Byla e2-1477-619/2016
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, institucija išvadai byloje duoti Lietuvos bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2sekretoriaujant V. Kamašinienei

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. K. Pabijanskui

4atsakovo atstovui adv. V. Geležiniui

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kredito unijos Taupkasė ieškinį atsakovui UAB „MC Wealth Management“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, institucija išvadai byloje duoti Lietuvos bankas ir

Nustatė

6Ieškovas prašė teismą pripažinti negaliojančia šalių 2013-02-19 Paslaugų teikimo sutarties Nr. MCWM-02-20130219-0041 papildomo susitarimo Nr. 1 1 punkte nustatytą sąlygą nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją, priteisiant ieškovui iš atsakovo 115 017,29 EUR sumą, 7 581,69 Eur palūkanų už laikotarpį iki ieškinio pareiškimo teismui; 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio pareiškimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad šalys 2013-02-19 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. MCWM-02-20130219-0041, kuria susitarė, kad Wealth Management teiks Taupkasei investavimo rekomendacijas, priims ir perduos Taupkasės pavedimus dėl finansinių priemonių, taip pat susitarė, kad Wealth Management, pagal atskirą Taupkasės pageidavimą, teiks ir papildomas paslaugas. Sutartimi susitarė, kad už paslaugas bus apmokama paslaugų kainyne ir apmokėjimo tvarkoje nustatytomis sąlygomis, klientui pasirenkant mokėjimo variantą „C“ (Sutarties 9.1. p.). Paslaugų kainynas ir apmokėjimo tvarka pasirinktam mokėjimo variantui „C“ nustatė, kad bus mokamas (i) 0,5 proc. dydžio periodinio konsultavimo mokestis (bet ne mažiau nei 1200 Lt per mėnesį) ir (ii) 20 proc. dydžio sėkmės mokestis. Sudarydamos Sutartį, šalys 2013-02-19 Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties (1 priedas) susitarė, kad sėkmės mokestis bus skaičiuojamas pagal formulę S = max (0; 0,20 x (P-PKM-K-X)), kur: S – sėkmės mokestis; P – investuojamo turto vertės padidėjimas; PKM – ataskaitiniu laikotarpiu finansų patarėjui sumokėtas ir priklausantis sumokėti periodinio konsultavimo mokestis; K – investavimo priemonių sandorių komisiniai ir kiti mokesčiai finansų tarpininkams; X – neapmokestinamasis vertės padidėjimas, kuris lygus indėlininkams mokėtina 12 mėn. indėlio palūkanų norma. Sėkmės mokestis bus mokamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje už praėjusius kalendorinius metus ir kad kitos Sutarties ir paslaugų apmokėjimo tvarkos nuostatos lieka nepakitusios (Papildomo susitarimo 1, 3 p.). Detalesnių paaiškinimų dėl sėkmės mokesčio ir jo apskaičiavimui naudojamų kintamųjų turinio šalys tarpusavio susitarimais nenustatė, jokie pavyzdiniai sėkmės mokesčio skaičiavimo modeliai klientui nebuvo pateikti, naudojamų kintamųjų reikšmių ir turinio interpretavimas nebuvo detalizuotas. Sutarties sąlygas pasiūlė ir Sutarties projektą parengė Wealth Management. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-12-31 Wealth Management teikė Sutartyje nurodytas investicines paslaugas, Taupkasė apmokėdavo periodinį konsultavimo mokestį pagal pateiktas sąskaitas. Sutartimi nustatytas periodinio konsultavimo mokestis buvo mokamas kiekvieną mėnesį, sudarė 0,5 proc. vidutinės investicinio portfelio vertės. Iš viso Taupkasė per laikotarpį nuo 2013-02-19 iki 2014-04-14 sumokėjo 197 998,89 Lt dydžio periodinio konsultavimo mokesčio sumą. Pasibaigus 2013 metams, Wealth Management 2014-01-06 elektroniniu paštu pateikė 2013-12-31 sąskaitą Nr. MCWM/20131231-0324, kuria nurodė mokėtiną 344207,92 Lt (be PVM) dydžio sėkmės mokestį už 2013 metus. Ieškovas nesutiko su apskaičiuotu sėkmės mokesčio dydžiu, nes jis visiškai kitaip supranta Formulėje naudojamą kintamąjį P ir jo apskaičiavimo būdą. Ieškovas atliko detalesnius skaičiavimus ir 2014-01-08 laišku pateikė Wealth Management detalizuotą sėkmės mokesčio apskaičiavimą pagal Formulę, kuriuo pagrindė, kad sėkmės mokestis turėtų sudaryti tik 2.523,84 Lt. Wealth Management 2014-01-23 laišku nurodė, kad 2013 metų sėkmės mokesčio suma yra 328 208,11 Lt (be PVM) vietoj 344 207,92 Lt (be PVM). Dėl kokių priežasčių pasikeitė apskaičiuotas sėkmės mokesčio dydis atsakovas nenurodė. Šalims nesutarus dėl sėkmės mokesčio paskaičiavimo, 2014-04-14 Sutartis buvo nutraukta. 2014-04-15 Wealth Management atsiuntė sąskaitą už suteiktas paslaugas, pagal kurią pareikalavo sumokėti 294 474,54 Lt (be PVM) dydžio sėkmės mokestį už 2014 metus. Detalūs skaičiavimai, pagrindžiantys, kokiu būdu buvo apskaičiuotas būtent tokio dydžio sėkmės mokestis, ieškovui nebuvo pateikti. Ieškovas apmokėjo atsakovui visas pateiktas sąskaitas už periodinio konsultavimo paslaugas, kurios laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2014-04-14 sudarė iš viso 197 998,89 Lt sumą. Atsakovas pareikalavo papildomai apmokėti ir sėkmės mokestį – 328 208,11 Lt (plius PVM) už 2013 metus bei 294 474,54 Lt (plius PVM) už 2014 metus. Ieškovas nesutinka su sėkmės mokesčio paskaičiavimu, mano, kad sudarant sutartį jis buvo suklaidintas dėl sėkmės mokesčio Formulės turinio. Šis suklydimas laikytinas esminiu ir sudarančiu pagrindą Formulę pripažinti negaliojančia (CK 1.90 str.). Pažymėjo, jog ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad apskaičiuojant Formulėje naudojamą kintamąjį P kaip vertės padidėjimas nebus skaičiuojamos už įsigytas obligacijas sumokėtos palūkanos, kurių sumokėjimas nuo Wealth Management pastangų ir investicinių sprendimų visiškai nepriklausė. Taupkasė pagrįstai laikė, kad Formulėje naudojamas kintamasis X bus apskaičiuojamas remiantis palūkanų norma, kurią realiai ieškovas sumokėjo savo indėlininkams. Gavus sąskaitas dėl sėkmės mokesčio apmokėjimo paaiškėjo, kad atsakovas sėkmės mokestį pagal Formulę skaičiuoja visiškai kitokiu būdu nei ieškovas ir šių skaičiavimų rezultatai radikaliai skiriasi. Papildomai mokamas sėkmės mokestis Sutartimi buvo nustatytas siekiant sudaryti sąlygas atlyginti atsakovui už kredito unijai suteiktomis paslaugomis sugeneruotą pelną, kurį nulemtų ypatingos atsakovo pastangos ir profesionalumas, būtų sukuriama papildoma nauda unijai viršijant įprastinę investavimo sėkmę atitinkamomis sąlygomis. Wealth Management įsitikinimai dėl sėkmės mokesčio Formulės kintamųjų reikšmių iš esmės skiriasi nuo ieškovo pozicijos, todėl šuo atveju šalims neradus bendro sutarimo dėl Formulės kintamųjų turinio ir interpretavimo, ieškovas negali būti laikomas sutikusiu su ekonominės logikos neatitinkančiais sėkmės mokesčio apskaičiavimo metodais. Sudarant Sutartį ieškovui nebuvo pateikti paaiškinimai, kokiu būdu bus apskaičiuojami Formulėje nurodomi kintamieji, ir nebuvo detaliai sutarta dėl jų turinio. Tik vėliau tarp šalių kilus konfliktui, Wealth Management pradėjo siūlyti susitarti dėl Formulėje naudojamų kintamųjų apibrėžimo. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas privalėjo ieškovui suteikti teisingą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, kurios pagrindu jis galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 2 str. 4 d., 22 str.). Tai reiškia, kad sudarant Sutartį Wealth Management privalėjo aiškiai, detaliai ir nedviprasmiškai atskleisti numatomo sėkmės mokesčio apskaičiavimo metodiką, supažindinti su Formulėje nurodomų kintamųjų apskaičiavimo būdais, kuriuos numato taikyti, ir pilnai atskleisti nurodytų kintamųjų turinį - šios pareigos neįvykdė, sėkmės mokestį apskaičiavo išimtinai savo nuožiūra ir pažeisdami Taupkasės teisėtus lūkesčius. Žinodamas, kad Wealth Management sėkmės mokesčio skaičiavimui pasirinks visai kitus metodus, ieškovas nebūtų sutikęs su tokios Formulės nustatymu Sutartyje. Ieškovo tvirtinimu, nesąžiningą atsakovo elgesį ir ieškovo suklaidinimą neatskleidžiant sėkmės mokesčio apskaičiavimo pagal Formulę metodo patvirtina ir Lietuvos Banko tyrimo metu nustatytos aplinkybės, kurios patvirtino, kad atsakovas netinkamai valdė interesų konfliktus, kylančius tarp jos ir klientų, klientams įmonė tinkamai neatskleidė faktų, susijusių su gaunamomis pajamomis. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas, neatskleisdamas Formulės turinio, suklaidino ieškovą dėl Sutartyje nustatyto sėkmės mokesčio ir tokia atsakovo veikla, panašiais į nagrinėjamą atvejais, Lietuvos Banko buvo pripažinta nesuderinama su finansų maklerio veiklos principais bei lėmusia licencijos atsakovui panaikinimą. Pareigą tinkamai atskleisti numatomus paslaugų teikimo įkainius nustato ir Lietuvos finansų maklerių asociacijos patvirtintas Etikos kodeksas, nustatantis, kad prieš teikdamas paslaugą finansų makleris privalo deramai supažindinti klientą su visomis už teikiamą paslaugą mokamų mokesčių, rinkliavų, mokėjimų ir pan. rūšimis, įkainiais bei jų skaičiavimu. Šiuo atveju nurodyti Etikos kodekso reikalavimai buvo pažeisti - Wealth Management tinkamai nesupažindino ieškovo su už teikiamas paslaugas mokėtino sėkmės mokesčio apskaičiavimu ir tokiu būdu darė klaidinantį poveikį. Ieškovas pažymėjo, kad jis sutartį sudarė pagal atsakovo pateiktas standartines sąlygas ir sprendimą sutikti su Sutarties sąlygos dėl sėkmės mokesčio pagal Formulę nustatymu grindė įsitikinimu, kad Formulėje nurodyti kintamieji bus apskaičiuojami ekonomiškai pagrįstu ir objektyvius kriterijus atitinkančiu būdu. Tvirtina, kad vertinant Taupkasės poziciją dėl sėkmės mokesčio pagal Formulę skaičiavimo pagal atidaus ir protingo asmens standartą būtina atsižvelgti į Taupkasės, kaip kredito unijos, investavimo veiklai taikomus ypatumus ir atitinkamų institucijų poziciją dėl tokių investicijų sudėtingumo bei atlygintinumo. Ieškovas sudarydamas Sutartį įvertino, kad numatomos investicijos nėra sudėtingos, ir tikėjosi adekvataus sėkmės mokesčio skaičiavimo pagal Formulę. Wealth Management, pažeisdamas jam nustatytas pareigas dėl kliento informavimo, neatskleidė tikrojo Formulės turinio, todėl suklaidino ieškovą ir Taupkasė laikoma sąžiningai klydusi bei tokio suklydimo įtakoje sudaryta Formulė pripažintina negaliojančia. Šiuo atveju Sutarties sudarymo metu ieškovas padarė esminę klaidingą prielaidą, jog sėkmės mokestis bus apskaičiuojamas vadovaujantis Formule Taupkasės nurodytu būdu, kas nulėmė sprendimą sutikti su sėkmės mokesčio nustatymu Sutartyje. Nurodyta pagrindžia, kad ieškovas buvo suklaidintas atsakovo dėl Formulės turinio, šis suklydimas buvo esminis, nes ieškovas, žinodamas metodus, kuriais sėkmės mokestį pagal Formulę skaičiuos atsakovas, su nurodytu sėkmės mokesčio apskaičiavimu nebūtų sutikęs, todėl vadovaujantis CK 1.90 str., Sutarties sąlyga dėl sėkmės mokesčio pripažintina negaliojančia. Pažymi, kad vadovaujantis CK 6.226 str. 1 d. Sutarties sąlygos dėl sėkmės mokesčio pripažinimas negaliojančia nedaro negaliojančios visos Sutarties. Ieškovas apmokėjo Wealth Management nurodytą sėkmės mokestį už 2013 metus, t.y. sumokėjo 397 131,72 Lt (įskaitant PVM), pripažinus sutarties sąlygą negaliojančia byloje taikytina restitucija, atsakovas Wealth Management įpareigotinas grąžinti ieškovui sumokėtus 397 131,72 Lt (115.017,29 Eur) (CK 1.90 str. 3 d., 1.80 str. 2d.).

8Ieškovo tvirtinimu, jeigu teismas spręstų, kad Wealth Management tinkamai apskaičiavo sėkmės mokestį pagal Formulę, nurodyto sėkmės mokesčio sumokėjimas prieštarautų imperatyviems teisės aktų reikalavimams, nes susidaranti sėkmės mokesčio suma yra nepagrįstai didelė ir dėl to prieštaraujanti sąžiningos verslo praktikos reikalavimams, nesuderinama su kredito unijos pajininkų interesais ir kelianti grėsmę tvariai unijos veiklai, todėl sąlyga dėl sėkmės mokesčio pripažintina negaliojančia CK 1.81 str. 1 d. pagrindais, o civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1 d.). Nurodė, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2014-04-14 vien už konsultavimo paslaugų teikimą yra sumokėjusi 197 998,89 Lt sumą. Papildomai mokamas sėkmės mokestis Sutartimi buvo nustatytas siekiant sudaryti sąlygas atlyginti atsakovui už kredito unijai suteiktomis paslaugomis sugeneruotą pelną, kurį nulemtų ypatingos atsakovo pastangos ir profesionalumas, būtų sukuriama papildoma nauda unijai viršijant įprastinę investavimo sėkmę atitinkamomis sąlygomis. Lietuvos Bankas yra pripažinęs, kad Wealth Management ieškovui suteiktos investicinės paslaugos nereikalavo specialiųjų žinių bei ypatingos kvalifikacijos, nes kredito unijų investicinės galimybės yra ribotos, vertybinių popierių pasirinkimas nesudėtingas ir iš esmės apsiriboja kelių galimų investavimo variantų peržiūra. Atitinkamai atsakovo pareikalautas sumokėti sėkmės mokestis negali būti laikomas teisingu ir sąžiningu, nes atsakovo nurodyta sėkmės mokesčio suma yra itin didelė ir neadekvati įdėtam darbui. Taip pat nurodė, kad svarbi yra aplinkybė dėl atsakovo nesąžiningumo ir veiklos neskaidrumo tiek teikiant paslaugas, tiek nustatant ir apskaičiuojant sėkmės mokestį yra ta, kad Lietuvos Banko valdyba 2015-04-23 nutarimu nusprendė panaikinti UAB „MC Wealth Management“ išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Lietuvos Bankas nustatė, kad UAB „MC Wealth Management“ netinkamai valdė interesų konfliktus, kylančius tarp jos ir klientų, klientams įmonė tinkamai neatskleidė fakto, kad už kolektyvinio investavimo subjektų platinimą klientams įmonė gauna pajamų. UAB „MC Wealth Management“ gaunamų platinimo pajamų dydis priklausė nuo investicijų į minėtus kolektyvinio investavimo subjektus, todėl finansinių priemonių parinkimą klientams galimai nulėmė tiesioginis UAB „MC Wealth Management“ suinteresuotumas gauti finansinę naudą iš atitinkamų finansinių priemonių emitentų ir (arba) platintojų. Tokia praktika iš esmės paneigia finansų patarėjo įmonės, kaip siekiančios teikti objektyvius patarimus klientams, veiklos modelio principus. Tokie atsakovo veiksmai neabejotinai pripažintini nesąžiningais, neatitinkančiais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų bei prieštaraujantys viešai tvarkai ir gerai moralei. Šiuo atveju atsakovas, reikalaudamas nepagrįstai didelio sėkmės mokesčio sumokėjimo, veikia pažeisdamas geros moralės principus – nuslėpė nuo ieškovo, kokiu būdu numato apskaičiuoti sėkmės mokestį pagal Formulę, įtraukė į skaičiavimus kintamuosius, kurie, vadovaujantis rinkoje nusistovėjusia praktika ir ekonomine logika, neturėjo būti priskiriami atsakovo pasiektai sėkmei apskaičiuoti, be to, reikalauja papildomo užmokesčio už paslaugas už kurias jau yra pilnai atlyginta mokant periodinį konsultavimo mokestį ir tokiu būdu elgiasi nesąžiningai bei siekia praturtėti ieškovo sąskaita. Toks veikimas prieš savo kliento interesus yra ne tik nesuderinamas su finansų makleriui taikomais įstatymų reikalavimais, bet ir pažeidžia geros moralės principus. Ieškovas yra finansinė įstaiga – kredito unija. Teisingu atlyginimu už suteiktas paslaugas yra suinteresuoti tiek visi kredito unijos pajininkai, kurių lėšos yra investuojamos, tiek visi visuomenės nariai – kredito unijos veiklos stabilumas ir finansinis pajėgumas yra būtini siekiant užtikrinti bendrą visos finansų rinkos ir valstybės stabilumą bei patikimumą. Taigi, Sutarties sąlygos, prieštaraujančios geros moralės principams, pripažinimas negaliojančia šiuo atveju yra svarbus ir viešojo intereso gynimo aspektu, nes tokios sąlygos palikimas galioti tikėtina turėtų neigiamos įtakos visai valstybės finansų rinkai plačiąja prasme. Atsakovo reikalavimai dėl sėkmės mokesčio sumokėjimo yra nesąžiningi – tiek atsižvelgiant į tai, kad nurodomas sėkmės mokestis savo absoliučia išraiška yra akivaizdžiai per didelis ir nepagrįstas, tiek įvertinant tai, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, suklaidino ieškovą dėl Formulės skaičiavimo, neatskleidė sėkmės mokesčio mokėjimo sąlygų, atsakovas, nustatydamas sėkmės mokestį, veikė išimtinai tik savo, o ne kliento interesais. Toks sėkmės mokestis neatitinka ir teismų praktikos, pagal kurią jis turi būti proporcingas jo reikalaujančio subjekto atliktiems veiksmams ir privalo būti panaikinamas arba sumažinamas, kai neatitinka protingo ir proporcingo dydžio.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovas nebuvo suklaidintas dėl sėkmės mokesčio sąlygos, nesutinka, kad sąlyga prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Nesutikimą, kad atsakovas suklaidino ieškovą, atsakovas grindžia tuo, kad: (i) Dėl taikytinos sėkmės mokesčio formulės šalys susitarė papildomai, atskiru susitarimu prie Sutarties, todėl ieškovas negalėjo nežinoti, kaip bus apskaičiuojamas sėkmės mokestis. Susitarime šalys aiškiai susitarė ir apsibrėžė pagal kokią formulę bus skaičiuojamas sėkmės mokestis, apibrėžtas kiekvienas sėkmės mokesčio dėmuo, kaip jis suprantamas ir ką jis reiškia. Sutarties mokesčio formulė aiški kiekvienam asmeniui, sutarties sudarymo metu buvo atskleista visa informacija, susijusi su sėkmės mokesčiu; (ii) Taupkasė elektroniniu paštu sutiko su sėkmės mokesčio apskaičiavimo rezultatais ir yra apmokėjusi sėkmės mokestį už 2013 metus ir tai reiškia, kad tokiu būdu patvirtino nesuklydusi; (iii) Sutartis buvo nutraukta ne dėl to, kad Taupkasė nesutiko su sėkmės mokesčio apskaičiavimo rezultatais ir jo apmokėjimu, o dėl kitų priežasčių; (iv) Po Sutarties nutraukimo ieškovas ir atsakovas pasirašė analogišką naują sutartį dėl tų pačių paslaugų teikimo, be to buvo suderinę Sutarties pakeitimą, kuriame buvo nustatytos tokios pačios sėkmės mokesčio apskaičiavimo sąlygos, ir tai reiškia, kad ieškovui sėkmės mokestis buvo aiškus ir priimtinas; (v) Kauno apygardos teismas kitoje byloje yra priėmęs teismo sprendimą, kuriuo patvirtino, kad sėkmės mokesčio apskaičiavimas Taupkasei buvo aiškus ir suprantamas; (vi) Lietuvos banko išvados dėl atsakovo veiklos pažeidimų yra neaktualios ir nesvarstytinos šioje byloje, nes Lietuvos bankas nustatė atsakovo veiklos pažeidimus tik atvejais, kurie susiję su neprofesionaliais investuotojais, o Taupkasė yra profesionalus investuotojas; (vii) Ieškinyje nurodoma teismų praktika yra netaikytina nagrinėjamame ginče, o ieškinyje nurodomus atsakovo padarytus teisės aktų imperatyvių reikalavimų pažeidimus laiko nepagrįstais. Pažymi, kad ieškovė sudarydama sutartį turėjo pakankamai patirties, buvo aktyvus rinkoje veikiantis subjektas, kuris teikia finansines paslaugas savo nariams, kuris turėjo būti išanalizavęs sudaromos sutarties sąlygas, turėjo jas gerai suvokti, juo labiau, kad sutartis atitiko ieškovės tikslus ir interesus. Atsakovas teikė ieškovui didelės pridėtinės vertės paslaugas, todėl reikalaujamas sėkmės mokestis negali būti laikomas neproporcingu suteiktoms paslaugoms.

10Nesutikimą, kad Sutartimi nustatytas sėkmės mokestis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, atsakovas grindžia tuo, kad: (i) Ieškovas neįrodo, kad jau sudarant Sutartį ja buvo siekiama viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančių tikslų; (ii) Paslaugų, suteiktų pagal Sutartį, rezultatas yra naudingas ieškovui, todėl Sutarties sąlyga dėl sėkmės mokesčio negali būti laikoma itin nenaudinga ieškovui, o teismai yra išaiškinę, kad susitarimai dėl sėkmės mokesčio yra galimi, be to, šiuo atveju buvo pasiektas norimas rezultatas – ieškovo turtas padidėjo, todėl atsakovas turi teisę reikalauti Sutartimi nustatyto sėkmės mokesčio sumokėjimo. Atsakovo tvirtinimu, ieškovas reiškiamu ieškiniu piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir prašo skirti ieškovui baudą 5792 EUR sumai, iki 50 procentų šios baudos skiriant atsakovui. Atsakovas taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1540-259/2015, kuriame atsakovui iš ieškovo jau buvo priteistas sėkmės mokestis, todėl esant tapačiai ieškinio elementų sutapčiai, ieškovo ieškinys paliktinas nenagrinėtinu. Prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Lietuvos bankas pateikė teismui išvadą į bylą, kurioje dėl sėkmės mokesčio nurodė, kad Lietuvos bankas abejoja dėl nagrinėjamo sėkmės mokesčio kainodaros modelio taikymo už ieškovui teiktas investavimo rekomendacijas pagrįstumo, ypač tada, jeigu atsakovas ieškovui kiekvieną mėnesį mokėjo papildomą mokestį už suteiktas periodines konsultacijas. Bankas taip pat nurodė, kad Lietuvos banko valdyba 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 03-58 „Dėl UAB MC WEALTH MANAGEMENT patikrinimo ir poveikio priemonių taikymo“ atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytus pažeidimu priėmė sprendimą panaikinti atsakovui išduotos finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimą ir M. Č. išduotos generalinės finansų maklerio licencijos galiojimą.

12Ieškovo ieškinys atmestinas.

13Faktiniai teismo nustatyti bylos duomenys

14Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2013-02-19 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. MCWM-02-20130219-0041, kuria susitarė, kad Wealth Management teiks Taupkasei investavimo rekomendacijas, priims ir perduos Taupkasės pavedimus dėl finansinių priemonių, taip pat susitarė, kad Wealth Management, pagal atskirą Taupkasės pageidavimą, teiks ir papildomas paslaugas. Sutartimi šalys susitarė, kad už atsakovo teikiamas paslaugas bus apmokama paslaugų kainyne ir apmokėjimo tvarkoje nustatytomis sąlygomis, klientui Taupkasei pasirenkant mokėjimo variantą „C“ (Sutarties 9.1. p.). Paslaugų kainynas ir apmokėjimo tvarka pasirinktam mokėjimo variantui „C“ nustatė, kad bus mokamas (i) 0,5 proc. dydžio periodinio konsultavimo mokestis (bet ne mažiau nei 1200 Lt per mėnesį) ir (ii) 20 proc. dydžio sėkmės mokestis. Sudarydamos Sutartį, šalys 2013-02-19 Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties (1 priedas) susitarė, kad sėkmės mokestis bus skaičiuojamas pagal formulę S = max (0; 0,20 x (P-PKM-K-X)), kur: S – sėkmės mokestis; P – investuojamo turto vertės padidėjimas; PKM – ataskaitiniu laikotarpiu finansų patarėjui sumokėtas ir priklausantis sumokėti periodinio konsultavimo mokestis; K – investavimo priemonių sandorių komisiniai ir kiti mokesčiai finansų tarpininkams; X – neapmokestinamasis vertės padidėjimas, kuris lygus indėlininkams mokėtina 12 mėn. indėlio palūkanų norma. Papildomu susitarimu taip pat nustatyta, kad sėkmės mokestis bus mokamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje už praėjusius kalendorinius metus ir kad kitos Sutarties ir paslaugų apmokėjimo tvarkos nuostatos lieka nepakitusios (Papildomo susitarimo 1, 3 p.). Šalys susitaria, kad Klientas ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateiks Finansų patarėjui savo nustatytas palūkanų normas už priimamus indėlius bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuos Finansų patarėją apie bet kokius palūkanų normų pakeitimus po atitinkamo sprendimo priėmimo. Šalys 6 punktu patvirtino, kad jos pilnai ir visiškai pripažįsta šio papildomo susitarimo terminus ir sąlygas, juo supranta ir įsipareigoja laikytis. Sutartis pasirašyta sutarties šalių vadovų - atsakovo ir ieškovo direktorės.

15Per laikotarpį nuo 2013-02-19 iki 2014-04-14 ieškovas sumokėjo atsakovui 197 998,89 Lt periodinio konsultavimo mokesčio sumą. 2014-01-06 atsakovas išrašė ieškovui 2013-12-31 sąskaitą Nr. MCWM/20131231-0324, kuria nurodė mokėtiną 344 207,92 Lt (be PVM) sėkmės mokestį už 2013 metus. Iš teismui į bylą pateiktos susirašinėjimo medžiagos nustatyta, kad tarp šalių kilo ginčas dėl sėkmės mokesčio apskaičiavimo pagal Formulę, nes ieškovas nurodė, kad jis kitaip nei atsakovas supranta Formulėje naudojamą kintamąjį P ir jo apskaičiavimo būdą. Ieškovas apmokėjo 2013 m. patikslintą atsakovo sėkmės mokesčio sumą 328 208,11 Lt (be PVM), tačiau kaip nurodo ieškovas, jis nesutiko su mokesčio dydžiu/jo apskaičiavimo metodika. 2014-04-15 atsakovas išrašė ieškovui sąskaitą, pagal kurią pareikalavo apmokėti 294 474,54 Lt (be PVM) sėkmės mokestį už 2014 metus.

16Bylos duomenimis, šalys 2014 m. birželio 13 d. pasirašė Paslaugų teikimo sutartį Nr. MCWM-02-20140613-0050 bei papildomą susitarimą Nr. 1 prie minėtos sutarties. Nurodyti sandoriai šiuo metu yra ginčijami Vilniaus miesto apylinkės teisme, civilinė byla Nr. e2-1377-129/2016, kur yra pareikštas ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 2014-06-13 sutarties pripažinimo nesudaryta.

17Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Priteisė iš atsakovės kredito unijos Taukasė ieškovei UAB „MC Wealth Management“ 103 195,72 EUR skolą, 10 178,21 EUR delspinigių, iš viso 113 373,93 EUR, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2047,85 EUR bylinėjimosi išlaidų. Teismo galutiniame sprendime konstatuota, kad „teismas nustatė, kad šalių susitarimuose įtvirtinta sėkmės mokesčio formulė nebuvo vienašališkai nustatyta ieškovės, nes ieškovė ir atsakovė sudarydami sutartį tą pačią dieną pasirašė ir papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 1, kuriame aiškiai susitarė ir apsibrėžė pagal kokią formulę bus skaičiuojamas atsakovės ieškovei mokėtinas sėkmės mokestis, taip pat aiškiai apsibrėžė kiekvieną sėkmės mokesčio formulės dėmenį, nurodė, kaip jis suprantamas ir ką jis reiškia“. Teismo vertinimu, taip pat nėra faktinių ir teisinių pagrindų sutartinių netesybų mažinimui.

18Bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi sustabdytas minėtos civilinės bylos Nr. e2A-95-516/2016 pagal atsakovės Taupkasė, kredito unijos apeliacinį skundą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis sprendimas šioje Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje.

19Dėl pareikšto reikalavimo pripažinti negaliojančia Papildomo susitarimo Nr. 1 1 punkte nustatytą sutarties sąlygą atsakovui suklaidinus ieškovę

20Ieškovės tvirtinimu, suklaidinimas dėl Formulės sėkmės mokesčio buvo pagrįstas įsitikinimu, kad formulėje nurodyti kintamieji bus apskaičiuojami jos nurodytu būdu, tikėjosi, kad skaičiuojant Formulėje nurodytą kintamąjį P (investuojamo turto vertės padidėjimą) kaip vertės padidėjimas nebus skaičiuojamos už įsigytas obligacijas sumokėtos palūkanos, kurių sumokėjimas nuo atsakovo pastangų ir investicinių sprendimų visiškai nepriklausė. Ieškovė pagrįstai laikė, kad Formulėje naudojamas kintamasis X (neapmokėtinamasis vertės padidėjimas, kuris lygus indėlininkams mokėtina 12 mėn. indėlio palūkanų norma) bus apskaičiuojamas remiantis palūkanų norma, kurią realiai ieškovas sumokėjo savo indėlininkams. Pažymėjo, jog sudarant sutartį atsakovas neatskleidė aiškiai ir detaliai sėkmės mokesčio apskaičiavimo metodikos, kintamųjų apskaičiavimo būdo, jų turinio. Ieškovė sutartį sudarė pagal atsakovo pateiktas standartines sąlygas ir sprendimą sutikti su sutarties sąlygos dėl sėkmės mokesčio pagal Formulę nustatymu grindė įsitikinimu, kad Formulėje nurodyti kintamieji bus apskaičiuojami ekonomiškai pagrįstu ir objektyvius kriterijus atitinkančiu būdu. Visų šių aplinkybių visuma pagrindžia, kad ieškovė buvo suklaidinta atsakovės dėl Formulės turinio, suklydimas buvo esminis, nes ieškovė, žinodama metodus, kuriais sėkmės mokestį pagal Formulę skaičiuos atsakovas, su nurodytu sėkmės mokesčio apskaičiavimu nebūtų sutikęs, todėl vadovaujantis CK 1.90 str. sutarties sąlyga dėl sėkmės mokesčio pripažintina negaliojančia. Taip pat tvirtina, kad atsakovas pažeidė Finansinių priemonių rinkos įstatymo 22 str., neįvykdė Etikos kodekso reikalavimų, o nesąžiningą atsakovo elgesį taip pat patvirtina ir Lietuvos banko pateikta išvada į bylą bei nustatytos aplinkybės, kad atsakovas netinkamai valdė interesų konfliktus, kylančius tarp jos ir klientų.

21Teismas visų pirma pažymi, kad sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų (2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje T. T. v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-189/2008; kt.).

22CK 1.90 straipsnyje įtvirtinta galimybė sandorį pripažinti negaliojančiu iš esmės suklydus. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CK 1.90 straipsnio taikymą, nurodyta, kad dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. c.b. Nr. 3K-3-23-248/2015).

23Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. G. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-33/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes.

24Teismas, vertindamas ieškovo nurodytas suklydimo dėl atsakovo veiksmų aplinkybes visų pirma pažymi tai, kad abi sandorio šalys yra savo srities profesionalai, veikiantys finansų rinkoje, todėl šalių pasirašytos sutarties ginčijamos nuostatos nėra teisinio pagrindo ex officio vertinti remiantis silpnesnės sutarties šalies doktrina. Pažymėtina, jog Sutartį ieškovo vardu pasirašė ieškovo direktorė E. J.. Paslaugų teikimo sutarties 15 str. Kliento patvirtinimai 15.1.6 punkte yra nurodoma, kad Klientas iš anksto susipažino su Finansų patarėjo jam prieš Sutarties sudarymą pateikta informacija; 15.1.7 - Klientas susipažino su Sutartimi, jam jos sąlygos yra aiškios, jis jas pripažįsta sąžiningomis ir nepažeidžiančiomis jo teisių bei išreiškiančiomis tikrąją jo valią. Todėl ieškovo argumentai, kad sutarties sąlygas pasiūlė ir sutarties projektą parengė atsakovas nėra laikytini teisiškai pagrįstais, nes Klientas turėjo galimybę susipažinti su prieš sutarties sudarymą jam pateikta informacija, reikšminga sutarties pasirašymui.

25Nustatyta, kad Sudarydamos Sutartį, šalys 2013-02-19 Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties susitarė, kad sėkmės mokestis bus skaičiuojamas pagal formulę S = max (0; 0,20 x (P-PKM-K-X)), kur: S – sėkmės mokestis; P – investuojamo turto vertės padidėjimas; PKM – ataskaitiniu laikotarpiu finansų patarėjui sumokėtas ir priklausantis sumokėti periodinio konsultavimo mokestis; K – investavimo priemonių sandorių komisiniai ir kiti mokesčiai finansų tarpininkams; X – neapmokestinamasis vertės padidėjimas, kuris lygus indėlininkams mokėtina 12 mėn. indėlio palūkanų norma. Šalys 2 punktu susitarė, kad Klientas ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateiks Finansų patarėjui savo nustatytas palūkanų normas už priimamus indėlius bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuos finansų patarėją apie bet kokius palūkanų normų pakeitimus po atitinkamo sprendimo priėmimo. Šalys patvirtino, kad jos pilnai ir visiškai pripažįsta šio papildomo susitarimo terminus ir sąlygas, juos supranta bei įsipareigoja laikytis.

26Ieškovo tvirtinimu, jis buvo suklaidintas, nes formulėje naudojamos kintamųjų reikšmės nebuvo detalizuotos, jokie pavyzdiniai sėkmės mokesčio skaičiavimo modeliai klientui Taupkasei nebuvo pateikti. Teismo vertinimu, kaip matyti iš nurodytos Susitarime pateiktos sėkmės mokesčio formulės, kiekvienas sėkmės mokesčio formulės dėmuo susitarime yra apibrėžtas ir paaiškintas, todėl negalima daryti išvados, kad ieškovas, kuris yra profesionalas finansų srityje, buvo suklaidintas dėl mokesčio skaičiuotės. Pažymėtina, kad atskirų sąvokų turinio apibrėžtis ar jos interpretacija (pvz. nuo ko skaičiuoti investuojamo turto vertės padidėjimą, nuo kokio atskaitos taško yra skaičiuojamas kintamasis X) yra sutarties sąlygų aiškinimo dalykas, dėl kurių esant šalių nesutarimui tai gali būti sprendžiama nagrinėjant ginčą iš esmės dėl sėkmės mokesčio apskaičiavimo pagrįstumo. Kita vertus, teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovas sutartyje aiškiai patvirtino, kad sutarties sąlygos jam aiškios, nepažeidžia jo teisių bei išreiškia jo valią. Šiuo atveju vertintina tai, kad ieškovė yra rinkoje veikiantis subjektas, teikiantis finansines paslaugas savo nariams, o pati sutartis atitiko ieškovės tikslus ir finansinius interesus. Teismas laiko, jog ieškovas vėliau, po sutarties pasirašymo manydamas, kad jam nėra aiški sutarties Formulės turinys, galėjo kreiptis į atsakovą, kad tokie duomenys jam būtų paaiškinti. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė sutartį vykdė.

27Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str., Lietuvos finansų maklerių asociacijos patvirtinto Etikos kodekso nuostatas. Su šiais ieškovės argumentais teismas nesutinka, teismas nenustatė, kad sutarties sąlyga pažeidžia imperatyvias įstatymo normas (CK 1.80 str.).

28Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str. nustato, kad finansų maklerio įmonė, teikdama klientui investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas, turi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais. Visa informacija, kurią finansų maklerio įmonė teikia klientams ir (arba) potencialiems klientams, įskaitant reklaminio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą ir siūlomas paslaugas, turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Finansų maklerio įmonė turi aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Finansų maklerio įmonė, įgyvendindama šio straipsnio reikalavimus tame tarpe privalo pateikti informaciją apie pavedimo vykdymo išlaidas ir kitus mokėjimus (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str.). Kaip aukščiau nustatyta, teismas laiko, kad informacija apie pavedimo vykdymo išlaidas ieškovei buvo atskleista tinkamai, nurodant Formulės sudedamąsias dalis bei jų paaiškinimus.

29Dėl nurodytų aplinkybių, teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad yra teisinis pagrindas CK 1.90 str. ir CK 1.80 str. pagrindu pripažinti negaliojančia Sutarties papildomo Susitarimo Nr. 1 1 punkto nustatytą sąlygą.

30Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia CK 1.81 str. 1 d. pagrindu

31Teismo vertinimu, ginčijama sutarties sąlyga negali būti pripažinta negaliojančia ir CK 1.81 str. 1 d. pagrindais. CK 6.156 str. 1 d. įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia sutarties šalims teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Šalių teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi joms įstatymo galią (CK 6.189 str.), tačiau šalių teisė nustatyti sutarties turinį nėra absoliuti, ją šalys turi įgyvendinti nepažeisdamos imperatyviųjų teisės normų (CK 6.157 str. 1 d.), viešosios tvarkos ir geros moralės reikalavimų. Be to, įstatymas įpareigoja kiekvieną sutartinių santykių turinčią šalį elgtis sąžiningai (CK 6.158 str.). Taigi šalys, sudarydamos sutartį, gali laisvai tartis dėl jos sąlygų, šių vykdymo ir pan., tačiau, teismui nustačius, kad šalių susitarimas neatitinka pirmiau nurodytų reikalavimų, jis gali būti pripažįstamas negaliojančiu (CK 1.81 str. ir kt.).

32CK 1.81 str. nustatyta, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Įstatyme neatskleistas formuluotės viešoji tvarka ar gera moralė turinys. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog šios formuluotės turinys yra įvairialypis. Jis sietinas ne tik su atliekamais veiksmais, bet ir su tikslais bei veiksmų pasekmėmis. Sprendžiant, ar sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei, būtina įvertinti, kokie padariniai gali atsirasti ar atsiranda ne tik visuomenei, valstybei, bet ir atskiriems asmenims. Nagrinėjant civilines bylas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal CK 1.81 str., sutarties šalių ketinimai iš tiesų turi labai svarbią reikšmę. Pagal CK 1.81 str. prasmę, turi būti įrodyta, kad pagrindinis ir vienintelis sutarties šalių ketinimas buvo nukreiptas į tikslo, priešingo viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekimą. Tokius šalių ketinimus, jeigu jie nėra akivaizdūs, privalo įrodyti sutartį ginčijantis asmuo (CPK 58 str. 1 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2006, 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003).

33Ieškovo teigimu, šiuo atveju atsakovas, nustatydamas sėkmės mokestį ir reikalaudamas nepagrįstai didelio sėkmės mokesčio sumokėjimo, veikia pažeisdamas geros moralės principus – nuslėpė nuo ieškovo, kokiu būdu numato apskaičiuoti sėkmės mokestį pagal Formulę, įtraukė į skaičiavimus kintamuosius, kurie, vadovaujantis rinkoje nusistovėjusia praktika ir ekonomine logika, neturėjo būti priskiriami atsakovo pasiektai sėkmei apskaičiuoti, be to, reikalauja papildomo užmokesčio už paslaugas už kurias jau yra pilnai atlyginta mokant periodinį konsultavimo mokestį ir tokiu būdu elgiasi nesąžiningai bei siekia praturtėti ieškovo sąskaita. Toks veikimas prieš savo kliento interesus yra ne tik nesuderinamas su finansų makleriui taikomais įstatymų reikalavimais, bet ir pažeidžia geros moralės principus. Pažymi, kad suteiktos ieškovui paslaugos nereikalavo nei specialių žinių nei ypatingos kvalifikacijos, sėkmės mokestis savo absoliučia išraiška yra akivaizdžiai per didelis ir nepagrįstas.

34Teismas sprendžia, kad privataus juridinio asmens finansinių interesų tenkinimas ar netenkinimas pats savaime nėra viešo intereso pažeidimu ar geros moralės nepaisymu. Sandorio laisva valia ir nepažeidžiant viešosios teisės reikalavimų sudarymas tarp privačių pelno siekiančių juridinių asmenų, kurio vieno nuomone, kaip vėliau paaiškėjo, sandoris neatitinka pastarojo finansinių interesų (ne valios), tereiškia tokių asmenų ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Nenustatyta, jog ginčijamos sąlygos sudarymu būtų buvusi padaryta kokia nors žala šalims, valstybei ar atskiriems visuomenės nariams. Pagal pateiktus į bylą duomenis vien iš investicijų realizuotas pelnas ieškovei sudarė 865 195 EUR (duomenys už 2013 m.). Įrodymų, kad atsakovo veiksmai, sudarant sandorį siekė pažeisti ar pažeidė viešąją tvarką ar gerą moralę, nepateikta (CPK 178 str.). Teismas pažymi, kad Lietuvos banko atsakovo atžvilgiu atliktas veiklos tyrimas bei to pasekoje priimtas sprendimas yra susijęs su atsakovo paslaugų teikimu neprofesionalių investuotojų atžvilgiu, ieškovas šiuo atveju yra profesionalas ir lygiavertis sutarties subjektas. Lietuvos bankas pateiktoje išvadoje pripažįsta, jog tokia sėkmės mokesčio formulė praktikoje taikoma už investicijų ar investicinių fondų valdymą, abejoja dėl nagrinėjamo sėkmės mokesčio kainodaros modelio taikymo už ieškovui teiktas investavimo paslaugas, tačiau teismo vertinimu ieškovo nurodytos ir teismo nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti sutarties sąlygą negaliojančia CK 1.81 str. 1 d. pagrindu. Ieškovas nurodo, kad sėkmės mokestis neatitinka protingumo standartų, neadekvatus, o tai lemia atsakovo nepagrįstą praturtėjimą. Teismo vertinimu nurodytos aplinkybės gali būti reikšmingos sprendžiant sėkmės mokesčio dydžio sumažinimo klausimą, kuris kaip savarankiškas reikalavimas šioje byloje nebuvo keliamas, todėl teismas dėl jo nepasisako bylą nagrinėdamas tik pareikštų reikalavimų ribose.

35Dėl kitų byloje pareikštų procesinių klausimų

36Atsakovas prašo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 4 p. pagrindu, konstatuodamas ieškinio tapatumą su Kauno apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. e2-1540-259/2015. Teismo vertinimu, teisinio pagrindo tokiam prašymui tenkinti nėra, nes šiose civilinėse bylose yra skirtingas ieškinio pagrindas ir dalykas, todėl toks prašymas negali būti tenkinamas.

37Atsakovas taip pat prašo ieškovui skirti baudą 5792 EUR, 50 proc. šios baudos sumokant atsakovui, motyvuodamas tuo, kad ieškovė nesąžiningai pareiškė ieškinio reikalavimą, dėl šių reikalavimų jau yra pasisakęs Kauno apygardos teismas.

38Šiuo atveju teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesine teise reikšti ieškinį požymių, todėl atsakovo prašymui pagrindų tenkinti nėra, prašymas atmestinas (CPK 95 str. 1 d.).

39Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270, teismas

Nutarė

40Ieškovo ieškinį atmesti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. sekretoriaujant V. Kamašinienei... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. K. Pabijanskui... 4. atsakovo atstovui adv. V. Geležiniui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas prašė teismą pripažinti negaliojančia šalių 2013-02-19... 7. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad šalys 2013-02-19 sudarė... 8. Ieškovo tvirtinimu, jeigu teismas spręstų, kad Wealth Management tinkamai... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 10. Nesutikimą, kad Sutartimi nustatytas sėkmės mokestis prieštarauja viešajai... 11. Lietuvos bankas pateikė teismui išvadą į bylą, kurioje dėl sėkmės... 12. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 13. Faktiniai teismo nustatyti bylos duomenys... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2013-02-19 sudarė Paslaugų teikimo... 15. Per laikotarpį nuo 2013-02-19 iki 2014-04-14 ieškovas sumokėjo atsakovui 197... 16. Bylos duomenimis, šalys 2014 m. birželio 13 d. pasirašė Paslaugų teikimo... 17. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 30 d. galutiniu... 18. Bylos duomenimis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi... 19. Dėl pareikšto reikalavimo pripažinti negaliojančia Papildomo susitarimo Nr.... 20. Ieškovės tvirtinimu, suklaidinimas dėl Formulės sėkmės mokesčio buvo... 21. Teismas visų pirma pažymi, kad sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia... 22. CK 1.90 straipsnyje įtvirtinta galimybė sandorį pripažinti negaliojančiu... 23. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui... 24. Teismas, vertindamas ieškovo nurodytas suklydimo dėl atsakovo veiksmų... 25. Nustatyta, kad Sudarydamos Sutartį, šalys 2013-02-19 Papildomu susitarimu Nr.... 26. Ieškovo tvirtinimu, jis buvo suklaidintas, nes formulėje naudojamos... 27. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Finansinių... 28. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 str. nustato, kad finansų maklerio... 29. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad yra... 30. Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia CK 1.81 str. 1 d. pagrindu... 31. Teismo vertinimu, ginčijama sutarties sąlyga negali būti pripažinta... 32. CK 1.81 str. nustatyta, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei... 33. Ieškovo teigimu, šiuo atveju atsakovas, nustatydamas sėkmės mokestį ir... 34. Teismas sprendžia, kad privataus juridinio asmens finansinių interesų... 35. Dėl kitų byloje pareikštų procesinių klausimų ... 36. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 4 p.... 37. Atsakovas taip pat prašo ieškovui skirti baudą 5792 EUR, 50 proc. šios... 38. Šiuo atveju teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesine teise... 39. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268- 270,... 40. Ieškovo ieškinį atmesti.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...