Byla 2KT-85/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-804-544/2014 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjo East China Automobile Association Ltd pareiškimu dėl Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-804-544/2014 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduota Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. 2S-804-544/2014 pagal pareiškėjų „ECCA Europe“, UAB ir J. D. atskirąjį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutarties elektroninėje civilinėje byloje Nr. 2-508-765/2014. Atskirojo skundo nagrinėjimas buvo paskirtas teisėjai R. Č. 2014 m. lapkričio 19 d. teismo posėdyje. Teisėjai R. Č. susirgus, vadovaujantis CPK 62 str. 5 d. nuostatomis, pareiškėjų „ECCA Europe“, UAB ir J. D. atskirojo skundo nagrinėjimas perkeltas į 2014 m. gruodžio 8 d.

3Pareiškėjas East China Automobile Association LTD atstovas advokatas 2014-11-19 pareiškimu pareiškė nušalinimą visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams (įskaitant teisėją R. Č.) nuo civilinės bylos Nr. 2S-804-544/2014 nagrinėjimo ir prašė bylą perduoti nagrinėti kitos apygardos atitinkamos pakopos teismui. Prašymą motyvavo, kad „ECCA Europe“, UAB steigėjo ir akcininko UAB „Vaivorykštė“ akcininkas yra UAB „Tikroji vaivorykštė“, o pastaroji priklauso vienam fiziniam asmeniui A. V.. A. V. ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas L. M. yra artimi draugai, kartu mokėsi Vilniaus Universitete, gyveno viename bendrabučio kambaryje, palaiko draugiškus santykius, todėl pareiškėjui kyla abejonės dėl visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumo ir objektyvumo.

4Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas L. M. visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą perdavė spręsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas L. M. paaiškino, kad neneigia nušalinimo pareiškime nurodytų aplinkybių, tačiau jis niekada nenagrinėja bylų, kuriose dalyvautų A. V. kaip fizinis asmuo ar kaip byloje dalyvaujančio juridinio asmens akcininkas, taip pat bylų, kuriose dalyvauja A. V. priklausantys juridiniai asmenys, taip pat niekada nėra daręs įtakos teisėjams nagrinėjant jiems paskirtas civilines bylas.

5„ECCA Europe“, UAB pateikė atsiliepimą į nušalinimo pareiškimą, kuriuo prašo nušalinimo pareiškimą atmesti, taip pat prašo skirti pareiškėjui 20 000 Lt baudą, 50 proc. baudos skiriant „ECCA Europe“, UAB už aiškiai nepagrįstą nušalinimo pareiškimą. Atsiliepime nurodoma, kad UAB „Vaivorykštė“, kurios prezidentas yra A. V., priklauso tik 1 proc. „ECCA Europe“, UAB akcijų. Todėl nėra pagrindo teigti, kad A. V. suinteresuotas civilinės bylos Nr. 2S-804-544/2014 baigtimi. Be to, Panevėžio apygardos teismas yra nagrinėjęs kitą civilinę bylą pagal atskirąjį skundą Nr. 2S-259-278/2014, kurioje dalyvavo „ECCA Europe“, UAB, ir priėmė šiai bendrovei nepalankų teismo sprendimą.

6Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

7Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Apylinkės teismo visiems teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apylinkės teismui klausimus sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus visų teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.). Tuo atveju, kai nušalinimas pareikštas apylinkės teismo visiems teisėjams ir atitinkamo apygardos teismo visiems teisėjams, klausimą dėl jo pagrįstumo sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

8Teisė į teisminę gynybą yra prigimtinė žmogaus teisė, ji apima teisę į teisingą teismo procesą. Asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti pagrįstų abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarimas). Prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo, turi būti šalinamos. Asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinio aiškinimas yra reikšmingas taikant proceso teisės normų įtvirtintas garantijas. Kasacinis teismas ne vieną kartą šiuo klausimu yra pažymėjęs, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-279/2003;2007 m. lapkričio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-675/2007, 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-234/2012).

9E. Ž. Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, pareiškimo Nr. 154). Objektyvus nešališkumas apima garantijų, pašalinančių bet kokias protingas abejones teisėjo nešališkumu, buvimą. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, E. Ž. Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, jog turi būti nustatyti faktai, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Iš E. Ž. Teisių Teismo praktikos galima daryti išvadą, kad, sprendžiant teisės į nešališką teismą pažeidimo klausimą, svarbu netgi tai, kaip susidariusi situacija ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (žr. pvz., 2000 m. birželio 22 d. sprendimą, priimtą byloje Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96; 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimą, priimtą byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01).

10Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 64 str., 66 str.). Tam, kad būtų nušalinti visi atitinkamo teismo teisėjai, o byla būtų perduota kitam tos pačios pakopos teismui, turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys apie kiekvieno teisėjo galimą šališkumą, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo teisėjų nešališkumu.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje, taip pat CPK 21 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, kuris numato, kad teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir nešališki. Teismų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų; teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams; niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo. Nei byloje dalyvaujantis asmuo, nei kiti teisėjai, taip pat ir teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, neturi teisės kištis į teisingumo vykdymą ir nurodyti bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui), kaip jis turi aiškinti byloje taikytinas materialiosios ir proceso teisės normas, ar kaip vertinti vieną ar kitą byloje esančią aplinkybę. Priešingu atveju būtų pažeistas nurodytasis teismo ir teisėjo nepriklausomumo principas.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas East China Automobile Association Ltd pareiškė nušalinimą visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams tuo pagrindu, kad Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ir „ECAA Europe“, UAB akcininko UAB „Vaivorykštė“ akcininkas A. V. yra artimai pažystami asmenys. Byloje nustatyta aplinkybė, kad byloje dalyvaujančio asmens akcininko, turinčio 1 proc. akcijų, akcininkas ir teismo, kuriame nagrinėjama byla, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas yra artimai pažįstami asmenys, kuriuos sieja draugiški santykiai. Tačiau nei A. V., nei UAB „Vaivorykštė“ nėra šioje byloje dalyvaujantys asmenys, todėl vien ta aplinkybė, kad A. V. ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką sieja draugiški santykiai, nesudaro pagrindo abejoti visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu. Be to, sprendžiant dėl galimų abejonių Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu, būtina atsižvelgti ir į tai, kad bylos teismuose skirstomos automatizuotu būdu atsitiktine tvarka, vadovaujantis Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-29-(7.1.2) patvirtintu Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašu Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO modulyje „Bylų skirstymas“, ko pasėkoje pašalinamos subjektyvaus bylos paskyrimo galimybės.

13Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais. Šiuo atveju pareiškėjo keliamos abejonės visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu laikytinos pareiškėjo asmenine subjektyvia nuomone, grindžiama prielaidomis ar samprotavimais, nesudarančiais pagrindo tenkinti nušalinimo pareiškimą. Pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima pagrįstai abejoti visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

14Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas daryti išvadą, kad nušalinimo pareiškime pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurių pagrindu objektyviam stebėtojui galėtų kilti pagrįstų abejonių, jog Panevėžio apygardos teismo teisėjai yra šališki ir suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Dėl to nušalinimo pareiškimas netenkinamas, o atmetus nušalinimo pareiškimą, nėra pagrindo spręsti dėl civilinės bylos Nr. 2S-804-544/2014 perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

15Atsiliepime į nušalinimo pareiškimą kita šalis prašo pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise. Įvertinus tai, kad atskirojo skundo nagrinėjimas civilinėje byloje Nr. 2S-804-544/2014 dėl teisėjos ligos perkeltas į 2014 m. gruodžio 8 d., nėra pagrįstų prielaidų manyti, kad pareiškėjas netinkamai įgyvendina savo pareigą sąžiningai naudotis jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.). Todėl nėra pagrindo pareiškėjui skirti baudą.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 70 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

17Netenkinti East China Automobile Association Ltd nušalinimo pareiškimo, pareikšto visiems Panevėžio apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2S-804-544/2014.

Proceso dalyviai
Ryšiai