Byla B2-2212-390/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo B. įmonės „Burundukas“ savininko L. B. pareiškimą atsakovei B. įmonei „Burundukas“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą B. įmonei „Burundukas“. Pareiškime nurodoma, kad B. įmonės „Burundukas“ veikla yra žemės ūkio produktų perdirbimas ir sandėliavimas, prekyba, transporto paslaugos. Pagal 2016 m. gegužės 23 d. balansą įmonė turto neturėjo, įsipareigojimai sudarė 5 576 Eur. Įmonė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) 2 690,46 Eur ir 2 885,71 Eur Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. B. įmonė „Burundukas“ nėra pajėgi atsiskaityti su įmonės kreditoriais, taip pat nėra jokių objektyvių aplinkybių apie individualios įmonės turtinės padėties pasikeitimą ar jos pagerėjimo perspektyvas.

3Atsakovei B. įmonei „Burundukas“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

6Nustatyta, jog pareiškėjas B. įmonės „Burundukas“ savininkas L. B. pateikė teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą atsakovei B. įmonei „Burundukas“ ir atsakovės finansinius dokumentus.

7Iš 2016 m. gegužės 23 d. balanso matyti, kad įmonė turto neturi, per metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 5 152 Eur, t. y. viršija į įmonės balansą įrašytą turto vertę (b. l. 6). Atsakovė skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2 885,71 Eur, išieškojimas vykdomas antstolės L. N. kontoroje. Skola VSDFV sudaro 3 318,80 Eur.

8Atsižvelgiant į tai ir įvertinus atsakovės turimo turto dydį bei kreditorinių įsiskolinimų santykį, darytina išvada, kad tokia B. įmonės „Burundukas“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Iškėlus bankroto bylą, įmonės savininkai tampa materialinės atsakomybės subjektais, nes prievolėms įvykdyti neužtenkant tokio juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako dalyvis, tai yra jos savininkas, ir ne tik savo asmeniniu turtu, bet ir jam tenkančia dalimi sutuoktinių jungtinės nuosavybės teise valdomame turte (Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d., CK 2.50 str. 4 d.). Būtent tuo tikslu vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu tokios įmonės savininkas (savininkai), įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Dėl to teismai yra konstatavę, kad individualios įmonės savininkas, kurio privatus turtas gali būti parduotas įstatymo nustatyta tvarka, yra tiesiogiai suinteresuotas proceso baigtimi asmuo, kuris privalo būti įtrauktas dalyvauti tokioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-308/2004; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-261/2006; etc.).

10Teismas pagal įstatymą tokios kategorijos bylose, kuriose privalu apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, pačios įmonės skolininkės, atitinkamai ir jos savininkų interesus, bet ir viešąjį interesą – privaloma ex officio veikti aktyviai. Šie asmenys bendraatsakoviais privalo būti įtraukti iškėlus individualios įmonės bankroto bylą, kad jiems privalo būti užtikrintos teisės ne tik žinoti apie bankroto proceso eigą, tačiau taip pat ir dalyvauti (be balsavimo teisės) sprendžiant visus bankroto proceso klausimus – be kita ko, gauti informaciją apie kreditorių susirinkime / kreditorių komitete svarstomus klausimus, siūlomų nutarimų projektus, teikti savo pastabas bei pasiūlymus, skųsti priimtus nutarimus teismui ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-798-157/2016).

11L. B. yra B. įmonės „Burundukas“ savininkas. Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifiką ir atsižvelgiant, kad į individualios įmonės savininko turtą gali būti nukreiptas išieškojimas pagal bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus, L. B. įtrauktinas į šios įmonės bankroto bylą bendraatsakoviu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., 28 str. 2 d., CPK 43 str. 2 d.).

12Dėl administratoriaus kandidatūros.

13Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Adminova“, sąrašo eilės Nr. B-JA138, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą B. įmonei „Burundukas“, juridinio asmens kodas 170628952, buveinės adresas: Prienų r. sav. Kisieliškių k.

16Paskirti B. įmonės „Burundukas“ bankroto administratoriumi UAB „Adminova“, darbovietės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aludarių g. 2-25, el. paštas info@adminova.lt (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA138).

17Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu L. B. (asmens kodas ( - )).

18Uždėti B. įmonei „Burundukas“, juridinio asmens kodas 170628952, buveinės adresas: Prienų r. sav. Kisieliškių k., nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad B. įmonės „Burundukas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį B. įmonės „Burundukas“ savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

21Išaiškinti B. įmonės „Burundukas“ savininkui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

22Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

25Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėjas pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą B.... 3. Atsakovei B. įmonei „Burundukas“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Nustatyta, jog pareiškėjas B. įmonės „Burundukas“ savininkas L. B.... 7. Iš 2016 m. gegužės 23 d. balanso matyti, kad įmonė turto neturi, per metus... 8. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus atsakovės turimo turto dydį bei... 9. Iškėlus bankroto bylą, įmonės savininkai tampa materialinės atsakomybės... 10. Teismas pagal įstatymą tokios kategorijos bylose, kuriose privalu apsaugoti... 11. L. B. yra B. įmonės „Burundukas“ savininkas. Įvertinus individualios... 12. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 13. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 15. Iškelti bankroto bylą B. įmonei „Burundukas“, juridinio asmens kodas... 16. Paskirti B. įmonės „Burundukas“ bankroto administratoriumi UAB... 17. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu L. B. (asmens kodas ( - )).... 18. Uždėti B. įmonei „Burundukas“, juridinio asmens kodas 170628952,... 19. Nustatyti, kad B. įmonės „Burundukas“ kreditoriai per 40 dienų... 20. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 21. Išaiškinti B. įmonės „Burundukas“ savininkui, kad jeigu per teismo... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 24. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 25. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...