Byla 2YT-4666-1003/2016
Dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vaiva Šimkienė, UAB „Šiaulių būstas“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo A. D. skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vaiva Šimkienė, UAB „Šiaulių būstas“,

Nustatė

2pareiškėjas A. D. skundu prašo panaikinti antstolės Vaivos Šimkienės 2016-03-16 patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. e2-9802-650/2015 vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598 ir nenukreipti išieškojimo į vieninteles pajamas, t. y. invalidumo/ netekto darbingumo pensiją bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, kurių bendra suma neviršija Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio ir kurios yra būtinos jo esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Skunde nurodyta, kad antstolė Vaiva Šimkienė, vykdydama Šiaulių apylinkės teismo 2016-01-21 vykdomąjį dokumentą Nr. e2-9802-650/2015 dėl 176,98 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš A. D. išieškotojai UAB „Šiaulių būstas“ ir nustačiusi, kad skolininkas geranoriškai neįvykdys sprendimo, areštavo pareiškėjo asmeninę sąskaitą, esančią AB DNB banke, į kurią pervedama invalidumo/ netekto darbingumo pensija bei nukentėjusiųjų asmenų pensija, kurios dydis siekia 350 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad vienintelis jo pragyvenimo šaltinis yra būtent lėšos, pervedamos į areštuotą banko sąskaitą. Pažymi, kad vienintelis jam priklausantis nekilnojamasis turtas yra 1/5 dalis buto, esančio ( - ). Teigia, kad vadovaujantis CPK 668 str. 1 d. nuostatomis, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA, o antstolė nukreipė išieškojimą į draudžiamąsias pajamas, dėl ko pareiškėjas patiria skurdą ir negali patenkinti savo būtiniausių poreikių, todėl antstolės patvarkymas Nr. e2-9802-650/2015 vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598 turi būti panaikintas.

3Antstolė Vaiva Šimkienė 2016-04-14 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, nurodydama, kad skolininkui geranoriškai nesumokėjus skolos ir gavus žodinį prašymą išskaičiuoti sumas iš gaunamos pensijos, buvo imtasi priverstinio vykdymo priemonių. CPK 624 str. numatyta, kad išieškojimas gali būti vykdomas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų, todėl nustačius, kad skolininkas gauna pajamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV), lėšos buvo areštuotos. Patvarkyme areštuotų lėšų išskaitų dydis neviršija Vyriausybės nustatyto vieno MMA.

4Pareiškėjo skundas atmestinas.

5Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis skundžia antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598, kuriais antstolė 2016-03-16 priėmė patvarkymą Nr. e2-9802-650/2015 „Dėl skolos išieškojimo“, kuriuo įpareigojo VSDFV Pakruojo skyrių iš skolininko gaunamų pajamų kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko gaunamų pajamų dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną MMA, ir 20 procentų nuo gaunamų pajamų dalies, neviršijančios vieno MMA.

6Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad antstolė Vaiva Šimkienė atlieka išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2016-01-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-9802-650/2015 dėl 169,23 Eur skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (169,23 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,75 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. D. išieškotojai UAB „Šiaulių būstas“. Vykdydama išieškojimą, antstolė 2016-02-24 išsiuntė raginimą skolininkui įvykdyti sprendimą adresu ( - ) (13 v. b. l.). Antstolei 2016-03-16 pateiktus užklausą SODRAI nustatyta, kad skolininkas gauna pajamas iš VSDFV Pakruojo skyriaus (20-21 v. b. l.). Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis skolininkui priklauso 1/5 dalis buto, unikalus Nr.: ( - ), esančio ( - ) (23-24 v. b. l.). Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis skolininkas jokių transporto priemonių neturi (25 v. b. l.). Pareiškėjas neturi ginklų (26 v. b. l.). Nustačius, kad skolininkas gauna pajamas iš VSDFV Pakruojo skyriaus, antstolė 2016-03-16 patvarkymu Nr. e2-9802-650/2015 vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598 areštavo skolininko gaunamas pajamas, kurios pervedamos į skolininko asmeninę sąskaitą, remiantis CPK 611, 733-743 straipsniais (34 v. b. l.).

7Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi, antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas.

8Pareiškėjas pateiktu skundu nurodo, kad antstolė nepagrįstai nukreipė išieškojimą į jo vieninteles gaunamas pajamas ir taip pažeidė CPK 668 str. 1 d.

9CPK 624 straipsnio 1 dalis numato, kad, jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Viena iš priverstinių vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų (CPK 624 str. 2 d. 5 p.). Remiantis CPK 688 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Remiantis CPK 668 straipsnio 1 dalimi, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Šio turto sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintose Sprendimų vykdymo instrukcijose (toliau – SVI). Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šių reikmenų sąrašas nustatytas SVI. Remiantis CPK 739 straipsniu taip pat negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip: kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų; sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves; valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą; laidojimo pašalpa; išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai ir išeitinės išmokos.

10Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad skolininkui geranoriškai neįvykdžius reikalavimo sumokėti skolą išieškotojui, 2016-03-16 buvo priimtas patvarkymas Nr. e2-9802-650/2015 „Dėl skolos išieškojimo“, kuris išsiųstas į VSDFV Pakruojo skyrių nustačius, kad skolininkas gauna išmokas. VSDFV Pakruojo skyrius minėtu patvarkymu buvo įpareigotas atskaityti dalį pareiškėjui priklausančių išmokų. CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 dalies nuostatos numato, kad iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus ne daugiau kaip 20 proc., o iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 proc., jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. CPK 737 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių išmokų.

11Taigi, CPK nenumato, kad išieškojimas negali būti nukreiptas į skolininkui priklausančias pinigines lėšas (išmoką – netekto darbingumo pensiją bei nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją). Minėtos lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į tokias lėšas.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas itin akcentuoja Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2S-730-656/2015, kurioje išieškojimas antstolio patvarkymu buvo nukreiptas į skolininko sąskaitą banke ir nuo skolininko sąskaitos buvo nuskaityta visa skolos suma, kurios dalį jis prašė grąžinti jam ir panaikinti sąskaitai areštą. Teismas, sutikdamas su antstolės pozicija, pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir siedamas šias su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes teismo pateiktas teisės normų aiškinimas yra ne jų aiškinimas a priori, o siejamas su konkrečios bylos ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011).

13Šiuo konkrečiu atveju išieškojimas antstolio patvarkymu yra nukreiptas į skolininko gaunamas išmokas iš VSDFV ir išieškotojos naudai iš jų yra išskaitoma po 20 proc. nuo dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA (CPK 736 str. pagrindu), taigi faktinė situacija šioje byloje skiriasi iš esmės. Tai reiškia, kad skolininko nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2015-01-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-730-656/2015, nesudaro pagrindo ja remtis, nes šių bylų faktinės aplinkybės nėra tokios panašios.

14Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visetą, matyti, kad antstolė, areštuodama pareiškėjui priklausančias lėšas, pervedamas į jo asmeninę sąskaitą, nepažeidė civilinio proceso normų, todėl antstolės 2016-03-16 patvarkymas Nr. e2-9802-650/2015 „Dėl skolos išieškojimo“ yra teisėtas, jį naikinti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo skundas dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 513 str., teismas

Nutarė

16Atmesti A. D., a. k. ( - ) skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0071/16/00598.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai