Byla I-492-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Henriko Sadausko sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjui K. L. K., jo atstovui advokatui Rimantui Jonynui, atsakovo atstovei Irmai Šapokaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Rasai Račkauskaitei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims M. M., A. J., D. J., R. K., V. K., V. M., S. B., R. J. ir I. M. atstovui advokatui Jurijui Kovalenko,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. L. K. skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, A. L., R. K., V. K., A. M., UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“, N. N., L. Z., O. R., D. J., V. L., D. B., R. D., G. D., L. M., G. B., M. M., M. M., R. M., R. J., A. G., E. K.-Ginelevičienė, J. B., V. K., V. M., A. J., N. K., I. M., S. B., R. K. ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 23–25) ir patikslintais skundais (I t., b. l. 3–6, 185–192), kuriuose prašo įpareigoti Inspekciją teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti ( - ) kieme pastatytus ir rekonstruotus medinius kiemo statinius ir surašyti savavališkos statybos aktus.

5Paaiškino, kad jam nuosavybės teise priklauso dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), plotas – 0,3811 ha (toliau – Žemes sklypas) ir pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane ( - ) (buvęs sandėlis), kurį pertvarko į vieno buto gyvenamąjį namą. Ant Žemės sklypo yra išsidėstęs ir daugiabutis namas ( - ), Vilnius. Namo kieme stovi dar trys mediniai pastatai, kuriuose yra įrengti sandėliukai. Pagal UAB „Senamiesčio ūkis“ pateiktą schemą, šie sandėliukai yra sunumeruoti atitinkamai pagal butų numerius ir turi naudotojus. Kaip matyti iš skirtingais metais pateikiamų vietovės schemų – toponuotraukų (darytų 1979 m, 2001 m., 2007 m.), šių ūkio pastatų išdėstymas nuolat kito, t. y. jie buvo perstatomi. Pareiškėjas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registre šie ūkio paskirties pastatai nebuvo įregistruoti, neregistruotos ir nuosavybės teises į juos, nors tokių statinių registracija, pareiškėjo nuomone, Nekilnojamojo turto registre yra privaloma.

6Pareiškėjas paaiškino, kad jo subjektinės teisės yra pažeidžiamos, nes jam trukdoma atlikti statybos darbus. Nurodė, kad jis kartu su sutuoktine yra pateikęs projektinę dokumentaciją ir gavęs statybos leidimą atlikti pastato, ( - ), pažymėto plane ( - ), rekonstrukciją. Statybos leidimas ( - ) buvo išduotas (pratęstas) pareiškėjui 2004-08-11, jo galiojimo terminas yra 10 metų, statybos darbai buvo pradėti, todėl atsakovų argumentai, kad statybos leidimas negaliojantis, neturi pagrindo. Pareiškėjas mano, kad statybos leidimo galiojimas šioje byloje nėra aktualus, nes netrukdo jam ginti savo teises, kaip statinio savininkui ir žemes sklypo bendraturčiui. Jis gina viešą interesą, nes ( - ), Vilniuje, namas ir jam priskirtas namų valdos žemės sklypas yra kultūros paminklas. Šiuo metu rytinės tvoros restauravimui tiesiogiai trukdo mediniame pastate prie tvoros įrengti mediniai sandėliukai, schemoje pažymėti Nr. 10A, 5, 3, 4, 13, 12. Statinys, kur įrengti šios grupės sandėliukai, buvo rekonstruotas 2008 m., o šioje grupėje esantis sandėliukas 10A buvo rekonstruotas 2009 m.

7Pareiškėjas nurodė, kad nebuvo išlaikyti priešgaisrinės saugos reikalavimų atstumai. Kitas statinys, kuriame yra įrengti sandėliukai, schemoje pažymėtas 10, 11, 14, 19, 16. Šis ūkio pastatas rekonstruotas 2008 metais, neturint nustatyta tvarka parengto suderinto projekto, Kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, užstoja vaizdą iš namo kiemo į Vilniaus senamiestį. Be to sandėliukai yra mediniai, priešgaisrinės saugos požiūriu ypač pavojingi statiniai, pastatyti nesilaikant privalomųjų atstumų tarp statinių. Šiuo atveju atstumas nuo statomo namo iki medinio sandėliukų pastato yra 4 m., kai privalomas priešgaisrinės saugos atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 10 m.

8Pareiškėjas pažymėjo, kad statinių rekonstravimas ir perstatymas pažeidžia žemės savininko interesą. Visi mediniai kiemo statiniai pastatyti ir po to rekonstruoti įvairiu laiku. Pareiškėjas nuo 2006 m. yra šio žemės sklypo dalies savininkas. Pagal STR 1.01.07:2002 („Nesudėtingi statiniai“) II grupės nesudėtingiems statiniams statyti (restauruoti) yra reikalingas žemės savininko rašytinis sutikimas. Tokio sutikimo sandėliukus restauravę asmenys neprašė ir neturėjo, todėl mano, kad buvo pažeistas LR civilinio kodekso (toliau- LR CK) 4.75 str. 1 d. įtvirtintas reikalavimas.

9Pareiškėjas nurodė, kad statinių rekonstravimas ir perstatymas pažeidžia viešą interesą, nes prieštarauja Vilniaus senamiesčio kultūros paminklo U1P apsaugos reglamento nuostatoms.

10Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius 2007-11-28 raštu informavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros departamentą (toliau- Departamentas), kad apžiūrėjus namo ( - ) kiemą, nustatyta, jog dalis ūkinių statinių rekonstruoti neseniai, o vienas sandėliukas šiuo metu rekonstruojamas. Nekilnojamojo turto registre šie statiniai neįregistruoti. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo objekto teritorijoje būtina parengti supaprastintą statinio projektą. Tokie projektai parengti ir Miesto plėtros departamentui pateikti nebuvo. Kultūros paveldo skyrius šiuo raštu prašė pašalinti savavališkos statybos pasekmes. Taigi, jau 2007 m. raštuose minėti sandėliukai įvardinami, kaip pastatyti neteisėtai ir yra konstatuojama, kad tai savavališka statyba. Pareiškėjas raštu kreipėsi ir Departamentą, kuris įstatymais jam pavestos pareigos neatliko ir jokių konkrečių veiksmų, dėl savavališkų statybų kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, nesiėmė. Pareiškėjas pažymėjo, kad sandėliukų naudotojai, neturėdami tinkamai suderinto ir supaprastinta tvarka patvirtinto sandėliukų rekonstrukcijos projektų, dalį sandėliukų perstatė pakeisdami sienas, stogą. Dėl to pareiškėjas 2009-08-07 pareiškimu vėl kreipėsi į Departamentą, prašydamas patikrinti ir užfiksuoti perstatytus sandėliukus ir kitus statinius ( - ) kieme. Į šį pareiškimą Departamentas 2008-08-20 raštu atsakė, kad sandėliukus tikrino 2008 m. gegužės mėn. 2007 m. lapkričio mėn. taip pat tikrino Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius, kuris nurodė, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo objekto teritorijoje būtina rengti statinio supaprastintą projektą. Visų sandėliukų rekonstrukcija atlikta, neparengus supaprastinta tvarka parengtų projektų.

11Pareiškėjas nurodė, kad 2009-08-03 raštu kreipėsi į Vilniaus m. viešosios tvarkos poskyrį su konkrečiu pareiškimu, kuriame nurodė, kad ( - ) namo kieme 10 buto gyventojai savavališkai stato naują sandėliuką 25 m x 3 m ploto. Nurodyto fakto tirti buvo atvykę policijos pareigūnai, kurie nufotografavo statomą objektą, o visą medžiagą perdavė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybes priežiūros departamentui.

12Pareiškėjas mano, kad rekonstruodami žemės sklype esančius laikinus statinius (kurie galėjo būti naudojami tik 3 metus nuo jų pastatymo laiko) be žemės sklypo bendraturčių sutikimo, neturėdami nustatyta tvarka suderinto projekto pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.07 2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ reikalavimus, kultūros paveldo teritorijoje, tretieji asmenys pažeidė LR CK 4.75 str. 1 d.

13Pareiškėjas mano, kad Departamentas neatliko savo pareigų, klaidino pareiškėją tvirtindamas, kad rekonstruoti sandėliukai yra butų priklausiniai, kuriems neprivaloma teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedą namų ūkio pastatai be gyvenamųjų patalpų yra priskirti I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriuos statant miestuose yra taikomi II grupės reikalavimai. Pagal šio reglamento 12.1.3 punktą, II grupės nesudėtingi statiniai nepatenka į tų statinių sąrašą, kuriems neprivaloma atlikti statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (LVAT 2009-12-17 nutartis adm. byloje Nr. A 822-1470/2009). Taigi iš esmės Departamentas 2008-08-20 raštu Nr. (101)11.56 -403 konstatuoja, kad ( - ) kiemo statiniai, būtent sandėliukai Nr. 10; 11; 14, 19; 16; 20; 20; 22, yra rekonstruoti, nurodo statybos požymius, taip, kaip jie apibrėžiami Statybos įstatymo 2 str. 71 d.

14Pareiškėjas pažymėjo, kad savavališka statinio statyba laikoma, kai vykdomi statybos darbai statinyje (jo dalyje): nesudėtingo statinio atveju – neturint nustatyta tvarka parengto supaprastinto statinio projekto su galiojančiais įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais, o kai supaprastintas statinio projektas neprivalomas, – žemes sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančio dokumento ir/ar pažeidžiant normatyvinių statybos techninių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimus.

15Pareiškėjas nurodė, kad konstatuodamas tokius faktus Departamentas nesilaikė Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatuose 23.8 str. įtvirtintos pareigos vykdyti savavališkos statybos kontrolės prevenciją ir nesivadovavo Statybos įstatymo 28 straipsniu, statybos techniniu reglamentu STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Nr. Dl-243 (toliau STR 1.09.06:2007), nepatikrino ir neaprašė kitų medinių kiemo statinių, t.y. neatliko veiksmų, kurie yra būtini, kai nustatoma savavališka statyba. Pareigos neatlikimas ir sąlygojo tas aplinkybes, kad Valstybinė statybų priežiūros institucija nepašalino atsiradusių pareiškėjo teisių pažeidimų. Tas argumentas, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. administracinė procedūra sustabdoma, kai tuo pačiu klausimu skundą nagrinėja teismas, šiuo atveju netinkamas, nes su ( - ) namu susijusio ieškinio pagrindas ir dalykas c.b. Nr. 2-774-653/09 Vilniaus m 3-iame apylinkes teisme, yra kitas. Valstybinės statybos priežiūros institucija turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad civilinėje byloje, kuri buvo pradėta 2008 metais, visiškai nebuvo reikalavimo ir nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl 2008 - 2009 metais atliekamų kiemo statinių rekonstrukcijos teisėtumo t.y. civilinėje byloje kitas ieškinio nagrinėjimo dalykas, kiti atsakovai.

16Pareiškėjas nurodė, kad neatlikdamas jam pavestų funkcijų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros departamentas pažeidė Statybos įstatymo 27 str., 28 str., pažeidė STR 1 09 06:2007, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužes 3 d. įsakymu Nr. Dl-243 „Savavališkos statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" reikalavimus, kuriuo detaliai yra nustatyta statinio statybos sustabdymo bei savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka.

17Pareiškėjas taip pat nurodė, kad sprendžiant ( - ), savavališkai pastatytų ir perstatytų, rekonstruotų sandėliukų kontrolės klausimus, reikia vadovautis Statybos įstatymo 28 straipsniu, kuriame numatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys, pastatytas ar statomas savavališkai, turi surašyti savavališkos statybos aktą ir atlikti kitus įstatymo numatytus veiksmus. Tokių veiksmų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros departamentas neatliko. Būtent Statybos įstatymas ir numato Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisę ir pareigą kontroliuoti ir pašalinti visus pažeidimus statybų srityje.

18Remiantis teismų praktika, panašaus pobūdžio administracinėje byloje (LVAT 2009-12-17 nutartis adm. byloje Nr. A 822 -1470/2009), teisėjų kolegija sistemiškai vertindama Statybos įstatymo ir STR 1.09.06:2007 teisės normas laikosi nuostatos, kad savavališkos statybos aktas gali būti surašomas ir dėl pastatyto statinio, ir skundo reikalavimas įpareigoti atitinkamas institucijas surašyti savavališkos statybos aktą yra pagrįstas.

19Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime (II t., b. l. 50–53) nurodė, kad pareiškėjas 2008-03-26 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros departamentą dėl (duomenys neskelbtini). Vilniuje, gyventojų naudojamų sandėliukų, kurie, pareiškėjo manymu, yra savavališkai pastatyti, pažeidžia jo subjektines teises bei įstatymo saugomus interesus ir todėl turi būti nugriauti. Pareiškėjas 2008-04-28 su patikslintu ieškininiu pareiškimu kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo ir atlaisvinimo nuo savavališkai pastatytų statinių (civilinė byla Nr. 2-774-6553/09), prašydamas teismui priėmus sprendimą, nugriauti statinius, įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją vykdyti teismo sprendimą pašalinti savavališkos statybos pasekmes. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-05-20 raštu Nr. 20-357 pareiškėją informavo, kad jo skunde paminėti sandėliukai yra pastatyti seniai ir naudojami butų apšildymui skirto kuro sandėliavimui. Nors jie neregistruoti Nekilnojamojo turto registre, savavališkai pastatytais jų laikyti negalima. Visi šie staliniai ( - ). Vilniuje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ priskiriami nesudėtingiems staliniams, jiems neprivaloma atlikti kadastrinių matavimų, statinio pripažinti tinkamu naudoti ir registruoti stalinį Nekilnojamojo turto registre. Pagal Statybos įstatymo 42 straipsnį ( - ), Vilniuje, esančių sandėliukų naudojimo priežiūra yra priskiria Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, todėl ji turi spręsti jų tolesnio naudojimo klausimus, kadangi jie yra skirti butų apšildymui naudojamo kuro sandėliavimui. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2008-02-14 raštu Nr. A51-3821-(5.1-ŪKI) visiems sandėliukų, esančių ( - ), Vilniuje, naudotojams išsiuntė įpareigojimus nedelsiant imtis priemonių, kad visi avarinės būklės statiniai atitiktų nustatytus statinių naudojimo priežiūros privalomuosius reikalavimus, kad staliniai būtu naudojami pagal funkcinę paskirtį, tinkamai tvarkomi ir prižiūrimi. Šių reikalavimų įvykdymo terminas buvo nurodytas iki 2008-08-01.

20Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas savo statytojo teisės negali realizuoti, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2004-08-11 išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) yra negaliojantis. Remiantis Statybos įstatymo 23 str. 17 d. statybos leidimas galioja 10 metų (statyti laikiną statinį iki leidime nurodyto laiko, kuris priklauso nuo statinio naudojimo paskirties). To palies straipsnio 18 dalies 3 punktas nurodo, kad statybos leidimas netenka galios, jei nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo pradėtas statyti 3 metus arba nebuvo pripažintas tinkamu naudoti per 10 metų. Iki šių terminų pabaigos statybos leidimas gali būti pratęstas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta supaprastinta tvarka. Statytojas (užsakovas), šiems terminams pasibaigus norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į statybos leidimą išdavusią institucija dėl naujo statybos leidinio išdavimo. Pareiškėjas dėl statybos leidimo termino pratęsimo į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nesikreipė.

21Atsakovė pažymėjo, kad ginčo statiniai atitinka nesudėtingų statinių požymius, todėl pagal Statybos techninį reglamentą „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ jiems nereikia gauti statybos leidimo, neprivaloma atlikti kadastrinius matavimus, stalinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre. Statybos teisėtumas nustatomas pagal stalinio statybos metu galiojusius įstatymus. Kadangi pareiškėjas nenurodė ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių tikslius statybos metus, nėra pagrindo pripažinti, kad statant ginčo stalinius buvo nustatyti kitokie reikalavimai ir kad statant nesudėtingus stalinius buvo pažeisti statybos reikalavimai, todėl darytina išvada, kad savavališkos statybos faktas nėra įrodytas. Remiantis šiomis aplinkybėmis nėra teisinio pagrindo surašyti savavališkos statybos aktų sandėliukų naudotojams.

22Siekdami apginti viešąjį interesą į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme. Šiuo atveju pareiškėjas nėra asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę ginti viešąjį interesą, kadangi pareiškėjas neturi teisės ginti viešąjį interesą, remiantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas turi įrodyti, kad jo teisės ir interesai objektyviai yra pažeistos. Mano, kad pareiškėjas savo teisių ir interesų pažeidimo neįrodė, nenurodo, kokios konkrečios įstatymų saugomos teisės ir įstatymų ginami interesai pažeisti dėl Inspekcijos veiksmų (neveikimo) todėl mano, kad skundas turėtų būti atmestas, kaip nepagristas. Pažymėjo, kad vien tik ta aplinkybė, jog pareiškėjas yra žemės sklypo dalies savininkas, nepatvirtina pareiškėjo teisių pažeidimo fakto.

23Atsakovė pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas išnagrinėjo pareiškėjo ieškinį (civilinė byla Nr. 2-774-655 09), kuriame buvo suformuluoti analogiški reikalavimai, susiję su trečiųjų asmenų naudojamais sandėliukais, ir nesant pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimus 2009-10-20 sprendimu ieškinys buvo atmestas.

24Atsakovė taip pat pažymėjo, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d., jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-774-653/09) nėra įsiteisėjęs, ieškovai padavė apeliacinį skundą. Kadangi tuo pačiu klausimu vyksta teismo procesas, todėl pareiškėjo prašymas įpareigoti atlikti administracinius veiksmus yra nepagrįstas. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo nuomone, kad minėtoje civilinėje byloje nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl kiemo statinių rekonstrukcijos teisėtumo. Priešingai, teismas 2009-10-20 sprendime padarė išvadą, kad stalinių, kuriuos prašo nugriauti ieškovas, statyba ir rekonstrukcija nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko. Atsiliepime (II t., b. l. 22–28) nurodė, kad pareiškėjas patikslintame skunde nurodo, jog ūkio paskirties pastatai (sandėliukai) tiesiogiai trukdo atlikti statybos darbus. Pareiškėjas teigia, kad 2004-08-11 jam buvo išduotas (pratęstas) statybos leidimas ( - ), kurio galiojimas yra 10 metų. Remiantis Statybos įstatymo 23 str. 18 d. 3 p., jam išduotas statybos leidimas yra netekęs galios. Šias aplinkybes patvirtina 2007-09-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus raštas dėl sandėliukų ( - ), kuriuo pareiškėjas K. L. K. informuojamas, jog jis privalo remontuoti ar nugriauti jo naudojamus statinius ( - ). Vilniuje. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentas 2007-12-04 raštu informavo pareiškėją, kad pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ) (plane pažymėtas 13 Al p), nuosavybės teise priklausantis pareiškėjui, jungiasi su 2 aukštų pastatu, galinėje sienoje yra vertikalus plyšys, angos atviros, drėgsta kaimyninio pastato siena, todėl būtina imtis priemonių, užtikrinančių esminius statinio reikalavimus. Raštu pareiškėjas pakartotinai įpareigotas pastatą užsandarinti, pašalinti galimai avarinę pastato būklę arba nugriauti statinį, kad pro kiaurą stogą patenkanti drėgmė negadintų šalia esančio pastato konstrukcijų, pastatas nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių gyvybei. Remiantis pateiktais duomenimis, darytina išvada, kad pastato savininkas pareiškėjas tinkamai nesirūpina jam nuosavybės teises priklausančiu pastatu ir nevykdo statybos darbų, kaip nurodoma patikslintame skunde, todėl esami statiniai (sandėliukai), negali trukdyti atlikti statybos darbus. Kadangi pareiškėjui išduotas statybos leidimas yra netekęs galios pagal Statybos įstatymo 23 str. 18 d. 3 p., pareiškėjas neturi teisės būti statytoju ir atlikti statybos darbus, todėl neegzistuojanti pareiškėjo teisė negali būti ginama.

26Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad Statybos reglamente STR 2.01.01(2): 1999 nėra įvardijami konkretūs pareiškėjo nurodomi priešgaisrinės saugos atstumai, todėl laikytina, kad pareiškėjo interesas nėra pažeidžiamas. Be to, kaip nurodo pareiškėjas, sandėliukai pastatyti ir po to rekonstruoti įvairiu laiku. Minėti sandėliukai stovi nuo pat namo pastatymo, todėl laikytina, kad sandėliukai pastatyti kartu su gyvenamuoju namu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas turi pagrįsti, kad pažeidžiami priešgaisrinės saugos reikalavimai pagal tais metais galiojusius teisės aktus.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose, kuriose statiniai statyti seniai, laikosi pozicijos, jog ieškovas, norėdamas įgyvendinti savo teises, negali pažeisti kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų. Šiuo atveju ieškovas su bendraturčiais nesitaria, neieško kompromisinių sprendimų. Pažymėjo, kad vienas iš ieškovo reikalavimų yra nugriauti statinį, kuris yra lauko tualetas ir kuriuo naudojasi visi namų valdos bendraturčiai. Ieškovas jokių pasiūlymų šios problemos išsprendimui nepateikia. Sandėliukai yra skirti pagrindinio daikto (gyvenamojo namo) tinkamai eksploatacijai. Sandėliukų ir gyvenamojo namo funkcinis ryšys rodo, kad sandėliukai yra gyvenamojo namo priklausiniai. Nugriovus medinius sandėliukus, jų naudotojai prarastų galimybę eksploatuoti kurą, reikalingą butų apšildymui. Pareiškėjo reikalavimas yra neprotingas ir nesąžiningas – sandėliukai yra gyvybiškai reikalingi namo gyventojams, tuo tarpu pareiškėjo nurodomi argumentai, kad sandėliukai trukdo atlikti statybos darbus, nors iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad tokie darbai nėra atliekami, yra neproporcingas reikalavimui nugriauti sandėliukus, būtinus namo gyventojų gyvybiškai svarbių interesų tenkinimui. Pareiškėjas neįrodo, jog jo subjektinė teisė yra pažeidžiama.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija mano, kad pareiškėjo reikalavimas yra teisiškai ydingas, kadangi patikrinimo metu nepasitvirtinus atitinkamiems faktams, kurie būtų pagrindas atsakovui surašyti savavališkos statybos aktus, toks teismo sprendimas apskritai negalėtų būti vykdytinas. Paaiškino, kad ginčo santykį reglamentuojantys teisės aktai (Statybos įstatymas. Statybos techninis reglamentas 1.00.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, taip pat STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“) numato institucijas, turinčias teisę stabdyti statinio statybą ir reikalauti šalinti savavališkos statybos padarinius. Šios institucijos yra apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentai bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Būtent šioms institucijoms yra suteikta teisė įforminti savavališkos statybos faktą surašant savavališkos statybos aktą. Atkreiptinas dėmesys, jog aukščiau išvardyti teisės aktai nenumato, kad savavališkos statybos akto surašymo procedūra inicijuojama teismo sprendimu, todėl šiuo pagrindu, pareiškėjo skundas atmestinas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-774-653/2009 pagal pareiškėjo K.L. K. ir N. K. ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, A. L., R. K., V. K., A. M., UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“, N. N., L. Z. (Š.), O. R., D. J., V. L., D. B., R. D., G. D., I. M., L. M., G. B., M. J., M. M., R. M., R. J., A. G., E. K.-G., J. B. dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo ir savavališkai pastatytų statinių nugriovimo, tretieji asmenys – L. K., S. B., R. K., V. M., V. K., R. M., Vilniaus miesto savivaldybė, išvadą teikianti institucija – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Šioje byloje ieškovas teismo prašė Vilniaus miesto savivaldybę ir kitus atsakovus įpareigoti nugriauti medinius sandėliukus, esančius ( - ) namo kieme. Teismas ieškinį atmetė, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą ir konstatavęs, kad tenkinti ieškovo reikalavimus nėra pagrindo. 2009-10-20 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas pareiškėjo yra apskųstas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui. Pažymėjo, kad šis teismo procesas yra inicijuojamas siekiant surinkti įrodymus aukščiau minėtai civilinei bylai. Administracinės bylos iniciavimas vien tam, kad pareiškėjas galėtų pagrįsti savo reikalavimus civilinėje byloje, laikytinas nesąžiningu ir nepagrįstu.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas pareiškėjo skundą prašė nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime (I t., b. l. 33–35) paaiškino, kad žemės sklype ( - ), Vilniuje nėra statinių – nekilnojamųjų kultūros vertybių. Tačiau žemės sklypas, adresu ( - ), Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio, taip pat į Pasaulio paveldo sąraše esančios kultūros paveldo vertybės – Vilniaus istorinio centro – teritoriją. Kai statybos darbai savavališkai vykdomi kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje, dalyvauti surašant savavališkos statybos aktą kviečiamas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vietinio padalinio atstovas, kuriam įteikiamas vienas akto egzempliorius arba patvirtinta akto kopiją.

31Tretieji suinteresuoti asmenys L. M., I. M., R. J. atsiliepimuose (I t., b. l. 39–41, b. l. 60–62) nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašė teismo jo netenkinti.

32Skundas tenkintinas iš dalies.

33Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad 2009-08-07 pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros departamentą su prašymu (I t., b. l. 8), kuriame prašė atlikti patikrinimą ir užfiksuoti perstatomus ir naujai pastatytus medinius statinius (sandėliukus, garažus, šiltnamius, tvoras) ( - ) kieme Vilniuje. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros departamentas 2009-08-20 raštu Nr. (101)11.56-403 (I t., b. l. 9) informavo pareiškėją, kad Departamentas patikrino remontuojamus sandėliukus esančius ( - ) namo kieme. Nustatė, kad minėtame kieme yra 20 sandėliukų, 4 garažai, balandinė, kurie priklauso namo, esančio ( - ), atskirų butų savininkams. Dalis avarinės būklės sandėliukų yra atstatyta, o dalis remontuojama, išsiaiškinta, kad minėti sandėliukai buvo remontuojami Vilniaus miesto savivaldybės 2008-02-14 nurodymo pagrindu. Visi sandėliukų naudotojai buvo įpareigoti iki 2008-08-01 imtis priemonių, kad avarinės būklės sandė­liukai būtų suremontuoti ir atitiktų nustatytus statinių naudojimo priežiūros privalomus reikalavi­mus. Nurodyta, kad šiuo metu atstatyta dauguma sandėliukų: Nr. 10; 11; 14; 19; 16; 20; 20; 22; medinis lauko tualetas nugriautas. Dauguma sandėliukų faktiškai yra naujai perstatyti, t. y. pa­keistas karkasas, naujai apkaltos sienos, pakeista stogo danga. Vizualiai apžiūrėjus, kai kurie sandė­liukai pastatyti ir didesnių išmatavimų, negu buvo anksčiau. Kadangi prieš rekonstrukciją jų apmatavimai nebuvo atlikti, todėl nustatyti, kiek jie pastatyti didesni, nėra galimybės. Minėtų sandė­liukų avarinės būklės šalinimas, kai faktiškai pakeičiamos visos nesančios, sienų ir stogo konstruk­cijos vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 18 dalies nuostatomis priskiriamas statinio rekonst­rukcijai. Minėtų sandėliukų techninį stovį 2007 m. lapkričio mėn. tikri­no Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius, kuris nuro­dė, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo objekto teritorijoje būtina rengti statinio supaprastintą projektą. Departamentas rašte konstatavo, kad visų sandėliukų rekonstrukcija atlikta, neparengus supaprastinta tvarka pa­rengtų projektų.

34Ginčo esmė – atsakovas neatlieka veiksmų, kuriuos atlikti jam numato pareigą teisės aktai.

35Dėl pareiškėjo reikalavimo teisės.

36Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008).

37LR ABTĮ 56 str. 1 d. nustatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

38Iš LR ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p. ir 56 str. 1 d. įtvirtintų nuostatų matyti, kad subjektas gali kreiptis į teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, kai tokia teisė jai nustatyta įstatymu. Taip šią normą aiškina ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu nustatytų asmenų teisė įstatymo nustatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-01-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11/2004; 2005-11-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A13-1725/2005, 2008-07-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008).

39Iš nurodytų teisės normų turinio ir formuojamos praktikos matyti, kad šioje byloje pareiškėjas nėra tas subjektas, kuriam teisės normos suteikia teisę ginti viešąjį interesą teisme, todėl šiuo aspektu pareiškėjas neturi reikalavimo teisės. Tačiau pareiškėjas turi reikalavimo teisę, kaip žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje bendraturtis.

40Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje (I. t. b.l. 17-22). Pareiškėjas kelia ginčą, kad bendraturčiai, šioje byloje tretieji suinteresuoti asmenys, pažeidžia teisės aktus, susijusius su žemės sklypo (unikalus numeris ( - )), kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise jiems priklauso, naudojimu. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra ta, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys. Bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu (LR CK 4.72 str. 1 d., 4.73 str. 1 d., 4.75 str. 1 d. ). Iš šių nuostatų teismas daro išvadą, kad visi bendraturčiai privalo bendrąja daline nuosavybe naudotis teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi pareiškėjas savo reikalavimą grindžia atsakovo raštu, kuriame nurodyta, kad visų sandėliukų rekonstrukcija atlikta neparengus supaprastinta tvarka pa­rengtų projektų, o šie sandėliukai yra žemės sklype, kuris pareiškėjui ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise, jis reikalavimo teisę šioje byloje turi, kaip bendraturtis.

41Su statybos leidimo galiojimu pareiškėjo reikalavimo teisė nesietina, nes bendraturčių pareiga laikytis teisės aktų reikalavimų tiesiogiai nesusijusi su vieno ar kito bendraturčio ketinimais kokiu nors būdu valdyti ar naudoti jam dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, o sietina su žemės sklypu.

42Dėl bylos sustabdymo

43Atsakovė nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas išnagrinėjo pareiškėjo ieškinį (civiline byla Nr. 2-774-655 09), kuriame buvo suformuluoti analogiški reikalavimai, susiję su trečiųjų asmenų naudojamais sandėliukais, ir nesant pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimus 2009-10-20 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d., jeigu paaiškėja, kad pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

44Atsakovės argumentai dėl bylos sustabdymo atmestini, nes civilinėje byloje skundo dalykas yra reikalavimas nugriauti sandėliukus (I t. b.l. 41-55), o šioje administracinėje byloje prašoma patikrinti ( - ) kieme pastatytus ir rekonstruotus medinius kiemo statinius ir surašyti savavališkos statybos aktus, t. y. skundžiamas neveikimas. Akivaizdu, kad reikalavimas civilinėje byloje ir šioje byloje skiriasi savo turiniu, todėl laikytina, kad ši byla gali būti nagrinėjama jos nestabdant, kol bus išspręsta nurodyta civilinė byla, nes jos nesusijusios.

45Dėl reikalavimo

46Nagrinėjamam ginčui aktuali Statybos įstatymo (2007-05-03 įstatymas Nr. X-1111), 27 str. 3 d., kurioje imperatyviai nustatyta, kad apskrities viršininko administracija pagal šio straipsnio 4, 5, 6 dalis atlieka visų statinių statybos valstybinę priežiūrą. Apskrities viršininko pareigos atliekant statybos valstybinę priežiūrą yra nustatytos to paties straipsnio 4 dalyje, kurios 2 punkte be kita ko nurodyta, jog apskrities viršininkas privalo tikrinti, ar statinio statyba nepažeidžia žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo kitais pagrindais reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; teritorijų planavimo dokumentų (kai jie privalomi); trečiųjų asmenų pagrįstų interesų. Tačiau, kaip matyti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. rugpjūčio 20 d. rašto Nr. (101)11.56-403 (I.t. b.l. 9) departamentas konstatavo, kad visų sandėliukų rekonstrukcija atlikta neparengus supaparastinta tvarka parengtų projektų ir tuo valsybinės priežiūros funkciją pabaigė, nors nustačius tokį faktą tolimesni apskrities viršininko administracijos veiksmai yra aptarti Statybos įstatymo 28 straipsnyje, kuriame sakoma, kad apskrities viršininko administracijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, nustatę, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant šį Įstatymą ir kitus teisės aktus:

471) nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku;

482) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo arba siunčia šį protokolą teismui;

493) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos jį pateikia pagal priklausomybę apskrities viršininkui arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos viršininkui.

50Iš šių nuostatų matyti, kad pareigūnai, nustatę pažeidimą, privalo priimti sprendimą, kas šiuo atveju nebuvo padaryta.

51Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas skundą tenkina iš dalies.

52Teismas atmeta pareiškėjo reikalavimą surašyti savavališkos statybos aktus, nes tai institucijos, atliekančios valstybinę priežiūrą, diskrecijos teisė taikyti poveikio priemones nustačius pažeidimus, o ne teismo, dar neatlikus patikrinimo, preziumuoti, kad visi sandėliukai yra pastatyti savavališkai.

53Teismas tenkina pareiškėjo reikalavimą iš dalies ir įpareigoja Inspekciją teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti ( - ), Vilniuje kieme pastatytus ir rekonstruotus medinius kiemo statinius.

54Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1–2 p., 127 str., 129 str. teismas

Nutarė

55pareiškėjo K. L. K. skundą tenkinti iš dalies.

56Įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti ( - ), Vilniuje kieme pastatytus ir rekonstruotus medinius kiemo statinius.

57Likusioje dalyje skundą atmesti.

58Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 23–25) ir... 5. Paaiškino, kad jam nuosavybės teise priklauso dalis žemės sklypo, esančio... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad jo subjektinės teisės yra pažeidžiamos, nes... 7. Pareiškėjas nurodė, kad nebuvo išlaikyti priešgaisrinės saugos... 8. Pareiškėjas pažymėjo, kad statinių rekonstravimas ir perstatymas... 9. Pareiškėjas nurodė, kad statinių rekonstravimas ir perstatymas pažeidžia... 10. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto... 11. Pareiškėjas nurodė, kad 2009-08-03 raštu kreipėsi į Vilniaus m.... 12. Pareiškėjas mano, kad rekonstruodami žemės sklype esančius laikinus... 13. Pareiškėjas mano, kad Departamentas neatliko savo pareigų, klaidino... 14. Pareiškėjas pažymėjo, kad savavališka statinio statyba laikoma, kai... 15. Pareiškėjas nurodė, kad konstatuodamas tokius faktus Departamentas... 16. Pareiškėjas nurodė, kad neatlikdamas jam pavestų funkcijų, Vilniaus... 17. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad sprendžiant ( - ),... 18. Remiantis teismų praktika, panašaus pobūdžio administracinėje byloje (LVAT... 19. Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime (II t., b. l. 50–53)... 20. Atsakovė nurodė, kad pareiškėjas savo statytojo teisės negali realizuoti,... 21. Atsakovė pažymėjo, kad ginčo statiniai atitinka nesudėtingų statinių... 22. Siekdami apginti viešąjį interesą į teismą gali kreiptis tik tam tikri... 23. Atsakovė pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas išnagrinėjo... 24. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad vadovaujantis Viešojo administravimo... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su... 26. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad Statybos reglamente... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylose, kuriose statiniai statyti seniai,... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas pareiškėjo... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys L. M., I. M., R. J. atsiliepimuose (I t., b. l.... 32. Skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad 2009-08-07... 34. Ginčo esmė – atsakovas neatlieka veiksmų, kuriuos atlikti jam numato... 35. Dėl pareiškėjo reikalavimo teisės.... 36. Teisę kreiptis į administracinį teismą reglamentuoja ABTĮ 5 straipsnis.... 37. LR ABTĮ 56 str. 1 d. nustatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais... 38. Iš LR ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p. ir 56 str. 1 d. įtvirtintų nuostatų matyti,... 39. Iš nurodytų teisės normų turinio ir formuojamos praktikos matyti, kad... 40. Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 41. Su statybos leidimo galiojimu pareiškėjo reikalavimo teisė nesietina, nes... 42. Dėl bylos sustabdymo... 43. Atsakovė nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas išnagrinėjo... 44. Atsakovės argumentai dėl bylos sustabdymo atmestini, nes civilinėje byloje... 45. Dėl reikalavimo ... 46. Nagrinėjamam ginčui aktuali Statybos įstatymo (2007-05-03 įstatymas Nr.... 47. 1) nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą,... 48. 2) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo... 49. 3) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo... 50. Iš šių nuostatų matyti, kad pareigūnai, nustatę pažeidimą, privalo... 51. Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas skundą tenkina iš... 52. Teismas atmeta pareiškėjo reikalavimą surašyti savavališkos statybos... 53. Teismas tenkina pareiškėjo reikalavimą iš dalies ir įpareigoja Inspekciją... 54. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 55. pareiškėjo K. L. K. skundą tenkinti iš dalies.... 56. Įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją... 57. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...