Byla 2YT-1105-939/2016
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Linai Kamandulienei, dalyvaujant pareiškėjoms G. E. N. ir T. P., jų atstovei advokatei A. B., suinteresuotiems asmenims A. R. ir G. R., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. E. N. ir T. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. R., G. R. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjos G. E. N. ir T. P. pareiškimu (b.l.1-34) prašo nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. E. N. ir T. P. tėvas K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), bei atnaujinti terminą pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad G. E. N. ir T. P. tėvas K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), nustatymo.

5Pareiškėjos pareiškime nurodė, jog prasidėjus nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procesui, jų tėvas K. G. 1992 m. kovo 31 d. pateikė prašymą atkurti natūra nuosavybės teises į jo iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą ( - ). Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1995 m. spalio 12 d. išdavė archyvo pažymėjimą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad Žemės reformos departamento archyviniame fonde, leidimų žemei įgyti byloje, Prienų miesto savivaldybės 1939 m. rugpjūčio 23 d. žiniose apie norintį gauti leidimą žemei įgyti įrašytas G. K., J. S., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ) gatvėje. Skiltyje „Kur ir kiek žemės ar kurį kitą nekilnojamąjį turtą turi" įrašyta: „savo vardu žemės neturi". Šeimos sudėtis: žmona E.; dukterys: N., G.. Toje pačioje byloje, Žemės ūkio ministerijos 1939 m. kovo 23 d. leidime įrašyta, kad K. G., J. S., leidžiama iš P. B. įgyti apie 58 arus žemės Marijampolės apskrityje, Prienų valsčiuje, Prienų miestelio laukuose. Jų tėvas K. G. mirė ( - ). Tuometinio Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. ( - ) K. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,4415 ha žemės sklypą ( - ), Kauno apskrityje. Likusi neatkurta dalis - 0,1385 ha. Minėtą žemės sklypą pagal ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, reg. Nr. ( - ), paveldėjo įstatyminės K. G. įpėdinės - pareiškėjų motina E. G., pareiškėjų sesuo O. A. R., bei pareiškėjos G. E. N. ir T. P.. ( - ), pareiškėjų motina E. G. ir pareiškėjos G. E. N. ir T. P. savo dalis 0,4415 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), pardavė seseriai O. A. R.. Sesuo O. A. R. ( - ) dovanojimo sutartimi Nr. ( - ) minėtą žemės sklypą padovanojo po 1/2 dalį savo sūnums G. R. ir A. R.. Atsižvelgiant į tai, kad į 0,1385 ha žemės nuosavybės teisės nebuvo atkurtos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2014 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl atlyginimo lygiaverčiu miško plotu" nurodė, kad pareiškėjos turi teisę pasinaudoti galimybe pakeisti valią ir už iki 1940 metų nacionalizacijos buvusio savininko K. G. valstybės išperkamą žemę, valdytą Prienų mieste, prašyti atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. Šia galimybe nesinaudojo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2016 m. kovo 3 d. raštu Nr.10SD-647-(14.10.104.) „Dėl kvietimo atvykti į komisijos posėdį" pakvietė 2016 m. kovo 30 d. atvykti į Piliečiams perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų individualiai statybai ir kitai paskirčiai skirstymo komisijos posėdį išreikšti valią dėl konkretaus perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai pasirinkimo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2016 m. balandžio 11 d. raštu Nr.10SD-1201-(14.10.104.) „Dėl sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo" informavo pareiškėjas, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius parengė sprendimo atkurti nuosavybės teises perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,1258 ha naują žemės sklypą individualiai statybai, esantį ( - ), projektą ir kviečia atvykti susipažinti su sprendimo projektu. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2016 m. balandžio 20 d. raštu Nr.( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo" nurodė, kad pareiškėjos, K. G. įpėdinės, turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kiek ir kurioje vietoje K. G. nuosavybės teise valdė žemės Prienuose, kadangi Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1995 m. spalio 12 d. išduotas archyvo pažymėjimas Nr. ( - ) nėra dokumentas, patvirtinantis K. G. nuosavybės teises į žemės sklypą valdytą iki nacionalizacijos Prienuose. Taip pat rašte nurodyta, kad nesikreipus į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius inicijuos Kauno apskrities viršininko 1998 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. ( - ), kuriuo K. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,4415 ha žemės, panaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2016 m. gegužės 18 d. raštu Nr.R4-672 „Dėl nuosavybės" nurodė, kad dokumentų, patvirtinančių, kad K. G. J. s., 1939-1940 m. nusipirko žemės sklypą iš P. B. Prienų miestelio (miesto) laukuose, pirkimo-pardavimo akto archyve saugomuose fonduose nerasta. Kadangi nėra dokumentų apie jų tėvo K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), ir kitokia tvarka negalima gauti tų dokumentų, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Juridinę reikšmę turintis faktas, kad jų tėvas K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), prašomas nustatyti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu ir sukels pareiškėjoms teisines pasekmes, nes tik tokiu būdu nebus naikinamas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,4415 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), Kauno apskrityje, ir galės būti priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises į likusią 0,1385 ha žemės dalį. Tai, kad K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), patvirtina šios aplinkybės: K. G. 1939 m. rugpjūčio 23 d. prašymas Žemės ūkio ministrui leisti pirkti 58 arų žemės sklypą Prienų valsčiaus ribose iš P. B.; Žemės ūkio ministerijos 1939 m. rugpjūčio 29 d. leidimas Nr. ( - ) įgyti K. G. iš P. B. apie 58 arus žemės Marijampolės apskrityje, Prienų valsčiuje, Prienų miestelio laukuose; pagal liudytojų I. R. ir S. B. (P. B. vaikai) parodymus parengtas iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdyto žemės sklypo ( - ), brėžinys (schema) ir nustatytas jo plotas - 0,58 ha. Turimi ir teismui teikiami įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad jų tėvas K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha žemės ( - ). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 13 p. nustato, kad žemėtvarkos skyriai, pripažinę, kad pateiktų dokumentų nepakanka, siūlo piliečiui kreiptis į teismą dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis fakto nustatymo. Toks nurodymas pareiškėjoms pateiktas tik 2016 m. balandžio 20 d. Tuometinė Prienų rajono ekspertų komisija 1996 m. gegužės 9 d., dar esant gyvam pačiam K. G., nutarė, kad esamų dokumentų pakanka ir nustatė, kad K. G. iki nacionalizacijos valdė 0,58 ha žemės ( - ). Mano, kad aukščiau išvardintos aplinkybės, kad ankstesnė ekspertų komisija Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1995 m. spalio 12 d. išduotą archyvo pažymėjimą Nr. ( - ) laikė tinkamu dokumentu K. G. nuosavybės teisėms patvirtinti ir kad apie būtinybę kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo jos informuotos tik 2016 m. balandžio 20 d., laikytinos svarbiomis priežastimis, dėl kurių gali būti atnaujintas terminas pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, šiuo atveju teismo sprendimą, jeigu teismas nustatytų juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. G. iki nacionalizacijos valdė 0,58 ha žemės ( - ).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l.41-44), kuriame nurodė, jog Nacionalinė žemės tarnyba savo poziciją dėl pareiškėjų G. E. N. ir T. P. prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto pagrįstumo pateiks išklausiusi liudytojų parodymus, o prašymo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad G. E. N. ir T. P. tėvas K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), nustatymo, pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad 1992 m. kovo 31 d. K. G. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą, esantį ( - ). Pateiktame Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1995 m. spalio 12 d. pažymėjime Nr. ( - ) nurodyta, kad Žemės reformos departamento archyviniame fonde, leidimų žemei įgyti byloje, Prienų miesto savivaldybės 1939 m. rugpjūčio 23 d. žiniose apie norintį gauti leidimą žemei įgyti įrašytas G. K., J., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ). Skiltyje „Kur ir kiek žemės ar kurį kitą nekilnojamąjį turtą turi" įrašyta: „savo vardu žemės neturi". Toje pačioje byloje, Žemės ūkio ministerijos 1939 m. rugpjūčio 23 d. leidime įrašyta, kad K. G., J. (gimimo metai nenurodyta) leidžiama iš P. B. įgyti apie 58 arus žemės Marijampolės apskrityje Prienų valsčiuje Prienų miestelio laukuose. Prienų rajono Prienų miesto apylinkės darbinės grupės ir rajono ekspertų komisija dokumentams, įrodantiems žemės nuosavybės teisę nagrinėti 1996 m. gegužės 9 d. nutarė, kad Žemės ūkio ministerijos 1939 m. rugpjūčio 23 d. leidimo pakanka nuosavybės teisėms atkurti į buvusio savininko K. G. 0,58 ha žemės, valdytos Prienuose. Pateiktas mirties liudijimas patvirtina, kas K. G. mirė ( - ) Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. ( - ) K. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,4415 ha iki nacionalizacijos Prienuose valdytos žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn naudojamą 0,4415 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Nuosavybės teisės į 0,1385 ha žemės dalį neatkurtos.Pareiškėjos G. E. N. ir T. P. pareiškime nurodė, kad prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą jos įrodinės liudytojų parodymais ir pateiktais rašytiniais įrodymais, t.y. K. G. 1939 m. rugpjūčio 23 d. prašymu Žemės ūkio ministrui leisti pirkti 58 arų žemės sklypą bei Žemės ūkio ministerijos 1939 m. rugpjūčio 29 d. leidimu Nr.( - ) įgyti K. G. iš P. B. apie 58 arus žemės Prienų miestelio laukuose. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinė žemės tarnyba savo poziciją dėl pareiškėjų G. E. N. ir T. P. prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto pagrįstumo pateiks išklausiusi liudytojų parodymus. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus 2016 m balandžio 20 d. raštu Nr.( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo" pareiškėjoms G. E. N. ir T. P. pasiūlyta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus atnaujinimo, Nacionalinė žemės tarnyba šio prašymo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra, visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes.

7Suinteresuotas asmuo A. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 48), kuriame nurodė, jog su pareiškėjų pareiškimu sutinka.

8Suinteresuotas asmuo G. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 48), kuriame nurodė, jog su pareiškėjų pareiškimu sutinka.

9Pareiškėja G. E. N. 2016-10-24 teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog susituokę jos tėvai E. ir K. G. neturėjo žemės, neturėjo kur gyventi, persikėlė gyventi į Prienus, kurį laiką gyveno pas B. ir iš P. B. už gautas dalias, gavę 1939 m. leidimą pirkti, nusipirko apie 60 arų žemės sklypą Prienuose, tuometiniame ( - ), dabartinėje ( - ) gatvėje. P. B. turėjo daugiau žemės, tėvukai iš jo pirko tik dalį jo turėtos žemės. 1939 m. rugsėjo mėnesį, prasidėjus karui, minėto žemės sklypo dokumentai neišliko – sudegė. Ji tai žino iš pasakojimų. Yra nuotrauka, kurioje visi nusifotografavę minėtame žemės sklype. Vėliau žemė buvo nacionalizuota. Tėvukai iki nacionalizacijos nespėjo minėtame sklype pasistatyti namo, namą sklype jie pasistatė 1953 metais, ji pati dalyvavo statant namą. 1998 metais, tėvui, dar esant gyvam, buvo grąžinta 44 arai žemės. Grąžintą žemę pardavė seseriai O. A. R., kuri padovanojo žemę savo sūnums G. ir A.. 2008 metais juos pasikvietė į Prienų žemėtvarką ir informavo, kad jiems dar negrąžinta apie 15 arų žemės. Pagal dokumentus, dar yra negrąžinta apie 12 arų žemės. 2014 m. lapkričio 20 d. gavo raštą, kad gali atkurti nuosavybę į žemę mišku ar pinigais. 2016 m. kovo 3 d. žemėtvarkos skyriuje juos informavo, kad gali jiems suteikti sklypą. Žemėtvarkos skyrius parengė sprendimą atkurti nuosavybės teises, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,1258 ha naują žemės sklypą individualiai statybai, esantį ( - ). 2016 m. balandžio 20 d. jos gavo raštą, kad nepakanka dokumentų, atkuriant nuosavybės teises buvo padaryta klaida, liepė kreiptis į archyvus, ieškoti pirkimo pardavimo akto. Archyvuose dokumento nerado, tuomet nurodė kreiptis į teismą. Žemės sklypo ( - ), iš jų neatėmė, jame yra pastatytas namas, vaikai naudojasi vasarnamiu. Tačiau nurodė, kad atims visą žemę, nes ir grąžintai žemei nėra nuosavybę įrodančių dokumentų. Tėvų šeimoje buvo keturios dukros, dabar likę gyvos tik pareiškėjos. Suinteresuoti asmenys yra mirusios sesers O. A. R. vaikai.

10Pareiškėja T. P. 2016-10-24 teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog tėvas K. G. pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. išduotą leidimą nupirko iš P. B. 58 arus žemės, kuri 1940 m. liepos 22 d. buvo nacionalizuota. Minėtame sklype jie vis tiek gyveno, 1954 m. pasistatė namą. 1992 m. tėvas kreipėsi dėl nuosavybės teisių į minėtus 58 arus atkūrimo. 1996 m. gegužės 9 d. ekspertų komisija nutarė, kad jos tėvas iki nacionalizacijos valdė 58 arus. 1998 m. gruodžio mėn. jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į 44,15 arus žemės. 2008 m. gavo raštą, kad joms priklauso dar 13,85 arai žemės. Po to Nacionalinė žemės tarnyba jų nekvietė. 2016 m. balandžio mėnesį jos gavo pranešimus iš Nacionalinės žemės tarnybos, kad nutarta vietoje likusios žemės, į kurią neatkurtos nuosavybės teisės, duoti kitą žemės sklypą, kurį jos išsirinktų. Išsirinko apie 12,65 arų ploto žemės sklypą ( - ). Vėliau gavo pranešimus, kad nerandamas pirkimo pardavimo aktas ir pasiūlyta kreiptis dėl juridinio fakto nustatymo. Taip pat ji dalyvavo komisijos posėdyje, buvo informuota, kad jei iki 2016 m. liepos 20 d. nesikreips dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, visa žemė bus atimta iš suinteresuotų asmenų bei nebus atkurtos nuosavybės teisės į likusią žemės dalį. Archyvuose ieškojo žemės pirkimo pardavimo akto, tačiau gavo atsakymą, kad archyvuose pirkimo pardavimo akto nėra. Iš tėvų ir paties P. B. pasakojimų ji žino, kad tėvas pirko iš P. B. minėtą žemę. Iki buvo pastatytas tėvų namas, jie visi gyveno pas B. 3 metus. Pasistatė namą ir persikėlė gyventi į pastatytą namą. Nuo to laiko visada gyveno pastatytame name minimame žemės sklype ( - ).

11Pareiškėjų atstovė advokatė A. B. 2016-10-24 teismo posėdžio metu pareiškėjų prašymą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog pretendentas atkurti nuosavybės teises pareiškėjų tėvas K. G. 1992 m. kovo 31 d. nuosavybės teises atkuriančiai institucijai pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises. Jis tvarkė visus su nuosavybės teisių atkūrimu susijusius dokumentus. Jis nuosavybės teises atkuriančiai institucijai taip pat pateikė 1995 m. spalio 12 d. archyvo pažymėjimą. Šiame archyvo pažymėjime nurodyti duomenys yra analogiški duomenims, kuriuos pareiškėjos gavo iš archyvo 2016 metais birželio – liepos mėnesiais, po to, kai joms buvo nurodyta kreiptis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. 1998 m. gruodžio 14 d., jau po pretendento K. G. mirties, jo vardu įstatyminiams įpėdiniams žmonai E. G. ir dukroms O. R., G. E. N. ir T. P. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,4415 ha ploto žemės sklypą. Mano, kad buvo suformuotas būtent tokio dydžio žemės sklypas dėl to, kad likusioje žemė sklypo dalyje buvo sesers namas, todėl ta dalis žemės sklypo buvo valstybės išperkama. Tuo metu nebuvo pareikšta jokių pretenzijų dėl žemės sklypo, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, nei K. G., nei įpėdinėms. Valstybė galėjo į likusią dalį 0,1385 ha žemės atkurti nuosavybės teises keliais būdais, iš kurių vienas – suteikti naują žemės sklypą individualiai statybai. Buvo pasiūlytas žemės sklypas. Tvarkant sklypo ( - ) dokumentus, dabartiniai specialistai kitaip vertino archyvinius dokumentus, negu kai jie buvo pateikti ir kai buvo atkurtos nuosavybės teisės. 2016 m. balandžio 20 d. pareiškėjos gavo raštą, kad jos turi arba pateikti dokumentus, kad K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 58 arus žemės Prienuose, arba, nesant tokių dokumentų, kreiptis į teismą dėl atitinkamo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Taip pat minėtame rašte buvo nurodyta, jog, nepateikus nuosavybės teises įrodančių dokumento, ne tik kad nebus atkurtos nuosavybės teisės į likusią dalį žemės sklypo dalį, bet bus panaikintas ir nuosavybės teisių atkūrimas į tą dalį žemės, į kurią jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo pačiu turės būti naikinami visi su minėtu žemės sklypu susiję sandoriai, t.y. žemės sklypo ( - ), pardavimo bei dovanojimo sandoriai. Dėl šios priežasties pareiškėjos prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ). Be to, turi būti nustatinėjamas juridinis faktas dėl viso 0,58 ha žemės sklypo dar ir dėl to, jog nuosavybės teisės atkurtos ne į visą žemės plotą, t.y. nuosavybės teisės neatkurtos į 0,13 ha, o siūloma atkurti į 0,12 ha. Valstybė turi atsiskaityti pilnai už visus 0,58 ha nacionalizuotos žemės. Mano, kad terminas praleistas ne dėl pareiškėjų kaltės. Be to, pareiškėjos, sužinoję apie trūkstamus dokumentus, buvo aktyvios, iš karto ėmėsi veiksmų, kreipėsi į archyvą, parengė schemą dalyvaujant liudytojams bei pareiškimą teismui. Rašytiniai įrodymai byloje netiesiogiai patvirtina, kad K. G. kreipėsi dėl leidimo iš P. B. nusipirkti 0,58 ha žemės sklypą, tokį leidimą gavo, iš Nacionalinės žemės tarnybos pateiktų dokumentų matyti, jog P. B. toje vietoje turėjo žemės sklypą, kurio vieta, konfigūracija ir gretimybės atitinka toms, kurios užfiksuotos pareiškėjų pateiktoje K. G. iki nacionalizacijos valdyto sklypo schemoje. Prašomą juridinį faktą įrodo ir pareiškėjų paaiškinimai bei liudytojų parodymai. Reikšmingas ir tas faktas, kad jau po nacionalizacijos žmonės toje pačioje vietoje pasistatė namą. Tokiose bylose remiamasi tikėtinumo principu. Byloje esantys rašytiniai dokumentai, patvirtinantys, kad buvo rengiamasi sandorio sudarymui, atlikta procedūra pagal to meto tvarką, K. G. pateikė prašymą Žemės ūkio ministrui leisti iš P. B. pirkti 0,58 ha sklypą Prienuose, pasistatyti jame gyvenamuosius trobesius. Su prašymu pateikė pažymą iš Prienų savivaldybės. Leidimą Žemės ūkio ministerija davė. Liudytojai I. R. ir P. B. nepaneigė, kad sandoris galėjo būti sudarytas. Byloje nėra duomenų, kad buvo kilę ginčų dėl minimo žemės sklypo. P. B. įpėdiniai pretenzijų dėl žemės nereiškia, todėl darytina išvada, kad žemė perėjo K. G. ir jis iki nacionalizacijos valdė 58 arų žemės sklypą Prienuose. Todėl tikėtina, kad sandoris įvyko.

12Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovė A. M. 2016-10-24 teismo posėdžio metu prašė pareiškėjų pareiškimą dalyje dėl juridinio fakto nustatymo atmesti, o termino atnaujinimo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūra nebaigta, t.y. nuosavybės teisės atkurtos natūra į dalį žemės, kuri naudojama kaip namų valda, šiuo metu neatkurtos nuosavybės teisės į 0,1385 ha žemės dalį. Aplinkybės, jog nepakanka dokumentų atkurti nuosavybės teises paaiškėjo tada, kai buvo bandoma užbaigti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą. Paaiškėjo, kad Kauno apskrities viršininko administracija nepagrįstai, neturėdama nuosavybės teises įrodančių dokumentų, atkūrė nuosavybės teises į dalį žemės sklypo, nes rėmėsi namų valdos inventorizacijos planu, kuris buvo atliktas po nacionalizacijos, ir 1995 m. spalio 12 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma, kurioje parašyta, kad jokių žinių apie K. G. iki nacionalizacijos valdytus 0,58 ha žemės archyve nėra. Taip pat nepagrįstai K. G. buvo įtraukas į sąrašą asmenų, kurie pageidauja gauti žemės sklypus individualiai statybai Prienų mieste. Šios aplinkybės žemės tarnybai tapo žinomos tik tuomet, kai buvo vykdoma žemės sklypų individualiai statybai pasirinkimo procedūra ir priimamas sprendimas. Sutinka su pareiškėjų atstovės pozicija, kad terminas pateikti nuosavybės teises įrodančius dokumentus buvo praleistas ne dėl pareiškėjų kaltės, pareiškėjos tik 2016 m. balandžio 20 d. raštu buvo informuotos, jog nepakanka dokumentų atkurti nuosavybės teises ir jos turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pareiškėjų negalima apkaltinti neveikimu. Todėl termino atnaujinimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra. Prašymą dalyje dėl juridinio fakto nustatymo paršo atmesti, nes institucijos nuomone, pareiškėjos neįrodė, kad K. G. iki nacionalizacijos įsigijo iš P. B. 58 arus žemės. Papildomai paaiškino, kad Marijampolės apskrities Prienų miesto žemės vienkiemiais išskirstymo plane, parengtame 1929 m., patvirtintame 1932 metais, Vyriausiosios žemės tvarkymo komisijos, eksplikacijoje užfiksuotas 19 sklypas yra tas sklypas, dėl kurio prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Iš eksplikacijos matosi, kad 19 numeriu pažymėtas sklypas 1932 metais priklausė P. B.. Šis žemės sklypas ribojosi su J. L. žemės sklypu. Iš eksplikacijos matosi, kad P. B. 1932 metais turėjo 3 žemės sklypus. 1938 m. rugsėjo 30 d. sąraše nurodoma, kad P. B. turėjo 4,52 ha žemės, iš kurių 58 arai buvo pievos 19 numeriu pažymėtame sklype. Jei teismas nenustatytų juridinę reikšmę turinčio fakto, Nacionalinė žemės tarnyba būtų priversta inicijuoti Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimo, kuriuo K. G. jau atkurtos nuosavybės teisės, panaikinimą, o jei būtų priimtas pareiškėjoms palankus sprendimas, jos galėtų atkurti nuosavybės teises į likusią žemės dalį.

13Suinteresuotas asmuo A. R. 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutinka su pareiškimu. Jis suinteresuotas bylos baigtimi dėl 0,4415 ha žemės sklypo, kurį gavo iš savo mirusios motinos, nes paaiškėjo, kad minėto sklypo gali netekti. Buvo įsitikinę, kad žemė pareiškėjoms yra gražinta, t.y., kad į ją atkurtos nuosavybės teisės, todėl ji teisėtai parduota jų motinai O. A. R.. Taip pat sutinka su pareiškėjų pareiškimu dalyje dėl likusios žemės, į kurią nuosavybės teisės dar neatkurtos. Iš senelio K. G. pasakojimų žino, kad minimas žemės sklypas priklausė jam. Nebuvo kitų asmenų, pretenduojančių į minimą žemės sklypą, niekas nereiškė pretenzijų, kad žemė užimta neteisėtai. Jis pats gyveno su tėvais senelių namuose iki jam suėjo treji metai, jis tai atsimena.

14Suinteresuotas asmuo G. R. 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutinka su pareiškimu. Jis suinteresuotas bylos baigtimi, nes jis su broliu A. R. lygiomis dalimis iš mamos gavo 44 arus žemės, kuriuos šiuo metu valdo nuosavybės teise. Taip pat sutinka su pareiškėjų pareiškimu dalyje dėl 13 arų žemės, į kuriuos nuosavybės teisės dar neatkurtos, kurie priklausė jų seneliams ir turėtų būti grąžinta paveldėtojams.

15Liudytoja I. R. (gimusi ( - ) metais) 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, jog jos tėvas P. B. gyveno ( - ), turėjo 3 ha žemės, taip pat turėjo nedidelį žemės plotą, kiek neatsimena, ( - ), kur buvo jų daržai. Jos tėvas P. B. pažinojo K. G.. K. G. iš kaimo atsikėlė gyventi pas juos, nusprendė statytis namelį. Nežino kaip vyko žemės pardavimas, nes tuo metu ji dar buvo 10 metų vaikas. Ji nežino, ar tėvas pardavė K. G. tą žemę, kur buvo jų daržai. Nepamena, nuo kada jie nebesinaudojo daržo žeme. Ji kaip P. B. įpėdinė dėl minimo žemės sklypo neturi jokių pretenzijų. Ji pati kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo į P. B. žemę.

16Liudytojas S. B. (gimęs ( - ) metais) 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, kad jo tėvas P. B. Prienuose dvejose vietose turėjo žemės. Vienas sklypas buvo dabartiniuse soduose. Kitas žemės sklypas buvo dabartinėje ( - ) gatvėje, už turgaus, dabar ten yra sodyba su namu, kurį pasistatė K. G., o prieš tai buvo tėvo daržai, kur augino daržoves. Minimas sklypas ribojosi su L. žeme. Nežino, ar buvo sudarytas sandoris dėl žemės perleidimo K. G.. Kiek pamena, G. gyveno pas jo tėvus gal apie pusę metų. Po to pasistatė namelį ir išėjo į jį gyventi. Jo tėvo šeima sklypu, kur augino daržoves, naudojosi iki 1956 ar 1957 metų. Minimas sklypas nacionalizacijos metu priklausė jo tėvui B., o vėliau, gal 1952-1953 metais buvo perleistas G.. Tėvo žemes jie atsiėmę. Jis pats pretenzijų dėl minėtos žemės niekam neturi.

17Civilinė byla nutrauktina

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjos kreipėsi į teismą, prašydamos nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nuosavybės teisių atkūrimo tikslu.

19Nustatyta, kad 1992 m. kovo 31 d. K. G. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ( - ) (b.l. 8). Iš bylos duomenų matyti, kad K. G. (miręs ( - )) ir E. G. (mirusi ( - )) susituokė ( - ) (b.l.10,13,80). K. G. ir E. G. vaikai: G. E. N., gimusi ( - ) (b.l. 14, 15), T. P., gimusi ( - ), ir O. A. R. (mirusi ( - )) (b.l. 16-17, 81).

20Archyviniame dokumente – 1939 m. rugpjūčio 23 d. K. G. prašyme Žemės ūkio ministrui užfiksuota, jog K. G. prašo leisti iš P. B. pirkti 58 arų žemės sklypą Prienų valsčiuje (b.l.29). Archyviniame dokumente - 1939 m. rugpjūčio 29 d. Žemės ūkio ministerijos leidime Nr.( - ) užfiksuota, jog K., J. sūnui, G., leidžiama įgyti iš P. B. apie 58 arus žemės Marijampolės apskr., Prienų valsč., Prienų miestelio laukuose (b.l.30). Archyviniame dokumente – 1939 m. rugpjūčio 23 d. Prienų miesto savivaldybės žiniose apie norintį gauti leidimą žemės ūkio žemei įsigyti nurodoma, jog K. G., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), savo vardu žemės neturi, paskutinius 10 metų gyvena Prienuose (b.l 31).

211995 m. spalio 12 d. Lietuvos centrinio archyvo pažymoje Nr.( - ) (b.l. 9) nurodyta, jog: Žemės reformos departamento archyviniame fonde, leidimų žemei įgyti byloje, Prienų miesto savivaldybės 1939 m. rugpjūčio 23 d. žiniose apie norintį gauti leidimą žemei įgyti įrašytas G. K., J. s., gimęs ( - ), gyvenantis ( - ); skiltyje „Kur ir kiek žemės ar kurį kitą nekilnojamąjį turtą turi“ įrašyta: „savo vardu žemės neturi“; šeimos sudėtis: žmona E.; dukterys: N., G.; toje pačioje byloje, Žemės ūkio ministerijos 1939 m. kovo 23 d. leidime įrašyta, kad K. G., J. s. (gimimo metai nenurodyti) leidžiama iš P. B. įgyti apie 58 arus žemės Marijampolės apskrityje Prienų valsčiuje Prienų miestelio laukuose; žinių, kad K. G. J. s., Prienų mieste turėjo žemės ir žemės pirkimo – pardavimo akto nepilnai išlikusiuose archyvo dokumentuose nerasta. Marijampolės apskrities notaro ir ipotekos įstaigos dokumentai į archyvą saugoti neperduoti.

22Lietuvos valstybinio archyvo 1993 m. birželio 8 d. pažymėjime Nr. ( - ) nurodyta, jog Marijampolės apskrities savivaldybės archyviniame fonde, žemės ir jos sutvarkymo byloje, Prienų miesto žemės savininkų 1929 m. gegužės 3 d. sąraše įrašytas B. J. (tėvo vardas, gimimo metai nenurodyti), turėjęs 3,36 ha žemės. Žemės tvarkymo departamento archyviniame fonde, Prienų miesto žemės išskirstymo byloje, 1933 m. gruodžio 31 d. žiniose apie plano ištraukų įteikimą įrašyti sklypų Nr. ( - ) savininkai B. P., D. M., B. A. ir B. A. (visų tėvų vardai, gimimo metai nenurodyti), turėję 4,35 ha žemės. Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos archyviniame fonde Marijampolės apskrities Prienų miesto rūšimis paskirstytų žemių 1938 m. rugsėjo 30 d. sąraše, patvirtintame 1938 m. lapkričio 23 d., įrašytas savininkas B. P. (tėvo vardas, gimimo metai nenurodyti) ir kiti (neįvardinta), Prienų mieste turėjęs 4,52 ha žemės (0,09 ha II rūšies, 3,82 ha IV rūšies ariamos; 0,58 ha IV rūšies pievų; 0,03 ha mokesčiais neapdėta). Daugiau žinių apie P. B., J. s., Prienuose turėtą žemę ir žinių, kad ši žemė buvo paveldėta, nepilnai išlikusiuose archyvo dokumentuose nerasta. Marijampolės apskrities notaro ir ipotekos įstaigos dokumentai į archyvą saugoti neperduoti (b.l. 76). Archyviniame dokumente – ištraukoje iš Marijampolės apskrities Prienų miesto žemės vienkiemiais išskirstymo plano, padaryto 1929 m. žemės tvarkymo departamento matininko R. J., užfiksuotas 19 sklypas su gretimais sklypais (b.l.77). Archyvinio dokumento – Prienų miesto eksplikacijos ištraukoje užfiksuota, kad P. B., D. M., B. A. ir B. A. yra ( - ) sklypų savininkai; 19 sklypo plotas - 0,58 ha, 43 sklypo plotas – 0,09 ha sodyba ir 98 sklypo plotas – 3,81 ha ariamos žemės (b.l. 78).

23Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui K. G.“ K. G. turtinių teisių perėmėjams buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko K. G. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą – 0,4415 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l. 11).

24Prienų rajono 1-ojo notaro biuro ( - ) išduotame paveldėjimo teisės liudijime pagal įstatymą nurodoma, jog K. G., mirusio ( - ), po ¼ dalį turto paveldi jo žmona E. G. ir dukros G. E. N., O. A. R. ir T. P., paveldimas turtas: gyvenamasis namas, du ūkiniai pastatai, garažas, kiti kiemo įrengimai (b.l. 18). Prienų rajono 1-ojo notaro biuro ( - ) išduotame papildomame paveldėjimo teisės liudijime pagal įstatymą nurodoma, jog K. G., mirusio ( - ), po ¼ dalį turto paveldi jo žmona E. G. ir dukros G. E. N., O. A. R. ir T. P., paveldimas turtas:0,4415 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris ( - )) ( - ) (b.l. 19).

25E. G., G. E. N. ir T. P. 1999 m. gruodžio 16 d. sutartimi pardavė joms jų paveldėtas žemės sklypo ir jame esančio nekilnojamojo turto dalis O. A. R., kuri ( - ) dovanojimo sutartimi po ½ dalį žemės sklypo (unikalusis numeris ( - )), esančio ( - ), padovanojo G. R. ir A. R. (b.l. 21, 22).

26Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2014 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. ( - ) informavo G. E. N. ir T. P., kad tuo atveju, jeigu pageidauja pasinaudoti galimybe pakeisti valią ir už iki 1940 m. nacionalizacijos buvusio savininko K. G. valstybės išperkamą žemę, valdytą Prienų mieste, prašyti atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, prašo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui iki 2015 m. kovo 1 d. pateikti prašymą dėl valios pakeitimo ir atlyginimo lygiaverčiu plotu kaimo vietovėje, nurodant pasirinktos vietovės rajoną ir kadastro vietovę, kurioje pageidaujama gauti nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį miško plotą (b.l. 25).

27Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2016 m. balandžio 11 d. raštu Nr. ( - ) informavo G. E. N. ir T. P., kad parengtas sprendimo atkuri nuosavybės teises perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,1258 ha naują žemės sklypą individualiai statybai, esantį ( - ), projektas, kurio priėmimo svarstymas 2016 m. balandžio 21 d. (b.l. 26).

28Lietuvos centrinio valstybinio archyvo duomenimis, dokumentų, patvirtinančių, kad K. G. 1939-1940 metais nusipirko žemės sklypą iš P. B. Prienų miesto laukuose, pirkimo pardavimo akto Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomuose fonduose nerasta (b.l. 28).

29Lauko apžiūrėjimo brėžinyje (schemoje) užfiksuota stačiakampio formos 0,58 ha sklypo (145 m x 40 m) schema, pasirašyta G. E. N., T. P., I. R. ir S. B. (b.l. 32). 2016 m. birželio 14 d. Sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo akte užfiksuota, kad matininkė L. R., dalyvaujant liudininkams P. B. vaikams I. R. ir S. B. apžiūrėjo sklypą ( - ) (b.l.33). UAB „Pasoda“ parengtame žemėlapyje „K. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdyto žemės sklypo vieta ortofotografiniame žemėlapyje“ užfiksuota buvusio žemės sklypo savininko K. G. žemės sklypo ribos iki nacionalizacijos (b. l. 34).

30Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius 2016 m. balandžio 20 d. raštu Nr.( - ) informavo G. E. N. ir T. P., kad nėra pateikta dokumentų įrodančių, kad K. G. iki nacionalizacijos Prienų mieste valdė 0,58 ha žemės, todėl pareiškėjos kaip K. G. turtinių teisių perėmėjos turi iki 2016 m. liepos 20 d. kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kiek ir kurioje vietoje K. G. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė žemės Prienų mieste. Pareiškėjoms iki 2016 m. liepos 20 d. nepateikus Prienų ir Birštono skyriui įrodymų apie kreipimąsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, Prienų ir Birštono skyrius inicijuos Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. ( - ), kuriu K. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,4415 ha žemės, panaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka (b.l.27). Iš bylos duomenų matyti, kad 1998-12-14 Kauno apskrities viršininko sprendimu pagal K. G. prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jam tenkančią nuosavybės teisėmis valdomą nekilnojamąjį turtą – 0,58 ha žemės, atkurta į dalį – 0,4415 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Šis Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui K. G.“ dėl 0,4415 ha ( - ) valdytos žemės yra nepanaikintas, nenuginčytas ir toliau galioja. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad šio sprendimo pagrindu įgytą turtą pareiškėjos pardavė savo seseriai O. A. R., kuri 2010-03-25 minėtą žemės sklypą padovanojo suinteresuotiems asmenims G. R. ir A. R.. Teisės aktų nustatyta tvarka nepanaikinus galimai neteisėto Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui K. G.“ dėl 0,4415 ha ( - ) valdytos žemės, juridinio fakto nustatymas (ar nenustatymas), nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, pareiškėjoms nesukels teisinių pasekmių. Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodytų sprendimų negali nei panaikinti nei pakeisti, nes jie priimti ne Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo.

31Pareiškėjos pareiškime ir jų atstovė teismo posėdyje nurodė, kad nenustačius juridinio fakto bus panaikintas ir nuosavybės teisių atkūrimas į tą žemės sklypo dalį, į kurią jau atkurtos nuosavybės teisės bei turės būti naikintini visi su minėtu žemės sklypu susiję sandoriai t.y. žemės pardavimo, dovanojimo, todėl prašo nustatyti juridinį faktą.

32Nuosavybės teisių atkūrimo procesas šioje byloje nėra pabaigtas, tačiau Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-12-14 sprendimu atkurtos nuosavybės teisės pareiškėjų tėvui K. G. į jo valdytos žemės dalį – 04415 ha. Šis administracinis aktas yra galiojantis, jo pagrindu yra atsiradę kiti nuosavybės teisiniai santykiai. Iš Vį Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinių duomenų banko išrašo matyti, kad K. G. vardu, šio sprendimo pagrindu įregistruota nuosavybė į žemės sklypą, esantį ( - ), po to minėtą žemės sklypą paveldėjo K. G. įpėdiniai, vėliau buvo sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris, o ( - ) dovanojimo sutarties pagrindu suinteresuoti asmenys G. R. ir A. R. įregistravo nuosavybės teises.

33Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, tačiau tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę (t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas); pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą (( - )445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-175/2009; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-93/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-390/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-388/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-543/2010; 2011 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-273/2011).

34Nuosavybės teisių atkūrimo procese juridinio fakto nustatymas yra viena šio proceso dalių. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, kai nuosavybės teisės jau yra atkurtos į didesnę dalį žemės (iš 0,5800 ha į 0,4415 ha), juridinio fakto nustatymo pagrindu (ar nenustatymo) negali būti paneigtas nuosavybės teisės atkūrimo pagrindas - Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui K. G.“ .

35Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos ir jų atstovė bei suinteresuoti asmenys prašė nustatyti juridinį faktą, kad K. G. iki nacionalizacijos valdė 0,58 ha ploto žemės sklypą ( - ), o suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovė prašė nenustatyti juridinio fakto, nes pareiškėjos neįrodė, kad K. G. iki nacionalizacijos įgijo iš P. B. 0,58 ha žemės sklypą, o Kauno apskrities viršininko administracija nepagrįstai, neturėdama nuosavybės teises įrodančių dokumentų atkūrė nuosavybės teises į dalį žemės sklypo, nes rėmėsi namų valdos inventorizacijos planu, kuris buvo atliktas po nacionalizacijos ir 1995-10-12 Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma, kurioje nurodyta, kad jokių žinių nėra apie K. G. iki nacionalizacijos valdytą 0,58 ha žemės sklypą.

36Nors K. G. nuosavybės teisės į 0,1385 ha žemės dalį dar neatkurtos, tačiau teismo nuomone, juridinio fakto nustatymas ar nenustatymas į likusią nekilnojamojo turto dalį, pareiškėjoms nesukels teisinių pasekmių, nes toks juridinis faktas turėtų būti nustatytas arba nenustatytas į visą nekilojamąjį turtą – 0,5800 ha. O esant galiojančiam Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimui Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste piliečiui K. G.“ dėl 0,4415 ha ( - ), valdytos žemės, toks juridinis faktas nesukels pareiškėjoms teisinių pasekmių. Kompetentinga valdžios institucija – Nacionalinė žemės tarnyba, įgaliota spręsti nuosavybės teisių atkūrimą, turėtų užbaigti procedūrą ir dėl likusios neatkurtos nuosavybės teisės į 0,1385 ha žemės sklypą, pagal turimus dokumentus, kurių pakako nustatyti, kad K. G. iki nacionalizacijos valdė 0,58 ha žemės Prienuose ar inicijuoti galimai neteisėto Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. ( - ) panaikinimą. Nacionalinė žemės tarnybos atstovė teigė, kad nenustačius juridinio fakto atsirastų galimybė inicijuoti Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimo, kuriuo K. G. jau atkurtos nuosavybės teisės į didesnę dalį žemės, tačiau teisė ginčyti galimai neteisėtą Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. ( - ) nėra susijusi su bendrosios kompetencijos teisme pareikštu reikalavimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nes toks faktas nustatomas vieninteliu tikslu – siekiant, kad fakto nustatymas lemtų asmenims asmeninių ar turtinių teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pabaigą. Esant tokiomis aplinkybėmis, spręstina, jog pareiškėjoms nustatytas juridinis faktas nesukels teisinių pasekmių, nes galimai neteisėtas Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. ( - ), kurio pagrindu pareiškėjų tėvui gražinta didesnė dalis nekilnojamojo turto – žemės, yra galiojantis.

37Nors Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nustatė, kad nepateikta dokumentų įrodančių, kad K. G. iki nacionalizacijos Prienų mieste valdė 0,58 ha žemės, tačiau nesiėmė veiksmų, kad neteisėtas aktas būtų panaikintas. Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. ( - ), negali nei panaikinti, nei pakeisti, nes jis priimtas ne Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo, o jau šiuo metu neegzistuojančio viešojo administravimo subjekto Kauno apskrities viršininko administracijos. Remiantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, o 22 str. 1 d. aiškiai numato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

38Remiantis tuo, darytina išvada, kad teismo sprendimas, kuriuo galimai nebūtų nustatytas pareiškėjų prašomas juridinę reikšmę turintis faktas (žemės valdymo nuosavybės teise faktas), nesukels pareiškėjoms jokių teisinių pasekmių, nes esant neužbaigtam nuosavybės teisių atkūrimo procesui ir galiojant Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimui Nr. ( - ) dėl nuosavybės teisių atkūrimo, toks teismo sprendimas niekur negalės būti panaudotas, siekiant atkurti nuosavybę į likusią žemės dalį. Todėl nagrinėjama civilinė byla nutrauktina Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 p. pagrindu - kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos 293 str. 1 p., 444 str., 445 str.).

39Kartu su reikalavimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo pareikštas ir reikalavimas dėl praleisto termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Minėtas reikalavimas yra neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - nenustačius pareiškėjų prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto, termino atnaujinimas pareiškėjoms taip pat nesukels jokių teisinių pasekmių.

40Bylą nutraukus, remiantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 4 p., pareiškėjai G. E. N. grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis - 41,00 EUR, kuris buvo sumokėtas 2016-07-11 mokėjimo nurodymu (b.l. 6).

41Iš pareiškėjų, lygiomis dalimis, priteistinos teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidos - po 9,83 EUR (19,66 Eur : 2), valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d., 92 str., 94 str., 96 str., 290 str., 291 str., 293 str. 1 p., 443 str. 6 d., 444 str., 445 str.,

Nutarė

43Nutraukti civilinę bylą Nr.2YT-1105-939/2016 pagal pareiškėjų - G. E. N. ir T. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, A. R., G. R. ir dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei praleisto termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo.

44Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos grąžinti pareiškėjai G. E. N. sumokėtą žyminį mokestį - 41,00 EUR (keturiasdešimt vienas euras), kuris buvo sumokėtas 2016-07-11 mokėjimo nurodymu.

45Priteisti valstybei, lygiomis dalimis iš pareiškėjų - G. E. N. ir T. P., teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidas - po 9,83 EUR (devyni eurai, 83 ct). Nurodytos sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

46Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjos G. E. N. ir T. P. pareiškimu (b.l.1-34) prašo nuosavybės... 5. Pareiškėjos pareiškime nurodė, jog prasidėjus nuosavybės teisių į... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 7. Suinteresuotas asmuo A. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą... 8. Suinteresuotas asmuo G. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą... 9. Pareiškėja G. E. N. 2016-10-24 teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė,... 10. Pareiškėja T. P. 2016-10-24 teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė,... 11. Pareiškėjų atstovė advokatė A. B. 2016-10-24 teismo posėdžio metu... 12. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 13. Suinteresuotas asmuo A. R. 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 14. Suinteresuotas asmuo G. R. 2016-10-24 teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 15. Liudytoja I. R. (gimusi ( - ) metais) 2016-10-24 teismo posėdžio metu... 16. Liudytojas S. B. (gimęs ( - ) metais) 2016-10-24 teismo posėdžio metu... 17. Civilinė byla nutrauktina ... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos kreipėsi į teismą, prašydamos nustatyti... 19. Nustatyta, kad 1992 m. kovo 31 d. K. G. pateikė prašymą atkurti nuosavybės... 20. Archyviniame dokumente – 1939 m. rugpjūčio 23 d. K. G. prašyme Žemės... 21. 1995 m. spalio 12 d. Lietuvos centrinio archyvo pažymoje Nr.( - ) (b.l. 9)... 22. Lietuvos valstybinio archyvo 1993 m. birželio 8 d. pažymėjime Nr. ( - )... 23. Kauno apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. ( - )... 24. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro ( - ) išduotame paveldėjimo teisės... 25. E. G., G. E. N. ir T. P. 1999 m. gruodžio 16 d. sutartimi pardavė joms jų... 26. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 27. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 28. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo duomenimis, dokumentų,... 29. Lauko apžiūrėjimo brėžinyje (schemoje) užfiksuota stačiakampio formos... 30. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 31. Pareiškėjos pareiškime ir jų atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 32. Nuosavybės teisių atkūrimo procesas šioje byloje nėra pabaigtas, tačiau... 33. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 34. Nuosavybės teisių atkūrimo procese juridinio fakto nustatymas yra viena šio... 35. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos ir jų atstovė bei suinteresuoti asmenys... 36. Nors K. G. nuosavybės teisės į 0,1385 ha žemės dalį dar neatkurtos,... 37. Nors Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nustatė, kad... 38. Remiantis tuo, darytina išvada, kad teismo sprendimas, kuriuo galimai nebūtų... 39. Kartu su reikalavimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo... 40. Bylą nutraukus, remiantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 4 p.,... 41. Iš pareiškėjų, lygiomis dalimis, priteistinos teismo procesinių dokumentų... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d., 92 str., 94... 43. Nutraukti civilinę bylą Nr.2YT-1105-939/2016 pagal pareiškėjų - G. E. N.... 44. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos... 45. Priteisti valstybei, lygiomis dalimis iš pareiškėjų - G. E. N. ir T. P.,... 46. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...