Byla e2-1699-601/2018
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių UAB ,,Verslo“ ir UAB ,,Gensera“ ieškinį atsakovei Lietuvos zoologijos sodui dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo,

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovės procesinių dokumentų esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,Verslo“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo:

8-

9įpareigoti atsakovą iš esmės pakoreguoti kriterijų „Techniniai sprendiniai (T1)“, „Rizikos valdymas (T2)“ ir „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“ pasiūlymų vertinimo tvarką arba apskritai atsisakyti šių kriterijų;

10-

11įpareigoti atsakovą atskirti projektavimo paslaugas ir statybos darbus į atskiras dalis arba vykdyti atskirus pirkimus;

12-

13įpareigoti atsakovą atskirti statybos darbus pagal pretenzijoje nurodytus siūlymus (pagal skirtingą pastatų paskirtį ir specifiką) ir atitinkamai vykdyti atskirus pirkimus arba statybos darbų pirkimą skaidyti į nurodytas dalis;

14-

15įpareigoti atsakovą nustatyti įprastą viešuosiuose pirkimuose terminą prašymų (klausimų) pateikimui, kuris būtų skaičiuojamas ne nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo, o iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui, ne vėliau kaip 9 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos);

16-

17įpareigoti atsakovą visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus įtraukti į žiniaraščius ir panaikinti Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 punkto nuostatą dėl pareigos tiekėjui įtraukti žiniaraščiuose nenurodytus darbus;

18-

19įpareigoti atsakovą pagal pateiktas pastabas iš esmės pakoreguoti kriterijų „Specialistų numatomas atlygis (T4)“ ir jo vertinimo tvarką.

202.

21Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 punkte aprašyta kriterijų „Techniniai sprendiniai (T1)“, „Rizikos valdymas (T2)“ ir „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“ vertinimo tvarka yra pernelyg subjektyvi, pažeidžianti VPĮ 35 straipsnio 4 dalies ir VPĮ 55 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Tai patvirtina aplinkybė, kad vertinant atskirus pasiūlymų aspektus, egzistuoja reali galimybė, kad atskiri aspektai patektų į skirtingas vertinimo balais skales, tačiau aprašyta vertinimo tvarka nenurodo, kaip tokios situacijos sprendžiamos, todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija subjektyviai suteiks atitinkamą vertinimą (taigi vieną ar kitą vertinimo aspektą pripažins reikšmingesniu ir būtent pagal jį paskirs vertinimo balus). Galiojantis pasiūlymų vertinimo aprašymas sudaro neišsprendžiamą situaciją, kadangi nėra aišku, kaip vertinti pasiūlymą, kai jis to paties kriterijaus atžvilgiu pagal vieną aspektą vertintinas 1-25 balais, pagal antrą aspektą – 56-75 balais, o pagal trečią – 76-100 balų ir t. t. Neaišku, kodėl Pirkimo sąlygų 85.2 p. aptariamų kriterijų atžvilgiu yra nustatyta 60 balų (iš 100 balų) minimali riba, nors šių kriterijų vertinimas suskirstytas 25 balų intervalais. Įvertinus tai, jog minimalus balas yra 60 balų, nesuprantama, kam reikia išskirti net du atskirus intervalus (1-25 ir 26-50 balų). Tiekėjams pagal aptariamą pasiūlymų vertinimo tvarką nėra įmanoma objektyviai nustatyti, kiek konkrečioje situacijoje būtų suteikiama balų. Ginčijama pasiūlymo vertinimo tvarka neatitinka teismų praktikos, pernelyg subjektyvi, sudaranti galimybes perkančiajai organizacijai palankiai vertinti „priimtinesnį pasiūlymą“ ir taip manipuliuoti pasiūlymų vertinimu, netiksli, neaiški ir dviprasmiška. Viešai paskelbta pasiūlymų vertinimo tvarka yra akivaizdžiai neaiški ir sudaranti perkančiajai organizacijai praktiškai neribotą pasirinkimo laisvę vertinant pasiūlymus, o joks tiekėjas, susipažinęs su aprašymu, negali objektyviai įvertinti, kokie balai būtų skiriami. Ieškovas ginčija ne pačius pasiūlymų vertinimo kriterijus, o tik jų vertinimo tvarką. Apjungus sudėtinį pirkimo objektą kartu yra perkamos ne tik projektavimo paslaugos ir statybos darbai, tačiau taip pat apjungti rangos darbai skirtingos paskirties ir specifikos pastatuose. Tokiu būdu yra stipriai susiaurinamas pasiūlymus galinčių pateikti tiekėjų ratas. Pareiga pagrįsti pirkimo apjungimą tenka perkančiajai organizacijai, pirkimo apjungimas turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, privalo atitikti proporcingumo principą. Įprastai projektavimą atlieka kita įmonė nei statybos darbus, dėl to projektavimo ir statybos darbų apjungimas nepagrįstas tiekėjų suinteresuotumo požiūriu ir norinčias pirkime dalyvauti statybos įmones verčia pasitelkti projektavimo įmones. Vykdant bendrą projektavimo ir statybos darbų pirkimą, kuomet nesant techninio projekto neįmanoma bent apytiksliai įvertinti statybos darbų apimties, kiekvienas tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl tokio neapibrėžto objekto, privalo įsivertinti savo riziką, kas bet kokiu atveju visuomet padidina tokiems pirkimams teikiamų pasiūlymų kainas. Projektavimo paslaugų atskyrimas nuo statybos darbų niekaip neigiamai nepaveiktų nurodytų poreikių, kadangi būtų rengiamas bendras visai teritorijai techninis projektas, užtikrinantis vieningą koncepciją, architektūrą bei kitus atsakovo išdėstytus poreikius. Skirtingos paskirties pastatai pasižymi atskira specifika, dėl to dažnai jų vykdyme specializuojasi skirtingos įmonės. Didelė dalis pastatų yra skirta įvairių gyvūnų laikymui, tačiau taip pat yra įtraukti ir mokslo bei kultūros paskirties pastatai. Išskaidžius pirkimo objektą ir atskyrus bent pirmosios grupės pastatus (kitos paskirties pastatus) nuo antrosios grupės (mokslo paskirties ir kultūros paskirties statinių), žymiai padidėtų pirkime galinčių dalyvauti tiekėjų ratas. Skaidant darbus pagal skirtingą pastatų paskirtį, būtų užtikrinama atsakovo akcentuojama gyvūnų gerovė, kadangi tas pats tiekėjas atliktų darbus praktiškai visuose pastatuose, kur bus laikomi gyvūnai. Pirkimo sąlygų 43 punkte nustatytas neproporcingas terminas tiekėjams prašymus (klausimus) teikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo dokumentų paskelbimo, nors pasiūlymams pateikti nustatytas net 60 dienų terminas. Šiuo atveju terminas teikti prašymus (klausimus) yra nepagrįstai suvienodintas su VPĮ 102 straipsnyje įtvirtintu terminu teikti pretenzijas. Nurodytas 10 dienų terminas teikti prašymams (klausimams) akivaizdžiai pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą, kadangi nustatytu terminu peržengiamos atsakovo diskrecijos ribos ir nepagrįstai ribojamos tiekėjų galimybės tinkamai parengti pasiūlymus. Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 punkte nurodytas reikalavimas į žiniaraščius įtraukti juose nenurodytus, tačiau užsakovo reikalavimuose reikalaujamus darbus: „Privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet Užsakovo reikalavimuose reikalaujamais, darbais“, nepagrįstai perkančiosios organizacijos klaidos ar netinkamai parengtų Pirkimo dokumentų riziką perkelia tiekėjui. Ši nuostata yra nepagrįsta ir neteisėta, kelianti pagrįstus įtarimus dėl galimai tyčia parengtų netikslių ir neaiškių pirkimo dokumentų, dėl to reikalaujama visus Pirkimo dokumentuose nurodytus darbus įtraukti į žiniaraščius ir panaikinti Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 punkto nuostatą ta apimtimi, kiek ji sudaro galimybes atmesti tiekėjo pasiūlymą, šiam neįtraukus perkančiosios organizacijos galimai sąmoningai užslėptų darbų. Nustatytas kriterijus „Specialistų numatomas atlygis (T4)“ neatitinka VPĮ 55 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, taip pat jis yra akivaizdžiai neproporcingas ir sudaro nelygiavertes sąlygas skirtingose valstybėse įsisteigusiems tiekėjams.

223.

23Dublike nurodyta, kad pasiūlymų vertinimo tvarka yra subjektyvi ir suteikianti perkančiajai organizacijai neribotą pasirinkimo laisvę vertinant pasiūlymus. Ieškovas konkrečiai nurodė ne tik tai, kad nereikalauja iki smulkmenų detalizuoti visus pasiūlymų vertinimo aspektus, kaip siekia parodyti atsakovas, tačiau kartu nurodė, kaip, jo manymu, nesudėtingai galėtų būti pašalinamas vertinimo tvarkos ydingumas, t. y. kiekvieną aprašytą aspektą vertinant atsietai nuo kitų, o ne bendrai, kaip nustatyta ginčijamose pirkimo sąlygose. Atsakovo argumentas, jog nustatyta minimali 60 balų riba neprieštarauja teisės aktams, savaime nėra pakankama šio reikalavimo pagrįstumui ir teisėtumui įrodyti. Nėra pagrindo sutikti, kad pagal paskelbtus pirkimo dokumentus yra aišku, kaip bus vertinami pasiūlymai, taigi konstatuotina, kad nustatydama aukščiau aptartą ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo tvarką perkančioji organizacija neįvykdė pareigos užtikrinti, kad kiekvienas gerai informuotas ir normaliai rūpestingas tiekėjas galėtų vienodai aiškinti pasiūlymų vertinimo tvarką. Ieškovo siūlomas būdas suvaldyti atsakovo išskirtas rizikas niekaip neapriboja tiekėjų galimybės siūlyti skirtingus siekiamo tikslo (zoologijos sodo rekonstravimo) sprendinius, kadangi ieškovo siūlymai neapima konkrečių sprendinių nurodymo. Atsakovo nurodyta rizika, kad projektavimo paslaugų ir statybos darbų skaidymo atveju parengtame projekte pateikti statybos darbų sąmata gali viršyti perkančiosios organizacijos turimą biudžetą, taip pat yra nesunkiai suvaldoma. Įvertinus tai, kad projektavimo paslaugų teikėjas privalės nurodyti bendrą pagal projektą vykdomų darbų kainą, aptariama rizika suvaldoma pirkimo dokumentuose (projektavimo užduotyje), nustatant konkrečią sumą, kurios negali viršyti darbų sąmata. Pirkimo objekto apimtis yra itin didelė, todėl nepriklausomai nuo to, ar pirkimas skaidomas, ar ne, bet kokiu atveju zoologijos sodo rekonstravime dalyvaus didelis skaičius skirtingų ūkio subjektų. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau nei iki 2023 m. sausio 1 d. Įvertinus tai, kad pirkimo sutarties numatoma trukmė yra tik 36 mėn., net ir nutraukus šį pirkimą bei organizuojant naują (-us), nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad nepavyktų įgyvendinti projekto iki maksimalaus nurodyto projekto įgyvendinimo termino. Jei atsakovas sudarytų sutartį su laimėtoju pagal neteisėtas pirkimo sąlygas bei būtų pradėta vykdyti sutartis, palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, tai potencialiai ne tik grėstų baudos iki 10 proc. sutarties dydžio pritaikymu perkančiajai organizacijai, tačiau ir įgyvendinančiosios organizacijos pritaikyta finansinė korekcija. Atsakovo interneto svetainėje aiškiai atskirti darbų etapai: Edukacijos centro statyba; Esamo pastato rekonstrukcija, pakeičiant jo paskirtį į muziejaus kartu su info/media centru; Egzotariumo pastato statyba; Gyvūnams skirtų pastatų ir voljerų statyba. Pirkimo sąlygos yra itin didelės apimties, būtina pateikti daug skirtingų dokumentų ir aprašymų, taigi dalis klausimų neabejotinai kils tik pasiūlymo rengimo metu, t. y. praėjus 10 dienų nuo pirkimo paskelbimo, akivaizdu, kad nustatytas terminas teikti prašymams yra neatitinkantis proporcingumo principo. Nuostata dėl žiniaraščių pildymo yra nepagrįsta ir neteisėta, kelianti pagrįstus įtarimus dėl galimai tyčia parengtų netikslių ir neaiškių pirkimo dokumentų, siekiant atmesti „nepriimtinų“ tiekėjų pasiūlymus.

244.

25Ieškovė UAB ,,Gensera“ ieškiniu prašė panaikinti Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus T1, T2 ir T3, kurie yra dviprasmiški. Vertinant Pirkimo sąlygose nustatytų T1-T3 kriterijų aprašymus ir formuluotes yra aišku, kad pasiūlymų vertinimas bus subjektyvus, kadangi vertinami tokie aspektai, kaip aprašymo pagrįstumas, logiškumas, optimalumas, detalumas ar išsamumas, tačiau nėra nurodyta, iki kurios ribos tiekėjo pateiktas aprašymas bus laikomas nepagrįstu, o taikomos priemonės ar metodai neefektyvūs, ir kur ta riba, kai prašymas bus laikomas pagrįstu ir efektyviu. Tai leidžia daryti išvadą, kad objektyviai – lygiateisiškai, įvertinti pasiūlymų atsakovas negalės. Ginčo pirkimu yra perkami projektavimo ir rangos darbai, kuomet nėra jokių žinių apie tai, kokia tikslia seka ir kaip turės būti atliekami darbai, nes tai paaiškės tik tuomet, kai bus parengta projektinė dokumentacija. Tik parengus techninį projektą bus žinomi visi su projekto įgyvendinimu susiję sprendiniai, todėl, šiuo metu, kuomet net nėra aiški darbų pradžios data, vertinti, ar dalyvių pateikti darbų eiliškumai yra optimalūs, atsakovė ne tik kad neturi teisės, bet ir objektyviai negali. Atsakovo reikalavimas pateikti technologinio projekto detalumo dokumentą kartu su pasiūlymu yra perteklinis; neaišku, kaip atsakovo pasitelkti ekspertai vertins, ar darbų technologijos aprašymuose yra neesminių atitikimų keliamiems užsakovo reikalavimams, ir kokie neatitikimai bus vertinami kaip neesminiai, jei, kaip minėta, apskritai nėra jokios technologijos; pirkimo laimėtojas niekaip neįpareigotas laikytis savo pasiūlymo, nes tik rengiant techninį ir darbo projektus juose numatys konkrečius technologinius sprendinius ir medžiagas. Kriterijaus T2 aprašyme atsakovas nurodo, kad vertinamos rizikos valdymo priemonės ir būdai. Pirkimo dokumentuose niekur nenurodyta, o ir tiekėjas, kuris nėra dirbęs su atsakovu, negali atspėti, kokios rizikos valdymo priemonės užsakovo požiūriu yra lengvos, kurios sunkios, o kurios praktiškai reikšmingos. Kriterijaus T2 vertinime taip pat skiriami balai už identifikuotų projekto rizikų susijusių su rangos sutarties vykdymu skaičių. Didžiausias įvertinimas skiriamas identifikavus visas galimas rizikas – iki 40. Iš pateikto akivaizdu, kad atsakovas jau yra identifikavęs visas rizikas, kadangi žino jų skaičių, tačiau nei kriterijų aprašyme, nei pirkimo dokumentuose nepateikia tų rizikų aprašymo, todėl neaišku, kaip atsakovas vertins tiekėjų identifikuojamas rizikas ir, ar nustačius tokį reikalavimą, tiekėjai nėra verčiami dirbtinai skaidyti žinomas rizikas į smulkesnius elementus. Vertindamas kriterijų T2 atsakovas reikalauja aprašyti projekto specifiką ir tuomet vertina aprašyme nurodytą projekto svarbą užsakovui, visuomenei ir pan. Neaišku, kaip tiekėjai turėtų paaiškinti atsakovui, kodėl jam reikia atlikti pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbus ir jei pats atsakovas siekia įsigyti šiuos darbus, tai kodėl tiekėjai atsakovą turi įtikinėti, kad tokie darbai atsakovui ir visuomenei yra būtini? Nustatytas reikalavimas yra nelogiškas, įterptas specialiai siekiant daugiau balų skirti kažkuriam konkrečiam tiekėjui ar tiekėjams, kurie tiksliai žino, kokią informaciją reikia pateikti. Kriterijaus T3 aprašyme vertinamas pateiktas projektavimo ir statybos metu neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos, triukšmo, atliekų šaltinių aprašymas. Tokia vertinimo tvarka suteikia itin dideles galimybes vertinti itin subjektyviai ir tokio vertinimo objektyviai neįmanoma atlikti laikantis Pirkimo sąlygų reikalavimų, kurioms keliami aiškumo, konkretumo ir nedviprasmiškumo reikalavimai. Pagal suformuotą užduotį ekspertams neįmanoma pasiūlymų įvertinti pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus. Kriterijumi T3 vertinama, ar pateiktos poveikio aplinkai mažinimo priemonės „neaiškios, neefektyvios“ (1-25 balai), „sunkiai įgyvendinamos, (...) trūksta pagrįstumo, aiškumo“ (26-50 balų), „efektyvios pagrįstos“ (76-100). Neaišku, kokiais kriterijais vadovaudamiesi ekspertai vertins aiškumą, efektyvumą ar įgyvendinamumą, jei nėra jokių aiškių ribų, kas yra laikoma pagrįstu, o kas ne. Kriterijumi T3 vertinamas pasiūlytų priemonių plano siejimasis su komunikacijos planu, tačiau neaišku, kuriame etape tiekėjas turi pateikti komunikacijos planą, ir kokia informacija tame plane turi būti nurodyta. Ginčijami kriterijai ir jų vertinimo aprašymai savo dviprasmiškumu sukuria itin didelį vertinimo subjektyvumą, ko pasėkoje net ir kokybiškai ir už mažesnę kainą darbus galintis atlikti tiekėjas vis tiek negalėtų konkuruoti dėl pirkimo sutarties sudarymo, nes pirma, jis bus įvertintas blogiau dėl subjektyvaus išankstinio nusistatymo, ir antra, net ir pajėgus tiekėjas negebės konkuruoti su tiekėju, kuris jau iš anksto dar iki pirkimo pradžios turi pasirengęs techninį projektą, pagal kurio sprendinius bus atliekamas ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimas. Ginčo kriterijų aprašymuose esantys dviprasmiškumai, kuomet vertinama pasiūlymo aprašymo „logiškumas“, „pagrįstumas“, „nuoseklumas“ ir pan., lemia itin subjektyvų pasiūlymų vertinimą. To pasėkoje kyla itin didelės abejonės dėl to, kad atsakovo pasitelkti ekspertai gebės laikantis Pirkimo sąlygų įvertinti tiekėjų pasiūlymus, todėl yra didelė grėsmė pirkimo skaidrumui.

265.

27Dubliku ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus. Pagal ginčijamus kriterijus net neįmanoma patikslinti pasiūlymų, nes kiekvienas tiekėjas net nežino, kaip ir kodėl jo pasiūlymas gali gauti daugiau ar mažiau balų. Centrinė projektų valdymo agentūra yra sukūrusi skaičiuoklę, kuri naudotina rangos darbų pirkimuose ir kurią galima adaptuoti ir prie šio pirkimo. Minėtoje skaičiuoklėje nereikalaujama pateikti ,,rašinėlio“, siekiant būti įvertintam pagal ekonominio naudingumo kriterijus, tokius kaip aplinkos apsaugos priemonių laikymasis ir pan. Neaišku, kodėl atsakovas vertina tokius dalykus pagal kriterijus T1-T3, jei šie veiksniai jam, kaip nurodo, nėra svarbūs, nes šiuos veiksnius turės suvaldyti rangovas. Atsakovas reikalauja iš tiekėjų pateikti, pvz:. galimų kilti rizikų sąrašą ir jų suvaldymo planus, t. y. reikalauja iš tiekėjų atspėti, ko jam reikia, tačiau nenurodo savo poreikių. Atsakovas įrodinėja, kad jo prašomi ,,rašinėliai“, pagal kuriuos bus skiriami ekonominio naudingumo balai, neva sukurs pridėtinę vertę, tačiau jokios pridėtinės vertės šiuose ,,rašinėliuose“ nėra, nes atsakovas nesugebės objektyviai sukontroliuoti, kaip šių rašinėlių laikomasi sutarties vykdymo metu, o kiekviena tokia ,,kontrolė“ baigtųsi teisminiais ginčais, nes pirkimo sutartyje nėra nurodyta, kas yra laikoma ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui pateiktų aprašymų nesilaikymu, nenurodyta, kokio lygio arba kiek reikia nesilaikyti aprašymo, kad rangovui būtų skirti 20 000 Eur bauda. Nuostata dėl baudos skyrimo nurodyta tik formaliai. Kaip reikia elgtis su gyvūnais geriausiai žino atsakovas, todėl jis Pirkimo sąlygose galėtų nustatyti pavyzdžiui tris variantus, kurie gali būti taikomi statybas atliekant šalia gyvūnų ar jam esant narve ir nurodyti, kad – jei tiekėjas pažymės vieną variantą, jam bus skiriama tarkim 10 balų, jei kitą variantą, jam bus skiriama 5 balai, o jei bus pažymėtas trečias variantas – skirta 2 balai, nes pirmas variantas yra pats geriausias. Atsakovas iš pradžių įkėlė tinkamas sąlygas, po to „per klaidą“ jas pakeitė kitomis, su kitokiais kvalifikaciniais reikalavimais, tuomet vėl „per klaidą“ šias sąlygas dar kartą pakeitė kitomis – vėlgi netinkamomis sąlygomis su kitais reikalavimais. Šioje byloje spręstinas klausimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nes atsakovo „per klaidą“ atliktų vis kitokių pirkimo sąlygų, su kitokiais kvalifikaciniais ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų vertinimo aprašymais, keitimas jau vykdant pirkimo procedūrą iš esmės klaidina tiekėjus ir gali būti, kad kai kurie iš jų nusprendė net nedalyvauti ir neprisijungti prie pirkimo dėl to, kad tuo metu susipažino su kitomis, „per klaidą“ įkeltomis sąlygomis, nei tos, kurios buvo paskelbtas pradžioje, o vėliau keistos kelis kartus.

28II.

29Atsakovės procesinių dokumentų esmė

306.

31Atsiliepimu atsakovė Lietuvos zoologijos sodas atsiliepimu prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Priteisti visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

327.

33Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai yra visiškai įprasti viešuosiuose pirkimuose. Nurodyti konkretūs kriterijų T1-T3 parametrai, kokie dokumentai kriterijų įvertinimui turi būti pateikti bei vertinamos parametrų savybės, todėl visi tiekėjai turi visiškai vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios, kokia jų reikšmė balų skyrimui. Ieškovo ginčijamų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijuose yra aprašyta kas yra vertinama, kas svarbu perkančiajai organizacijai, kokie dokumentai turi būti pateikti kriterijų įvertinimui. Be to, pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs reikalavimai pirkimo objektui, o Pirkimo sąlygų I skyriaus 4 d. yra pateikti aiškūs reikalavimai Darbų grafikui. Taigi, Pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai Pirkimo objektui ir tiekėjų pateikiamų dokumentų turiniui. Tiekėjai, būdami savo srities profesionalai, geriau žino darbų strategijas ir darbų specifiką, būtent jie gali įsivertinti visas darbų tinkamam suprojektavimui ir atlikimui reikšmingas aplinkybes. Perkančioji organizacija laisva pasirinkti tokius sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijus bei pateikti tokius aprašymus, kurie, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus kriterijus. Ieškovo ginčijamos Pirkimo sąlygos visiškai atitinka šiuos reikalavimus. Priešingai nei teigia ieškovas, Pirkimo sąlygų 58 p. nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai T1-T3 ir jų aprašymai nesuteikia perkančiajai organizacijai neribotos pasirinkimo laisvės ir užtikrina veiksmingą tiekėjų konkurenciją, kadangi ieškovo ginčijamose Pirkimo sąlygose yra pateikti detalūs ir aiškūs ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų aprašymai ir balų tiekėjų pasiūlymams skyrimo tvarka, Pirkimo sąlygose netgi yra paaiškintos naudojamos sąvokos. Negalima reikalauti iš perkančiųjų organizacijų, kad viešųjų pirkimų sąlygose visi vertinimo kriterijai, juose parašytos sąvokos ir žodžių junginiai būtų detalizuoti iki smulkmenų, kadangi viešųjų pirkimų dokumentuose detaliai ir smulkmeniškai aprašius visus galimus situacijų sprendinius ar formas, jie nebeturėtų prasmės kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, nes turėtų būti įrašyti viešųjų pirkimų techninėje specifikacijoje. Kiekvienas tiekėjas, besispecializuojantis perkamų darbų srityje, negali nežinoti ir negali nesuprasti tokių detalių ir konkrečių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų aprašymų bei negali nesuprasti kokio turinio dokumentus privaloma pateikti, siekiant maksimalaus įvertinimo. Be to, visi tiekėjai turėjo visiškai vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios rengiant dokumentus, skirtus ekonominio naudingumo kriterijų įvertinimui. Dėl laiku neįgyvendinto projekto gali būti nutraukta Finansavimo sutartis, gali būti inicijuotas pažeidimo tyrimas, atsakovas gali būti įpareigotas grąžinti išmokėtas finansavimo lėšas (Finansavimo sutarties 6.2 p.). Sumažinus finansavimo dydį arba nutraukus finansavimą, šis projektas iš viso nebebūtų įgyvendinamas, kadangi atsakovas objektyviai neturi galimybių didinti projekto finansavimą savo lėšomis. Pirkimo sąlygose yra nurodyti sutarties skyrimo kriterijai ir kiekvieno šių kriterijų santykinis lyginamasis svoris, pirkimo sutarties projekte aiškiai ir nedviprasmiškai yra nurodyta, kad tiekėjai privalės laikytis savo pateiktų dokumentų, o iš paskelbtų pirkimo dokumentų visumos yra aišku kokie yra reikalavimai pirkimo objektui ir tiekėjų teikiamiems dokumentams, kas svarbu perkančiajai organizacijai ir pan. Pirkimo sąlygose nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai nepažeidžia jokių imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų ar normų, o jų panaikinimas reikštų iš perkančiosios organizacijos atėmimą galimybes pasirinkti kriterijus, kurie geriausiai tiktų siekiant užtikrinti geriausio pasiūlymo pasirinkimą. Lietuvos apeliacinio teismo suformuoti precedentai (pagal kuriuos analogiški ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų aprašymai ir jo taikymo tvarka pripažįstama aiškia ir teisėta) nėra pavienis atvejis, o sistemingai taikoma praktika. Pirkimo sąlygų 58 p. nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai yra pakankamai aiškiai, konkrečiai ir detaliai aprašyti, pagal paskelbtus pirkimo dokumentus aprašymus yra aišku, kaip bus vertinami pasiūlymai, kokia balų skyrimo tvarka, kokie reikalavimai pirkimo objektui ir tiekėjų rengiamiems pasiūlymams, kas svarbu perkančiajai organizacijai ir į ką bus atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, todėl nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai visiškai atitinka teismų suformuotą praktiką, nepažeidžia jokių imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų ar teisės aktų reikalavimų. Būtina, kad statybos darbus už pasiūlytą kainą atliktų tiekėjas, kuris ir parengs techninį projektą, priešingu atveju kyla didelė rizika, kad projekto įgyvendinimas taptų per brangus, techniškai sudėtingai įgyvendinamas ar netgi visai neįgyvendinamas. Šio pirkimo objektas yra itin sudėtingas ir specifinis. Zoologijos sode laikoma 232 gyvūnų rūšys, daugiau kaip 2000 individų. Pagrindinis įstaigos tikslas yra biologinės įvairovės išsaugojimas bei gamtosaugos žinių populiarinimas. Tačiau laikomiems gyvūnams nėra galimybės sudaryti tinkamas laikymo sąlygas, nes jų ekspozicijų pagrindą sudaro dar sovietmečiu statyti voljerai, kurie neužtikrina gyvūnų gerovės ir neatitinka ES bei Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Ypač svarbu, kad visų statinių architektūra ir koncepcija derėtų tarpusavyje, statinių architektūra būtų pritaikyta prie gamtinės aplinkos, aiškios idėjinės ir estetinės išraiškos, atitinkanti pastatų paskirtį, atitiktų darnios plėtros principus, komponuojant pastatų tūrį, būtų įvertinti teritorijos gamtiniai ypatumai, visų pastatų fasadai derėtų prie aplinkos, būtų šiuolaikiški, spalviniai sprendimai ir medžiagiškumas vietomis turėtų skirtis, remiantis supančios bioklimato zonos ar veiklos pobūdžiu, nauji pastatai turėtų įsilieti į kraštovaizdį ir kt. Esami statiniai ir patalpos, inžinerinės sistemos, priešgaisrinė sistema turi būti iš esmės perplanuojamos ir rekonstruojamos, perstatomos arba pastatomos naujai, kaip numatyta užsakovo reikalavimuose. Todėl pirkimo objekto negalima išskaidyti pagal atskirus pastatus, visi statiniai ir pastatų patalpos turi būti perplanuojamos bendrai, atsižvelgiant į bendrą planinį ir erdvinį viso statinių komplekso funkcionalumą. Atskirai perkant projektavimo paslaugas ir statybos darbus, kyla didelė rizika, jog rangovui vykdant statybos darbus pagal kito tiekėjo parengtą projektą, siekiant įgyvendinti projektuotojo numatytus sprendinius, perkančiajai organizacijai gali tekti įsigyti papildomų darbų, keisti parengtus projektinius sprendinius, kas ilgina statybos darbų terminus ir brangina pačią statybą. Pirkimo objektą išskaidžius kyla didelė rizika neįgyvendinti šio pirkimo tikslo, kadangi yra rizika, jog rengiant techninius ir/ar darbo projektus atskiriems statiniams, jie atitiks teisės aktų reikalavimus ir projektavimo užduotį, tačiau tarpusavyje nederės kaip viena sistema, gali būti projektuose besikartojančių ir netgi prieštaraujančių sprendinių. Projektavimo ir statybos darbų pirkimas yra teisėtas ir nepažeidžia jokių teisės aktų reikalavimų. Tiekėjas savo ieškinyje nepagrįstai nurodo, jog atskirai turėtų būti perkami edukacijos centro ir info/media centro statybos darbai nuo kitų statybos darbų. Ieškovas yra tinkamai nesusipažinęs su paskelbtais pirkimo dokumentais arba yra nekompetentingas perkamų darbų srityje, arba tyčia klaidina teismą. Atskirti edukacijos centro ir info/media centro statybos darbų pirkimą nuo kitų statinių statybos darbų pirkimo yra techniškai itin sudėtinga, galbūt net neįmanoma. Techniškai ir finansiškai būtų žalinga skaidyti projektavimą ir statybos darbus pagal atskirus statinius. Atsakovo sprendimas vykdyti pirkimą visa apimtimi atitinka įstatymo reikalavimus, o ieškovas remiasi teismų praktika, kuri nebeatitinka pasikeitusio įstatyminio reglamentavimo. Pirkime yra būtina, kad už kokybišką ir laiku techninio projekto parengimą, jo sprendinių įgyvendinimą (statybos darbų atlikimą) už pasiūlytą kainą būtų atsakingas tas tiekėjas, kuris parengs techninį projektą pagal perkančiosios organizacijos parengtą projektavimo užduotį. Ieškovas nepagrįstai reikalauja nustatyti įprastą viešuosiuose pirkimuose terminą prašymų ir klausimų teikimui, kuris būtų skaičiuojamas ne nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo, o iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Klausimų teikimo termino nustatymas nepažeidžia jokių viešųjų pirkimų principų, nepagrįstai nesuvaržo tiekėjų teisių, neriboja konkurencijos, o užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą ir užkerta kelia tiekėjų piktnaudžiavimams. Ieškovas savo ieškinyje visiškai nepagrįstai teigia, jog dėl ginčijamos nuostatos pirkimo dokumentai yra neva neaiškūs ir netikslūs. Ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja iš esmės pakoreguoti kriterijų „Specialistų numatomas atlygis (T4)“ ir jo vertinimo tvarką, motyvuojant tuo, kad „Pirkimo sąlygų 58 p. nustatytas penktas kriterijus „Specialistų numatomas atlygis (T4)“ neatitinka VPĮ 55 str. 1 d. a p. reikalavimų ir pažeidžia VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus“. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra nustatytos balų skyrimo tvarkos, tai palikta nustatyti pačioms perkančiosioms organizacijoms savo nuožiūra. Pirkimo sąlygose nustatyta balų tvarka nepažeidžia jokių imperatyviųjų viešųjų pirkimų principų ar normų. Kaip numatyta direktyvos 2014/24/ES preambulės 90 p., ginčijama Pirkimo sąlyga nepažeidžia lygiateisiškumo principo, kadangi visi tiekėjai yra tinkamai informuoti apie kriterijus ir priemones, kurie bus taikomi priimant sprendimą dėl sutarties sudarymo.

348.

35Triplike į UAB ,,Gensera“ dubliką pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 58 p. yra nurodyti konkretūs kriterijų T1-T3 parametrai, kokie dokumentai kriterijų įvertinimui turi būti pateikti bei vertinamos parametrų savybės, aiškiai nurodyta kokio turinio tiekėjai turi pateikti dokumentus, siekiantys gauti maksimalius įvertinimus, todėl visi tiekėjai turi vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios, kokia jų reikšmė balų skyrimui. Dėl laiku neįgyvendinto projekto, gali būti nutraukta Finansavimo sutartis. Sumažinus finansavimo dydį arba nutraukus finansavimą, šis projektas iš viso nebebūtų įgyvendinamas. Reikalavimų medžiagoms nustatymas absoliučiai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio, šio projekto tikslų ir siekių, bei visiškai neužtikrina kokybiškų darbų, darančių kuo mažiau neigiamą poveikį žmonėms, gyvūnams ir augalams, įsigijimo. Kaip perkančioji organizacija įgyvendina pirkimo sutartį – kontroliuos netgi dvi institucijos (Viešųjų pirkimų tarnyba bei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra), už netinkamą pareigų vykdymą pačiai perkančiajai organizacijai gali grėsti sankcijos. Šiuo pirkimu įgyvendinamą projektą administruoja ne Centrinė projektų valdymo agentūra, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Be to, Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. kovo 6 d. paskelbta skaičiuoklė yra visiškai neaktuali 2018 m. vasario 14 d. paskelbtam pirkimui, visiškai neatitinka šio pirkimo objekto specifikos. Net ir per klaidą perkančiajai organizacijai įkėlus ne tas sąlygas, tiekėjai negalėjo būti iš esmės suklaidinti, nei tuo labiau, tai negalėjo būti priežastis nedalyvauti pirkime, kadangi visi perkami darbai, aprašyti ne kvalifikacijos reikalavimuose, bet Pirkimo sąlygų III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“, o reikalavimai pirkimo objektui bei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų aprašymai nesikeitė nuo pat pirkimo paskelbimo. Perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 23 d. įkėlusi (viešai CVP IS paskelbus) 2018 m. vasario 14 d. paskelbtas Pirkimo sąlygas (I ir II skyrius) su 2018 m. kovo 15 d. atliktu patikslinimu, pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą net iki 2018 m. birželio 1 d., todėl perkančiosios organizacijos veiksmai nepažeidė nei įstatymo reikalavimų, nei suformuotos teismų praktikos. Nei 2018 m. kovo 15 d. per klaidą paskelbus ne tas sąlygas, nei 2018 m. balandžio 23 d. grąžinus 2018 m. vasario 14 d. paskelbtas Pirkimo sąlygas negalėjo pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei minėtos klaidos nebūtų buvę padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo, taip pat negalėjo ir atgrasyti potencialius dalyvius nuo dalyvavimo pirkime, kadangi reikalavimai pirkimo objektui bei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai buvo apibrėžti ir nesikeitė nuo pat pirkimo pradžios.

369.

37Triplike į UAB ,,Verslo“ dubliką pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 58 p. nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkti kriterijai T1-T3 ir jų aprašymai perkančiajai organizacijai nesuteikia neribotos pasirinkimo laisvės ir užtikrina veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Pirkimo sąlygos, pagal kurias kiekvienas kriterijaus aspektas vertinamas ne atskirai, bet bendrai ir balai skiriami apibendrintai, atsižvelgiant į pasiūlymo atitikimo nustatytiems kriterijams atitikimo laipsnį, nepažeidžia jokių viešųjų pirkimų principų ar reikalavimų, bei atitinka teismų formuojamą praktiką. Pasiūlyme, kuriame nebus identifikuotos galimos projekto rizikos, nebus pagrindo ir vertinti, jog pasiūlyme yra išsamiai aprašyta projekto specifikacija bei pateiktas aiškus jos pagrindimas. Neidentifikavus galimų projekto rizikų, nebus pagrindo vertinti, jog pasiūlyme numatytos efektyvios ir pagrįstos, praktiškai reikšmingos, lengvai įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės, būdai, kadangi pateiktos rizikos valdymo priemonės ir būdai netenkintų reikalavimo visiškai atlikti rangos sutarties (darbų) specifikos techniniais, teisiniais ir aplinkosauginiais aspektais. Ieškovas dėl objekto skaidymo nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, kad jos siūlomomis ,,alternatyvomis“ būtų užtikrintas sėkmingas Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos įgyvendinimas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog nustatytas terminas klausimų teikimui būtų apribojęs ieškovo galimybes tinkamai parengti pasiūlymą. Pirkimuo dokumentai, kuriuose aprašyti perkami darbai, yra viešai paskelbti, o tiekėjai privalo užpildyti tik tuščias žiniaraščio eilutes. Ieškovo absurdiški teiginiai apie tariamą užslėptos informacijos nepateikimą atmestini kaip neįrodyti. Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 p. nuostata neįpareigoja tiekėjų privalomai žiniaraščiuose pripašyti papildomų darbų ar jau nurodytas darbų grupes susmulkinti į mažesnes, tačiau leidžia tai padaryti, t. y. leidžia tiekėjams pateikti detalesnius žniraščius, kai tiekėjas mano, jog tai yra reikalinga. Jeigu perkančioji organizacija socialinį kriterijų vertina kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, tai reiškia, kad ji nesiekia visiškos garantijos, kad vykdant sutartį, bus laikomasi to kriterijaus. Tokiu atveju pirkimo laimėtoją gali nulemti kitų kriterijų (kainos, kokybės, sutartį vykdysiančių darbuotojų kvalifikacijos) įvertinimas, o laimėtojo pasiūlymui paskirtas socialinio kriterijaus balas gali būti labai žemas arba nulinis. Užsienio valstybės tiekėjas privalėtų savo komandiruojamiems darbuotojams mokėti darbo užmokestį, atitinkantį Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

38III.

39Viešųjų pirkimų tarnybos išvada

4010.

41Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad nesant techninio projekto ir parengto techninio darbo projekto, tiekėjas neturi galimybės aprašyti darbų eigą ar pateikti realų darbo grafiką. Kriterijai ,,Rizikos valdymaas (T2)“ ir ,,Aplinkosaugos priemonės ir vadybų sistemų taikymas (T3)“ neparemti faktiniais duomenimis, yra tik aprašomojo pobūdžio. Šių kriterijų vertinimas yra subjektyvus ir niekaip nepatikrinamas rangos sutarties vykdymo ir kontrolės metu. Kriterijų T2 ir T3 parametrų formuluočių galimas dviprasmiškumas bei vertinamųjų sąvojų panašumas suteikia pernelyg daug erdvės vertintojui. Ekonominio naudingumo vertinimas pernelyg subjektyvus, todėl kylą klausimas, ar T1, T2 ar T3 kriterijų skaidymas į kelis parametrus nėra dirbtinis. Ekonominio naudinumo vertinimo kriterijai turi būti siejami kokybiniais, o ne aprašomaisiais kriterijais. Ekonominio naudingumo kriterijų parametrų nustatymo laipsniškumas galimai netinkamas. Pirkimo sąlygų 58 p. kriterijus T4 neaiškus. Rodiklio reikšmė nesutampa su tiekėjų kvalifikacijos reikalavimu. Perkančioji organziacija, nusprendusi neskaidyti pirkimo į dalis, pirkimo dokumentuose turi motyvuotai pagrįsti tokį savo sprendimą, t. y. kad sprendimas paremtas konkurencija, optimaliu sutarties valdymu, paties pirkimo objekto ypatingu ir komplesiniu pobūdžiu ir kt. Projektavimo darbai turi būti atlikti atskirai nuo statybos darbų. Jei perkančioji organizacija prie pirkimo dokumentų pateikia darbų žiniaraščius, jie turi būti kiek įmanoma informatyvūs, tikslūs ir detalūs. Perkančiosios organizacijos pateikti žiniaraščiai neaiškūs, netikslūs, netinkamai parengti. 10 dienų terminas klausimams pateikti yra nesuprantas, nes paprastai paklausimai teikiami neribojant laiko. Ieškinys tenkintinas.

42IV.

43Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

4411.

45Bylos duomenis nustatyta, kad Lietuvos zoologijos sodas vykdo viešąjį tarptautinį pirkimą Nr. 364083 ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“. Viešasis pirkimas buvo paskelbtas 2018 m. vasario 14 d., kartu paskelbti ir pirkimo dokumentai. Ieškovė pateikė 2018 m. vasario 23 d. preteziją, prašydama atsisakyti Pirkimo sąlygų 20.12 p. reikalavimo arba jį nustatyti prie pašalinių pagrindų; pakoreguoti kriterijų ,,Techniniai sprendimai (T1)“, ,,Rizikos valdymas (T2) ir ,,Aplinkos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“ pasiūlymų vertinimo tvarką arba apskritai atsisakyti šių kriterijų; atskirti projektavimo paslaugas ir statybos darbus ir vykdyti atskirtus pirkimus; atskirti statybos darbus pagal pretenzijoje nurodytus pasiūlymus, t. y. pagal skirtingą pastatų paskirtį ir specifiką; atsisakyti Pirkimo sąlygų II dalies 1.10 p. reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti žirafų pastato rekonstrukcijos vykdymo aprašymą atsižvelgiant į gyvūno gerovę; visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus įtraukti į žiniaraščius ir panaikinti Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 p. nuostatą dėl pareigos tiekėjui įtraukti žiniaraščiuose nenurodytus darbus; nustatyti įprastą viešuosiuose pirkimuose terminą prašymų ir klausimų teikimui, kuris būtų skaičiuojamas ne nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo, o iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; iš esmės pakoreguoti kriterijų ,,Specialistų numatomas atlygis (T4)“ ir jo vertinimo tvarką. Ieškovė gavo atsakovės atsakymą į pretenziją, kuriuo atsakovė informavo, jog pretenzijos netenkina. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovė pakoreguoti ieškinyje nurodytas Pirkimo sąlygas.

46V.

47Teisiniai argumentai ir išvados Dėl Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatytų ekonominio naudingumo vertinimo T1, T 2 ir T3

4812.

49Ieškovė UAB ,,Verslo“ teigia, kad nustatyta pasiūlymo vertinimo tvarka pernelyg subjektyvi, sudaranti galimybes perkančiajai organizacijai palankiai vertinti priimtinesnį pasiūlymą, vertinimo tvarka neaiški, netiksli ir dviprasmiška. Pagal kiekvieno kriterijaus aprašymą yra vertinami skirtingi pasiūlymų aspektai (dalys) ir dėl to atskiros pasiūlymo dalys pateks į skirtingas to paties kriterijaus skales. Ieškovė UAB ,,Gensera“ nurodė, kad pateiktas balų skyrimo aprašymas yra neaiškus, dviprasmiškas, pasiūlymas bus vertinamas subjektyviai, kadangi vertinami tokie aspektai, kaip logiškumas, optimalumas, detalumas ir išsamumas. Jau pasiūlymų stadijoje atsakovas reikalauja nurodyti tikslius grafikus, darbų seką ir pagal teikti balus, tačiau tik parengus techninį projektą bus žinomi visi su projekto įgyvenimu susiję sprendiniai, todėl kol nėra aiški darbų pradžios data vertinti ar dalyvių pateikti darbų eiliškumai yra optimalūs objektyviai negali. Atsakovo reikalavimas pateikti technologinio projekto detalumo dokumentą kartu su pasiūlymu yra perteklinis. Pirkimo dokumentuose nenurodyta, kokios rizikos valdymo priemonės užsakovo požiūriu yra lengvos, kurios sunkios, o kurios praktiškai nereikšmingos. Atsakovas yra identifikavęs visas rizikas, tačiau nepateikia rizikų aprašymo, todėl neaišku, kaip atsakovas vertins tiekėjų identifikuojamas rizikas.

5013.

51Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 p. nurodyti konkretūs kriterijų T1-T3 parametrai, kokie dokumentai kriterijų įvertinimui turi būti pateikti bei vertinamos parametrų savybės, todėl visi tiekėjai turi visiškai vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios, kokia jų reikšmė balų skyrimui. Perkančioji organizacija laisva pasirinkti tokius sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijus bei pateikti tokius aprašymus, kurie leistų apibendrintai vertinti nustatytus kriterijus. Aiškiai aprašyta, už ką ir kaip skiriama 1-25, 26-50, 51-75 ir 76-100 balų. Pirkimo sąlygų 58 p. nesuteikia perkančiajai organizacijai nepribotos pasirinkimo laisvės ir užtikrina veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Negalima reikalauti iš perkančiosios organizacijos, kad viešųjų pirkimų sąlygose visi vertinimo kriterijai, juose aprašytos sąvokos ir žodžių junginiai būtų detalizuoti. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi bei jos vykdymu. Perkančioji organizacija turi teisę pamatyti ir vertinti kiekvieno iš potencialių teikėjų viziją, strategiją planuojant ir organizuojant darbus, jų atlikto darbo ekonomiškumą ir sugebėjimą įžvelgti galimas grėsmes.

5214.

53Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą, t. y. kriterijų, kurio pagrindu išrenkamas laimėtojas. Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo, be kita ko, paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus (Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99, Rink. 2002, p. I-11617; 1988 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas B. prieš Nyderlandų valstybę, C-31/87; Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1S-53 Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų IV skyrius). Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimas EVN ir W., C-448/01, Rink. 2003, p. I-14527; Rekomendacijų IV skyrius). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus subkriterijai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi – sutarties dalyku (Rekomendacijų 11 p.). Sąsaja su pirkimo dalyku turi būti suprantama taip, kad atitinkamas kriterijus susijęs tik su produktu plačiąja prasme, tačiau ne su bendra tiekėjo politika tam tikroje srityje (Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui.

5415.

55Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis skaidrumo principo, be kita ko, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

5616.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių nutarčių taip pat akcentavo, kad tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018).

5817.

59Teisingumo Teismas šiuo aspektu taip pat yra pažymėjęs, kad tiek vienodo požiūrio principas, tiek iš jo kylantis skaidrumo įsipareigojimas reikalauja, jog viešojo pirkimo objektas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijai būtų aiškiai apibrėžti nuo viešojo pirkimo procedūros pradžios. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad leistų visiems deramai informuotiems ir įprastai rūpestingiems konkurso dalyviams žinoti tikslią jų apimtį, taigi juos aiškinti vienodai. Reikalavimas laikytis lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principų reiškia, kad sutarties sudarymo kriterijai turi būti objektyvūs, o tai užtikrina, jog pasiūlymų palyginimas ir vertinimas vyks objektyviai, taigi veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Taip nebūtų kriterijų, kuriais perkančiajai organizacijai suteikiama besąlyginio pasirinkimo laisvė, atvejų. Lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principai sukelia tuos pačius padarinius, kai kalbama apie sutarties sudarymo kriterijus, kurie taip pat yra esminės viešojo pirkimo sąlygos, nes jie yra lemiami išsirenkant pasiūlymą iš tų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose suformuluotus reikalavimus (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę, C-368/10, 56, 87, 88 punktai).

6018.

61Pirkimo sąlygų 57 punkte numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas parenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sąlygų 58 punkte numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal lentelėje nurodytus kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus. Pirmasis kriterijus – Kaina (C); Antrasis kriterijus – Techniniai sprendimai (T1); Trečias kriterijus: Rizikos valdymas (T2) ir Ketvirtas kriterijus: Aplinkos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3).

6219.

63T1 kriterijaus pirmas parametras P11 nustato, kad vertinami projektuojamo objekto projektiniai sprendiniai, vizualizacijos, jų aiškumas, detalumas ir išsamumas, ar pateikta aiški planavimo idėja, vizija bei principai, nuosekli ir optimali projektavimo vykdymo strategija, programa, kaip apibūdinti projekto dokumentų rengimo etapai, stadijos, kaip pagrįstai išdėstytas projektavimo paslaugos suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, jų eiliškumas, išsamiai aprašytos darbų technologijos, priemonės kokybės užtikrinimui bei darbų atlikimo objekte koncepcija (gyvūnų voljerų, aptvarų, ekspozicijų ypatumų įgyvendinimas, kaip statybų metu bus laikomasi gyvūnų gerovės normų pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos patvirtintus teisės aktus). Vadovaudamasis pirkimo technine užduotimi tiekėjas turi paaiškinti, kaip supranta Pirkimo objektą, siektinus tikslus, uždavinius bei laukiamus rezultatus. Šis parametras vertinamas 1-25, 26-50, 51-75 ir 75-100 balų intervalais.

6420.

65Pažymėtina, kad Pirkimų sąlygų 15 punkte nurodyta, kad tiekėjas, laimėjęs pirkimą, privalės ne tik parengti techninį projektą, pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą projektavimo užduotį ir savo pasiūlymą, bet ir tinkamai jį įgyvendinti. Būtina, kad statybos darbus už pasiūlytą kainą atliktų tiekėjas, kuris ir parengs techninį projektą <...>. Iš nurodytos Pirkimo sąlygos aišku, kad pasiūlymo pateikimo stadijoje techninis projektas nerengiamas ir tokia pareiga tenka viešuosius pirkimus laimėjusiam tiekėjui (po laimėtojo pripažinimo). Šiuo atveju, viešieji pirkimai būtent ir yra dar tik pasiūlymų pateikimo stadijoje, todėl teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos nustatyti Techninio sprendimo kriterijai (T1), kurie susiję su darbų eiga, t. y. kai nėra aiški darbų pradžia, eiga ir pabaiga, darbų grafikas ir eiliškumas, – yra nepagrįsti ir prieštaraujantys kitoms pirkimo sąlygoms.

6621.

67T2 kriterijaus ,,Rizikos valdymas“ pirmas parametras P21 nustato – vertinamas Projekto „Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimas ir statybos darbai“ (toliau - Projektas) specifikos, susijusios su rangos sutarties vykdymu, suvokimas, Projekto vykdymo rizikų, susijusių tik su šios rangos sutarties vykdymu, identifikavimas. Vertinamas tik su šios rangos sutarties vykdymu susijusių rizikų (įskaitant rizikų, susijusių su gyvūnų voljerų, aptvarų, ekspozicijų, gyvūnų gerovės užtikrinimo ypatumais, atsižvelgiant į gyvūnų gerovės normų pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos patvirtintus teisės aktų reikalavimus) identifikavimas, jų veiksnių analizės išsamumas. Vertinamas rizikų identifikavimas ir rizikų valdymas susijęs su zoologijos sodo lankytojais, darbuotojais. Vertinamas numatytų rizikos valdymo priemonių ir būdų efektyvumas, įgyvendinamumas ir pagrįstumas. Šis parametras vertinamas 1-25, 26-50, 51-75 ir 75-100 balų intervalais.

6822.

69T3 kriterijaus ,,Aplinkos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ pirmas parametras P31 nustato – atsižvelgiant į Objekto išskirtinumą, sudėtingumą ir unikalumą, į zoologijos sode identifikuotus 35 šeimų, 71 genties, 165 rūšių ir formų sumedėjusius augalus, zoologijos sode gyvenančius gyvūnus, vertinamos taikomos poveikio aplinkai mažinimo priemonės, jų taikymo planas, jo aiškumas, efektyvumas, susietumas su rizikos valdymo priemonėmis, darbų organizavimo ir komunikacijų planu. Vertinamas visų projektavimo ir statybos metu neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos, triukšmo, atliekų šaltinių atskleidimas ir pagrindimas; Vertinamas rangovo įdiegtų vadybos sistemų taikymo vykdant sutartį pagrindimas, taikymo nauda. Šis parametras vertinamas 1-25, 26-50, 51-75 ir 75-100 balų intervalais.

7023.

71Teismas sprendžia, kad šių kriterijų T2 ir T3 parametrų vertinimas iš esmės gali būti perkančiosios organizacijos atliekamas subjektyviai. Kaip teisingai pažymėjo Viešųjų pirkimų tarnyba, šie kriterijai yra aprašomojo pobūdžio, todėl priklausomai nuo to, kiek ir kaip išsamiai, nuosekliai ir aiškiai kiekvienas tiekėjas aprašys numatomas sutarties vykdymo rizikas bei darbų organizavimą, priklausys vertinimų balų lygis, nors realiai nei perkančioji organizacija, nei tiekėjas gali faktiškai nesusidurti su aprašyme išvardytomis rizikomis, vienokių ar kitokių darbų būtinybe ir jų organizavimo poreikiu. Teismas pastebi, kad tiek T2, tiek T3 parametrų vertinamosios sąvokos yra dviprasmiškos arba abstrakčios (išsamumas, trūksta pagrįstumo, efektyvumas ir/ar vykdymas nėra aiškiai ir išsamiai aprašytas; logiškai aprašytos ir kt.), kas galimai sudarys perkančiajai organizacijai subjektyvią tiekėjų vertinimo galimybę.

7224.

73Pažymėtina, kad vien dėl to, jog perkančiosios organizacijos nustatytais reikalavimais siekiama patikrinti ir palyginti, kaip konkretūs tiekėjai organizuotų statybų procesą ir atliktų pirkimų sąlygų reikalavimus atitinkančius darbus, jų negalima laikyti nesusijusiais su viešojo pirkimo objektu, nes šis objektas yra sukuriamas būtent atliekant tam tikrus darbus, t. y. siekiama išsiaiškinti, kaip tiekėjai organizuotų statybos procesą ir atliktų pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančius darbus (tokiu būdu siekiama atrinkti geriausią galimą rezultatą galinti sukurti tiekėją). Šiuo atveju, teismas pažymi, kad nurodyti kriterijai tam tikra apimtimi susiję su pirkimo sutarties vykdymu, tačiau jie yra tokio pobūdžio, kuriais nesiekiama įsitikinti tiekėjo kvalifikacija, gebėjimu įgyvendinti pirkimo sąlygas ir įvertinti ekonominio naudingumo aspektu, o orientuoti į konkrečius pirkimo sutarties vykdymo aspektus, kurie iš esmės paaiškės tik laimėjusiam tiekėjui sudarius pirkimo sutartį. Teismas sutinka su UAB ,,Gensera“ argumentais, kad reikalavimas pateikti technologinio projekto detalumo dokumentą kartu su pasiūlymu yra perteklinis, nes tik rengiant technologinį projektą bus nurodomi visi sprendiniai. Taip pat neaišku, kaip ekspertai vertins darbų technologijos aprašymus ir ar juose yra neesminių atitikimų keliamiems reikalavimams. Be to, tiekėjai nėra įpareigoti laikytis savo pasiūlymo, kadangi, kaip jau minėta, tik darbo projekte ir techniniame projekte bus numatyti konkretūs sprendiniai, medžiagos ir kt., kas reiškia, kad pasiūlymo pateikimo metu nurodyti kriterijai gali kisti teikiant galutinį projektą. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad kriterijaus T1 tol, kol nėra parengtas techninis projektas ir techninio darbo projektas, tiekėjai objektyviai negalės įgyvendinti.

7425.

75Teismas sutinka su ieškovės UAB ,,Verslo“ pozicija, kad kiekvieno T1, T2 ir T3 kriterijaus skalės aprašymas yra neaiškus, perkrautas įvairių sąvokų visuma, Taigi, pagal tokį gausų ir neaiškų aprašomojo pobūdžio sąvokų turinį konkrečiai nėra aišku, kokie esminiai kriterijai ir atitikimas jiems (arba neatitikimas) leistų tiekėją (-us) vertinti ir priskirti aukštesnei (ar žemesnei) skalei. Teismo vertinimu, būtent toks neaiškus kriterijų aprašymas, naudojant dviprasmiškas sąvokas, tačiau nesant aiškių atribojimo kriterijų, perkančiajai organizacijai galimai suteiks subjektyvias teikėjų pasiūlymų vertinimo galimybes. Kadangi nėra aiškūs kiekvieno kriterijaus laipsniavimo aspektai, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl nurodytų kriterijų skaidymo į 4 lygmenis (1-25, 25-50, 50-75 ir 75-100) (kyla abejonių, ar toks ekonominio naudingumo kriterijų skaidymas nėra dirbtinis). Be to, akcentuotina, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui esminę reikšmę turi kokybiniai, o ne aprašomojo pobūdžio rodikliai (kaip yra šiuo atveju), kas leidžia daryti išvadą, kad pagal nustatytas Pirkimo sąlygas sudėtinga nustatyti potencialią ekonominę naudą, ar konkretus tiekėjas padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo rezultatai.

7626.

77Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų 58 p. T1, T2 ir T3 kriterijai yra neteisėti. Dėl sudėtinio Pirkimo objekto apjungimo

7827.

79Ieškovė UAB ,,Verslo“ nurodė, kad nepagrįstai apjungti viešieji pirkimai, perkant projektavimo paslaugas ir statybos paslaugas kartu. Skirtingos paskirties pastatai pasižymi atskira specifika, todėl pirkimas turi būti skaidomas pagal skirtingų pastatų paskirtį ir (ar) statinio specifiškumą. Apjungus paslaugas ir statybos darbus konkurencija ribojama. Išskaičius pirkimo objektą žymiai padidėtų pirkime galinčių dalyvauti tiekėjų ratas, kas tikėtina, lemtų geresnės kainos pasiūlymų gavimą. Ieškovas siūlė pirkimą skaidyti į atskiras dalis pagal skirtingą pastatų paskirtį ir statinio specifiškumą, t. y. Edukacinio centro ir info/media centro statybos darbai, II – kitos paskirties pastatų ir statinių statybos darbai.

8028.

81Atsakovė nurodė, kad pirkimo objekto skaidymas būtų per brangus ir sudėtingas. Būtina, kad statybos darbus atliktų tas tiekėjas, kuris parengs techninį projektą, nes priešingu atveju kyla rizika, kad projekto įgyvendinimas taptų per brangus, techniškai sudėtingai įgyvendinimas ar neįgyvendinamas. Negalima pirkimo objekto išskaidyti pagal atskirus pastatus, nes visi statiniai ir pastatų patalpos turi būti perplanuojamos bendrai, atsižvelgiant į bendrą planinį ir erdvinį viso statinių komplekso funkcionalumą. Nėra uždrausta pirkti ir projektavimo, ir statybos darbus.

8229.

83Teisės aktai įsakmiai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai išskaidyti pirkimo objektą į dalis, net jei pirkimo objektas yra sudėtinis, kai tokiu neskaidymu nepažeidžiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir atvirkščiai, draudžia skaidyti pirkimą, jeigu taip galėtų būti išvengta Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos pirkimų tvarkos (VPĮ 9 str. 2 d.). Skaidyti ar ne pirkimą į dalis yra perkančiosios organizacijos apsisprendimo reikalas, tačiau tokiu apsisprendimu negali būti paneigiami ar iškreipiami viešųjų pirkimų principai ar tikslai, tarp kurių paminėtini tiek tikslas užtikrinti tiekėjų konkurenciją (nediskriminavimą), tiek iš šio tikslo išvestinis tikslas prekes ar paslaugas įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Reikalavimai nediskriminuoti tiekėjų, tuo pačiu ir užtikrinti jų konkurenciją yra aktualūs ne tik pirkimo skaidymo atveju (VPĮ 34 str. 6 d.), bet ir tais atvejais, kai pirkimas nėra skaidomas. Nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – iš Viešųjų pirkimų įstatymo implicitiškai išplaukiantis reikalavimas ir jo neįtvirtinimas įstatyme tiesiogiai nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių yra siekis užtikrinti tiekėjų konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015).

8430.

85Pirkimų sąlygų 10 punkte nurodyta, kad ,,Perkami Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimas ir statybos darbai (FIDIC „Geltonoji“ knyga (Darbai). BYPŽ kodai - 45000000-7 ir 71222000-0“. Pirkimų sąlygų 13 punkte nurodyta, kad – Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį.

8631.

87Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

8832.

89VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tarptautinio pirkimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis. Taigi tam, kad tarptautinis pirkimas nebūtų skaidomas į dalis, perkančioji organizacija tokios būtinybės egzistavimą turi pagrįsti.

9033.

91Viešųjų pirkimų tarnybos ,,Projektavimo paslaugų pirkimo gairės“ 4 skyriuje nurodoma, kad projektavimo paslaugos turėtų būti perkamos atskirai nuo statybos rangos darbų (toliau – darbai). Darbų pirkimas kartu su projektavimo paslaugomis galėtų būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodamas lėšas pirkimo vykdytojas nepasiektų reikiamo rezultato, kai pirkimo vykdytojas net neturėdamas statinio projekto gali aiškiai, tiksliai, nedviprasmiškai apibrėžti pirkimo objektą: kiekius, naudojamas medžiagas ir pan., bei kai darbus atliekantis tiekėjas prisiima visą atsakomybę už statinio projektą ir atliekamus darbus <...>.

9234.

93Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodė, kad pirkimų objekto skaidymo atveju viešieji pirkimai pabrangtų (vykdant statybos darbus pagal tiekėjo projektą gali tekti įsigyti papildomų darbų), techniniame projekte suplanuotų sprendinių atsakovė gali neįgyvendinti už suplanuotas ir skirtas lėšas, neįgyvendinus projekto per ribotą laiką Finansavimo sutartis bus nutraukta, perkančioji organizacija susidurtų su tokiomis problemomis kaip Techninio projekto taisymas koregavimas ir kt. ir kt., tačiau, teismo vertinimu, tai tik deklaratyvūs ir hipotetinio pobūdžio perkančiosios organizacijos teiginiai, niekaip nepagrįsti objektyviais duomenimis ir/ar įrodymais. Proceso šalys pripažino, jog šio pirkimo terminas yra nustatytas Finansavimo sutartyje, kuris yra 2020 m. rugpjūčio 31 d., tačiau pažymėtina, kad 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-apva-v-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 22 punkte numatyta, kad projekto veiksmų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas <...> ne ilgiau nei iki 2023 m. sausio 1 d., tai reiškia, kad numatyta reali projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo galimybė.

9435.

95Perkančioji organizacija nurodo, kad išskaičius objektą kyla rizika neįgyvendinti pirkimo tikslo, o rengiant techninius projektus atskiriems statiniams, jie nederės tarpusavyje kaip vientisa sistema ir kt. Teismas šiuos argumentus vertina kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Pažymėtina, kad šiuo atveju nėra pagrindo spręsti, jog netikslinga atriboti projektavimo darbus nuo statybos darbų. Projektavimo darbų pirkimas skirtingiems statiniams nėra skaidomas, kas reiškia, kad tas pats projektuotojas projektuos statinius visam zoologijos sodo kompleksui, atitinkamai turėdamas pareigą išlaikyti statinių vientisumą, kompleksiškumą, sąsajumą, o skirtingi rangovai (skirtingos paskirties ir specifiškumo statiniams statyti) tik atliks statybos darbus parengto projekto pagrindu. Teismo vertinimu, toks pirkimo objektas, kai tas pats tiekėjas atliks tiek projektavimo darbus, tiek vėliau rangos darbus bei su tuo susijusią priežiūrą savo paties atlikto projekto pagrindu, iš esmės gali kelti pagrįstų abejonių dėl tiekėjų veiksmų skaidrumo, taip pat dėl paties (-ių) statinio (-ų) kokybės: gali būti naudojamos pigesnės medžiagos, parenkami sprendiniai, pasižymintys mažesniu ilgaamžiškumu, didinantys būsimas eksploatacines sąnaudas ir pan. Taigi, nesant jokių pagrįstų atsakovės argumentų dėl būtinybės Lietuvos zoologijos sodo projektavimo ir rangos darbus pirkti bendrai, teismas sprendžia, kad objektas turėtų būti skaidomas į dalis, projektavimo darbus (techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros) atribojant nuo pačių statybos darbų, kas leistų užtikrinti pirkimų skaidrumą, racionalų lėšų panaudojimą. Taigi teismas sprendžia, kad viešųjų pirkimų objekto pirkimas, apjungiant Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbus (jo neskaidant), laikytinas nepagrįstu.

9636.

97Teismo vertinimu atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos zoologijos sodo statinių visumą sudaro skirtingos paskirties statiniai, kurie skirstomi pagal jų specifiškumą, t. y. tam tikra dalis statinių yra susijusi su mokslu ir/ar kultūra, tam tikra dalis konkrečiai su įvairių gyvūnų laikymo patalpomis ir sąlygomis. Atsižvelgiant į šių dviejų kategorijų statinių skirtingą paskirtį, teismas mano, kad šių statinių statybos darbus taip pat būtų pagrindas skaidyti.

9837.

99Teismas, įvertinęs nurodytus argumentus, Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą (nuomonę) ginčo klausimu, Viešųjų pirkimų tarnybos Projektavimo paslaugų pirkimo gaires sprendžia, kad pirkimo objekto neskaidymas nėra pagrįstas. Atsižvelgiant į perkamo objekto apimtį, rūšis (-į), kokybinius, kiekybinius aspektus, statinių specifiškumą, skirtingą paskirtį ir kitus kriterijus, turi būti vertinama pirkimo objekto skaidymo galimybė į daugiau pirkimo dalių (atribojant projektavimo ir rangos darbus, taip pat galimai rangos darbus skaidant pagal statinių rūšį), tokiu būdu suteikiant skirtingo dydžio ir specializacijos verslo subjektams laisvai konkuruoti rinkoje, užtikrinant kiek įmanoma lygesnes ir nediskriminacines teises skirtingo dydžio ūkio subjektams.

10038.

101Neišskaidžius viešojo pirkimo į dalis (atsižvelgiant į darbų apimtis) gali kilti situacija, kad dėl viso pirkimo objekto konkuruos tik vienas tiekėjas, o tai pažeis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, jog techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

10239.

103Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygos, numatančios, kad viešieji pirkimai yra neskaidomi į sudėtines dalis, nepagrindus tokios būtinybės, yra neteisėtos. Dėl pareigos papildyti žiniaraščius

10440.

105Ieškovė UAB ,,Verslo“ nurodė, kad nepagrįstas reikalavimas, jog privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalavimui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais, darbais. Perkančioji organizacija privalo parengti tikslius ir aiškius pirkimo dokumentus, visi darbai privalo būti nurodyti žiniaraščiuose. Pirkimo sąlygose gali būti tyčia ,,užslėptų“ darbų, siekiant tokiu būdu atmesti ,,nepriimtinus“ tiekėjus.

10641.

107Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog tiekėjai privalo užpildyti visas žiniaraščių eilutes, tačiau turi teisę patys papildyti žiniaraščius užsakovo reikalavimuose nurodytais darbais, t. y. perkančioji organizacija leidžia tiekėjams pateikti detalesnius žiniaraščius.

10842.

109VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Taigi, akcentuotina perkančiosios organizacijos pareiga tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų – plečiamas jų sąlygų aiškinimas pažeistų ne tik ieškovės, bet ir kitų tiekėjų teisėtų lūkesčių principą, suteiktų galimybę pirkimo sąlygas interpretuoti perkančiajai organizacijai naudinga (palankia) linkme.

11043.

111Pirkimo sąlygų IV SKYRIUS – DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI 1.1. Žiniaraščių pildymas nurodyta, kad darbų kainų žiniaraščiuose konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno Darbo kainą (nelygu kaip nurodyta žiniaraščiuose) apimančią visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus. Privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais, darbais.

11244.

113Teismo vertinimu nurodyta sąlyga nėra pakankamai aiški, tiksli, iš esmės suteikianti tam tikro dviprasmiškumo. Perkančioji organizacija nurodo, kad privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, kas imperatyviai reiškia, kad žiniaraštis turi būti užpildytas visas. Tačiau toliau nurodoma, kad ,,esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais, darbais“. Šioje sąlygoje nurodoma, kad žiniaraštis pildomas esant reikalui, tačiau neaišku, kada tokia būtinybė yra (iškyla). Tokia pirkimo sąlyga, kuri suformuota neaiškiai, iš esmės tiekėjams suteikia galimybę skirtingai įgyvendinti pasiūlymo sąlygas, o perkančiajai organizacijai atitinkamai skirtingai vertinti tiekėjų atitikimą pirkimo sąlygoms. Tokiu būdu perkančiajai organizacijai sudaromos galimos prielaidos atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei jis į žiniaraštį neįtrauks tam tikrų darbų (kurie nėra nurodyti kaip būtini). Toks perkančiosios organizacijos nurodytos sąlygos dviprasmiškas ir dispozityvaus pobūdžio reikalavimas – esant reikalui tiekėjams į žiniaraščius papildomai įtraukti nenurodytus, bet galimai reikalaujamus darbus, netinkamai parengtų pirkimo dokumentų riziką perkelia tiekėjams (kai dar nėra parengtas techninis projektas ir techninio darbo projektas).

11445.

115Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad pirkimo sąlyga, nurodyta IV SKYRIUS – DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI 1.1. Žiniaraščių pildymas, yra neteisėta. Dėl specialistų numatomo atlyginimo

11646.

117VPĮ 55 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Tokiu atveju, vertinant pasiūlymą atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui: a) techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį kriterijų įvertinant, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

11847.

119Pirkimo sąlygų 58 punkto 5 kriterijaus: ,,Specialistų numatomas atlygis (T4)“. Pirmame parametre: P41 nurodyta: Tiekėjo pasiūlyme nurodytiems specialistams (pirkimo dokumentų 2 lentelė. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai, 3 punkto, 1 ir 4 papunktis) numatomas mokėti atlyginimas neatskaičius mokesčių visos sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo specialisto, kuris vykdys sutartį, numatomą mokėti mėnesio atlyginimą, neatskaičius mokesčių. Vertinamas siūlomų specialistų atlyginimų vidurkis. Įsipareigojimas mokėti minimalų atlyginimą 400 Eur - 0 balų; Įsipareigojimas mokėti nuo 401 iki 600 Eur - 2 balai; Įsipareigojimas mokėti nuo 601 iki 800 Eur - 4 balai; Įsipareigojimas mokėti nuo 801 iki 1100 Eur - 7 balai; Įsipareigojimas mokėti nuo 1101 iki 1400 eurų - 10 balų; Įsipareigojimas mokėti nuo 1401 iki 1800 Eur - 15 balų; Įsipareigojimas mokėti daugiau kaip 1801 Eur - 20 balų.

12048.

121Pagal šį ekonominio naudingumo kriterijų vertinama tiekėjo siūlomo kiekvieno specialisto, kuris vykdys sutartį, numatomą mokėti mėnesinio atlyginimą, neatskaičius mokesčių; vertinamas siūlomų specialistų atlyginimų vidurkis. Daugiausiai balų gaus tiekėjas, kuris įsipareigos mokėti didesnį minimalų atlyginimą siūlomiems specialistams visą viešojo pirkimo sutarties vykdymo laiką. Kaip minėta, tiekėjų pajėgumai turi būti vertinami pagal kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, kas reiškia, kad didesnis balų skaičius priklauso nuo tiekėjo įsipareigojimo mokėti didesnį minimalų atlyginimą, kuris Lietuvos tiekėjams turi būti skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos minimalų atlyginimo dydį, o užsienio teikėjų atitinkamai pagal jų kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokesčio lygį. Šiuo atveju nustačius, kad darbuotojų atlyginimas bus vertinimas tik pagal Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų atlyginimą, susidaro situacija, kai tiekėjai dėl skirtingo šalių ekonominio lygio ir kitų objektyvių priežasčių gaus skirtingą balų skaičių. Teismo vertinimu tokiu būdu sudaromos nelygiavertės sąlygos pirkime dalyvauti Lietuvos ir kitose valstybėse įsisteigusiems ūkio subjektams. Akivaizdu, kad ekonomiškai labiau išsivysčiusių šalių atstovai (tiekėjai) turės galimybę savo specialistams mokėti didesnį minimalų atlyginimą, atitinkamai šis tiekėjas ir gaus daugiau balų. Be to, tai neatitinka VPĮ 55 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio reikalavimo.

12249.

123Kaip minėta, Pirkimo sąlygų 58 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytiems specialistams numatomas mokėti atlyginimas neatskaičius mokesčių visos sutarties vykdymo metu. Pirkimo sąlygų 2 lentelės Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 3 punkto 1 ir 4 papunkčiuose išskiriami statinio statybos darbų vadovai ir projekto vykdymo priežiūros vadovas. Tuo pačiu Pasiūlymo rašto A formos skirtyje ,,Rodiklių reikšmės: prie parametro P41 nurodomas kiekvieno siūlomo specialisto, kuris vykdys sutartį, numatomas mokėti mėnesio atlyginimas, neatskaičius mokesčių. Tai reiškia, kad nurodytos sąlygos yra prieštaringo pobūdžio ir lieka neaišku, ar visų specialistų, ar tik nurodytų specialistų atlyginimo dydis bus vertinamas, siekiant nustatyti šį ekonominio naudingumo kriterijų. Šis ekonominio naudingumo kriterijus, jį susiejant iš esmės su kilmės šalies minimaliu darbo užmokesčiu ir konkrečiai neapibrėžiant ir neaiškiai nurodant, kokių darbuotojų atlyginimo atžvilgiu bus atliekamas šio kriterijaus vertinimas, leidžia pagrįstai abejoti šio kriterijaus teisėtumu. Be to, kaip teisingai pažymėjo ieškovė, šios pirkimo sąlygos vertinimas turėtų būti atliekamas visų vykdysiančių darbuotojų atžvilgiu, kadangi, priešingu atveju, jeigu šio kriterijaus vertinimas būtų atliekamas tik tam tikrų specialistų (pvz:. vadovų) mokėtino atlyginimo atžvilgiu, tai iš esmės gali iškreipti šio ekonominio kriterijaus turinį, kadangi, tiekėjai, siekdami atitikti nurodytą sąlygą gali mokėti didesnius atlyginimus nurodytiems specialistams (vadovams), o kitiems darbuotojams mokėti žymiai mažesnius atlyginimus.

12450.

125Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų Penktas kriterijus: ,,Specialistų numatomas atlygis (T4)“ yra neteisėtas. Dėl termino prašymams pateikti

12651.

127VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

12852.

129Kaip minėta, vykdomi viešieji pirkimai ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“. Apie tarptautinį pirkimą paskelbta 2018 m. vasario 14 d., numatant, kad pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas yra iki 2018 m. balandžio 6 d., 10.00 val. (vėliau perkančioji organizacija 2018 m. kovo 15 d. patikslino sąlygas ir pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2018 m. birželio 1 d.). Tai reiškia, kad tiekėjai, pageidaujantys dalyvauti viešuosiuose pirkimuose turėjo (turi) daugiau nei 2 mėnesių terminą pasiūlymams pateikti.

13053.

131Pirkimo sąlygų 41 punkte numatyta, kad pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, papildomi ir patikslinami tiekėjų iniciatyva, tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjų prašymai paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo dokumentų paskelbimo. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentų iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. Pirkimo sąlygų 43 punkte numatyta, kad <...> perkančioji organizacija turi paaiškinimus, papildymus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. <...>. Tai reiškia, kad tiekėjai, susipažinę su pirkimo dokumentais, per 10 dienų nuo pirkimo paskelbimo dienos turi teisę kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentuose tiekėjams neaiškių reikalavimų paaiškinimo ir kt.

13254.

133Šiuo atveju, teismas sutinka su ieškovės UAB ,,Verslo“ argumentais, kad toks tik 10 dienų terminas kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų yra neprotingai trumpas. Pirmiausiai pažymėtina, kad vykdomas viešasis pirkimas yra tarptautinio pobūdžio. Pirkimo objektas yra nacionalinės reikšmės ir vykdomas didele apimtimi, t. y. perkami ne tik Zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo, bet ir statybos darbai, kas leidžia spręsti, kad tiekėjams išsamiai susipažinti su pirkimo sąlygų visuma ir kreiptis dėl paaiškinimų pateikimo per 10 dienų terminą, yra per trumpas laikotarpis. Be to, pažymėtina, kad šis terminas iš esmės nėra proporcingas pakankamai ilgam pasiūlymų pateikimo terminui (kas dar kartą patvirtina, kad jis yra per trumpas). Viešųjų pirkimų tarnyba teikdama nuomonę pažymėjo, kad toks reikalavimas iš esmės nesuprantamas, kadangi paprastai paklausimai teikiami neribotą laiką (nuo paskelbimo apie pirkimą iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos likus numatytam dienų skaičiui).

13455.

135Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų 43 punkto sąlyga, nustatanti tiekėjams 10 dienų terminą teikti perkančiajai organizacijai prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, yra neteisėta. Dėl procesinės bylos baigties

13656.

137Ieškovė UAB ,,Verslo“ prašė įpareigoti Atsakovą iš esmės pakoreguoti kriterijų „Techniniai sprendiniai (T1)“, „Rizikos valdymas (T2)“ ir „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“ pasiūlymų vertinimo tvarką arba apskritai atsisakyti šių kriterijų; Įpareigoti atsakovą atskirti projektavimo paslaugas ir statybos darbus į atskiras dalis arba vykdyti atskirus pirkimus; Įpareigoti atsakovą atskirti statybos darbus pagal pretenzijoje nurodytus siūlymus (pagal skirtingą pastatų paskirtį ir specifiką) ir atitinkamai vykdyti atskirus pirkimus arba statybos darbų pirkimą skaidyti į nurodytas dalis; Įpareigoti atsakovą nustatyti įprastą viešuosiuose pirkimuose terminą prašymų (klausimų) pateikimui, kuris būtų skaičiuojamas ne nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo, o iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui, ne vėliau kaip 9 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos); Įpareigoti atsakovą visus Pirkimo dokumentuose nurodytus darbus įtraukti į žiniaraščius ir panaikinti Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1 punkto nuostatą dėl pareigos tiekėjui įtraukti žiniaraščiuose nenurodytus darbus; Įpareigoti atsakovą pagal pateiktas pastabas iš esmės pakoreguoti kriterijų „Specialistų numatomas atlygis (T4)“ ir jo vertinimo tvarką. Ieškovė UAB ,,Gensera“ prašė panaikinti Pirkimo sąlygų 58 p. nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus T1, T2 ir T3.

13857.

139Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje Nr. e2A-731-302/2018 yra nurodęs, kad pirkimo sąlygų nustatymas yra perkančiosios organizacijos prerogatyva, kadangi teismas negali įpareigoti perkančiąją organizaciją atlikti tam tikrus veiksmų ar nustatyti tam tikras pirkimo sąlygas.

14058.

141Šioje byloje nustačius, kad ieškovės (-ių) nurodytos sąlygos yra neaiškios, neskaidrios, suteikiančios tiekėjams neaiškumo ir perkančiajai organizacijai subjektyvų vertinimą, ribojančios sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją, sprendžia, jog yra pagrindas jas pripažinti neteisėtomis.

14259.

143Teisminėje praktikoje yra konstatuota, kad, kai teismas dėl pareikšto reikalavimo (ar ex officio) atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, tik ieškinio patenkinimas nėra pakankamas, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-2-248/2017; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-574-381/2016).

14460.

145Nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis nėra sudaryta, todėl teismas sprendžia, kad, konstatavus Pirkimo sąlygų neteisėtumą, yra pagrindas nutraukti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo (Nr. 364083) procedūras. Dėl bylinėjimosi išlaidų

14661.

147CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

14862.

149Ieškovė UAB ,,Verslo“ už ieškinio, tripliko ir kt. procesinių dokumentų parengimą patyrė 2 900 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nagrinėjamu atveju, ieškovės UAB ,,Verslo“ ieškinį tenkinus visiškai, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato suteiktas paslaugas priteistinos iš atsakovės.

15063.

151Ieškovė UAB ,,Verslo“ už ieškinį sumokėjo 2 250 Eur žyminio mokesčio, UAB ,,Gensera“ už ieškinį taip pat sumokėjo 2 250 Eur žyminio mokesčio. Ieškovių ieškinius tenkinus, nurodytos sumos taip pat priteistinos iš atsakovės.

15264.

153Ieškovės UAB ,,Verslo“ ir UAB ,,Gensera“ už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sumokėjo po 38 Eur žyminio mokesčio. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 21 d. sustabdė BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ vykdomo viešojo pirkimo Nr. 364083 ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje, tačiau 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi teismas aukščiau nurodytą nutartį pasinaikino ir ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ieškovių patirtos išlaidos už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepriteistinos.

15465.

155Iš viso ieškovei UAB ,,Verslo“ iš atsakovės priteistina 5 150 Eur suma (2 900 Eur + 2 250 Eur) ir ieškovei UAB ,,Gensera“ iš atsakovės priteistina 2 250 Eur suma (CPK 93 str.).

156Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 293 straipsnio 1 punktu, 4238 straipsniu,

Nutarė

157Ieškovių UAB ,,Verslo“ ir UAB ,,Gensera“ ieškinį tenkinti.

158Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083 Pirkimo sąlygų 58 punkto Antrą kriterijų: „Techniniai sprendiniai (T1)“, Trečią kriterijų: „Rizikos valdymas (T2)“ ir Ketvirtą kriterijų: „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3)“.

159Pripažinti neteisėtomis BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083 Pirkimo sąlygas, nustatančias pirkimo objekto neskaidymą.

160Pripažinti neteisėta BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083 Pirkimo sąlygą 43 punkte numatytą sąlygą ta apimtimi, kiek joje numatytas tiekėjams terminas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo dokumentų paskelbimo teikti perkančiajai organizacijai prašymus paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus.

161Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083 Pirkimo sąlygų IV dalies 1.1. p. ta apimtimi, kiek jame numatytas reikalavimas užpildyti visas žiniaraščių eilutes, o esant reikalui papildant žiniaraštyje nenurodytais, bet užsakovo reikalavimuose reikalaujamais, darbais.

162Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083 Pirkimo sąlygų 58 punkto Penktą kriterijų: ,,Specialistų numatomas atlygis (T4)“.

163Nutraukti atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ vykdyto viešojo pirkimo (2018 m. vasario 14 d. paskelbto viešojo konkurso ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ Nr. 364083) procedūras.

164Priteisti iš atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB ,,Verslo“ (į. k. ( - )) 5 150 Eur (penkis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų.

165Priteisti iš atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB ,,Gensera“ (į. k. ( - )) 2 250 Eur (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų.

166Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,Verslo“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo:... 8. -... 9. įpareigoti atsakovą iš esmės pakoreguoti kriterijų „Techniniai... 10. -... 11. įpareigoti atsakovą atskirti projektavimo paslaugas ir statybos darbus į... 12. -... 13. įpareigoti atsakovą atskirti statybos darbus pagal pretenzijoje nurodytus... 14. -... 15. įpareigoti atsakovą nustatyti įprastą viešuosiuose pirkimuose terminą... 16. -... 17. įpareigoti atsakovą visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus įtraukti į... 18. -... 19. įpareigoti atsakovą pagal pateiktas pastabas iš esmės pakoreguoti... 20. 2.... 21. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 punkte aprašyta kriterijų „Techniniai... 22. 3.... 23. Dublike nurodyta, kad pasiūlymų vertinimo tvarka yra subjektyvi ir... 24. 4.... 25. Ieškovė UAB ,,Gensera“ ieškiniu prašė panaikinti Pirkimo sąlygų 58... 26. 5.... 27. Dubliku ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus. Pagal ginčijamus kriterijus... 28. II.... 29. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 30. 6.... 31. Atsiliepimu atsakovė Lietuvos zoologijos sodas atsiliepimu prašo atmesti... 32. 7.... 33. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatyti ekonominio naudingumo... 34. 8.... 35. Triplike į UAB ,,Gensera“ dubliką pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 58 p.... 36. 9.... 37. Triplike į UAB ,,Verslo“ dubliką pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 58 p.... 38. III.... 39. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada... 40. 10.... 41. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad nesant techninio projekto ir parengto... 42. IV.... 43. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 44. 11.... 45. Bylos duomenis nustatyta, kad Lietuvos zoologijos sodas vykdo viešąjį... 46. V.... 47. Teisiniai argumentai ir išvados Dėl Pirkimo sąlygų 58 punkte nustatytų... 48. 12.... 49. Ieškovė UAB ,,Verslo“ teigia, kad nustatyta pasiūlymo vertinimo tvarka... 50. 13.... 51. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 58 p. nurodyti konkretūs kriterijų... 52. 14.... 53. Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus... 54. 15.... 55. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios... 56. 16.... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių nutarčių taip pat... 58. 17.... 59. Teisingumo Teismas šiuo aspektu taip pat yra pažymėjęs, kad tiek vienodo... 60. 18.... 61. Pirkimo sąlygų 57 punkte numatyta, kad ekonomiškai naudingiausias... 62. 19.... 63. T1 kriterijaus pirmas parametras P11 nustato, kad vertinami projektuojamo... 64. 20.... 65. Pažymėtina, kad Pirkimų sąlygų 15 punkte nurodyta, kad tiekėjas,... 66. 21.... 67. T2 kriterijaus ,,Rizikos valdymas“ pirmas parametras P21 nustato –... 68. 22.... 69. T3 kriterijaus ,,Aplinkos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ pirmas... 70. 23.... 71. Teismas sprendžia, kad šių kriterijų T2 ir T3 parametrų vertinimas iš... 72. 24.... 73. Pažymėtina, kad vien dėl to, jog perkančiosios organizacijos nustatytais... 74. 25.... 75. Teismas sutinka su ieškovės UAB ,,Verslo“ pozicija, kad kiekvieno T1, T2 ir... 76. 26.... 77. Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų... 78. 27.... 79. Ieškovė UAB ,,Verslo“ nurodė, kad nepagrįstai apjungti viešieji... 80. 28.... 81. Atsakovė nurodė, kad pirkimo objekto skaidymas būtų per brangus ir... 82. 29.... 83. Teisės aktai įsakmiai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai... 84. 30.... 85. Pirkimų sąlygų 10 punkte nurodyta, kad ,,Perkami Lietuvos zoologijos sodo... 86. 31.... 87. Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad... 88. 32.... 89. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti,... 90. 33.... 91. Viešųjų pirkimų tarnybos ,,Projektavimo paslaugų pirkimo gairės“ 4... 92. 34.... 93. Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodė, kad pirkimų objekto skaidymo... 94. 35.... 95. Perkančioji organizacija nurodo, kad išskaičius objektą kyla rizika... 96. 36.... 97. Teismo vertinimu atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos zoologijos sodo statinių... 98. 37.... 99. Teismas, įvertinęs nurodytus argumentus, Viešųjų pirkimų tarnybos... 100. 38.... 101. Neišskaidžius viešojo pirkimo į dalis (atsižvelgiant į darbų apimtis)... 102. 39.... 103. Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo... 104. 40.... 105. Ieškovė UAB ,,Verslo“ nurodė, kad nepagrįstas reikalavimas, jog privaloma... 106. 41.... 107. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta,... 108. 42.... 109. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Perkančioji organizacija pirkimo... 110. 43.... 111. Pirkimo sąlygų IV SKYRIUS – DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI 1.1.... 112. 44.... 113. Teismo vertinimu nurodyta sąlyga nėra pakankamai aiški, tiksli, iš esmės... 114. 45.... 115. Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad pirkimo sąlyga,... 116. 46.... 117. VPĮ 55 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija... 118. 47.... 119. Pirkimo sąlygų 58 punkto 5 kriterijaus: ,,Specialistų numatomas atlygis... 120. 48.... 121. Pagal šį ekonominio naudingumo kriterijų vertinama tiekėjo siūlomo... 122. 49.... 123. Kaip minėta, Pirkimo sąlygų 58 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad tiekėjo... 124. 50.... 125. Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų... 126. 51.... 127. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad perkančioji organizacija... 128. 52.... 129. Kaip minėta, vykdomi viešieji pirkimai ,,Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir... 130. 53.... 131. Pirkimo sąlygų 41 punkte numatyta, kad pirkimo dokumentai gali būti... 132. 54.... 133. Šiuo atveju, teismas sutinka su ieškovės UAB ,,Verslo“ argumentais, kad... 134. 55.... 135. Nurodytų aplinkybių vertinimas leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų... 136. 56.... 137. Ieškovė UAB ,,Verslo“ prašė įpareigoti Atsakovą iš esmės pakoreguoti... 138. 57.... 139. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas civ. byloje Nr. e2A-731-302/2018... 140. 58.... 141. Šioje byloje nustačius, kad ieškovės (-ių) nurodytos sąlygos yra... 142. 59.... 143. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, kad, kai teismas dėl pareikšto... 144. 60.... 145. Nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis nėra sudaryta, todėl teismas... 146. 61.... 147. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 148. 62.... 149. Ieškovė UAB ,,Verslo“ už ieškinio, tripliko ir kt. procesinių dokumentų... 150. 63.... 151. Ieškovė UAB ,,Verslo“ už ieškinį sumokėjo 2 250 Eur žyminio mokesčio,... 152. 64.... 153. Ieškovės UAB ,,Verslo“ ir UAB ,,Gensera“ už prašymus dėl laikinųjų... 154. 65.... 155. Iš viso ieškovei UAB ,,Verslo“ iš atsakovės priteistina 5 150 Eur suma (2... 156. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268... 157. Ieškovių UAB ,,Verslo“ ir UAB ,,Gensera“ ieškinį tenkinti.... 158. Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d.... 159. Pripažinti neteisėtomis BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d.... 160. Pripažinti neteisėta BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d.... 161. Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d.... 162. Pripažinti neteisėtu BĮ Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. vasario 14 d.... 163. Nutraukti atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ vykdyto viešojo... 164. Priteisti iš atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ (į. k. ( - ))... 165. Priteisti iš atsakovės BĮ ,,Lietuvos zoologijos sodas“ (į. k. ( - ))... 166. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...