Byla eB2-1379-773/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „G&G Industry“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „G&G Industry“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „G&G Industry“. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovo UAB „G&G Industry“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2016 m. sausio 15 d. buvo 15 246,67 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, jis taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau skola padengta nebuvo, paskutinis mokėjimas atliktas 2015 m. lapkričio 22 d. Pažymi, kad atsakovas UAB „G&G Industry“ yra nemokus, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovė 2016 m. vasario 8 d. pateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus ir prašė atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą (b. l. 58-70). Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovę L. Ž. iki 2016 m. kovo 8 d. pateikti papildomus UAB „G&G Industry“ finansinę būklę pagrindžiančius duomenis bei juos patvirtinančius įrodymus (b. l. 87-89). Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovei L. Ž. paskyrė baudą už Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 18 d. nutarties nevykdymą (b. l. 97-98). Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 5 d. gautas atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovės L. Ž. aiškinamasis raštas ir papildomi įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai. Atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovė nurodė, kad vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams, įmonės sąskaitos yra areštuotos.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013). Iš byloje esančio UAB „G&G Industry“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turto apskaityta už 308 299 Eur, iš jų ilgalaikis turtas sudaro 159 643 Eur, trumpalaikis turtas 148 656 Eur, o mokėtinos sumos ir įpareigojimai – 271 237 Eur (b. l. 64). Atsakovo UAB „G&G Industry“ vadovė pateikė ilgalaikio turto sąrašą, iš kurio nustatyta, kad kreditoriui Bigbank AS filialui turto įkeista už 76 113,77 Eur. Nurodyta aplinkybė reiškia, kad pardavus šį turtą, gautos lėšos atiteks būtent įkaito turėtojui (CK 4.198 straipsnio 4 dalis). Be to, iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad kreditoriui Bigbank AS filialui įkeistas atsakovo turtas yra areštuotas (b. l. 37-45). Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti duomenis, kaip buvo paskaičiuota turimo turto likutinė vertė, tačiau teismui šie duomenys nepateikti. Nustatyta, kad trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 100 180 Eur ir per vienerius metus gautinos sumos 48 476 Eur. Teismas, vertindamas atsakovo trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Pastebėtina, kad atsakovo vadovė nepateikė jokių duomenų, kaip bandoma šias skolas išieškoti. Atsakovo vadovė pateikė atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių detalizaciją, tačiau iš pateiktų duomenų negalima nustatyti, kas sudaro atsargas, todėl atsakovui nepateikus jokių konkrečių duomenų, patvirtinančių šių atsargų (prekių) realizavimo perspektyvas, jų realizacijos galimybės vertintinos kritiškai. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad balanse apskaityta įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovas registruoto nekilnojamojo turto neturi, o registruotą kilnojamąjį turtą sudaro tik viena areštuota transporto priemonės, kurios gamybos metai 1992 m. (b. l. 22-23). Iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovo atžvilgiu yra registruoti šeši turto arešto aktai (b. l. 37-45). Vadinasi, atsakovo turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013). Kauno apygardos teismui atsakovo vadovė 2016 m. vasario 8 d. pateikė įmonės kreditorių sąrašą, kuriame pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudarė 74 735,81 Eur, o 2016 m. balandžio 5 d. pateiktame kreditorių sąraše nurodyta, kad skolos kreditoriams sudaro 271 236,80 Eur. Pažymėtina, kad nors pagal 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovas turėjo 2954 Eur pelno, tačiau ši suma yra daug mažesnė nei įmonės įsipareigojimai, kurie yra 271 236,80 Eur. Atsakovo vadovė teismą informavo, kad 2016 m. vasario 3 d. pateikė prašymą VSDFV dėl skolos gražinimo grafiko (b. l. 66), tačiau pareiškėjas VSDFV 2016 m. vasario 25 d. teismui nurodė, kad atsakovas UAB „G&G Industry“ įsiskolinimo nepadengė ir jokio prašymo dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ir skolos gražinimo grafiko nepateikė (b. l. 93). Nustatyta, kad atsakovo skola VSDFV 2016 m. sausio 15 d. buvo 15 246,67 Eur, o 2016 m. balandžio 1 d. jau sudarė 17 428,35 Eur, t. y. skola nemažėja, o vis auga. Įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro 1566,26 Eur. Be to, teismas iš atsakovo vadovės pateiktų duomenų nustatė, kad atsakovas vėluoja mokėti ir darbo užmokestį darbuotojams, skola darbuotojams sudaro 32 837,52 Eur. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo UAB „G&G Industry“ pagrindas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-796-330/2016 ir kt.).

7Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovo UAB „G&G Industry“ pradelstos skolos 271 236,80 Eur viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės 308 299 Eur ir tai leidžia daryti išvadą, kad nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, jog įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „G&G Industry“ nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, taip pat darbo užmokesčio darbuotojams, todėl UAB „G&G Industry“ bankroto byla keltina, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės bei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį.

8Administruoti atsakovo UAB „G&G Industry“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Valeksa“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Iškėlus UAB „G&G Industry“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „G&G Industry“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „G&G Industry“ administratoriumi UAB „Valeksa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA040).

13Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „G&G Industry“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „G&G Industry“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai