Byla e2-1084-933/2020
Dėl atsakovės sprendimo nutraukti viešojo pirkimo sutartį panaikinimo bei atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Selonia“ dėl baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas, sekretoriaujant G. B., dalyvaujant ieškovės atstovui I. O., atsakovės atstovui M. P., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Selonia“ ieškinį atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl atsakovės sprendimo nutraukti viešojo pirkimo sutartį panaikinimo bei atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Selonia“ dėl baudos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Selonia“ ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-08-08 rašte Nr. (2)- V3–989(11.1) „Dėl 2019 m. kovo 12 d. sutarties Nr. F4- 2019- 028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ nurodytą sprendimą vienašališkai nutraukti 2019-03-12 sutartį Nr. F4-2019-028 dėl Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo darbų. Ieškinyje nurodė, kad:

51.1.

6Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Užsakovas arba Atsakovė) ir UAB „Selonia“ (Rangovas arba Ieškovė) 2019-03-12 pasirašė sutartį Nr. F4-2019-028 dėl Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo darbų. 2019-08-08 raštu Nr. (2)- V3-989(11.1) „Dėl 2019 m. kovo 12 d. sutarties Nr. F4-2019- 028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ Užsakovas pranešė Rangovui apie neteisėtą, nepagrįstą ir naikintiną sprendimą vienašališkai nutraukti Sutartį nuo 2019-08-29. Pagal Sutarties 6.5 punktą Darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. Rangovas Darbus turės užbaigti iki 2019 m. gruodžio mėnesio. Tarpinių užbaigimo terminų Sutartis nenumato. Darbai buvo pradėti iš karto po statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, užsakyti, apmokėti ir pagaminti kelio ženklai ir cinkuoti stovai kelio ženklams, kvadratiniai vamzdžiai, juosta, malkinė mediena ir kt., atlikta dalis darbų tiesiogiai statybos objekte. Užsakovo 2019-08-08 Rašto teiginys esą Rangovas: „net nepradėjo vykdyti sutarties“ yra melagingas ir neatitinka tikrovės. Kitas Užsakovo nepagrįstas ir neteisingas teiginys yra tai esą: „Užsakovo nuomone, šaltuoju metų periodu kokybiškai atlikti sutartyje numatytų darbų neįmanoma“. Tiek Užsakovas, tiek Rangovas jau Sutarties pasirašymo metu žinojo, jog Sutartis bus vykdoma inter alia „šaltuoju“ žiemos laikotarpiu, todėl Užsakovo 2019-08-08 Rašto teiginys dėl to, kad esą: „šaltuoju metų periodu kokybiškai atlikti sutartyje numatytų darbų neįmanoma“ neteisėtas, nepagrįstas ir vertinamas tik kaip Užsakovo siekis pateisinti neteisėtą vienašališką Sutarties nutraukimą. Statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ nurodo, jog Lietuvoje vidutinė oro temperatūra gruodžio ir sausio mėnesiais yra iš esmės vienoda – ir gruodžio, ir sausio mėnesių vidutinė oro temperatūra yra neigiama (minusinė), o skirtumų amplitudė (-3,20 C ir – 5,70 C, imant konkrečiai Biržus) itin nežymi ir nereikšminga. Sutampa ir kiti gruodžio ir sausio mėnesių statybinės klimatologijos parametrai. Sutarties sąlygos ne tik nedraudžia atlikti darbus „šaltuoju“ metų laiku, o priešingai – numato, jog didžioji dalis numatytų darbų turės vykti „šaltuoju“ metu – 2019 m. gruodžio mėnesį.

71.2.

8Rangovas patikslino Darbų vykdymo grafiką Užsakovo 2019-07-30 reikalavimu. Reikalaudamas pateikti naują Darbų vykdymo grafiką Užsakovas suteikė Rangovui teisėtus lūkesčius, jog Rangovas galės toliau vykdyti sutartį pagal naują Darbų vykdymo grafiką. Sutiktina, jog Užsakovas turi teisę iš pirmo karto nepatvirtinti naujo Darbų grafiko, tačiau grafiko nesuderinimo faktas nesudaro pagrindo vienašaliam sutarties nutraukimui – pagal Užsakovo pastabas Rangovui turi būti suteikta teisė patikslinti/pakoreguoti Darbų grafiką ir dar kartą jį teikti tvirtinti Užsakovui. Užsakovas nepagrįstai teigia esą informacinių stendų įrengimo darbai turėjo būti atlikti iki 2019-07-31. Pagal pirminį Darbų vykdymo grafiką informacinių stendų įrengimo darbai turėjo būti baigti 2019 m. gruodžio mėnesį. Užsakovas 2019-08-08 Rašte nurodė, jog sutartį vienašališkai nutraukia „vadovaujantis Sutarties 14.1 punktu“. Sutarties 14.1 punktas numato Užsakovo teisę vienašališkai nutraukti sutartį: „14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darbų per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus“. Rangovas jau pradėjo vykdyti Darbus, suorganizavo, užsakė, apmokėjo bei gavo reikiamas medžiagas ir įrenginius.

91.3.

10Užsakovo sprendimas dėl Sutarties vienašalio nutraukimo yra neteisėtas, nepagrįstas, žalingas tiek Užsakovui, tiek Rangovui, todėl naikintinas. Užsakovas pažeidė sutartiniams santykiams tiesiogiai taikomą CK 6.217 straipsnio 3 dalies teisės normą, ir vien šiuo pagrindu Užsakovo sprendimas dėl vienašališko Sutarties nutraukimo yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. Sutartis dar nėra de facto nutraukta (ieškovė tebevaldo statybvietę), todėl yra pagrindas tęsti abipusį sutarties vykdymą (e. b. 1 t. 1-4 b. l.).

112.

12Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime prašė atmesti ieškovės ieškinį. Atsiliepime nurodė, kad:

132.1.

14Sutartis įsigaliojo 2019-03-25. Pagal Sutarties 6.5 punktą darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (6.1. punktas). Pagal Sutarties 6.2. punktą darbų pradžia laikoma diena, kai Rangovas iš Užsakovo pagal priėmimo-perdavimo aktą perima statybvietę (įrašyta darbų pradžia į Statybos darbų žurnalą.). 2019-04-29 Tarnyba Statybvietės priėmimo-perdavimo aktu perdavė Rangovui statybvietę. Tarnyba 2019-07-30 raštu „Dėl Sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (5)-V3-942(11.1.) konstatavo, kad pagal grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atlikti informacinių stendų, nukreipiančiųjų rodyklių įrenginių, suolų įrengimo, maketų įrengimo, pilnai atlikti demontavimo, kelio ženklų, kelio ženklų naujo skydelio pakeitimo darbai. Užsakovas 2019-07-30 raštu „Dėl Sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (5)- V3-942(11.1.) konstatavo, kad Rangovas iki 2019-07-30 nepradėjo vykdyti Sutarties. Atsižvelgiant į Rangovo pasyvų elgesį, sutartyje, grafike nustatytų terminų ignoravimą, nurodant, kad Rangovas nepradėjo vykdyti Sutarties, Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 13.3 punktu paskaičiavo Rangovui 2 520,28 Eur baudą. Tarnyba 2019-07-30 rašte taip pat pareikalavo, kad Rangovas iki 2019-08-02 pateiktų derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino.

152.2.

162019-08-05 Tarnyba gavo Rangovo 2019-08-01 raštą „Dėl sutarties“ Nr. 08/01, kuriuo Rangovas paaiškino, kad „dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjome numatyti Pirkimo metu, negalėjome laiku pradėti darbų objekte, pagal pateiktą darbu vykdymo grafiką. Informuojame, kad darbus pradėsime vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderinsime patikslintą darbų vykdymo grafiką. Pažymime, kad visus darbus atliksime iki Sutartyje nurodyto termino“. Rangovas taip pat pridėjo darbų vykdymo grafiką, kurio Tarnyba nesuderino, nes Rangovo pateiktame grafike buvo keičiamas ir galutinis sutarties įvykdymo terminas, darbų pabaigą nurodant 2020 metų sausio mėnesį. 2019-08-08 raštu „Dėl 2019-03-12 Sutarties Nr. F4-2019-028 bei sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (2)V3-989-(11.l.) Tarnyba informavo Rangovą, kad nuo 2019-08-29, vadovaujantis Sutarties 14.1 punktu, CK 6.217 straipsniu, nutraukia sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, pareikalavo grąžinti pagal sutartį sumokėtą avansą, t. y. 31 243,20 Eur. Tarnyba, gavusi ieškovės 2019-08-28 raštą, ir siekdama nustatyti visas faktines aplinkybes 2019-09-13 įpareigojo Biržų regioninio parko direkciją patikrinti Rangovo neva paruoštus gaminius, medžiagas darbų atlikimui. Direkcijos atstovai, kurie lankėsi UAB „Selonia“ nurodytuose sandėliuose, užfiksavo malkinę ir kitokią medieną, kuri gali būti skirta bet kokiam kitam objektui. Rangovas nepateikė duomenų apie užfiksuotos medienos kokybę ir atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, nes darbams turėjo būti naudojama ne malkinė mediena. 2019-09-17 Tarnyba rašte „Dėl sprendimo nutraukti 2019 m. kovo 12 d. Sutartį Nr. F4-2019-028“, atsakydama į Rangovo 2019-08-28 raštą „Dėl sprendimo vienašališkai nutraukti Sutartį neteisėtumo ir nepagrįstumo“ Nr. 08/28, įvertinusi UAB „Selonia“ gaminius, kitą produkciją, kurie anot UAB „Selonia“ jau buvo pagaminti ir sumontuoti, nurodė, kad nekeičia pozicijos ir laikosi, kad sutartis nutraukta nuo 2019-08-29. 2019-09-18 Tarnyba gavo 2019-09-16 Rangovo raštą „Dėl sutarties“ Nr. 09/17, kuriuo Rangovas informavo, kad „2019-09-13 d. mūsų įmonės atstovas buvo susitikęs su Jūsų atstovu ir apžiūrėjo esamas užsakytas medžiagas, kurios minimos mūsų siųstame rašte Nr. 08/28. Susitikimo metu buvo paprašyta atsiųsti PVM sąskaitas-faktūras, siunčiame prašomus dokumentus“. 2019-09-25 Tarnyba išsiuntė elektroniniu parašu pasirašytą raštą „Dėl 2019-03-12 Sutarties Nr. F4-2019-028“, kuriame informavo, kad „Tarnyba ir toliau laikosi 2019-08-08 rašte „Dėl 2019-03-12 sutarties Nr. F4-2019-028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (2)-V3-989 (11.1) bei 2019-09-17 rašte „Dėl sprendimo nutraukti 2019-03-12 sutartį F4-2019-028“ Nr. (5)-V3-l 111 (11.1) raštuose išdėstytos pozicijos“. Ieškovė nepateikė duomenų apie gaminius, skirtus sutarties vykdymui.

172.3.

18Šalys 14.1 punkte numatė atvejus, kurie laikomi esminiu sutarties pažeidimu: 14.1.1. punktas, kai Rangovas nepradeda atlikti darbų pagal sutartyje ir grafike nurodytus terminus. Pagal Grafiką, gegužės, birželio, liepos mėnesiais turėjo būti pradėti: informacinių stendų, nukreipiančiųjų rodyklių, suolų, stalų, tualeto, laužaviečių, šiukšliadėžių, vabzdžių namelio, pavėsinių įrengimo ir atnaujinimo darbai. Iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos turėjo būti baigti: demontavimo, kelio ženklo įrengimo, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai. Nė vieno iš nurodytų darbų ieškovė nėra atlikusi. Atsakovė 2018-08-08 raštu „Dėl 2019-03-12 Sutarties Nr. F4-2019-028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ 2019-08-08 nurodė, kad nuo 2019-08-29 nutraukia sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, taikant visas sutartyje numatytas sankcijas. Ieškovės argumentas, kad ji pradėjo atlikti darbus negali būti laikomas pagrįstu, nes pati ieškovė 2019-08-01 raštu „Dėl Sutarties“ Nr. 08/01 nurodė, kad nepradėjo vykdyti darbų. Iki įsigaliojant sutarties nutraukimui (2019-08-29) ieškovė nebuvo atlikusi nė vieno grafike nurodyto darbo. Apie informacinių stendų įrengimo darbų atlikimą, atsakovė sužinojo tik gavusi ieškinį.

192.4.

20Atsakovė 2019-07-30 raštu „Dėl Sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (5)-V3-942 (11.1.) nurodė iki 2019-08-02 pateikti derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino. Ieškovė pateikė derinti naują grafiką be atsakovės sutikimo pratęsdama galutinį sutarties vykdymo terminą iki 2020 m. sausio mėnesio. Ieškovė negalėjo vienašališkai numatyti sau patogaus termino sutartinėms prievolėms įvykdyti. Pagal sutarties nuostatas: medžiagų užsakymas negali būti laikomas kaip tinkamas darbų atlikimas, kurį turėtų priimti atsakovė, juolab atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškovė pati pripažino, jog nėra pradėjusi vykdyti darbų. Pagal sutarties 2.3. punkto nuostatas atsakovė gali priimti tik kokybiškai, laiku, ir pagal grafiką atliktus darbus. 2019-09-13 Biržų regioninio parko direkcijos atlikto patikrinimo metu užfiksuotos medžiagos galėjo būti skirtos bet kokiam objektui tvarkyti. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad medžiagos skirtos būtent pagal sutartį tvarkomam objektui. Nuotraukose užfiksuota malkinė mediena, kuri netinkama objekto darbams atlikti. Techninės specifikacijos 7.4 punkte nurodyta, kad „naudojama kietmedžio mediena – ąžuolas. Medienos drėgnumas neturi būti didesnis kaip 20 procentų. Medinių konstrukcijų laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms gali būti naudojama B rūšies mediena. Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs“. Prie ieškovės 2019-09-16 rašto „Dėl Sutarties“ Nr. 09/17 pridėtose sąskaitose-faktūrose pirkta malkinė mediena, uosis-ąžuolas. Tai suteikia galimybę teigti, kad mediena galimai buvo pirkta kitam objektui.

212.5.

22Vykstant susirašinėjimui tarp šalių, ieškovė sutarties įvykdymą įrodinėjo pridėdama sąskaitas faktūras, o teismui su ieškiniu sąskaitos-faktūros nėra pridėtos. Ieškovė klaidina teismą ir siekia sau palankaus sprendimo, pateisindama savo neteisėtus veiksmus, nevykdant sutartyje, grafike numatytų darbų. Esant tokiam ieškovės atsilikimui nuo grafike numatytų terminų, sutartis nebūtų įvykdyta laiku, todėl buvo nutraukta. Atsakovė negali laukti neribotą laiką, kol Rangovas imsis vykdyti sutartį, nes sutarties objektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Sutartyje nustatytas griežtas terminų laikymasis, nes finansavimo netekimas sukeltų neigiamas pasekmes. Sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovė nevykdė grafike nurodytų darbų. Techninės specifikacijos 7.2. punkte nurodytas reikalavimas „Statinių ir įrenginių įbetonavimas į gruntą“. Iš pateiktos foto fiksacijos matyti, kad darbai atlikti nesilaikant techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. neįbetonuoti į gruntą.

232.6.

24Ieškovės veiksmai atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, punktų nuostatas, t. y. atsakovė negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį; griežtas prievolės laikymasis turi esminės reikšmės, nes projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų; prievolė neįvykdyta dėl neatsargumo, nes ieškovė nepateikė pagrindžiančių duomenų, kodėl nesiėmė vykdyti sutarties iškart, jai įsigaliojus. Ieškovė pati patvirtino, kad nepradėjo vykdyti sutarties laiku. Pagal grafiką ieškovė darbus turėjo pradėti vykdyti nedelsiant perdavus statybvietę. Darbų vykdymas šaltuoju metų laiku nėra technologiškai galimas ir įmanomas (Techninės specifikacijos 7.5. punkte nurodyta, kad „Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. <...> Žiemą veja paliekama 10 cm aukščio, kad neiššaltų“. 7.6. punkte numatyta, kad Betonavimo darbai, esant minusinei temperatūrai draudžiami. <...>“) (e. b. 1 t. 41-49 b. l.).

253.

26Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos priešieškinyje prašė priteisti 2 520,28 Eur baudą ir 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Priešieškinyje nurodė, kad:

273.1.

28Pagal Sutarties 6.5 punkto nuostatas darbai turėjo būti atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2019-12-25. Pagal Sutarties 6.2. punktą darbų pradžia laikoma diena, kai Rangovas iš Užsakovo pagal priėmimo-perdavimo aktą perima statybvietę. 2019-04-29 Tarnyba Statybvietės priėmimo-perdavimo aktu perdavė Rangovui statybvietę. Tarnyba 2019-07-30 raštu „Dėl Sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (5)-V3-942 (11.1.) kreipėsi į atsakovę nurodydama, kad pagal šalių suderintą finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atliekami informacinių stendų, kelio ženklų, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai. Rašte dėl sutartinės atsakomybės taikymo buvo konstatuota, kad Rangovas objekte nėra pradėjęs darbų. Sutarties 13.3. punkte nurodyta, kad jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Rangovo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 dienų nuo grafike nustatyto kiekvieno etapo įvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 procentus sutarties su PVM kainos dydžio baudą. Bauda apima Sutarties 13.2 punkte nurodytus delspinigius, paskaičiuotus iki baudos paskaičiavimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad nuo statybvietės perdavimo 2019-04-29 iki 2019-07-30 ieškovė nebuvo atlikusi sutartyje, grafike nurodytų darbų, Rangovui, praleidusiam grafike nustatytus terminus, taikytos adekvačios jo veiksmams teisinės pasekmės, kylančios iš sutarties, t. y. Rangovui buvo taikyta sutartinė atsakomybė, Tarnyba paskaičiavo 2 520,28 Eur baudą. Pagal Grafiką, gegužės, birželio, liepos mėnesiais turėjo būti pradėti: informacinių stendų, nukreipiančiųjų rodyklių, suolų, stalų, tualeto, laužaviečių, šiukšliadėžių, vabzdžių namelio, pavėsinių įrengimo ir atnaujinimo darbai. Iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos turėjo būti baigti: demontavimo, kelio ženklo įrengimo, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai. Nė vieno iš nurodytų darbų Rangovas nebuvo atlikęs. Sutartis buvo sudaryta po viešųjų pirkimų procedūrų, sutarties vykdymo sąlygos, tvarka ir terminai buvo aiškūs, suprantami, iš anksto žinomi šalims. Suprasdamas, kad už pradelstus terminus gali būti taikoma sutartinė atsakomybė, Rangovas nedelsdamas turėjo pradėti vykdyti sutartį vos tik perdavus statybvietę 2019-04-29, siekdamas išvengti sutartinės atsakomybės.

293.2.

30Rangovo netinkamą sutarties vykdymą ir pagrindą baudai skaičiuoti sudarė tai, kad: sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nevykdė grafike nurodytų darbų; pats Rangovas 2019-08-01 raštu „Dėl Sutarties“ Nr. 08/01 pripažino, kad dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjo numatyti pirkimo metu, negalėjo laiku pradėti darbų objekte, pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką. Informuoja, kad darbus pradės vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderins patikslintą darbų vykdymo grafiką; Tarnybai paskaičiavus ir 2019-07-30 raštu „Dėl sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr. (5)- V3-942 (11.1.) nurodžius sumokėti baudą, Rangovas išliko pasyvus, nesikreipė į Tarnybą, neieškojo susidariusios situacijos sprendimo būdų; Rangovas tik su ieškiniu pateikė nuotraukas, iš kurių matyti, kad informaciniai ženklai pastatyti, tačiau pastatyti nesilaikant techninės specifikacijos reikalavimų. Rangovas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo elgėsi pasyviai – nedėjo maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti ir nesiekė sutarties įvykdyti visa apimtimi, t. y. sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2019-03-25 iki 2019-08-29) Rangovas nevykdė darbų.

313.3.

32Apie prievolę sumokėti baudą Rangovas buvo informuotas tinkamai, prieštaravimų dėl paskaičiuotos baudos nereiškė, neprašė netaikyti sutartinės atsakomybės, todėl darytina išvada, kad sutiko su paskaičiuota bauda, bet jos nesumokėjo. Grafike šalys sulygo terminus per kuriuos Rangovas privalėjo įvykdyti sutartį visa apimtimi. Rangovo elgesys, kuriuo jis ignoravo nustatytus terminus, pažeidė CK 6.200, 6.256 straipsnių nuostatas, nebuvo sąžiningas. Griežtas terminų laikymasis Tarnybai ypatingai svarbus, nes sutartis yra finansuojama 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1.-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pripažinti (I)“ Nr. 05.4.l-APVA-V-016-01-0008 lėšomis. Netinkamas sutarties įgyvendinimas gali sukelti neigiamas pasekmes Tarnybai, valstybei, todėl griežta sutartinė atsakomybė nustatyta, kaip priemonė įpareigojant Rangovą tinkamai, laiku ir sutartyje nustatytais terminais vykdyti sutartį. Sutartyje numatytas prievolių užtikrinimo būdas gali kompensuoti patirtą žalą nespėjus laiku atlikti ar netinkamai atliekant darbus, jei tai lemtų Europos Sąjungos finansinės paramos netekimą arba finansinės korekcijos pritaikymą, kadangi Tarnyba neturėtų galimybių biudžeto lėšomis padengti Europos Sąjungos finansuojamo projekto įgyvendinimui skirtų išlaidų (e. b. 1 t. 35-40 b. l.).

334.

34Ieškovė atsiliepime į atsakovės priešieškinį prašė spręsti priešieškinio (ne)patenkinimo klausimą priklausomai nuo pagrindinio ginčo (vienašališko sutarties nutraukimo neteisėtumo) išsprendimo procesinės baigties. Nurodė, kad ieškinio patenkinimas realiai reikš priešieškinio atmetimą, o ieškinio atmetimas sudarytų pagrindą priešieškinio patenkinimui (e. b. 1 t. 119-121 b. l.).

355.

36Teismas 2019-11-19 nutartimi nutarė pasirengimą nagrinėti bylą vykdyti paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 1 t. 127-128 b. l.).

376.

38Atsakovė dublike dėl priešieškinio prašė tenkinti priešieškinyje pareikštus reikalavimus. Dublike nurodė, kad:

396.1.

40Ieškovė Sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2019-03-25 iki 2019-08-29) nevykdė darbų. Tą įrodo Rangovo 2019-08-01 rašte „Dėl Sutarties“ Nr. 08/01 nurodyta aplinkybė. Minėtas raštas paneigia ieškovės nurodytą aplinkybę, kad esminio nukrypimo nuo grafiko nebuvo, o darbai objekte buvo pradėti ir vykdomi laiku. Sutarties nevykdymas sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2019-03-25 iki 2019-08-29) ir buvo ultima ratio sutarčiai nutraukti, Rangovui net nepradėjus vykdyti darbų. Rangovas įrodinėja, kad pradėjo vykdyti darbus, tačiau nenurodo, kokie darbai sutarties galiojimo metu buvo įvykdyti, neįvardija darbų, kurie galėtų būti laikomi įvykdytais tinkamai, laiku ir kokybiškai, ir kuriuos Tarnyba sutarties galiojimo laikotarpiu būtų galėjusi priimti. Sutarties nutraukimą sąlygojo paties Rangovo netinkami veiksmai, todėl jam tenka jo netinkamų veiksmų pasekmės. Rangovas tik su ieškiniu pateikė atliktų darbų fotonuotraukas. Sutarties galiojimo laiku Rangovas nesikreipė į Tarnybą ir neprašė priimti atliktų darbų.

416.2.

42Netesyboms, dėl kurių susitarė šalys sutartyje, neturės įtakos pagrindinio ieškinio patenkinimas/nepatenkinimas, nes šalys sutartyje nustatė aiškius netesybų dydžius už sutarties nevykdymą. Ieškinio patenkinimas neatleistų ieškovės nuo atsakomybės mokėti baudą. Jeigu Tarnyba būtų nenutraukusi sutarties, vis tiek turėtų teisę reikalauti sumokėti baudą. Atsakovė neįžvelgia ieškovės išreikšto netiesioginio nesutikimo su baudos mokėjimu (e. b. 1 t. 133-137 b. l.).

437.

44Ieškovė dokumente, kuris įvardijamas ieškovės dubliku ir tripliku į priešieškinį, teigė, kad patenkinus ieškinį, sumenks priešieškinio aktualumas. Nurodė, kad:

457.1.

46Ieškovė iki vienašališko sutarties nutraukimo pradėjo vykdyti sutartį: buvo pasiruošta darbų atlikimui, patikslinti projektiniai dokumentai, išsiaiškinta faktinė padėtis statybvietėje, apskaičiuoti statybinių resursų, medžiagų ir žmogiškųjų resursų poreikis, suplanuotas darbų eiliškumas ir atlikimo schema, užsakytos ir nupirktos reikiamos statybinės medžiagos. Nors atsakovė nepagrįstai teigia, esą nupirkta mediena neatitinka sutarties reikalavimų, tačiau toks atsakovės teiginys nepagrįstas, taip pat nepagrįsti atsakovės teiginiai apie esą netinkamai sumontuotus kelio ženklus. Net ir paaiškėjus esą ieškovės įsigytos medžiagos ir atlikti darbai neva yra netinkamos kokybės, tai negali būti pretekstu vienašališkai nutraukti sutartį – visi tariami ir/ar tikri defektai bus taisomi nustatyta tvarka. Iš dalies sutiktina su atsakove, jog atliktų darbų mastas ir greitis nebuvo optimalus, tačiau tai nesudaro pagrindo taikyti vienašališko sutarties nutraukimo.

477.2.

48Ieškovės sumontuoti kelio ženklai yra viešuose keliuose, juos jau beveik pusmetį mato ne tik atsakovės atstovai, bet ir visi vietiniai gyventojai ir turistai. Teigti, jog apie ieškovės atliktus darbus atsakovė sužinojo tik iš ieškinio nesąžininga. Atsakovė nepagrįstai teigia, esą turi realius praradimus dėl dalinio atsilikimo nuo grafiko. Atsakovė nepateikė reikšmingų įrodymų apie neva jos patiriamus ir patirtus „praradimus“ ir nepagrindžia, kodėl sutarties vykdymas turėjo būti vienašališkai nutrauktas (e. b. 1 t. 142-144 b. l.).

498.

50Atsakovė triplike į ieškovės dubliką prašė atmesti ieškovės nurodytus argumentus. Nurodė, kad:

518.1.

52Ieškovė pati pripažino, kad nepradėjo vykdyti sutarties. Šalys susitarė, kad esminiu sutarties pažeidimu pagal sutartį bus laikomi atvejai numatyti 14.1 punkte, tarp jų 14.1.1. punktas, kai Rangovas nepradeda atlikti darbų per sutartyje ir grafike nustatytus terminus.

538.2.

54Rangovas neteisingai interpretuoja dvi skirtingas sąvokas, t. y. pasiruošimą vykdyti sutartį, kuris turėjo būti atliktas iškart po sutarties pasirašymo, ir faktinį darbų atlikimą pagal grafiką. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpį tik ruošėsi, tačiau realiai nevykdė darbų pagal sutartį. Atsižvelgiant į sutarties 2.3, 5.2.1.9 punktus, pasiruošimas vykdyti sutartį negali būti laikomas tinkamu sutarties vykdymu.

558.3.

56Techninės specifikacijos 7.4. punkte nurodyta, kad „naudojama kietmedžio mediena – ąžuolas. Medienos drėgnumas neturi būti didesnis kaip 20 procentų. Medinių konstrukcijų laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi būti naudojama geriausios kokybės A rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms gali būti naudojama B rūšies mediena. Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama i taisyklingos formos rietuves, kurių šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs.“ Prie ieškovės 2019-09-16 rašto „Dėl Sutarties“ Nr. 09/17 pridėtose sąskaitose-faktūrose buvo pirkta malkinė mediena, uosis-ąžuolas. Ieškovės prie 2019-09-16 rašto „Dėl Sutarties“ Nr. 09/17 pridėtos sąskaitos-faktūros Rangovo nepasirašytos. Rangovas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad sąskaitos faktūros yra apmokėtos. Ieškovės nesąžiningumas taip pat turi būti suprantamas kaip pasyvus elgesys, jam suvokiant sutarties 2.3, 5.2.1.6, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.13.3. punktuose nustatytas pareigas ir jų nevykdant (e. b. 1 t. 150-155 b. l.).

579.

58Ieškovė į bylą teikė rašytinius paaiškinimus (e. b. 1 t. 166-168 b. l.).

5910.

60Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė tenkinti ieškinį, patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, prašė klausimą dėl atsakovės priešieškinio spręsti teismo nuožiūra, nurodė, jog iš esmės priešieškiniui neprieštarauja.

6111.

62Teismo posėdžio metu atstovės atstovas prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti, patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

6312.

64Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas K. K.

65Teismas

konstatuoja:

6613.

67Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

6814.

69Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

70Dėl teismo nustatytų aplinkybių

7115.

72Iš viešai skelbiamų vykdyto viešojo pirkimo duomenų matyti, kad atsakovė buvo paskelbusi pirkimą „Lauko informacinės sistemos išplėtimas Aukštadvario, Biržų regioniniuose parkuose ir Šilėnų-Naujosios Rėvos pažintinio tako įrengimo darbai Neries regioniniame parke“ (sutartis suskaidyta į pirkimo dalis; pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis). Konkurso sąlygos numatė, kad darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (2.2.2.2 p.). Konkurso sąlygų 8 priedas – sutarties projektas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ieškovė teikė 2019-02-14 pasiūlymą dėl pirkimo „Lauko informacinės sistemos išplėtimas Aukštadvario, Biržų regioniniuose parkuose ir Šilėnų-Naujosios Rėvos pažintinio tako įrengimo darbai Neries regioniniame parke“ (e. b. 1 t. 64-66 b. l.). Tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (užsakovas) ir UAB „Selonia“ 2019-03-12 buvo sudaryta Biržų regioninio parko informacinės sistemos išplėtimo darbai sutartis Nr. F4-2019-028. Sutartį numatoma finansuoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 lėšomis (1.4 p.). Sutarties objektas – Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimas (toliau – Darbai) (2.1 p.). Tvarkybos darbai atliekami vadovaujantis techniniu projektu „Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimas“ Nr. 2018-CPO109093-01-SP-BD. Visi darbai numatyti Techniniame projekte, Techninėje specifikacijoje, sutartyje, sutarties prieduose, papildomuose šalių susitarimuose (2.1.1 p.). Sutarties dalykas – šia sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti užsakovui, kaip tai numatyta sutartyje bei ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o užsakovas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti rangovui už tinkamai atliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (2.3 p.). Sutartis įsigalioja, kai rangovas per 10 darbų dienų nuo sutarties pasirašymo, užsakovui pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą (4.1 p.). Rangovas privalo darbus atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darbų vykdymo grafiko, vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendimais, konkurso sąlygų technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamų teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų tvarka. Užbaigti darbus pagal sutartyje numatytus terminus, pasirašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai (5.2.1.1 p.). Rangovas privalo darbus pradėti nedelsiant užsakovui perdavus statybvietę (5.2.1.6 p.), vykdyti statybos darbus pagal Supaprastintą projektą, techninę specifikaciją, Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų taisyklių) reikalavimus (5.2.1.7 p.); grafikas gali būti keičiamas tik suderinus su užsakovu (5.2.1.8 p.); pagal grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų užsakovui perdavimo ir(ar) per garantinį laikotarpį (5.2.1.9 p.); savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus (5.2.1.10 p.). Darbų pradžia laikoma diena, kai rangovas iš užsakovo pagal priėmimo-perdavimo aktą perima statybvietę (6.2 p.). Darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (6.1 p.) (e. b. 1 t. 5- 15, 50-60 b. l.).

7316.

74Atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę perdavė 2019-04-29; pagal šalių suderintą grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atliekami informacinių stendų, nukreipiančių rodiklių įrenginių, suolų įrengimo, maketų įrengimo, pilnai atlikti demontavimo, kelių ženklų, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai; užsakovas konstatuoja, kad rangovas objekte dar nėra pradėjęs darbų; sutartis buvo sudaryta po viešųjų pirkimų procedūrų; pagal sutarties 13.3 punktą rangovui paskaičiuota 2 520,28 Eur bauda, kurią prašoma sumokėti per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą; atsakovė reikalavo: sumokėti baudą; iki 2019-08-02 pateikti derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino (e. b. 1 t. 115-116 b. l.). Ieškovės statybos direktorius 2019-08-01 rašte Nr. 08/01 nurodė, kad <...> atsakydami į Jūsų gautą raštą, paaiškiname, jog dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjome numatyti pirkimo metu, negalėjome laiku pradėti darbų objekte pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, informuoja, kad darbus pradės vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderins patikslintą darbų vykdymo grafiką. Pažymi, kad visus darbus atliks iki sutartyje nurodyto termino (e. b. 1 t. 67 b. l.). Ieškovė taip pat teikė patikslintą darbų grafiką (atsakovės tripliko priedai) (e. b. 1 t. 155 b. l.).

7517.

76Atsakovė 2019-08-08 rašte Nr. (2)-V3-989(11.1) dėl 2019-03-12 sutarties Nr. F4-2019-028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo: ragino ieškovę sumokėti 2 520,28 Eur baudą; nurodė, kad nederina rangovo pateikto finansinio kalendorinio grafiko; prašė gražinti sumokėtą avansą; informavo, kad 2019-08-29, vadovaujantis sutarties 14.1 punktu, sutartis yra nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, taikant visas sutartyje numatytas sankcijas (e. b. 1 t. 16-17, 69-70, 71, 78, 79-81 b. l.). Ieškovė 2019-08-28 rašte nurodė, kad sutartis nenumato tarpinių užbaigimo terminų; darbai buvo pradėti iš karto po statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo; šiuo metu yra užsakyti, apmokėti ir pagaminti kelio ženklai ir cinkuoti stovai kelio ženklams, kvadratiniai vamzdžiai, juosta, malkinė mediena; šalys žinojo, kad pagal sutarties terminą sutartis bus vykdoma ir „šaltuoju“ žiemos laikotarpiu (e. b. 1 t. 102-105 b. l.);

77ieškovė 2019-09-16 rašte Nr. 09-17 siuntė prašomus dokumentus (e. b. 1 t. 89-98 b. l.). Atsakovė 2019-09-17 rašte Nr. (2)-V3-1111 (11.1) dėl sprendimo nutraukti 2019-03-12 sutartį Nr. F4-2019-028 nurodė, kad nekeičia pozicijos ir laiko, kad sutartis nutraukta nuo 2019-08-29 (e. b. 82-88, 99-100 b. l.). Ieškovė prie ieškinio teikė fotonuotraukas apie atliktus darbus (e. b. 1 t. 18-24 b. l.).

7818.

79Vertinant nurodytas aplinkybes pažymėtina: pirma, byloje yra pareikštas tiek ieškovės ieškinys, tiek atsakovės priešieškinis; antra, teismo vertinimu, pirmiausia tikslinga pasisakyti dėl atsakovės priešieškinio, o vėliau dėl ieškovės ieškinio; trečia, kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai).

80Dėl atsakovės priešieškinio

8119.

82Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos priešieškinyje prašė priteisti 2 520,28 Eur baudą ir 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo iš ieškovės UAB „Selonia“.

8320.

84CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

8521.

86Sutartyje numatyta: šalys neatšaukiamai pripažįsta, kad sutartyje numatyti netesybų dydžiai, jų sumokėjimo tvarka yra teisingi, ekonomiškai įvertinti ir yra atsižvelgta į tai, kad užsakovas turi prisiėmęs įsipareigojimus projekto, pagal kurį vykdomas šis pirkimas, finansuotojui Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kuri kontroliuoja projekto įvykdymo terminus, kokybę, pinigų mokėjimo tvarką. Būtent Projekto įvykdymo kokybės ir terminų, pirkimo Sutarties įsipareigojimų/Darbų atlikimo terminų, numatytų sutartyje ir grafike laikymasis, garantuoja projekto finansavimą, kas turi tiesioginę reikšmę užsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat šalims yra žinoma, kad Darbų atlikimo terminas pagal sutartyje, grafike numatytus terminus, turi esminę reikšmę projekto įgyvendinimui bei svarbūs užsakovui jo nuolatinių funkcijų vykdymui (13.1 p.). Už netinkamą savo pareigų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą rangovas moka užsakovui netesybas. Jei rangovas dėl savo kaltės neįvykdo sutartinių įsipareigojimų, numatytų sutartyje bei pagal Grafiką, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 procento delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo (13.2 p.). Jei sutartiniai įsipareigojimai dėl rangovo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 dienų nuo grafike nustatyto kiekvieno darbų įvykdymo termino pabaigos, rangovas privalo sumokėti užsakovui 2 procentus sutarties su PVM kainos dydžio baudą. Bauda apima sutarties 13.2 punkte nurodytus delspinigius, paskaičiuotus iki baudos paskaičiavimo dienos (13.3 p.). Delspinigius ir/ar baudą rangovas privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą (priskaičiuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia rangovo nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo. Jei užsakovas įgijo teisę reikalauti delspinigius, jis gali: nutraukti sutartį – šiuo atveju rangovui nepriklauso jokia kompensacija (13.6.2 p.). Vienai kuriai nors sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę: reikalauti sumokėti sutartyje numatytus delspinigius, baudą (13.10.3 p.), nutraukti sutartį, jei tai yra esminis sutarties pažeidimas (13.10.5 p.).

8722.

88Teismas, įvertinęs sutarties sąlygas, nesutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovei ieškovės atžvilgiu paskaičiavus baudą, atsakovė tuo pačiu negalėjo nutraukti šalių sudarytos sutarties. Teismas pažymi, kad baudos skaičiavimas už sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą ir sutarties nutraukimas yra dvi skirtingos priemonės galimos taikyti už sutarties atitinkamus pažeidimus, o vienos priemonės (ne)taikymas, neriboja galimybės (ne)taikyti kartu ir kitą priemonę. Tokias aplinkybes patvirtinta ir sutarties nuostatos, tarp jų sutarties 13.10.3 ir 13.10.5 punktų nuostatos.

8923.

90Sutarties vykdymas buvo siejamas su šalių nustatytu darbų atlikimo grafiku, pagal kurį kai kurie darbai (demontavimo darbai, kelio ženklų įrengimas, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimas) turėjo būti atlikti iki 2019-07-31 pabaigos, dalis kitų darbų iki 2019-08-31 pabaigos. Atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę perdavė 2019-04-29; pagal šalių suderintą grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atliekami informacinių stendų, nukreipiančių rodiklių įrenginių, suolų įrengimo, maketų įrengimo, pilnai atlikti demontavimo, kelių ženklų, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai; užsakovas konstatuoja, kad rangovas objekte dar nėra pradėjęs darbų; sutartis buvo sudaryta po viešųjų pirkimų procedūrų; pagal sutarties 13.3 punktą rangovui paskaičiuota 2 520,28 Eur bauda, kurią prašoma sumokėti per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą; atsakovė reikalavo: sumokėti baudą; iki 2019-08-02 pateikti derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino (e. b. 1 t. 115-116 b. l.). Ieškovės statybos direktorius 2019-08-01 rašte Nr. 08/01 nurodė, kad <...> atsakydami į Jūsų gautą raštą, paaiškiname, jog dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjome numatyti pirkimo metu, negalėjome laiku pradėti darbų objekte pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, informuoja, kad darbus pradės vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderins patikslintą darbų vykdymo grafiką. Pažymi, kad visus darbus atliks iki sutartyje nurodyto termino (e. b. 1 t. 67 b. l.). Ieškovė taip pat teikė patikslintą darbų grafiką (atsakovės tripliko priedai) (e. b. 1 t. 155 b. l.). Kaip nurodo atsakovė, ji nepatvirtino patikslinto darbų grafiko, nes ieškovė prailgino galutinį darbų atlikimo terminą. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė 7 fotonuotraukas esą apie atliktus darbus, tačiau vertinant tiek pačios ieškovės 2019-08-01 rašto Nr. 08/01 turinį, tiek tai, kokia apimtis darbų turėjo būti atlikta pagal šalių suderintą darbų atlikimo grafiką, tiek aplinkybę, kad ieškovė sutarties darbus turėjo pradėti iš karto po statybvietės perdavimo (5.2.1.6 p.), darytina išvada, jog ieškovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovė įgijo teisę skaičiuoti ieškovei delspinigius, taip pat taikyti baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Sutarties kaina sudarė 126 014,24 Eur su PVM, taip pat nurodyta, kad į sutarties kainą įeina visi sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai (3.1 p.). 2 procentai sutarties su PVM kainos dydžio bauda sudaro 2 520,28 Eur. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pažymėtina, kad: pirma, Rangovas pažeidė sutartyje, grafike nustatytus terminus, todėl jam taikoma bauda kaip sutartinės atsakomybės forma yra pagrįsta, atitinkanti sutarties nuostatas. Antra, Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, sutiko su visomis Sutarties sąlygomis įskaitant ir numatyta atsakomybe už Sutarties netinkamą vykdymą, o tą patvirtino ir sudarydamas sutartį. Trečia, Rangovas, kaip savo srities profesionalas, privalėjo įvertinti visas aplinkybes prieš pateikiant pasiūlymą dalyvauti viešojo pirkimo konkurse, taip pat rizikos veiksnius, kuriems esant kiltų reali galimybė neįvykdyti Sutarties ar ją vykdyti netinkamai. Ketvirta, Rangovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jo atsakomybę šalinančias aplinkybes. Nors įpareigojimas sumokėti nurodyto dydžio baudą buvo nustatytas dar 2019-07-30 atsakovės rašte (5)-V3-942(11.1), tačiau byloje nėra duomenų, kad ją ieškovė būtų sumokėjusi, todėl atsakovės priešieškiniu pareikštas reikalavimas laikytinas pagrįstu, įrodytu, tenkintinas priteisiant atsakovei iš ieškovės 2 520,28 Eur baudą.

9124.

92Atsakovė priešieškinyje taip pat prašė priteisti iš ieškovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9325.

94CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovės priešieškinis buvo pateiktas vėliau nei buvo iškelta civilinė byla, atsakovei iš ieškovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 520,28 Eur) nuo priešieškinio priėmimo (2019-10-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

95Dėl ieškinio reikalavimų

9626.

97Ieškovė UAB „Selonia“ ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-08-08 rašte Nr. (2)- V3–989 (11.1) „Dėl 2019 m. kovo 12 d. sutarties Nr. F4- 2019- 028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ nurodytą sprendimą vienašališkai nutraukti 2019-03-12 sutartį Nr. F4-2019-028 dėl Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo darbų.

9827.

99Sutarties nuostatos numatė, kad vienai kuriai nors sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę nutraukti sutartį, jei tai yra esminis sutarties pažeidimas (13.10.5 p.). Jei viena iš šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusi kitą šalį raštu prieš 14 darbo dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartį (kai šalys susitaria, ką laikys esminiu sutarties pažeidimu) (14.1 p.). Šalys susitaria, kad esminiu sutarties pažeidimu pagal sutartį laikomi: kai rangovas nepradeda atlikti darbų per sutartyje ir grafike nurodytus terminus (14.1.1 p.) (e. b. 1 t. 5- 15, 50-60 b. l.). Teiktas darbų grafikas (e. b. 1 t. 68, 106-107 b. l.), įrodymai dėl ieškovės prievolių užtikrinimo (e. b. 1 t. 72-77, 101, 108-114 b. l.). 2019-04-29 pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas (e. b. 1 t. 117 b. l.).

10028.

101Atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę perdavė 2019-04-29; pagal šalių suderintą grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atliekami informacinių stendų, nukreipiančių rodiklių įrenginių, suolų įrengimo, maketų įrengimo, pilnai atlikti demontavimo, kelių ženklų, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai; užsakovas konstatuoja, kad rangovas objekte dar nėra pradėjęs darbų; atsakovė reikalavo: sumokėti baudą; iki 2019-08-02 pateikti derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino (e. b. 1 t. 115-116 b. l.). Ieškovės statybos direktorius 2019-08-01 rašte Nr. 08/01 nurodė, kad <...> atsakydami į Jūsų gautą raštą, paaiškiname, jog dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjome numatyti pirkimo metu, negalėjome laiku pradėti darbų objekte pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, informuoja, kad darbus pradės vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderins patikslintą darbų vykdymo grafiką. Pažymi, kad visus darbus atliks iki sutartyje nurodyto termino (e. b. 1 t. 67 b. l.). Ieškovė taip pat teikė patikslintą darbų grafiką (atsakovės tripliko priedai) (e. b. 1 t. 155 b. l.), patikslintas darbų grafikas nebuvo suderintas, nes, anot atsakovės, ieškovė, teikdama patikslintą grafiką, pakeitė galutinį darbų atlikimo terminą. Atsakovė 2019-08-08 rašte Nr. (2)-V3-989(11.1) dėl 2019-03-12 sutarties Nr. F4-2019-028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo: ragino ieškovę sumokėti 2 520,28 Eur baudą; nurodė, kad nederina rangovo pateikto finansinio kalendorinio grafiko; prašė gražinti sumokėtą avansą; informavo, kad 2019-08-29, vadovaujantis sutarties 14.1 punktu, sutartis yra nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, taikant visas sutartyje numatytas sankcijas (e. b. 1 t. 16-17, 69-70, 71, 78, 79-81 b. l.). Ieškovė 2019-08-28 rašte nurodė, kad sutartis nenumato tarpinių užbaigimo terminų; darbai buvo pradėti iš karto po statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo; šiuo metu yra užsakyti, apmokėti ir pagaminti kelio ženklai ir cinkuoti stovai kelio ženklams, kvadratiniai vamzdžiai, juosta, malkinė mediena; šalys žinojo, kad pagal sutarties terminą sutartis bus vykdoma ir „šaltuoju“ žiemos laikotarpiu (e. b. 1 t. 102-105 b. l.).

10229.

103Nurodytos aplinkybės patvirtina tai, kad: pirma, sutartis buvo nutraukta nuo 2019-08-29; antra, atsakovė laikėsi 14.1 punkte nustatyto 14 darbo dienų termino informuoti apie sutarties nutraukimą; trečia, ieškovė neįvykdė 2019-07-30 rašte jai nurodytų įsipareigojimų, nesumokėjo baudos, o jos teiktas derinti grafikas nebuvo suderintas, nes pati ieškovė keitė galutinį darbų atlikimo terminą; ketvirta, sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, kad darbų atlikimo terminams buvo suteikta esminė reikšmė (13.1 p.); penkta, sutarties vykdymui svarbus ne tik pats sutarties laikotarpis 9 mėnesiai, bet ir darbų vykdymas pagal šalių suderintą grafiką; šešta, šalys sutartyje susitarė, ką jos laikys esminiu sutarties pažeidimu (14.1 p.), taip pat ir tai, kad esminis pažeidimas atitinka ir CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Nors ieškovė detaliai neįvardino sutarties konkretaus punkto pagal kurį nutraukia sutartį, tačiau nagrinėjamu atveju pagal procesinių dokumentų turinį galima daryti išvadą, kad sutartis nutraukta 4.1.1 punkto pagrindu, kai rangovas nepradeda atlikti darbų per sutartyje ir grafike numatytus terminus. Šiuo atveju daryti išvadą, kad egzistuotų kiti 14.1.2-14.1.4 numatyti sutarties nutraukimo pagrindai negalima.

10430.

105Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl vienašalis sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentavimas CK įtvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus (prioriteto sutarties vykdymui) principo taikymą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio (paskutinė priemonė) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus.

10631.

107Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtintas ir laikomas adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant, ar pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą, išaiškinta, kad, vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, darytina išvada, jog kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiosios dalies to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2012 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012; 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-53-684/2017, 78 punktas). Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. Sutartyje ir įstatyme išvardytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Tačiau sutartyje nurodytas nutraukimo pagrindas yra sutarties sąlyga, todėl teismo vertinamas ir kontroliuojamas sutarties sąlygų teisėtumo ir sąžiningumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014).

10832.

109Tarp ieškovės ir atsakovės yra viešųjų pirkimų būdu susiklostę teisiniai santykiai, įforminti sutartimi, kuri atsakovės buvo vienašališkai nutraukta, todėl jie turi būti vertinami viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų kontekste. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo šių santykių išskirtinumo, kaip ir įprastiniai sandoriai, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, kilus ginčui teisme turėtų būti aiškinamos remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jas aiškinančia teismų praktika, kita vertus, taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų specifiką, šiame kontekste reiškiančią teismo pareigą viešojo pirkimo sutarties turinį aiškinti, be kita ko, pagal viešojo pirkimo sąlygas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013). Aiškinant viešojo pirkimo sutartį visų pirma vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į VPĮ tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145-684/2016, 26 punktas).

11033.

111Vienašališkas sutarties nutraukimo institutas yra išimtis iš favor contractus principo. Visais atvejais, kai viena iš šalių nesutinka, kad sutarties pažeidimas buvo esminis, leidžiantis ją vienašališkai nutraukti, teismas patikrina sutarties nutraukimo teisėtumą. Sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). VPĮ 90 straipsnio, reglamentuojančio pirkimo sutarties nutraukimą, 3 dalyje numatyta, kad pirkimo sutartis gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei CK nustatytais atvejais ir tvarka. Nors tuo atveju, kai sutartis nutraukiama šalių sutartyje aptartais atvejais, įvykdyto pažeidimo atitiktis nėra vertinama pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 papunkčiuose įtvirtintus kriterijus, tačiau galima laikyti, kad šalių aptarti sutarties nutraukimo pagrindai savo prigimtimi atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą kriterijų, kuris leidžia nutraukti sutartį tuo atveju, kai griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-916/2019, 25 punktas). Antra, sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą. Trečia, sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar yra pažeidėjo tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas likti sutartinuose santykiuose yra mažesnis. Ketvirta, sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Galiausiai, penkta, vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Šiuo atveju turimi omenyje ne įprastiniai, bet labai dideli, neproporcingi nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-318-611/2017).

11234.

113Bylos įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, atsakovė, nutraukdama šalių sudarytą sutartį, priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą, nes: pirma, statybvietė ieškovei buvo perduota 2019-04-29; antra, sutarties sąlygos numatė, kad Rangovas privalo darbus atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darbų vykdymo grafiko, vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendimais, konkurso sąlygų technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamų teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų tvarka (5.2.1.1 p.); rangovas privalo darbus pradėti nedelsiant užsakovui perdavus statybvietę (5.2.1.6 p.), vykdyti statybos darbus pagal Supaprastintą projektą, techninę specifikaciją, Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų taisyklių) reikalavimus (5.2.1.7 p.); pagal grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų užsakovui perdavimo ir(ar) per garantinį laikotarpį (5.2.1.9 p.); trečia, atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę perdavė 2019-04-29; pagal šalių suderintą grafiką iki 2019-07-31 turėjo būti atliekami informacinių stendų, nukreipiančių rodiklių įrenginių, suolų įrengimo, maketų įrengimo, pilnai atlikti demontavimo, kelių ženklų, kelio ženklo naujo skydelio pakeitimo darbai; užsakovas konstatuoja, kad rangovas objekte dar nėra pradėjęs darbų; sutartis buvo sudaryta po viešųjų pirkimų procedūrų; pagal sutarties 13.3 punktą rangovui paskaičiuota 2 520,28 Eur bauda, kurią prašoma sumokėti per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą; atsakovė reikalavo: sumokėti baudą; iki 2019-08-02 pateikti derinti naują finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką, nekeičiant galutinio sutarties termino (e. b. 1 t. 115-116 b. l.). Ieškovės statybos direktorius 2019-08-01 rašte Nr. 08/01 nurodė, kad <...> atsakydami į Jūsų gautą raštą, paaiškiname, jog dėl nenumatytų susiklosčiusių situacijų įmonėje, kurių negalėjome numatyti pirkimo metu, negalėjome laiku pradėti darbų objekte pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, informuoja, kad darbus pradės vykdyti artimiausiu metu, kai tik suderins patikslintą darbų vykdymo grafiką. Pažymi, kad visus darbus atliks iki sutartyje nurodyto termino (e. b. 1 t. 67 b. l.). Ieškovė taip pat teikė patikslintą darbų grafiką (atsakovės tripliko priedai) (e. b. 1 t. 155 b. l.). Atsakovė 2019-08-08 rašte Nr. (2)-V3-989(11.1) dėl 2019-03-12 sutarties Nr. F4-2019-028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo: ragino ieškovę sumokėti 2 520,28 Eur baudą; nurodė, kad nederina rangovo pateikto finansinio kalendorinio grafiko; prašė gražinti sumokėtą avansą; informavo, kad 2019-08-29, vadovaujantis sutarties 14.1 punktu, sutartis yra nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, taikant visas sutartyje numatytas sankcijas (e. b. 1 t. 16-17, 69-70, 71, 78, 79-81 b. l.). Taigi pati ieškovė dar atsakydama į 2019-07-30 raštą 2018-08-01 nurodė, kad apskritai nėra pradėjusi darbų; ketvirta, ieškovė tik su teismui 2019-09-30 pateiktu ieškiniu teikė fotonuotraukas esą apie atliktus darbus, o nuo sutarties nutraukimo iki ieškinio pateikimo buvo praėjęs vieno mėnesio terminas; penkta, sutiktina su atsakove, kad ieškovės teikti duomenys apie esą įsigytą medieną neatitinka medienai keliamų Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų; šešta, kai kurių grafike nurodytų darbų atlikimo terminai jau buvo pasibaigę, o darbai nebuvo atlikti net iki sutarties nutraukimo.

11435.

115Vertinant šalių sudarytos sutarties nuostatas (14.1 punktą) kartu su CK 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatomis, darytina išvada, jog bylos aplinkybės patvirtina egzistuojant esminį sutarties pažeidimą. Bylos duomenys patvirtina, kad egzistuoja CK 6.217 straipsnio 2 dalyje numatyti kriterijai, kurie sudaro pagrindą vertinti sutarties pažeidimą kaip esminį: pirma, sutiktina su atsakove, kad ji, kaip nukentėjusioji šalis, iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, t. y. tikėjosi, kad darbai pagal sutartį bus atlikti pagal numatytą grafiką, tačiau net pasibaigus grafike numatytiems tam tikrų darbų atlikimo terminams jie nebuvo atlikti, o bylos įrodymai leidžia daryti išvadą, kad darbai apskritai nebuvo pradėti pagal sutarties sąlygas; antra, pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis (grafiko laikymasis) turi esminės reikšmės, t. y. sutarties nuostatos numatė, kad sutartyje nustatytas grafikas yra esminė sąlyga; trečia, 2019-08-01 ieškovės rašto turinys leidžia daryti išvadą, kad sutartinė prievolė neįvykdyta dėl didelio neatsargumo. Ieškovė dalyvavo konkurse, jį laimė, sudarė sutartį, todėl atitinkamai pagal sutarties sąlygas turėjo imtis visų priemonių tinkamam jos vykdymui; ketvirta, sutiktina su atsakove, kad sutartinių prievolių nevykdymas ganėtinai ilgą laiką, naujo darbų grafiko nesuderinimas pagal atsakovės nurodymą nekeisti galutinio darbų atlikimo termino, apskritai jau suėjęs terminas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus duodą pagrindą atsakovei nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; penkta, ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą, kad ieškovė patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Teismas taip pat dar kartą pažymi, kad baudos taikymas ieškovės atžvilgiu neribojo atsakovės teisės pagal sutarties sąlygas nutraukti sudarytos sutarties.

11636.

117Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-08-08 rašte Nr. (2)- V3–989 (11.1) „Dėl 2019 m. kovo 12 d. sutarties Nr. F4- 2019- 028 nutraukimo bei sutartinės atsakomybės taikymo“ nurodytą sprendimą vienašališkai nutraukti 2019-03-12 sutartį Nr. F4-2019-028 dėl Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimo darbų laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

118Dėl bylinėjimosi išlaidų

11937.

120CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šiuo sprendimu netenkinus ieškovės ieškinio nėra pagrindo priteisti ieškovei jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (e. b. 1 t. 30 b. l.).

12138.

122CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Tokia pati taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai byloje buvo pareikštas priešieškinis (CPK 143 straipsnis). CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinius (priešieškinius) dėl lėšų išieškojimo. Kadangi atsakovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pareikštą priešieškinį, tenkinus pareikštą priešieškinį iš ieškovės priteistina 56,71 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

123Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais,

Nutarė

124Atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Selonia“ tenkinti visiškai.

125Priteisti atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (j. a. k. 188724381) 2 520,28 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų dvidešimt eurų 28 ct) baudą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 520,28 Eur) nuo priešieškinio priėmimo dienos (2019-10-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo iš ieškovės UAB „Selonia“ (j. a. k. 304147278).

126Ieškovės UAB „Selonia“ ieškinį atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl atsakovės sprendimo nutraukti viešojo pirkimo sutartį panaikinimo atmesti.

127Priteisti iš ieškovės UAB „Selonia“ (j. a. k. 304147278) 56,71 Eur (penkiasdešimt šešis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

128Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Selonia“ ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu ir... 5. 1.1.... 6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Užsakovas... 7. 1.2.... 8. Rangovas patikslino Darbų vykdymo grafiką Užsakovo 2019-07-30 reikalavimu.... 9. 1.3.... 10. Užsakovo sprendimas dėl Sutarties vienašalio nutraukimo yra neteisėtas,... 11. 2.... 12. Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 13. 2.1.... 14. Sutartis įsigaliojo 2019-03-25. Pagal Sutarties 6.5 punktą darbai turi būti... 15. 2.2.... 16. 2019-08-05 Tarnyba gavo Rangovo 2019-08-01 raštą „Dėl sutarties“ Nr.... 17. 2.3.... 18. Šalys 14.1 punkte numatė atvejus, kurie laikomi esminiu sutarties pažeidimu:... 19. 2.4.... 20. Atsakovė 2019-07-30 raštu „Dėl Sutartinės atsakomybės taikymo“ Nr.... 21. 2.5.... 22. Vykstant susirašinėjimui tarp šalių, ieškovė sutarties įvykdymą... 23. 2.6.... 24. Ieškovės veiksmai atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, punktų... 25. 3.... 26. Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 27. 3.1.... 28. Pagal Sutarties 6.5 punkto nuostatas darbai turėjo būti atlikti per 9... 29. 3.2.... 30. Rangovo netinkamą sutarties vykdymą ir pagrindą baudai skaičiuoti sudarė... 31. 3.3.... 32. Apie prievolę sumokėti baudą Rangovas buvo informuotas tinkamai,... 33. 4.... 34. Ieškovė atsiliepime į atsakovės priešieškinį prašė spręsti... 35. 5.... 36. Teismas 2019-11-19 nutartimi nutarė pasirengimą nagrinėti bylą vykdyti... 37. 6.... 38. Atsakovė dublike dėl priešieškinio prašė tenkinti priešieškinyje... 39. 6.1.... 40. Ieškovė Sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2019-03-25 iki 2019-08-29)... 41. 6.2.... 42. Netesyboms, dėl kurių susitarė šalys sutartyje, neturės įtakos... 43. 7.... 44. Ieškovė dokumente, kuris įvardijamas ieškovės dubliku ir tripliku į... 45. 7.1.... 46. Ieškovė iki vienašališko sutarties nutraukimo pradėjo vykdyti sutartį:... 47. 7.2.... 48. Ieškovės sumontuoti kelio ženklai yra viešuose keliuose, juos jau beveik... 49. 8.... 50. Atsakovė triplike į ieškovės dubliką prašė atmesti ieškovės nurodytus... 51. 8.1.... 52. Ieškovė pati pripažino, kad nepradėjo vykdyti sutarties. Šalys susitarė,... 53. 8.2.... 54. Rangovas neteisingai interpretuoja dvi skirtingas sąvokas, t. y. pasiruošimą... 55. 8.3.... 56. Techninės specifikacijos 7.4. punkte nurodyta, kad „naudojama kietmedžio... 57. 9.... 58. Ieškovė į bylą teikė rašytinius paaiškinimus (e. b. 1 t. 166-168 b. l.).... 59. 10.... 60. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė tenkinti ieškinį,... 61. 11.... 62. Teismo posėdžio metu atstovės atstovas prašė ieškinį atmesti, o... 63. 12.... 64. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas K. K.... 65. Teismas... 66. 13.... 67. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 68. 14.... 69. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 70. Dėl teismo nustatytų aplinkybių ... 71. 15.... 72. Iš viešai skelbiamų vykdyto viešojo pirkimo duomenų matyti, kad atsakovė... 73. 16.... 74. Atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę... 75. 17.... 76. Atsakovė 2019-08-08 rašte Nr. (2)-V3-989(11.1) dėl 2019-03-12 sutarties Nr.... 77. ieškovė 2019-09-16 rašte Nr. 09-17 siuntė prašomus dokumentus (e. b. 1 t.... 78. 18.... 79. Vertinant nurodytas aplinkybes pažymėtina: pirma, byloje yra pareikštas tiek... 80. Dėl atsakovės priešieškinio... 81. 19.... 82. Atsakovė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos... 83. 20.... 84. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 85. 21.... 86. Sutartyje numatyta: šalys neatšaukiamai pripažįsta, kad sutartyje numatyti... 87. 22.... 88. Teismas, įvertinęs sutarties sąlygas, nesutinka su ieškovės teiginiais,... 89. 23.... 90. Sutarties vykdymas buvo siejamas su šalių nustatytu darbų atlikimo grafiku,... 91. 24.... 92. Atsakovė priešieškinyje taip pat prašė priteisti iš ieškovės 5... 93. 25.... 94. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 95. Dėl ieškinio reikalavimų ... 96. 26.... 97. Ieškovė UAB „Selonia“ ieškinyje prašė pripažinti neteisėtu ir... 98. 27.... 99. Sutarties nuostatos numatė, kad vienai kuriai nors sutarties šaliai pažeidus... 100. 28.... 101. Atsakovė 2019-07-30 raštu Nr. (5)-V3-942(11.1) nurodė, kad statybvietę... 102. 29.... 103. Nurodytos aplinkybės patvirtina tai, kad: pirma, sutartis buvo nutraukta nuo... 104. 30.... 105. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 106. 31.... 107. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų... 108. 32.... 109. Tarp ieškovės ir atsakovės yra viešųjų pirkimų būdu susiklostę... 110. 33.... 111. Vienašališkas sutarties nutraukimo institutas yra išimtis iš favor... 112. 34.... 113. Bylos įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, atsakovė, nutraukdama... 114. 35.... 115. Vertinant šalių sudarytos sutarties nuostatas (14.1 punktą) kartu su CK... 116. 36.... 117. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas pripažinti... 118. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 119. 37.... 120. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 121. 38.... 122. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 123. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 124. Atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos... 125. Priteisti atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos... 126. Ieškovės UAB „Selonia“ ieškinį atsakovei Valstybinei saugomų... 127. Priteisti iš ieškovės UAB „Selonia“ (j. a. k. 304147278) 56,71 Eur... 128. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...