Byla 2-4730-520/2011
Dėl perkanciosios organizacijos priimtu sprendimu panaikinimo (byloje treciuoju asmeniu dalyvauja UAB „Kraujo donorystes centras“)

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Dalia Višinskiene, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovams L. S., advokatui A. K., atsakovo atstovams E. K., advokatui V. B., treciojo asmens atstovui advokatui L. B., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro ieškini atsakovui VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei del perkanciosios organizacijos priimtu sprendimu panaikinimo (byloje treciuoju asmeniu dalyvauja UAB „Kraujo donorystes centras“),

2n u s t a t e:

3Ieškovas VšI Nacionalinis kraujo centras kreipesi i teisma su ieškiniu ir prašo panaikinti 2011-02-08 atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 p. ir 1.2 p., kuriais nuspresta atmesti ieškovo pasiulymus del Pirkimo daliu Nr. 2 ir Nr. 5, pakeisti 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 sudaryta pasiulymu eile Pirkimo dalyse Nr. 2 ir Nr. 5, laimetoju šiose dalyse pripažistant ieškova, panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokola Nr. 9R-9, kuriuo nepagristai atmesta ieškovo pretenzija. Nurodo, kad dalyvavo atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines 2010-10-27 Valstybes žiniu priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 81 skelbtame kraujo ir jo komponentu viešojo pirkimo Nr. 96095 atvirame konkurse. Per pranešime nustatyta termina 2011-01-20 pateike atsakovui po penkis Pirkimo daliu Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5 pavyzdžius. Pirkimo atviro konkurso salygu 6.2 p. numatyta, kad tiekeju prekiu atitikimas techniniams reikalavimams bus nustatomas ju praktinio išbandymo ligonineje metu, taciau ieškovas apie praktinio išbandymo atlikimo laika nebuvo informuotas, nors ieškovui toki pageidavima išreiške. 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisija posedžio metu, sudarydama pasiulymu eile, atmete ieškovo pasiulymus del Pirkimo daliu Nr. 2 ir Nr. 5. Ieškovas 2011-02-10 pareiške atsakovui pretenzija. 2011-02-18 ieškovui buvo pateiktas 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolas Nr. 9R-9, kuriuo ieškovo pretenzija del 2 ir 5 Pirkimo daliu atmesta, nurodant, kad pateikti prekiu pavyzdžiai buvo ivertinti objektyviai ir tinkamai, t. y. vadovaujantis Kokybes vadybos sistemos tyrimo metodikomis Nr. 026, 028 ir 029, kurios yra vidaus teises aktas. Del šios priežasties ieškovui susipažinti su metodikomis nebuvo leista. Atsakovas tenkino ieškovo prašyma leisti susipažinti su visais tiekeju pateiktais prekiu pavyzdžiais ir ju išbandymu protokolu kopijomis, su kuriais susipažinus buvo nustatyta, kad prekiu praktinio išbandymo rezultatai buvo vertinami nevienodai ir neobjektyviai, nes atsakovas papraše tiekeju pateikti praktiniam išbandymui ne visu, o tik 1, 2 ir 5 Pirkimo daliu, kuriose ieškovas siule mažiausias kainas, prekiu pavyzdžius. Atsakovas, atlikdamas praktini prekiu išbandyma, pažeide Viešuju pirkimu istatymo 3 str. ir ieškovo interesus, todel Protokolo 1.1 p. ir 1.2 p. yra naikintini, o Protokolu sudaryta pasiulymu eile Pirkimo Nr. 2 ir 5 dalyse keistina.

4Perkancioji organizacija nepagristai atmete VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulyma del 2 Pirkimo dalies tuo pagrindu, kad pateiktu bandiniu hemoglobino (toliau - HB) koncentracija neatitinka techniniu reikalavimu, o ant kraujo komponentu maišeliu nurodytas turis yra klaidingas ir neatitinka faktinio maišeliu turio. Susipažinus su Perkanciosios organizacijos pateiktomis VšI Nacionalinio kraujo centro ir UAB „Kraujo donorystes centras" kraujo ir jo komponentu bandiniu analizemis bei Perkanciosios organizacijos hematologinio analizatoriaus protokolu duomenimis nustatyta, kad Perkancioji organizacija VšI Nacionalinio kraujo centro kraujo ir jo komponentu bandiniu analizes 2 lenteleje neteisingai apskaiciavo HB kiekius visiems ieškovo pateiktiems prekiu vienetams, nurodant mažesni HB kieki, nei yra iš tikruju apskaiciavus pagal Perkanciosios organizacijos hematologinio analizatoriaus protokolu duomenis. Vadovaujantis Perkanciosios organizacijos pateiktoje Kraujo ir jo komponentu specifikacijoje nurodytais techniniais reikalavimais, Pirkimo dalies Nr. 2 prekiu (eritrocitai be leukocitu pridetiniame tirpale, gaunami eferiniu budu) HB koncentracija turi buti ne mažesne kaip 50 g. Apskaiciavus HB kiekius pagal Perkanciosios organizacijos hematologinio analizatoriaus protokolu duomenis, visi VšI Nacionalinio kraujo centro pateikti prekiu vienetai atitinka Specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, t. y. ju HB kiekis yra netgi didesnis negu 50 g. Net ir vadovaujantis Perkanciosios organizacijos VšI Nacionalinio kraujo centro analizes 2 lenteleje neteisingai apskaiciuotais HB kiekiais, tik vieno iš prekiu vieneto HB kiekis butu mažesnis, nei reikalaujama Specifikacijoje (49 g). Perkanciosios organizacijos UAB „Kraujo donorystes centras" kraujo ir jo komponentu bandiniu analizes 2 lenteleje taip pat nustatyta, kad vieno iš prekes vieneto HB kiekis yra mažesnis, nei reikalaujama Specifikacijoje, t. y. 48 g, taciau priešingai, nei VšI Nacionalinio kraujo centro atveju, treciojo asmens pasiulymas nebuvo atmestas. Perkancioji organizacija klaidingai apskaiciuodama HB kiekius visiems VšI Nacionalinio kraujo centro pateiktiems prekiu vienetams bei nevienodai vertindama VšI Nacionalinio kraujo centro ir UAB „Kraujo donorystes centras" pateiktu prekiu pavyzdžiu išbandymo rezultatus, pažeide Viešuju pirkimu istatymo 3 str. itvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Perkancioji organizacija nepagristai atmete VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulyma 2 Pirkimo dalyje, nes Perkancioji organizacija VšI Nacionalinio kraujo centro kraujo ir jo komponentu bandiniu analizes 2 lenteleje nurode, kad tušcio maišelio svoris yra 40 g, atitinkamai klaidingai apskaiciuodama pateiktu prekiu bandiniu turi. VšI Nacionalinis kraujo centras krauja ir jo komponentus pateike maišeliuose, kuriu vieno tušcias svoris yra ne 40, o 26 g. Atsižvelgiant i tai, kad tušcio maišelio svoriui esant mažesniam, nei nurode Perkancioji organizacija, ir apskaiciuojant kraujo komponentu svori vadovaujantis Europos Tarybos rekomendacijomis Nr. (95) 15 „Del kraujo komponentu ruošimo, naudojimo ir kokybes užtikrinimo", pagrindo teigti, kad ant VšI Nacionalinio kraujo centro prekiu bandiniu maišeliu klaidingai nurodytas turis, nera.

5Perkancioji organizacija nepagristai atmete ieškovo pasiulyma 5 Pirkimo dalyje tuo pagrindu, kad pateiktu prekiu bandiniu trombocitu skaicius ir turis neatitinka 2005-02-08 Sveikatos apsaugos ministro isakymo Nr. V-91 3.9 p. reikalavimu, o 11000683-2 komponento ženklinimas etiketeje neatitinka 2005-03-09 Sveikatos apsaugos ministro isakymo Nr. V-165 132.2.9. p. reikalavimu. 2005-02-08 Sveikatos apsaugos ministro isakymo Nr. V-91 3.9 p. nustato trombocitu, gautu aferezes budu, techninius kokybes parametrus, o 5 Pirkimo dalimi Perkancioji organizacija ketina isigyti kita preke, t. y. trombocitus, gautus eferezes budu, be leukocitu ir šiai prekei taikomi ne isakymo 3.9, o 3.10 p. nustatyti techniniai kokybes parametrai. Vadovaujantis isakymo 3.10 p., turis turi buti ne mažesnis kaip 40 ml 60 x 109 trombocitu. Perkanciosios organizacijos Specifikacijoje nurodytas šios prekes turis nesutampa nei su isakymo 3.9 p., nei su 3.10 p. nurodytu turiu. Pagal Perkanciosios organizacijos Specifikacija, šios prekes turis turi buti ne didesnis, kaip 120 ml. Atsižvelgiant i tai, kad VšI Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Perkanciosios organizacijos Specifikacija, pateike prekiu bandinius 120 ml turio, pateikti prekiu bandiniai atitiko Specifikacijoje nustatytus turio reikalavimus ir Perkancioji organizacija neturejo pagrindo atmesti VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulymo šioje dalyje vadovaudamasi 2005-02-08 Sveikatos apsaugos ministro isakymo Nr. V-91 3.9 p. Be to, laimetoju šioje dalyje pripažinto treciojo asmens analizeje nustatytas pateiktu prekiu bandiniu turis taip pat yra 120 ml, taciau šio tiekejo pasiulymas 5 Pirkimo dalyje, priešingai nei VšI Nacionalinio kraujo centro, nebuvo atmestas. Kadangi afereziniu trombocitu vienetai buvo pateikti kaip pavyzdžiai ir nebuvo skirti transfuzijai, 11000683-2 komponento ženklinimo etiketeje nurodytas pagaminimo ir galiojimo datu sutapimas nera reikšmingas.

6Perkancioji organizacija, vertindama pasiulymus, visiems tiekejams turi sudaryti vienodas salygas konkuruoti del viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Šiuo atveju tiekejams buvo sudarytos nevienodos salygos, nes Perkancioji organizacija taike nevienodus kriterijus tiekeju prekiu bandiniams (pavyzdžiams) bei skirtingai vertino vienodus tiekeju pateiktu prekiu pavyzdžiu išbandymo rezultatus, tokiu budu akivaizdžiai pažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Kadangi tiekeju pasiulymai Pirkime vertinti pagal mažiausios kainos kriteriju, nepanaikinus Protokolo 1.1. p. ir 1.2. p., kuriais atmesti ieškovo pasiulymai 2 ir 5 Pirkimo dalyse bei pasirinkus treciojo asmens UAB „Kraujo donoryste centras" pasiulyma, butu neracionaliai panaudotos lešos ir nepasiektas istatyme itvirtintas viešuju pirkimu tikslas — racionaliai naudojant lešas sudaryti pirkimo sutarti.

7Atsakovas VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetine ligonine pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo prašo ieškini atmesti. Nurodo, jog niekur nera nustatyta, kad prekiu pavyzdžiu bandymu metu turi dalyvauti potencialiu tiekeju atstovai, bandymu metu nedalyvavo ir kitu potencialiu tiekeju atstovai, viešojo pirkimo komisijos posedžio 2011-02-17 protokole Nr. 9R-9 nurodyta, kad su Kokybes vadybos sistemos tyrimo metodikomis Nr. 026, 027, 028 ir 029 susipažinti negalima, nes šie dokumentai viešai neplatinami. Ieškovui buvo leista susipažinti su bandymu protokolais bei tiekeju pateiktais pavyzdžiais, išbandymui pareikalauti tik 1, 2 ir 5 Pirkimo daliu pavyzdžiai, nes šiu prekiu yra perkama daugiausiai ir jos yra svarbiausios ligoninei. Treciojo asmens UAB „Kraujo donorystes centras“ vieno prekes vieneto HB kiekis nurodytas mažesnis del rašymo apsirikimo. Ieškovo argumentai del ženklinimo neatitikimo ir neteisingai nurodyto faktinio turio taip pat neatitinka realios situacijos, kuri yra užfiksuota Kraujo ir jo komponentu bandiniu analizes protokoluose. Perkancioji organizacija tinkamai atliko visas Kraujo ir jo komponentu viešojo pirkimo atviro konkurso budu proceduras, laikesi visu Viešuju pirkimu istatyme, poistatyminiuose aktuose ir vidaus teises aktuose nustatytu proceduru ir nuosekliai sieke, kad pirkimas atitiktu visus viešuju pirkimu principus, o pasirinktos prekes nesukeltu gresmes pacientu sveikatai ir gyvybei.

8Treciasis asmuo UAB „Kraujo donorystes centras“ atsiliepimo i ieškini nepateike.

9Teismo posedžio metu ieškovo atstovai L. S., advokatas A. K. prašo tenkinti ieškini del ieškinyje nurodytu aplinkybiu. Atsakovo atstovai E. K., advokatas V. B., treciojo asmens atstovas advokatas L. B. prašo ieškini atmesti del atsakovo atsiliepime i ieškini nurodytu aplinkybiu. Atsakovo atstove E. K. teismo posedyje nurode, kad papildomai atliko bandiniu pozicijos Nr. 2 faktinio turio perskaiciavima ir nustate, kad tušcio maišelio svoris yra 46 g, kad gydymo praktikoje krauju yra labai svarbu tai, jog butu tikslus perpilamo kraujo (eritrocitu mases) turis, o taip pat kraujo vieneto tikslus etiketavimas, šiu klaidu negali buti, nes tai baigiasi mirtimi.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad atsakovas VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetine ligonine 2010-10-27 Valstybes žiniu priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 81 paskelbe atvira konkursa „Kraujas ir jo komponentai", atsakovas pirkimo dokumentuose pateike informacija apie pirkimo salygas, proceduras ir technine specifikacija (b. l. 16-23). 2011-01-19 CVP IS priemonemis ieškovas gavo perkanciosios organizacijos pranešima, kuriuo buvo paprašyta per 24 val. Perkanciajai organizacijai pateikti po penkis Pirkimo daliu Nr. 1 („Eritrocitai be leukocitu- trombocitu sluoksnio pridetiniame tirpale"), Nr. 2 („Eritrocitai be leukocitu pridetiniame tirpale, gaunami eferiniu budu") ir Nr. 5 („Trombocitai, gaunami aferezes budu, be leukocitu") pavyzdžius (b. l. 25). 2011-01-20 ieškovas pateike nurodytu prekiu pavyzdžius (b. l. 26). 2011-02-08 Perkanciosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 buvo sudaryta pasiulymu eile ir atmestas ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulymas del Pirkimo dalies Nr. 2, nurodant, kad bandiniu HB koncentracija neatitinka techniniu reikalavimu ir ant komponentu maišeliu nurodytas klaidingas turis (neatitinkantis faktinio), ir atmestas ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulymas del Pirkimo dalies Nr. 5, nurodant, kad komponentu turis neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 isakymo Nr. V-91 3.9 p. reikalavimo, 1000685 komponento trombocitu skaicius neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 isakymo V-91 3.9 p. reikalavimo, 11000685-2 komponento ženklinimas etiketeje neteisingas (pagaminimo data ir galiojimo laikas negali sutapti (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005-03-09 isakymo V-165 132.2.9 p.), laimetoju šiose dalyse pripažintas treciasis asmuo UAB „Kraujo donorystes centras" (b. l. 27-28). Ieškovas, nesutikdamas su Perkanciosios organizacijos sprendimu, kuriuo atmesti jo pasiulymai del 2 ir 5 Pirkimo daliu, 2011-02-10 Perkanciajai organizacijai CVP IS priemonemis pareiške pretenzija, kurioje nurode, kad prieš pateikdamas prekiu pavyzdžius Perkanciajai organizacijai bandyti, pats atliko ju patikrinima ir jokiu neatitikimu techniniams reikalavimams nenustate, kad Perkancioji organizacija nenurode, jog tiekejai negali dalyvauti prekiu praktinio išbandymo ligonineje metu, taciau tokia galimybe ieškovui nebuvo suteikta (b. l. 29-30). Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2011-02-17 protokolu Nr. 9R-9 ieškovo pretenzija del 2 ir 5 Pirkimo daliu iš esmes atmete, nurodydama, kad Perkancioji organizacija objektyviai ir tinkamai vertino tiekeju pateiktus prekiu pavyzdžius, vadovaudamasi Kokybes vadybos sistemos Tyrimo metodikomis Nr. 026, Nr. 027, Nr. 028 ir Nr. 029. Perkancioji organizacija nurode, kad šios metodikos yra jos vidaus teises aktas, kuris viešai neplatinamas, ir vadovaudamasi tuo atsisake leisti su jomis susipažinti. Šios metodikos buvo pateiktos teismui. Protokole Nr. 9R-9 Perkancioji organizacija taip pat nurode, kad pateiktu prekiu pavyzdžiu praktinis išbandymas laikytinas Pirkime pateiktu pasiulymu vertinimu, kuris, vadovaujantis Konkurso salygu 5.5 p., atliekamas konfidencialiai, tiekejams ar ju igaliotiems atstovams nedalyvaujant. Perkancioji organizacija tenkino tik ieškovo prašyma leisti susipažinti su visais tiekeju pateiktais prekiu pavyzdžiais ir ju išbandymu protokolu kopijomis (b. l. 32-33).

12Nagrinejant byla buvo nustatyta, kad atsakovas su treciuoju asmeniu 2011-03-15 yra sudares pirkimo sutarti del 2 ir 5 Pirkimo daliu (b. l. 115-116). Del 2 Pirkimo dalies atsiskaitymas pagal sutarti yra ivykes, t. y. nuo 2011-03-22 iki 2011-04-15 buvo nupirkti 369 vnt. už 108 855 Lt, Pirkimo dalies Nr. 5 kraujo komponento laikotarpiu nuo 2011-03-22 iki 2011-04-15 nebuvo nupirkta (b. l. 181).

13Ivertinus byloje dalyvaujanciu asmenu nurodytus argumentus, susijusius su Pirkimo dalimis Nr. 2 ir Nr. 5, byloje surinktus irodymus, darytina išvada, kad ieškovo ieškinio reikalavimai panaikinti 2011-02-08 atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 p., kuriuo nuspresta atmesti ieškovo pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 2, panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-9 dali, kuria atmesta ieškovo pretenzija del Pirkimo dalies Nr. 2, tenkintini, nes ieškovo nurodytos aplinkybes, kuriomis buvo grindžiami šie reikalavimai yra irodytos. Byloje esantys irodymai neleidžia daryti išvados, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus: panaikinti 2011-02-08 atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.2 p., kuriuo nuspresta atmesti ieškovo pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 5, panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-9 dali, kuria atmesta ieškovo pretenzija del Pirkimo dalies Nr. 5, pakeisti 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 sudaryta pasiulymu eile Pirkimo dalyje Nr. 5, laimetoju šioje dalyje pripažistant ieškova. Ieškovo reikalavimas pakeisti 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 sudaryta pasiulymu eile Pirkimo dalyje Nr. 2, laimetoju šioje dalyje pripažistant ieškova, tenkintinas iš dalies.

14Viešuju pirkimu istatymo (toliau VPI) 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimu tikslas - vadovaujantis šio istatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutarti, leidžiancia perkanciajai organizacijai isigyti reikalingu prekiu, paslaugu ar darbu, racionaliai naudojant tam skirtas lešas. Šiuo istatymu siekiama užtikrinti racionalu valstybes biudžeto lešu naudojima, kokybiška prekiu ir paslaugu, reikalingu užtikrinti valstybes ir savivaldybiu darnia ir tinkama veikla, gavima, skatinti konkurencija ir rinkos pletra, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, igyvendinti priemones. Viešuju pirkimu tikslai yra pasiekiami tik tada, kai perkancioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo proceduras ir nustatant laimetoja laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir, proporcingumo ir skaidrumo principu bei kitu istatymo reikalavimu. Šiu principu laikymasis garantuoja, kad bus ne tik pasiekti viešojo konkurso tikslai, bet ir bus išvengta nesažiningos konkurencijos prielaidu viešo konkurso proceduroje. Vienas iš skaidrumo principo turinio elementu yra perkanciosios organizacijos viešuju pirkimu teises normu bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentu salygu laikymasis. Priešingi perkanciosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principa, nes perkancioji organizacija nesilaiko pareigos visu viešojo pirkimo proceduru metu laikytis pacios nustatytu ir paskelbtu salygu, nors tiekejai turejo teisetu lukesciu del viešojo pirkimo salygu nekeiciamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nera savitikslis, jis padeda siekti kitu tikslu, visu pirma – tiekeju lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemianciu veiksniu, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekeju tarpusavio konkurencija (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-05-04 nutartis, priimta civilineje byloje Nr.3K-3-126/2010).

15Atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines veiklos profilis yra skubi, neatideliotina medicinine pagalba pacientams, todel kraujo ir jo komponentu kokybe turi lemiama reikšme, teikiant tinkamas sveikatos priežiuros paslaugas. Užtikrinti tinkamos kokybes gydymo medžiagu naudojima yra sveikatos priežiuros istaigos pareiga ir atsakomybe, todel teismas sutinka su atsakovu argumentais, kad reikalavimas pateikti prekiu pavyzdžius išbandymui pirkimo salygose negali buti laikomas pertekliniu ar nebutinu, kad atsakovas pagristai nurode, kokius pavyzdžius pateikti. Pirkimo atviro konkurso salygu 6.2 p. buvo numatyta, kad prekiu atitikimas techniniams reikalavimams bus nustatomas ju praktinio išbandymo ligonineje metu. Nebuvo nurodyta, kad bus leidžiama potencialiems tiekejams dalyvauti atliekant bandymus. Atsakovas bandymus atliko vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 isakymu Nr. V-91 "Del kraujo ir kraujo komponentu kokybes ir saugos reikalavimu patvirtinimo", pirkimo salygu 5.5 p., kuriuo nustatyta, kad po voku atplešimo proceduros surašymo, tolesnes pasiulymu nagrinejimo, vertinimo ir palyginimo proceduras viešojo pirkimo komisija atlieka konfidencialiai, tiekejams ar ju igaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pateiktu pavyzdžiu (bandiniu) analize yra pasiulymo vertinimo dalis, todel tiekejas VšI Nacionalinis kraujo centras teisetai ir pagristai nebuvo pakviestas dalyvauti prekiu pavyzdžiu išbandyme, be to, bandymo metu nedalyvavo ir kitu potencialiu tiekeju atstovai. Ieškovo nurodytos aplinkybes apie tai, kad jam nepagristai nebuvo leista dalyvauti atliekant bandymus, kad Perkancioji organizacija papraše tiekeju pateikti praktiniam išbandymui ne visu, o tik 1, 2, 5 Pirkimo daliu prekiu pavyzdžius, t. y. tu daliu, kuriose ieškovas buvo pasiules mažesnes prekiu kainas, nei kiti tiekejai, nurodomos aplinkybes, susijusios su treciajam asmeniui nurodytu bandiniu pateikimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas bandymus atliko neobjektyviai ir tendencingai, pažeisdamas VPI nuostatas, ieškovo interesus. Ivertinus atsakovo atliktu bandymu analize, viešojo pirkimo komisijos 2011-02-08 protokole nurodytas aplinkybes, kuriu pagrindu buvo atmestas ieškovo pasiulymas del Pirkimo dalies Nr. 2, darytina išvada, kad ieškovo argumentai, susije su tuo, kad nepagristai buvo nuspresta atmesti pasiulyma del to, kad HB bandiniu koncentracija neatitinka techniniu reikalavimu, kad ant komponentu maišeliu nurodytas klaidingas turis (neatitinka faktinio), pripažintini pagristais. Irodymai tvirtina, kad viešojo pirkimo komisija nepagristai nustate, jog HB bandiniu koncentracija neatitinka techniniu reikalavimu, o byloje nebuvo pateikti irodymai, kad asmenys, kurie dalyvavo pirkime, buvo informuoti apie tai, kad pasiulymai bus vertinami atsižvelgiant i tai, ar nurodytas ant maišelio turis atitinka faktini turi, vertinimo kriterijai bus ženklinimas, etiketavimas.

16Iš atsakovo atliktos VŠI Nacionalinio kraujo centro kraujo ir jo komponentu bandiniu analizes matyti, kad atsakovas nustate, jog vienas iš Pirkimo dalies Nr. 2 bandiniu neatitiko kraujo ir jo komponentu technineje specifikacijoje nurodytu reikalavimu, t. y. jog HB koncentracija neatitinka ligonines konkurso skelbtu salygu, ant komponentu maišeliu klaidingai nurodytas turis. Išnagrinejus šaliu pateiktus duomenis apie atlikta bandiniu HB koncentracijos apskaiciavima, duomenis apie apskaiciuota ir pateikta bandiniams kraujo maišeliu turi, ivertinus technines specifikacijos lenteleje Pirkimo dalies Nr. 2 skiltyje „Techniniai reikalavimai“ nurodytus duomenis, darytina išvada, kad atsakovas nepagristai atmete ieškovo pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 2, neitrauke ieškovo pasiulymo i preliminaria pasiulymu eile. Technines specifikacijos lenteleje Pirkimo Nr. 2 skiltyje „Techniniai reikalavimai“ buvo nurodyta, kad techniniai reikalavimai yra šie: „1 V ne mažiau kaip 250 ml, Hb konc. ne mažiau kaip 50 g, Leu priemaiša mažiau kaip 1x106“(b. l. 23). Jokiu kitu reikalavimu nebuvo nurodyta, o Atviro konkurso salygu 6.2 p. numate, kad išbandymo metu bus nustatomas ju atitikimas techniniams reikalavimams. VPI 24 str. 1 d. numatyta, kad perkancioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visa, išskyrus šiame istatyme nustatytus atvejus, informacija apie pirkimo salygas ir proceduras. Pirkimo dokumentuose turi buti nurodyta technine specifikacija, nurodyti pasiulymu vertinimo kriterijai ir salygos (VPI 24 str. 2 d. 7, 8 d.). VPI 43 str. 1 d. numato, kad perkancioji organizacija, vykdydama atvira konkursa, vertina visu tiekeju, atitinkanciu minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiulymus, kurie yra pateikti pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Kaip jau buvo mineta, vienas iš skaidrumo principo turinio elementu yra perkanciosios organizacijos viešuju pirkimu teises normu bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentu salygu laikymasis. Perkancioji organizacija privalo užtikrinti ne tik skaidrumo principo igyvendinima, bet ir lygiateisiškumo principo igyvendinima. Priešingi perkanciosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principa, nes perkancioji organizacija nesilaiko pareigos visu viešojo pirkimo proceduru metu laikytis pacios nustatytu ir paskelbtu salygu, nors tiekejai turejo teisetu lukesciu del viešojo pirkimo salygu nekeiciamumo. Nagrinejamu atveju, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2 Pirkimo dalyje šio principo nesilaike, t. y. komisijai buvo pateikti duomenys, kad eritrocitu be leukocitu pridetiniame tirpale HB kiekis pateiktuose 4 maišeliuose buvo virš 50, tik viename buvo 49, maišeliuose esantis turis buvo nurodytas virš 250 ml (b. l. 35). Treciojo asmens bandiniu analizes dokumente buvo nurodyta, kad HB kiekis viename maišelyje yra 48 (b. l. 37), taciau viešojo pirkimo komisija treciojo asmens pasiulyma prieme, o ieškovo pasiulyma atmete. Teismui buvo pateikti irodymai, kad tai buvo klaida (b. l. 63), taciau byloje nebuvo pateikti irodymai, kad 2011-02-08 buvo pastebeta, jog treciojo asmens bandinio duomenys nurodyti su klaida. Taip pat teismui ieškovas pateike duomenis, kad jo bandiniu analizes dokumente taip pat buvo neteisingai apskaiciuotas ir nurodytas viename maišelyje HB kiekis 49, t. y. turejo buti nurodytas 51,7 (b. l. 163), atsakovas ieškovo pateikto apskaiciavimo nepaneige. Atsakovas teismui pateike irodymus, kad 2011-04-04 perskaiciavo eritrocitu maišeliu faktini turi, t. y. buvo pasvertas kiekvienas maišelis, nustatyta, kad maišelio svoris yra 46 g, atitinkamai buvo sumažintas faktinis turis (b. l. 142), taciau faktinis turis yra nurodytas didesnis nei 250 ml. Be to, maišelio svoris turejo buti nustatytas tuo metu, kai buvo atliekama bandiniu analize viešojo pirkimo metu. Nesutiktina su atsakovo argumentais, kad jis tiksliai nustate maišelio svori, t. y. 46 g. Ieškovas pateike irodyma, iš kurio matyti, kad maišelio svoris apie 26 g (b. l. 172). Byloje nebuvo pateikti irodymai, kad atsakovo sverti maišeliai buvo taip išvalyti, išsausinti, kad jie tiksliai svere 46 g. Antstolio faktiniu aplinkybiu protokole apie tai, kad maišeliai buvo tinkamai išvalyti, nera nurodyta. Buvo pateikta ištuštinto maišelio nuotrauka, taciau nuotraukoje matyti kraujo demes (b. l. 154). Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo nurodytomis medicininio pobudžio aplinkybemis, kad gydymo praktikoje krauju yra labai svarbu tai, jog butu tikslus perpilamo kraujo (eritrocitu mases) turis, o taip pat kraujo vieneto tikslus etiketavimas, taciau, kaip jau buvo mineta, potencialiems tiekejams nebuvo nurodyta, kad šio viešojo pirkimo metu bus vertinamas etiketavimas, kad tikslus ir teisingas bandinio etiketavimas yra viena iš šio viešojo pirkimo salygu. Pažymetina, kad treciojo asmens etiketavimas taip pat nebuvo tikslus (pvz.: treciojo asmens turis buvo nurodytas 280 ml, ofaktinis buvo 288 ml, buvo nurodytas turis 290 ml, o faktinis turis buvo 291 ml, buvo nurodytas turis 270 ml, o faktinis turis buvo 273 ml) (b. l. 37). Pirkimo salygose nebuvo numatyta, kad pasiulymas bus priimtas tas, kurio bus mažiausia turio paklaida. Pažymetina, kad ieškovas krauja pateike bandiniams del HB nustatymo, o ne gydymo tikslais.

17Atsakovo technines specifikacijos lenteleje del Pirkimo dalies Nr. 5 „Techniniai reikalavimai“ buvo nurodyti šie techniniai reikalavimai: “trombocitu skaicius ne mažesnis kaip 200x109 (tokie skaiciai nurodyti specifikacijoje) vienete, turis ne daugiau kaip 120 ml, Leu priemaiša mažiau kaip 1x106 “ (b. l. 23). Atsakovas atmete ieškovo pasiulyma del šios Pirkimo dalies, nurodydamas, kad komponentu turis neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 isakymo Nr. V-91 3.9 p. reikalavimo, 1000685 komponento trombocitu skaicius neatitinka Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-08 isakymo V-91 3.9 p. reikalavimo, 11000685-2 komponento ženklinimas etiketeje neteisingas (pagaminimo data ir galiojimo laikas negali sutapti). Pastabose del Pirkimo dalies Nr. 5 ieškovas nurode, kad jis pateike pirkimo salygu 1 priede nurodyto turio aferiziniu trombocitu vienetus, atsakovo nurodyti aferiziniu trombocitu turio ir trombocitu skaiciaus reikalavimai prieštarauja vienas kitam ir Sveikatos apsaugos ministro isakymo 2005-02-08 isakymo Nr. V-91 „Del kraujo ir kraujo komponentu kokybes ir saugios reikalavimo patvirtinimo“ 3.9 p. reikalavimams, nurodytas pagaminimo ir galiojimo datu sutapimas nera reikšmingas, kadangi aferiziniu trombocitu vienetai buvo pateikti kaip pavyzdžiai ir nebuvo skirti transfuzijai, atsakovo protokoluose ieškovo paruoštu trombocitu vienetu turis ivertintas kaip neatitinkantis SAM isakymo 2005-02-08 isakymo Nr. V-91 „Del kraujo ir kraujo komponentu kokybes ir saugios reikalavimo patvirtinimo“ 3.9 p. reikalavimu del turio, o treciojo asmens to paties turio (120 ml) aferiziniai trombocitai ivertinti kaip atitinkantys keliamus reikalavimus. Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurode, kad atsakovo pateiktame Hematologinio analizatoriaus COULTER LH750 System paso 5 puslapyje yra nurodytos leidžiamos kiekvieno tiriamo parametro paklaidu ribos. Tiriant trombocitu kieki bandinyje yra leidžiama < 3,3% paklaida, o tai reiškia, kad tyrimo rezultatas gali varijuoti tam tikrose ribose. Tiriant trombocitu kieki VšI Nacionalinio kraujo centro pagamintu afereziniu trombocitu vienete, kurio Nr. 11000685-2, analizatoriaus protokole nurodytas trombocitu skaicius (PLT) yra lygus 1637x109/litre. Atsižvelgiant i VGPUL Hematologinio analizatoriaus COULTER LH750 System leistinas paklaidu ribas (3,3%) trombocitams, trombocitu skaiciaus tyrimu priimtini rezultatai gali varijuoti ± 54xl09/litre. Tai reiškia, kad trombocitu skaicius galejo buti ir 1691 xl09/litre ir perskaiciuojant i vieneta galejo buti 202,9xl09 /vienete, o tai atitinka atsakovo Specifikacijos reikalavima (b. l. 164). Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad pasiulymas negalejo buti atmestas del ženklinimo, del turio, nes pirkimo salygose apie ženklinima nebuvo nurodyta, buvo pateikti maišeliai su 120 ml, taciau nesutinka su atsakovo argumentais, kuriu pagrindu teigiama, kad atsakovas turejo konstatuoti, kad bandiniu rezultatai atitiko techninius reikalavimus. Teismas sutinka su atsakovo nurodyta aplinkybe, kad 1000685 komponento trombocitu skaicius neatitinka nustatytu reikalavimu, kad atsakovas privalejo nurodyti duomenis su galima paklaida. Teismas atsižvelgdamas i tai, kad atliekant bandiniu analize buvo nustatyta, jog Donacijos Nr. 11000685-2 trombocitu koncentracija yra 1637x l09 trombocitu skaicius maišelyje yra 1,96x l011, i atsakovo perkamos prekes svarba tam, kad butu užtikrinta žmoniu sveikata, daro išvada, kad atsakovas pagristai netaike ieškovo nurodomos paklaidos ir nenustate, kad trombocitu koncentracija buvo 202,9xl09 ir ieškovo pateikti bandiniai atitiko pirkimo salygas. VPI 39 str. 2 d. 2 p. itvirtinta nuostata, kad bet koks tiekejo pasiulymo neatitikimas pirkimo dokumentu reikalavimams yra besalyginis pagrindas perkanciajai organizacijai toki tiekejo pasiulyma atmesti, o pagal VPI 39 str. 2 d. 2 p. perkanciajai organizacijai neatmetus tokio tiekejo pasiulymo butu pažeisti imperatyvus viešuju pirkimu principai.

18Del aukšciau nurodytu aplinkybiu ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. tenkintini ieškinio reikalavimai panaikinti: 2011-02-08 atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 p., kuriuo nuspresta atmesti ieškovo pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 2, panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-9 dali, kuria atmesta ieškovo pretenzija del Pirkimo dalies Nr. 2, netenkintinas reikalavimas panaikinti 2011-02-08 atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.2 p., kuriuo nuspresta atmesti ieškovo pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 5, panaikinti 2011-02-17 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-9 dali, kuria atmesta ieškovo pretenzija del Pirkimo dalies Nr. 5. Iš dalies tenkintinas ieškovo reikalavimas pakeisti 2011-02-08 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 sudaryta pasiulymu eile Pirkimo dalyse Nr. 2 ir Nr. 5, laimetoju pripažinti ieškova, nes 5 Pirkimo dalyje ieškinys netenkintinas, o 2 Pirkimo dalyje tik perkancioji organizacija yra kompetentinga atlikti pasiulymu vertinima ir priimti atitinkama sprendima šioje Pirkimo dalyje. Teismu praktikoje laikomasi nuostatos, kad perkancioji organizacija turi vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-11-09 nutartis, priimta civilineje byloje Nr.3K-3-425/2010). Del to panaikintina atsakovo 2011-02-08 viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolu Nr. 9R-7 sudaryta preliminari pasiulymu eile Pirkimo dalyje Nr. 2, panaikintinas atsakovo sprendimas laimetoju pripažinti treciaji asmeni Pirkimo dalyje Nr. 2, atsakovas ipareigotinas atnaujinti 2 Pirkimo dalyje pirkimo proceduras: iš naujo svarstyti tiekeju pasiulymus, sudaryti nauja pasiulymu eile, išrinkti konkurso laimetoja ir su juo pasirašyti sutarti.

19Kaip jau buvo mineta, atsakovas su treciuoju asmeniu 2011-03-15 yra sudares pirkimo sutarti del Pirkimo dalies Nr. 2 (b. l. 115-116), nuo 2011-03-22 iki 2011-04-15 buvo nupirkti 369 vnt. už 108 855 Lt (b. l. 181). Pagal kasacinio teismo praktika teismas, nustates, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teises normoms, turi ex officio pripažinti sandori niekiniu ir negaliojanciu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas i bylos dalyviu reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažista sandori niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus toki reikalavima, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia del niekinio sandorio teisiniu padariniu, nes tik išsprendus del negaliojancio sandorio teisiniu padariniu užbaigiamas ginco sprendimas ir atkuriama teisine taika (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009-02-02 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009-07-31 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-323/2009). Del to atsakovo ir treciojo asmens sudaryta sutartis 2 Pirkimo dalyje pripažintina negaliojancia, taciau netaikytina restitucija, t. y. negaliojanciu pripažintas sandoris terminuotai išsaugotinas, atsižvelgiant i tai, kad viešuju pirkimu teisinis reglamentavimas susijes su viešojo intereso apsauga, todel VPI viešiesiems pirkimams nustatyti specialus reikalavimai, o šio istatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad butu apgintas viešasis interesas. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra nurodes, kad sprendimas ginti viešaji interesa kaip visuomenes suinteresuotuma pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turetu buti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos itakos žmoniu gerovei pagrindu. Turi buti atsižvelgiama i šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenes interesas pirkimo objektu nebuvo tenkintas ilga laika arba niekada ir tokia situacija per se nera ar anksciau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausiu konstituciniu geriu apsauga (visuomenes saugumas, individu sveikata ir pan.); c) ar visuomenes intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintu poreikio pirkimo objektu iškelima prieš sažininga tiekeju konkurencija ir kt. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011-04-05 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Teismas, vertindamas nurodytu kriteriju taikyma šioje byloje, daro išvada, kad atsižvelgiant i perkamos prekes (kraujo komponento) svarba žmoniu sveikatai, i tai, kad tam tikra laika nebutu užkirstas kelias gyvybiškai svarbios prekes tiekimui, yra pagrindas konstatuoti, jog šioje byloje viešasis interesas yra apsaugoti žmoniu sveikata, kuri yra vienas svarbiausiu konstituciniu geriu, o siekiant nesukelti žalos visuomenes svarbiausiam geriui, tiekejo teises gali buti suvaržytos tik tiek ir tam, kiek reikalinga šias vertybes realiai apsaugoti. Del to nustatytinas terminuotas negaliojancio sandorio išsaugojimas, t. y. nustatytinas, teismo nuomone, protingas vieno menesio terminas, kurio pradžia skaiciuotina nuo šio sprendimo isiteisejimo dienos.

20Kadangi ieškovo ieškinio reikalavimai tenkinti iš dalies, todel ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinejimosi išlaidos. Ieškovas buvo pareiškes tris reikalavimus, kurie tenkinti iš dalies, todel atsižvelgiant i patenkintu reikalavimu dali ieškovui iš atsakovo priteistina 202,50 Lt žyminio mokescio (CPK 93 str.). Ieškovas pateike irodymus, kad už advokato atstovavima sumokejo 5759,60 Lt ir prašo šias išlaidas priteisti. Atsižvelgiant i ieškovo ieškinio patenkintu reikalavimu dali, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatu tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, i ieškovo atstovo suteiktu teisiniu paslaugu apimti ir pobudi, jo darbo ir laiko sanaudas teisme, i bylos sudetinguma ir apimti, i bylos nagrinejimo trukme, i parengiamojo ir teismo posedžiu trukme, i bylos ginco esme, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sažiningumo principais, ieškovui iš atsakovo priteistina 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidu (CPK 98 str.).

21Pagal Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, šioje byloje teismas turejo 15,75 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteistinos iš šaliu lygiomis dalimis i valstybes biudžeta (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

22 Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 str.,

Nutarė

23Ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro ieškini tenkinti iš dalies.

24Panaikinti 2011 m. vasario 8 d. atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-7 1.1 p., kuriuo nuspresta atmesti ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro pasiulyma del Pirkimo dalies Nr. 2, protokolo dali, kuria nuspresta sudaryti preliminaria pasiulymu eile del Pirkimo dalies Nr. 2, atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines sprendima Pirkimo dalyje Nr. 2 pripažinti treciaji asmeni UAB „Kraujo donorystes centras“ laimetoju.

25Panaikinti 2011 m. vasario 17 d. atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines viešojo pirkimo komisijos posedžio protokolo Nr. 9R-9 dali, kuria atmesta ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro pretenzija del Pirkimo dalies Nr. 2.

26Pripažinti negaliojancia atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines ir treciojo asmens UAB „Kraujo donorystes centras“ 2011 m. kovo 15 d. sudarytos sutarties Nr. P33/11/S-32 dali del eritrocitu be leukocitu pridetiniame tirpale pirkimo-pardavimo, išsaugant iš jos šalims kylancias teises ir pareigas viena menesi, kurio pradžia skaiciuojama nuo šio teismo sprendimo isiteisejimo dienos.

27Ipareigoti atsakova VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetine ligonine per viena menesi, kurio pradžia skaiciuojama nuo šio teismo sprendimo isiteisejimo dienos, atnaujinti viešojo pirkimo proceduras del Pirkimo dalies Nr. 2: iš naujo svarstyti tiekeju pasiulymus, sudaryti nauja pasiulymu eile, išrinkti konkurso nugaletoja ir su juo pasirašyti viešojo pirkimo sutarti.

28Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

29Priteisti ieškovui VšI Nacionaliniam kraujo centrui iš atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines 202,50 Lt žyminio mokescio, 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidu.

30Priteisti iš ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro ir atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines valstybei (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamu surenkamoji saskaita LT 247300010112394300, AB „Swedbank“, imokos kodas 5660) po 7,87 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

31Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Dalia Višinskiene, sekretoriaujant Editai... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškovas VšI Nacionalinis kraujo centras kreipesi i teisma su ieškiniu ir... 4. Perkancioji organizacija nepagristai atmete VšI Nacionalinio kraujo centro... 5. Perkancioji organizacija nepagristai atmete ieškovo pasiulyma 5 Pirkimo dalyje... 6. Perkancioji organizacija, vertindama pasiulymus, visiems tiekejams turi... 7. Atsakovas VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetine ligonine pateike... 8. Treciasis asmuo UAB „Kraujo donorystes centras“ atsiliepimo i ieškini... 9. Teismo posedžio metu ieškovo atstovai L. S., advokatas... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas VšI Vilniaus greitosios pagalbos... 12. Nagrinejant byla buvo nustatyta, kad atsakovas su treciuoju asmeniu 2011-03-15... 13. Ivertinus byloje dalyvaujanciu asmenu nurodytus argumentus, susijusius su... 14. Viešuju pirkimu istatymo (toliau VPI) 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimu... 15. Atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetines ligonines veiklos... 16. Iš atsakovo atliktos VŠI Nacionalinio kraujo centro kraujo ir jo komponentu... 17. Atsakovo technines specifikacijos lenteleje del Pirkimo dalies Nr. 5... 18. Del aukšciau nurodytu aplinkybiu ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, t.... 19. Kaip jau buvo mineta, atsakovas su treciuoju asmeniu 2011-03-15 yra sudares... 20. Kadangi ieškovo ieškinio reikalavimai tenkinti iš dalies, todel ieškovui... 21. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270... 23. Ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro ieškini tenkinti iš dalies.... 24. Panaikinti 2011 m. vasario 8 d. atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos... 25. Panaikinti 2011 m. vasario 17 d. atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos... 26. Pripažinti negaliojancia atsakovo VšI Vilniaus greitosios pagalbos... 27. Ipareigoti atsakova VšI Vilniaus greitosios pagalbos universitetine ligonine... 28. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 29. Priteisti ieškovui VšI Nacionaliniam kraujo centrui iš atsakovo VšI... 30. Priteisti iš ieškovo VšI Nacionalinio kraujo centro ir atsakovo VšI... 31. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...