Byla 2AT-20-2013
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Greičiaus, Antano Klimavičiaus ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, atnaujintą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. N. atstovės advokatės Jūratės Juodienės prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutarties.

2Palangos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi atmetė V. N. skundą ir paliko galioti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimą, kuriuo V. N. pagal ATPK 167 straipsnio 1 dalį nubaustas 50 Lt dydžio bauda.

3Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 4 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. N. apeliacinį skundą atmetė ir Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį paliko nepakeistą.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą, susipažinusi su byla,

Nustatė

5V. N. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimu nubaustas pagal ATPK 167 straipsnio 1 dalį 50 Lt dydžio bauda už tai, kad jam išnuomotame valstybinės žemės sklype buvo vykdoma prekyba neturint Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriaus laikinųjų įrenginių suderinimo, prilygstančio leidimui. V. N. , kaip asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas, esantis Palangoje, ( - ), priklauso nuomos teise, privalėjo užtikrinti, kad komercinė veikla nurodytame sklype būtų vykdoma tik turint prekybai išduotą leidimą.

6Pareiškėjo atstovė kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, prašydama atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį bei Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą.

7Pareiškėjo atstovė, prašydama atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, nurodo, kad buvo netinkamai aiškinta ATPK 167 straipsnio nuostata ir Prekybos viešose vietose taisyklės, pagal kurias už prekybą be leidimo atsako paslaugos teikėjas, tuo tarpu V. N. nėra nei pardavėjas, nei teikėjas, o tik žemės savininkas, taip pat pareiškime nurodomi ATPK 260 straipsnio pažeidimai dėl netinkamo protokolo surašymo, ATP 256 straipsnio pažeidimai dėl įrodymų vertinimo, teigiama, jog neapklausti tiesiogiai pažeidimą matę liudytojai (ATPK 276 straipsnis), nukrypta nuo vieningos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos administracinio teisės pažeidimo bylose.

8Atstovės pažymėtina, kad bylą nagrinėję teismai visiškai ignoravo ir netaikė Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-72 patvirtintų Prekybos viešosiose vietose taisyklių (toliau -Taisyklės) 33 punkto, kuris numato, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas, pažeidęs šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ši Taisyklių nuostata aiškiai apibrėžia, kad atsakomybė yra galima tik pardavėjui ar paslaugų teikėjui. Tokią išvadą patvirtina ATPK 167 straipsnio teisinio reglamentavimo analizė. Nurodoma, kad V. N. pagal byloje surinktą medžiagą nėra nei pardavėjas, nei paslaugų teikėjas, nes tiesiogiai pats 2012 m. liepos 8 d. Palangoje, ( - ), nevykdė prekybos iš laikinųjų įrenginių. Jis yra nubaustas už tai, kad, būdamas žemės sklypo savininku, neužtikrino, jog prekyba būtų vykdoma turint Palangos miesto savivaldybės išduotą suderinimą. Tačiau Taisyklės nenumato atsakomybės žemės sklypų savininkams už trečiųjų asmenų veiksmus, vykdant prekybą be išduoto leidimo. Taip pat Taisyklės nesuteikia žemės sklypų savininkams specialių teisių ar pareigų, dėl kurių būtų galima užtikrinti, jog tretieji asmenys prekybą viešosiose vietose vykdytų turėdami išduotą leidimą. Kaip tik Taisyklių 30 punktas numato, kad šių Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, kuriam pavesta užtikrinti, jog asmenys nevykdytų prekybos viešosiose vietose neturėdami leidimo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė Taisyklių 5 punkto pastabą, kuri visiškai nesusijusi su nagrinėjamu ginču. Taisyklių 5 punkto pastaba pati savaime, be Taisyklių 5 punkto, netaikoma. Tuo tarpu bylą nagrinėję teismai Taisyklių 5 punktu visiškai nesirėmė, nors taikė Taisyklių 5 punkto pastabą kaip sudėtinę 5 punkto dalį. Taisyklių 5 punktas nustato, kad asmenys, įsigiję leidimus Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, turi teisę prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose ir viešosiose vietose (nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose), kuriuose teikiama atrakcionų paslauga. Vadinasi, Taisyklių 5 punktas yra išimtinai susijęs su prekyba teikiant atrakcionų paslaugas. Atitinkamai ir Taisyklių 5 punkto pastaba yra susijusi su prekyba teikiant atrakcionų paslaugas, o tai yra tiesiogiai įtvirtinta Taisyklių 5 punkto pastabos turinyje. Kadangi nei pažeidėjas V. N. , nei tretieji asmenys, neva vykdę prekybą jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, neteikė atrakcionų paslaugų, teismai be teisinio pagrindo taikė Taisyklių 5 punkto pastabą.

9Skunde tvirtinama, kad abiejų instancijų teismai netinkamai taikė ir aiškino ATPK 260 straipsnį, dėl to nenustatė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole pažeidėjo V. N. atžvilgiu apibūdintas pažeidimas neatitiko protokole nurodyto teisės akto nuostatų, o teismai skundžiamais sprendimais pažeidėją pripažino pažeidus teisės normą, kuri administracinio teisės pažeidimo protokole visiškai nenurodyta. Pareiškėjo atstovės nurodyta, kad ATPK 167 straipsnis, nustatantis atsakomybę už savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimą, yra blanketinė teisės norma, todėl siekiant patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn už pažeidimą pagal šį straipsnį, administracinio teisės pažeidimo protokole būtina nurodyti, kokius konkrečiai teisės aktus ir jų punktus pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, atstovės darytina išvada, kad teismai padarė ATPK 260 straipsnio pažeidimą, nes neįvertino, jog pažeidėjui V. N. nei administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 499, nei nutarime Nr. 499 pažeidimo objektyviais požymiais apibūdinta veika nebuvo tiksliai kvalifikuota pagal teisės aktus, nenurodant konkretaus Prekybos viešosiose vietose taisyklių punkto, reglamentuojančio pareigą užtikrinti, kad nebūtų vykdoma veikla be leidimo, taip pat kaltinimas nebuvo grindžiamas Prekybos viešosiose vietose taisyklių 5 punkto pastaba, dėl to pažeidėjo procesinės teisės gintis nuo tokio kaltinimo buvo pažeistos. Pažymėtina, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnai, nustatę prekybos faktą, neatliko kontrolinio pirkimo, neapklausė pardavėjų, neužfiksavo jų asmens duomenų, neiškvietė policijos pareigūnų, kad nustatytų jų tapatybę. Nenustatė, kurie pardavėjai vykdė prekybą be leidimo, bei nenubaudė nė vieno asmens, neva vykdžiusio prekybą be leidimo, todėl laikytina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių 2012 m. liepos 8 d. Palangoje, ( - ), vykdytos prekybos iš laikinųjų Įrenginių (nuo prekystalio bei šerbeto šaldytuvo), neturint leidimo, faktą. Ši aplinkybė yra esminė, todėl teismų turėjo būti įvertinta, nes tik esant įrodytam prekybos be leidimo faktui, galima atsakomybė pagal ATPK 167 straipsnį. Pareiškėjo atstovė tvirtina, kad šioje byloje teismai pažeidė ATPK 256 straipsnyje nustatytas įrodymų rinkimo taisykles, nes savarankiškai nerinko įrodymų, matydami, jog jokie faktiniai duomenys byloje nepatvirtina, kad buvo vykdoma prekyba be leidimo.

10Pareiškėjo V. N. atstovė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas į teismo posėdį nekvietęs įvykio liudininkų (tarnybinį pranešimą surašiusių asmenų – E. L. ir D. M. ) bei jų neapklausęs, neišsamiai ir netinkamai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, nepatikrino ir neįvertino surinktų įrodymų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, neapklausęs teisme tarnybinį pranešimą surašiusių asmenų liudytojais, neturėjo teisės remtis tarnybiniu pranešimu, taip nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo susiklosčiusios vieningos teismų praktikos, pagal kurią teisme tiesiogiai turi būti apklausiami asmenys, kurių parodymai yra vieninteliai ir esminiai, ypač tais atvejais, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo kaltę neigia. Apeliacinės instancijos teismas padarytos klaidos neištaisė (ATPK 300 straipsnis), todėl abiejų instancijų teismų priimtos nutartys laikytinos neteisėtomis dėl ATPK 276 straipsnio pažeidimo, kuris šiuo aspektu laikytinas esminiu.

11Atsiliepimu Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovas V. K. prašymą atnaujinti V. N. administracinio teisės pažeidimo bylą prašo atmesti.

12Pažymėtina, kad Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartis ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis šioje administracinėje byloje yra pagrįstos ir teisėtos. Atstovas nurodo, kad V. N. buvo nubaustas už Prekybos viešose vietose taisyklių pažeidimą, t. y. neužtikrinimą, kad tokia prekyba nebūtų vykdoma, nes būtent V. N. organizavo neteisėtą prekybą jo valdomame sklype. Tvirtinama, kad V. N. sklypą prekybai ne subnuomodavo (nes tam reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas), o neteisėtai suteikdavo tretiesiems asmenis, taip neteisėtai organizuodamas prekybą. Neteisėtai suteikdamas vietą prekiauti, V. N. organizavo neteisėtą prekybą, neužtikrindamas, kad tokia prekyba jo valdomame sklype nebūtų vykdoma. V. N. , būdamas neteisėtos prekybos organizatorius, atsako pagal ATPK 167 straipsnį. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pažeidėjo kaltę, jog buvo vykdoma neteisėta prekyba, įrodo valstybės tarnautojų tarnybiniai pranešimai ir nuotraukos. Valstybės tarnautojų tarnybiniai pranešimai neprilygsta liudytojų parodymams, duotiems teisme, tačiau neneigtina, kad raštiški tarnybiniai pranešimai ir nuotraukos pagal ATPK yra įrodymai. Faktus užfiksavus nuotraukomis, esant tarnybiniams pranešimams, teismas, nors ir būdamas aktyvus, esant akivaizdiems įrodymams, neprivalėjo į teismo posėdį kviesti liudytojų. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, laikosi pozicijos, kad V. N. suteikdamas sklypą prekybai be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo ir jos nekontroliuodamas, yra neteisėtos prekybos organizatorius, todėl privalo ir gali atsakyti pagal ATPK 167 straipsnį.

13Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. N. atstovės advokatės J. Juodienės prašymas tekintinas iš dalies, byla dėl padarytų esminių procesinių pažeidimų gražintina iš naujo nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

14Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos (pavyzdžiui, byla Balsytė-Lideikienė prieš Lietuvą - Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, Judgment of 4 November 2008, Ap. No 72596/01) darytina vienareikšmiška išvada, kad bylose dėl administracinių teisės pažeidimų padarymo turi būti laikomasi iš 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos kylančių reikalavimų, t. y. turi būti taikomi pagrindiniai baudžiamajame procese galiojantys principai (viešumo, teisingo (sąžiningo) bylos nagrinėjimo, nekaltumo prezumpcijos ir kt.), administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui turi būti garantuojamos iš esmės tos pačios teisės, kuriomis baudžiamojo proceso metu gali naudotis įtariamasis ir kaltinamasis.

15Nagrinėjant bylą Palangos miesto apylinkės teisme ir Klaipėdos apygardos teisme šių reikalavimų nebuvo laikytasi. V. N. kaip administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui teismo procesų metu nebuvo sudarytos sąlygos ginčyti įrodymus, kurias remiantis buvo daromos išvados dėl jo kaltės padarius administracinį teisės pažeidimą. Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartyje tik nurodyta, kad aplinkybės byloje nustatytos remiantis ATP protokolu, V. N. paaiškinimu, tarnybiniu pranešimu ir nuotrauka. Klaipėdos apygardos teismas, niekaip nepasisakęs dėl byloje surinktų įrodymų, 2013 m. sausio 4 d. nutartimi tiesiog konstatavo, kad minėta Palangos miesto apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Į apeliacinio skundo teiginius, kad nėra įrodytas prekybos šerbetu faktas, Klaipėdos apygardos teismas niekaip neatsakė.

16Nagrinėjamoje byloje V. N. kaltė grįsta pirmiausia E. L. ir D. M. surinkta informacija. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies („Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas“) ir 3 dalies d punkto („Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi mažiausiai šias teises: <...> d) pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams“) nuostatos nagrinėjamoje byloje įpareigojo teismo proceso metu sudaryti sąlygas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir (ar) jo atstovui užduoti klausimus asmenims, kurių pateikta informacija yra grindžiamas kaltinimas. E. L. ir D. M. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies d punkto prasme laikytini kaltinimo liudytojais. V. N. kaltė iš esmės nustatyta šių liudytojų surinktais duomenimis, todėl neapklausus šių asmenų teismo posėdyje iš esmės buvo suvaržytos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės. Nurodytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, o kartu ir ATPK 256, 257 straipsnių, reglamentuojančių įrodinėjimą administracinių teisės pažeidimų bylose, nuostatų pažeidimas yra pagrindas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį.

17

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.