Byla eB2-4398-803/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,AWG KATALIZATOR GROUP“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,AWG KATALIZATOR GROUP“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „AWG KATALIZATOR GROUP“.
 2. Nurodė, kad UAB „AWG KATALIZATOR GROUP“ skola valstybės ir savivaldybės biudžetams pagal mokesčių mokėtojo 2018 m. liepos 19 dienos balansą sudaro 16 032,56 Eur, iš kurių 14 700,53 Eur pridėtinės vertės mokestis ir 1 332,06 Eur šio mokesčio delspinigiai. VMI, siekdama išieškoti susidariusį įsiskolinimą, įmonei taikė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo (toliau – MAĮ) įstatyme numatytas priverstinio poveikio priemones. VMI prie FM priėmė 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08)-467-171370, kuris buvo pateiktas vykdyti antstolei D. P., tačiau antstolė lėšų neišieškojo. 2018 m. liepos 16 d. patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo“ Nr. S-18-68-8776 antstolė grąžino minėtą sprendimą ir surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, nustatyta, kad UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ turto ir piniginių lėšų nerasta. Nurodė, jog minėtas patvarkymas VMI prie FM buvo gautas 2018 m. liepos 18 d. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, tai yra, kad išieškojimo negalimumo aktas iš antstolės buvo gautas 2018 m. liepos 18 d., teigia, jog Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei nėra praleistas. Nurodė, jog Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro 2018 m. liepos 19 d. paieškos duomenimis atsakovės vardu nekilnojamasis turtas neįregistruotas, VĮ „Regitra“ 2018 m. liepos 19 d. paieškos duomenimis atsakovės vardu registruotų priemonių neturi. Nurodo, jog atsakovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ ,,Registrų centras“, todėl nustatyti kokia yra reali finansinė atsakovės padėtis nėra galimybės. Remiantis nurodytu, taip pat, kad skolininkei taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, teigia, kad atsakovė UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, yra nemoki pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas ir jai keltina bankroto byla. Nurodė, jog 2018 m. liepos 20 d. išsiuntė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo kopiją su priedais bendrovei registruotu laišku.
 3. Atsakovė UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“, atstovaujama vadovo V. S. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.
 4. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) atsiliepimo į pareiškimą teismo nustatytu terminu nepateikė.
 1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.
 2. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).
 3. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.
 4. Nustatyta, kad UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1994-12-19, registracijos adresas ( - ), juridinio asmens kodas 122870275. Įmonės vadovas nuo 2006-10-04 V. S.. Nagrinėjamu atveju atsakovė ar atsakovės vadovas nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ iškėlimo sprendžiamas pagal viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.
 5. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB „AWG KATALIZATOR GROUP“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemones. VMI priėmė 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.31-08)-467-171370, kuris buvo pateiktas vykdyti antstolei D. P., tačiau antstolė lėšų neišieškojo. 2018 m. liepos 16 d. patvarkymu „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo“ Nr. S-18-68-8776 antstolė grąžino minėtą sprendimą ir surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes, nustatyta, kad UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ turto ir piniginių lėšų nerasta. Pagal vykdomąjį dokumentą skola neišieškota.
 6. Ieškovas VMI nurodė, jog UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui 2018-07-20 duomenimis yra 16 032,59 Eur, iš kurių pridėtinės vertės mokestis sudaro 14 700,53 Eur, o delspinigiai – 1 332,06 Eur.
 7. Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 2018-08-23 duomenimis yra 136,01 Eur.
 8. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.
 9. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.
 10. Remiantis VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „AWG KATALIZATOR GROUP“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 metus nepateikė, todėl nėra galimybės nustatyti realaus įmonės turto ir finansinių įsipareigojimų santykio. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2014 metus, nors finansinę atskaitomybę privalėjo teikti kiekvienais metais. Remiantis 2014 metų UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita), nustatyta, jog 2014 m. UAB „AWG KATALIZATOR GROUP“ turtas iš viso sudarė 627 332 Lt (181 687,90 Eur), iš jo ilgalaikis turtas 2 537 Lt (734,77 Eur), trumpalaikis turtas 624 795 Lt (180 953,14 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 641 423 Lt (185 768,94 Eur), įmonė turėjo 25 091 Lt (7 266,86 Eur) nuostolių. Remiantis nurodytais finansinės atskaitomybės dokumentais matyti, jog jau 2014 metais UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.
 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ nepateikė atsiliepimo ir duomenų, pagrindžiančių įmonės mokumą.
 12. Ieškovo VMI, trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pateikti duomenys, bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Remiantis nurodytu, teismas vertina, jog UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.
 13. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad yra UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ iškelta ir nagrinėjama civilinė byla Vilniaus apygardos teisme pagal ieškovo AB Luminor Bank ieškinį, civilinės bylos Nr. e2-4175-640/2018.
 14. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 15. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).
 16. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ bankroto administratore paskirti UAB ,, Lideres“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 17. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 18. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 19. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

3Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

4iškelti UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ (juridinio asmens kodas 122870275, registruotas buveinės adresas: ( - )) bankroto bylą.

5UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ bankroto administratore paskirti UAB ,,Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147)

6Areštuoti visą bankrutuojančios UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ (juridinio asmens kodas 122870275, registruotas buveinės adresas: ( - )) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

7Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

8Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,AWG KATALIZATOR GROUP“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

9Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

10Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

11Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

12Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

13Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai