nurodė būtinu vienos kameros poreikį, o kitos( antros) kameros įrengimas nurodytas kaip galimas ( tikėtinas), kamerų vertė atsispindi galutinėje pasiūlymo kainoje.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos vykdant viešąjį pirkimą. Šios iš skaidrumo principo išplaukiančios pareigos įtvirtintos ir VPĮ. Kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, kad bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai šias suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus. Pirkimo sąlygų aiškumas, inter alia, apima ir pirkimo objekto kiekio (apimties) nurodymą. VPĮ 24 straipsnio 2dalies 6 punkte įtvirtinta, kad pirkimo dokumentuose turi būti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą Teisingumo Teismo ir kasacinio teismo praktiką).

22Tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas. Tai ypač aktualu, kai pirkimo sąlygų turinys nėra pakankamai aiškus, taip pat kai viešųjų pirkimų reguliavime nepateikta aiškių procedūrų dėl tam tikrų reikalavimų nustatymo ir atitikties jiems vertinimo. Kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo.

23Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimo sąlygas ir nustačiusi reikalavimus jose, privalo šių reikalavimų laikytis ir vertindama pirkimo dalyvių pasiūlymus. Jai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas pirkimo sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu – siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų ( žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

24Kasacinė praktika pripažįsta, kad dėl neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizikos naštos perkančiajai organizacijai, konkurso sąlygų turinys turi būti nustatomas iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizikos našta tenka perkančiajai organizacijai; su perkančiųjų organizacijų pareiga tiekėjams nustatyti aiškius reikalavimus nedera situacija, kai dalyviai apie atitinkamas sąlygas turėtų spręsti vienu metu vertindami skirtingo pobūdžio dokumentus, lyginti šių dokumentų turinį ir skirtumus, o šiuos kvalifikuoti kaip tikslinimą ar spragų bei trūkumų šalinimą; teismui konstatavus ginčo konkurso sąlygos neaiškumą, dviprasmiškumą, lėmusį nevienodą tiekėjų jos turinio suvokimą ir taikymą, ši negali būti pripažinta teisėta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015, 2013 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).

25Teismo vertinimu , Konkurso dokumentų 3 priede formoje Kainoraštis numatytos grafos Vieneto kaina ir Kiekis( Nr.3 ir 4) , galėjo klaidinti tiekėjus, nes prieštaravo tų pačių sąlygų 11 p., kad perkamų darbų savybės nustatytos techninėje užduotyje, o jos 10.2 deklaravo apie derintiną su užsakovu naujų kamerų skaičių. Pagrįstu vertinamas trečiojo asmens paaiškinimas , kad tokias sąlygas suprantamos kaip Tiekėjo įsipareigojimas esant neišvengiamumui įrengti daugiau nei vieną papildomą stebėjimo kamerą. Netiesiogiai tą patvirtina pačios atsakovės veiksmai kai ji, niekaip nepasikeitus nei pirkimo sąlygoms, nei šalių pasiūlymams, skirtingai vertino ATEA, UAB pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms.

26Šiuo atveju pirkimo sąlygoms dėl naujai įrengtinų kamerų skaičiaus nurodymo suformuotos ne itin tiksliai,todėl to pasekmės neturi būti perkeltos nuo perkančiosios organizacijos ant tiekėjo pečių.

27Teismo vertinimu svarbu ir tai, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai atitinka pirkimų dokumentų reikalavimus, bet trečiojo asmens pasiūlymas yra mažesnės kainos, kuri pagal pirkimo dokumentus ( skelbimo apie supaprastintą pirkimą IV.2.1.) yra pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasirinkus teikėjos ATEA, UAB pasiūlymą bus pasiektas pirkimo tikslas- įdiegtos papildomos fizinės saugos sistemos techninės priemonės 192 ir 192A statiniams apsaugoti( Techninio sprendimo 2 p., Techninės užduoties II sk.) už mažesnę kainą.

28Apibendrinant pasakytą , teismo vertinimu, Atsakovė trečiojo asmens pasiūlymą įvertino, laikydamasi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų , Pirkimo dokumentų nuostatas aiškino bei taikė tinkamai pirkimo dalyvių atžvilgiu, toks jos elgesys atitinka VPĮ VPAGSSĮ 6 straipsnyje , VPĮ 17 straipsnyje nustatytus pirkimų principus.

29Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos ( CPK 93 straipsnis) .

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10, 259, 260, 270, 423 8 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį atmesti.

32Nustatyti, kad konfidencialia ir nevieša bylos medžiaga yra pirkimo techninės užduoties Nr.6S-1S(20.24.S) dalis ( 10 punkto sąlygos-bylos dokumento Nr.S3-4 priedas Nr.1), atsakovės protokolai ( pateikta su 2018-01-15 raštu Nr.3S-4RN(20.3.2RN) , tiekėjo ATEA, UAB pateiktas pasiūlymas su priedais ( kainoraštis ir įgyvendinimo planas , metodika ), neteikiant jų ieškovei ir kitiems asmenims susipažinti( kopijuoti).

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka rašytinio proceso... 2. ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei VĮ Ignalinos atominė... 3. Trečiojo asmens ATEA, UAB pasiūlymas pirminėje pirkimo stadijoje buvo... 4. Pagal suformuotą teismų praktiką konkurso sąlygų neatitinkančio... 5. Šiuo atveju tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalėjo pateikti tikslius ir... 6. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama, jog tiekėjai nurodytų tikslų siūlomą... 7. ATEA, UAB pretenzijoje iš esmės pakeitė pasiūlymą. Pretenzijoje ji nurodė... 8. Pagal VPGSSĮ įstatymo 27 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija gali... 9. Atsiliepimu į ieškinį, tripliku VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašė... 10. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo... 11. Tretysis asmuo atsiliepimu prašė atmesti ieškinį.... 12. Ieškinys atmetamas .... 13. Ištyrus bylos dokumentus, nustatyta, jog Valstybės įmonė Ignalinos atominė... 14. Pirkimo dokumentuose nurodoma, tarp šalių nėra ginčo ,jog pirkimas... 15. Šio įstatymo 6 straipsnis skelbia, jog perkančioji organizacija užtikrina,... 16. Šiuo atveju kilo ginčas dėl to ar tretysis asmuo pakeitė pirminį siūlymą... 17. Pagal VPAGSSĮ 27 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija gali prašyti,... 18. Kadangi šiuo atveju tretysis asmuo rašytine forma iš viso nepateikė kito... 19. Teismo vertinimu, nenustatyta, jog pirminis trečiojo asmens pasiūlymas... 20. Iš trečiojo asmens pasiūlymo matosi,jog jis jo dalyje Kainoraštis ( ne... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirkimo sąlygų turinys turi... 22. Tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus,... 23. Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimo sąlygas ir nustačiusi... 24. Kasacinė praktika pripažįsta, kad dėl neaiškių, netikslių ir... 25. Teismo vertinimu , Konkurso dokumentų 3 priede formoje Kainoraštis numatytos... 26. Šiuo atveju pirkimo sąlygoms dėl naujai įrengtinų kamerų skaičiaus... 27. Teismo vertinimu svarbu ir tai, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai atitinka... 28. Apibendrinant pasakytą , teismo vertinimu, Atsakovė trečiojo asmens... 29. Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 10, 259, 260, 270, 423 8... 31. ieškinį atmesti.... 32. Nustatyti, kad konfidencialia ir nevieša bylos medžiaga yra pirkimo... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...