Byla 2AT-22-976/2019

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gabrielės Juodkaitės-Granskienės (kolegijos pirmininkė), Olego Fedosiuko ir Rimos Ažubalytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 658 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio nusižengimo bylą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriaus (toliau – Kauno apskrities VPK, Institucija) 2018 m. kovo 14 d. nutarimu O. J., UAB „X.“ direktorė, nubausta pagal ANK 183 straipsnio 3 dalį 300 Eur dydžio bauda su daiktų konfiskavimu už tai, kad, pakartotinai, 2017 m. gruodžio 31 d. 10.30 val., vykdant priemonių planą „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės, saugos kontrolės, prekybos bei laikymo vietų patikrinimo ir pažeidimų užkardymo“, 2017 m. gruodžio 31 d. atlikto patikrinimo metu UAB „X.“ specializuotoje parduotuvėje ( - ), buvo nustatyta, kad šioje parduotuvėje buvo platinami F3 kategorijos fejerverkai, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų (t. y. be etikečių lietuvių kalba), taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje, 7 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytus reikalavimus.

72.

8Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi O. J. skundas netenkintas ir Kauno apskrities VPK 2018 m. kovo 14 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

93.

10Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi O. J. apeliacinis skundas netenkintas ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartis palikta nepakeista.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2018 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašymas priimtas ir administracinio nusižengimo byla atnaujinta.

13II. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Pareiškėja administracinėn atsakomybėn patraukta O. J. prašo panaikinti Kauno apskrities VPK 2018 m. kovo 14 d. nutarimą, Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. bei Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartis ir administracinio nusižengimo teiseną jai (O. J.) nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti administracinio nusižengimo požymių. Pareiškėja prašyme nurodo:

165.1.

17Skundžiamuose sprendimuose padaryti esminiai proceso ir materialiosios teisės normų pažeidimai, kurie turėjo įtakos neteisėtam nutarimui ir nutartims priimti; Institucijos nutarime nepagrįstai nenurodyti bylos duomenys, patvirtinantys jos (pareiškėjos) kaltę padarius administracinį nusižengimą, nurodytą ANK 183 straipsnio 3 dalyje, o apylinkės teismas neišnagrinėjo pareiškėjos skundo tiek, kiek buvo prašoma, t. y. neatsakė į svarbiausius šio skundo argumentus, nepatikrino skundžiamo Institucijos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, neanalizavo bylos duomenų ir nenurodė, kuo pasireiškė jos kaltė pagal minėtą ANK normą.

185.2.

19Aptardama Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies ir teismų praktikos nuostatas dėl precedento taikymo bei administracinės atsakomybės principų laikymosi (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-24/2008, 2K-58/2010, 2K-136/2008, 2K-144/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų ir nusižengimų bylose Nr. 2AT-6-2012, 2AT-20-2012, 2AT-20-2013, 2AT-9-2014, 2AT-29-2014, 2AT-45-2014, 2AT-2/2015, 2AT-11/2015, 2AT-15/2018), pareiškėja teigia, kad ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje pripažįstama, kad administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) procesas paprastai pripažįstamas baudžiamuoju Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) prasme (2008 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje Balsytė-Lideikienė prieš Lietuvą, peticijos Nr. 72596/01). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmuo negali būti nubaustas pagal ANK nuostatas, kai nutarimas dėl administracinio nusižengimo grindžiamas prielaidomis; teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, kaltę padarius nusižengimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes; nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis; vadovaujamasi ANK 566 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir in dubio pro reo (visos abejonės bei neaiškumai vertinami kaltininko naudai) principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų ir nusižengimų bylose Nr. 2AT-7-3-2013, 2AT-3/2015, 2AT-24-788/2015).

205.3.

21Pareiškėja aptaria ANK 569 straipsnio 4 dalies, 618 straipsnio 2 dalies, 630, 636 straipsnių nuostatas, pažymi teismo pareigą procese būti aktyviam (Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų ir administracinių nusižengimų bylose Nr. 2AT-39-2014, 2AT-49-2014, 2AT-18-942/2015, 2AT-31-303/2015, e2AT-29-895/2017) ir teigia, kad nagrinėjamoje byloje apylinkės teismas nesilaikė ANK 641 straipsnio, o apygardos teismas – ANK 652 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo (administracinio nusižengimo) bylą, mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui, t. y. administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) bylose turi būti laikomasi tų pačių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-21-2012). Tačiau nagrinėjamoje byloje teismų nutartyse nėra atsakyta į pareiškėjos skundų argumentus dėl kaltės nebuvimo jos veiksmuose, o apygardos teismas, skundžiamoje nutartyje išdėstydamas tik „trafaretinius“ ir nemotyvuotus teiginius, kartu parodė ir šališkumą.

225.4.

23Pareiškėja, nurodydama administracinės atsakomybės sąlygas ir administracinio nusižengimo požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-1-942/2018), teigia, kad nagrinėjamoje byloje liko neįvertinti jos argumentai dėl to, kad ji neplatino F3 kategorijos fejerverkų, neatitinkančių nustatytų reikalavimų (be etikečių lietuvių kalba); bylos duomenys patvirtina, kad skundžiamame nutarime nurodytu laiku ir vietoje ji nebuvo ir sau pavaldiems darbuotojams nedavė jokių nurodymų pardavinėti prekes be reikiamų ženklinimų lietuvių kalba, priešingai – ji tinkamai informavo darbuotojus apie tokio pobūdžio produkcijos pardavimo ypatumus. Teismų nutartyse tik formaliai nurodyta, kad pareiškėjai, kaip įmonės vadovei, „kyla pareiga užtikrinti tokį jos vadovaujamos bendrovės veiklos organizavimą, kad nebūtų pažeidžiami numatyti reikalavimai, šiuo atveju – nebūtų platinamos pirotechnikos prekės be lietuviškų instrukcijų“, tačiau teismai visiškai neatsižvelgė į tai, kad ANK 183 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta administracinė atsakomybė tik fiziniams asmenims, ir taip teismai šį įstatymą taikė netinkamai. Pareiškėja nubausta dėl vieno iš alternatyvių šio nusižengimo požymių – platinimo – padarymo. Teismų praktikoje prekių platinimas yra apibrėžiamas kaip prekių pardavimas, atlygintinis ar neatlygintinis prekių perdavimas kitam asmeniui, dovanojimas, davimas kaip atlygio už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, perdavimas už skolą, davimas skolon, mainais ir pan. Tačiau nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kad įvykio vietoje buvo parduota bent viena civilinė pirotechnikos priemonė, neatitinkanti nustatytų reikalavimų (be etikečių lietuvių kalba); nei policijos pareigūnai, nei kiti asmenys nevykdė tokių prekių pirkimo; byloje nėra pridėtas kasos čekis ar kitas dokumentas, patvirtinantis Institucijos nutarime nurodytos prekės pirkimą ir pardavimą ar kito sandorio buvimo faktą; nėra liudytojų, pirkusių ar kito sandorio metu gavusių civilinės pirotechnikos prekę be etikečių lietuvių kalba. Nors patikrinimo akte nurodyta, kad parduotuvėje nedirbantis R. J. pateikė prekes be lietuviškų naudojimo instrukcijų, tačiau šiame akte nėra jokių duomenų, kad parduotuvėje buvo prekiaujama civilinės pirotechnikos gaminiais be lietuviškų naudojimo instrukcijų ar kitu būdu jie buvo platinami. Tai, kad šį patikrinimą atlikę pareigūnai leido toliau prekiauti pirotechnikos priemonėmis, patvirtina, jog prekiaujant šiomis priemonėmis pažeidimų nenustatyta. Dėl to pareiškėja teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatytas būtinasis administracinio nusižengimo požymis – objektyvioji pusė – minėtų gaminių platinimas.

245.5.

25Taip pat nėra nustatyta ir šio administracinio nusižengimo subjektyvioji pusė – tiesioginė tyčia. Pareiškėja nurodo laiką, kada buvo į parduotuvę atvežtos prekės be lietuviškų etikečių ir kada pareigūnai vykdė patikrinimą, bei teigia, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog UAB „X.“ darbuotojai siekė platinti civilines pirotechnikos priemones, neatitinkančias įstatymų reikalavimų, nes pardavėjos nespėjo užklijuoti ant šių priemonių lietuviškų naudojimo instrukcijų. Be to, skundžiamuose sprendimuose nėra nurodyta, kokie asmenys tai darė – platino minėtas priemones. Patikrinimo metu nenustatyta, kad parduotuvėje dirbusios darbuotojos (S. N. ir A. G.) platino administracinio nusižengimo dalyką; R. J. įvykio metu nebuvo UAB „X.“ darbuotojas, jam nebuvo suteiktas įgaliojimas veikti šios bendrovės naudai, todėl jo veiksmai – pagalba tvarkantis ir maisto atnešimas vienai iš darbuotojų – negali būti vertinami kaip veiksmai, turintys įtakos šios bendrovės ar jos darbuotojų teisinei padėčiai, juo labiau kad nenustatyta, jog jis (R. J.) atliko platinimo veiksmus. Pareiškėja, aptardama parduotuvės darbuotojų veiksmus, atliekamus gavus prekes ir nustačius tokių prekių trūkumus, ir jos, kaip parduotuvės vadovės, veiksmus gavus darbuotojų pranešimus apie tokius faktus, teigia, kad nagrinėjamu atveju policijos pareigūnams paėmus prieš keliasdešimt minučių atvežtas prekes nebuvo palikta galimybė šias prekes tinkamai patikrinti ir spręsti dėl jų grąžinimo tiekėjui ar jų prekybos. Kartu pareiškėja nurodo, kokių veiksmų ji ėmėsi sužinojusi apie pareigūnų paimtas prekes, teigia, kad jai buvo ir yra žinomi Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo reikalavimai, kuriuos ji vykdė tinkamai, ir pažymi, kad Institucija prieš dvi dienas (2017 m. gruodžio 29 d.) atliko patikrinimą ir jokių pažeidimų nenustatė.

265.6.

27Nei Institucijos nutarime, nei apylinkės nutartyje nėra nurodyta, kokiais konkrečiais pareiškėjos veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis nusižengimas, t. y. nėra nurodyta nusižengimo esmė ir kuo pasireiškė jos asmeninė kaltė. Pareiškėja teigia, kad taip buvo suvaržyta jos teisė gintis nuo kaltinimo padarius administracinį nusižengimą, nurodytą ANK 183 straipsnio 3 dalyje, už kurio padarymą administracinė atsakomybė kyla fiziniam asmeniui (ANK 2 straipsnio 1 dalis). Tai, kad įstatymas nenustato atsakomybės bendrovės vadovui ex officio (pagal pareigas), turi būti sprendžiama kiekvienu atveju individualiai, nustačius visas būtinas ANK 617 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, tarp jų – ir kaltę (ANK 2 straipsnio 3 dalis). Juolab kad atsakomybė pagal ANK 183 straipsnio atitinkamą dalį (skirtingai nei ANK nustatytuose straipsniuose (ANK 98, 130, 136, 164, 187 ir kt. straipsniai), kuriuose už juridinio asmens neteisėtą veiką atsakomybė tenka juridinio asmens vadovui) kyla vieną iš alternatyvių veikų padariusiam konkrečiam asmeniui, o ne juridinio asmens vadovui. Kartu pareiškėja teigia, kad apylinkės teismo nutartyje nepagrįstai nenurodyta priežastis, dėl kurios administracine tvarka atsakyti turi ji (pareiškėja), kuri patikrinimo metu parduotuvėje nebuvo, nurodymo prekiauti neparuoštais fejerverkais nedavė, darbuotojus su fejerverkų prekybos tvarka buvo supažindinusi, o minėtų fejerverkų be etikečių lietuvių kalba platinimo faktas nenustatytas. Be to, apygardos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (toliau – Akcinių bendrovių) įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punkto nuostata, kuri yra tik bendro pobūdžio norma ir kurioje nenustatyta bendrovės vadovo administracinė atsakomybė už bendrovės darbuotojų galimus kaltus veiksmus. Pareiškėja pažymi, kad teisinės priemonės, užtikrinančios, jog civilinių pirotechnikos priemonių platintojas laikytųsi reikalavimų, keliamų civilinių pirotechnikos priemonių platinimui, nurodytos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 12, 25 straipsniuose, už kurių pažeidimą asmenims nustatyta administracinė atsakomybė pagal ANK 183 straipsnį, tačiau ji kyla tik tada, kai neginčijamai nustatomi visi būtinieji administracinio nusižengimo sudėties požymiai. Apibendrindama pareiškėja pažymi teisingumo bei protingumo principus ir teigia, kad nagrinėjamoje byloje nėra nustatyti visi būtinieji administracinio nusižengimo požymiai, todėl ji nepagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn.

286.

29Kauno apskrities VPK viršininkas Remigijus Stukas atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašymą nurodo, kad prašymas atmestinas, nes jame išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Pareigūnas atsiliepime į prašymą nurodo:

306.1.

31Skundžiamame nutarime ANK 183 straipsnio 3 dalies nuostatos už Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 8 straipsnio 4, 7 dalių, 17 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimų pažeidimą UAB „X.“ direktorei O. J. taikytos tinkamai.

326.2.

33Nagrinėjamoje byloje surinkti rašytiniai duomenys patvirtina, kad 2017 m. gruodžio 31 d. UAB „X.“ specializuotoje parduotuvėje Kaune, Jurbarko g. 5, buvo platinami F3 kategorijos fejerverkai, nepaženklinti etiketėmis lietuvių kalba. Pareiškėjos teiginys, kad patikrinimo metu minėtais fejerverkais nebuvo pradėta prekiauti, jie nebuvo parduoti, vertintinas kaip vengimas atsakomybės už padarytą administracinį nusižengimą. Priešingai nei teigia pareiškėja, Institucijos nutarimas ir apylinkės bei apygardos teismų nutartys yra teisėti ir pagrįsti.

34III.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados

367.

37Administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašymas netenkintinas.

38Dėl prašymo nagrinėjimo ribų ir ANK 183 straipsnio 3 dalies taikymo

398.

40Administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašyme teigiama, kad nagrinėjamoje byloje netinkamai taikytos ANK 183 straipsnio 3 dalies nuostatos, nes pareiškėja nėra tinkamas nusižengimo subjektas ir jos veikoje nenustatyti subjektyvieji bei objektyvieji šio nusižengimo požymiai.

419.

42Pagal ANK 662 straipsnio 13 dalį, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje surinktų įrodymų netiria ir nevertina bei faktinių aplinkybių nenustato, o nagrinėdamas atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nutarimus ir nutartis, kurių teisėtumas ginčijamas prašyme. Teismas yra saistomas toje administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjusiais nutarimu ar nutartimi nustatytų aplinkybių. Tai reiškia, kad, nagrinėjant atnaujintą administracinio nusižengimo bylą dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo faktinės bylos aplinkybės iš naujo nenustatomos, įrodymai iš naujo netiriami ir nevertinami, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje sprendžiami netinkamo teisės taikymo ir procesinių pažeidimų klausimai neginčijant byloje nustatytų aplinkybių ar atlikto įrodymų vertinimo, jeigu jis nėra susijęs su konkrečiais esminiais procesiniais pažeidimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių nusižengimų bylose Nr. 2AT-20-648/2018, 2AT-12-628/2019).

4310.

44Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo turinio, didžioji dalis jame išdėstytų argumentų yra skirta teismų praktikos nuostatų aptarimui ir susiję su jos (pareiškėjos) bei kitų asmenų (R. J., parduotuvės darbuotojų) kaltės neigimu, nustatytų bylos faktinių aplinkybių ginčijimu ir nesutikimu su atliktu byloje surinktų įrodymų (liudytojų parodymų, rašytinės medžiagos) vertinimu, dėl kurių apylinkės ir apygardos teismai skundžiamuose sprendimuose jau išsamiai pasisakė juos atmesdami. Šie pareiškėjos prašymo argumentai nėra administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo dalykas, nes nesusiję su teisės taikymu, todėl jie paliktini nenagrinėti. Pareiškėjos skundžiami Institucijos, apylinkės ir apygardos teismų priimti sprendimai vertinami tik ANK 658 straipsnio 1 dalies 5 punktu aspektu, t. y. ar buvo padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ir nutartims priimti.

4511.

46ANK 183 straipsnio 3 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė tam, kas pakartotinai tiekė rinkai, laikė, platino ar naudojo civilines pirotechnikos priemones, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra atitinkamai apribotas arba uždraustas. Ši administracinio nusižengimo sudėtis yra blanketinė, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipianti į įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos įgyvendinimo tvarką, t. y. šiuo atveju nukreipiama į Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo reikalavimus, kuriuose įtvirtintų normų pažeidimas ir užtraukia administracinę atsakomybę pagal minėtą ANK straipsnį. Be to, šiame ANK straipsnyje įtvirtinta formali administracinio nusižengimo sudėtis, todėl administracinei atsakomybei kilti užtenka fakto, kad buvo nesilaikoma nustatytų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų (šioje byloje atliekant vieną iš alternatyvių veiksmų dėl civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra uždraustas).

4712.

48Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio civilinių pirotechnikos priemonių ženklinimą, 4 dalyje nustatyta, kad kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ar platinama civilinė pirotechnikos priemonė, <...>, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju (nurodomas vienintelis gamintojo kontaktinis centras), jeigu gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, importuotojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti, registruotas prekės pavadinimas (ženklas), tipas, jos registracijos numeris, civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę), pagaminimo metai. Papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas (jeigu reikia) gali būti pavaizduotas grafiškai. Aptariamo straipsnio 7 dalyje nurodyti papildomi reikalavimai, keliami kiekvienam tiekiamam rinkai F3 kategorijos fejerverkui (dėl jo naudojimo aplinkos ir saugos), o šios įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punkte – kad draudžiama gaminti, naudoti ir / ar platinti civilines pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus.

4913.

50Teisėjų kolegija, patikrinusi priimtus ir pareiškėjos skundžiamus sprendimus teisės taikymo aspektu (ANK 662 straipsnio 13 dalis), materialiosios ir proceso normų ar / ir įrodymų vertinimo taisyklių (ANK 569 straipsnis) pažeidimų nenustatė.

5114.

52Iš bylos medžiagos ir apylinkės bei apygardos teismų nutarčių turinio matyti, kad visi duomenys, kuriais rėmėsi teismai, priimdami skundžiamas nutartis, buvo išsamiai ištirti ir tinkamai įvertinti. Tiek apylinkės, tiek apygardos teismai, dar kartą juos vertindami, motyvuotai pasisakė, kad ANK 569 straipsnio 1 dalyje nustatytomis priemonėmis nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina administracinio nusižengimo padarymo faktą dėl F3 kategorijos fejerverkų, neatitinkančių įstatymo nustatytų reikalavimų, neteisėto platinimo O. J. vadovaujamos bendrovės specializuotoje parduotuvėje. Priešingai nei teigiama prašyme, apylinkės ir apygardos teismai nepadarė esminio proceso teisės – atitinkamai ANK 641 straipsnio ir 652 straipsnio 1 dalies, ar kitų, šio kodekso XXVII, XXXVI ir XXXVII skyrių nuostatų, pažeidimo, galinčio turėti įtakos neteisėtiems sprendimams priimti (ANK 658 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

5315.

54Pareiškėja teigia, kad nagrinėjamoje byloje nenustatytas būtinasis administracinio nusižengimo požymis – civilinių pirotechnikos gaminių platinimas. Tačiau iš bylos medžiagos ir teismų sprendimų matyti, kad lietuviškomis etiketėmis nepažymėti fejerverkai „G.“, ant kurių buvo nurodyta kaina, kartu su kitomis pirotechnikos prekėmis, kuriomis buvo prekiaujama parduotuvėje, buvo sukrauti prekybos salėje. Šios faktinės aplinkybės abiejų instancijų teismų buvo tinkamai vertintos kaip būtinasis administracinio nusižengimo objektyvusis požymis – civilinių pirotechnikos gaminių be etikečių lietuvių kalba platinimas.

5516.

56Pareiškėja taip pat nurodo, kad jai, kaip juridinio asmens direktorei, negali kilti administracinė atsakomybė pagal ANK 183 straipsnio 3 dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad už juridinio asmens padarytą ir bylos duomenimis įrodytą įstatymų uždraustą pavojingą veiką administracinėn atsakomybėn paprastai traukiamas juridinio asmens atstovas, kuriuo gali būti direktorius, valdytojas ar kitas asmuo. Priešingai nei teigiama prašyme, nagrinėjamoje byloje administracinėn atsakomybėn pagrįstai patraukta UAB „X.“ direktorė O. J., kuri nubausta ne kaip fizinis asmuo – civilinių pirotechnikos priemonių licencijuota platintoja, kuri nesilaikė minėtų Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo reikalavimų, bet kaip jos vadovaujamo juridinio asmens (UAB „X.“) direktorė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatų, reglamentuojančių privačiojo juridinio asmens organus ir jų narių pareigas, kompetenciją bei funkcijas (CK 2.34 straipsnio 1, 3 dalys, 2.81 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2 dalys, 2.87 straipsnio 1–4, 7 dalys) bei Akcinių bendrovių įstatymo penktojo skirsnio (19 ir 37 straipsniai), nustatančio bendrovės valdymo organus ir bendrovės vadovo teises bei pareigas, analizė leidžia daryti išvadą, kad pagal bendrą taisyklę bendrovės vadovas atsako už savo veiksmus, kuriais buvo pažeisti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai. Pareiškėja, kaip specialus subjektas, t. y. bendrovės vienasmenis valdymo organas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, ir kurią bei jos vadovaujamą bendrovę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, yra atsakinga už savo įmonės kasdienės veiklos organizavimą, todėl privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (veikti apdairiai, protingai, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jos priklauso, kad jos vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, bei pan.) (CK 2.81 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2 dalys, 2.87 straipsnio 1–4, 7 dalys, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 6, 8 dalys, 37 straipsnio 1, 2, 7, 8, 10 dalys, 12 dalies 1, 13 punktai). Tai, ar įmonės vadovas šią pareigą įvykdė, konkrečiu atveju nustatoma pagal tam tikrus objektyvius jo elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (veiklos standartą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Nagrinėjamoje byloje apygardos teismas teisingai pažymėjo, kad būtent O. J. kyla pareiga užtikrinti tokį jos vadovaujamos bendrovės veiklos organizavimą, kad nebūtų pažeidžiami įstatymų numatyti reikalavimai, šiuo atveju – nebūtų platinamos pirotechnikos prekės be instrukcijų lietuvių kalba (Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 7, 8, 10 dalys, 12 dalies 1, 13 punktai).

5717.

58Kartu tai reiškia, kad apylinkės teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Institucijos nutarimą ir grąžinti konfiskuotus civilinės pirotechnikos gaminius bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, ir apeliacinės instancijos teismas, palikdamas tokį apylinkės teismo sprendimą nepakeistą, aptariamo teisinio reglamentavimo nuostatų nepažeidė. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėja, nagrinėjamoje byloje padaryta teisinga ir įstatymų reikalavimais pagrįsta išvada, kad O. J. veiksmuose yra visi ANK 183 straipsnio 3 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo sudėties požymiai.

5918.

60Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad apylinkės ir apygardos teismų išvados pagrįstos neišsamiu ANK nurodyta tvarka nustatytų faktinių aplinkybių išnagrinėjimu, proceso metu surinktų visų įrodymų vertinimu ir kad buvo padarytas prašyme nurodytas esminis materialiosios teisės (ANK 183 straipsnio 3 dalies) pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtam nutarimui ar nutartims priimti. Taigi, naikinti skundžiamus Institucijos ir teismų sprendimus ir nutraukti administracinio nusižengimo bylą O. J. prašyme nurodytais argumentais nėra pagrindo.

6119.

62Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju nėra jokio pagrindo vadovautis teismų praktika, suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse administracinių teisės pažeidimų ir administracinių nusižengimų bylose, kurios nurodytos pareiškėjos prašyme, nes šių ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi (sprendimo pagrindas, motyvacija) yra visiškai skirtingos.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 662 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Palikti Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. ir Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartis nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos... 7. 2.... 8. Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartimi O. J. skundas... 9. 3.... 10. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi O. J. apeliacinis... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 13. II. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir atsiliepimo į... 14. 5.... 15. Pareiškėja administracinėn atsakomybėn patraukta O. J. prašo panaikinti... 16. 5.1.... 17. Skundžiamuose sprendimuose padaryti esminiai proceso ir materialiosios teisės... 18. 5.2.... 19. Aptardama Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies ir... 20. 5.3.... 21. Pareiškėja aptaria ANK 569 straipsnio 4 dalies, 618 straipsnio 2 dalies, 630,... 22. 5.4.... 23. Pareiškėja, nurodydama administracinės atsakomybės sąlygas ir... 24. 5.5.... 25. Taip pat nėra nustatyta ir šio administracinio nusižengimo subjektyvioji... 26. 5.6.... 27. Nei Institucijos nutarime, nei apylinkės nutartyje nėra nurodyta, kokiais... 28. 6.... 29. Kauno apskrities VPK viršininkas Remigijus Stukas atsiliepimu į... 30. 6.1.... 31. Skundžiamame nutarime ANK 183 straipsnio 3 dalies nuostatos už Civilinių... 32. 6.2.... 33. Nagrinėjamoje byloje surinkti rašytiniai duomenys patvirtina, kad 2017 m.... 34. III.... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados... 36. 7.... 37. Administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašymas netenkintinas.... 38. Dėl prašymo nagrinėjimo ribų ir ANK 183 straipsnio 3 dalies taikymo... 39. 8.... 40. Administracinėn atsakomybėn patrauktos O. J. prašyme teigiama, kad... 41. 9.... 42. Pagal ANK 662 straipsnio 13 dalį, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje... 43. 10.... 44. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo turinio, didžioji dalis jame... 45. 11.... 46. ANK 183 straipsnio 3 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė tam, kas... 47. 12.... 48. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 8... 49. 13.... 50. Teisėjų kolegija, patikrinusi priimtus ir pareiškėjos skundžiamus... 51. 14.... 52. Iš bylos medžiagos ir apylinkės bei apygardos teismų nutarčių turinio... 53. 15.... 54. Pareiškėja teigia, kad nagrinėjamoje byloje nenustatytas būtinasis... 55. 16.... 56. Pareiškėja taip pat nurodo, kad jai, kaip juridinio asmens direktorei, negali... 57. 17.... 58. Kartu tai reiškia, kad apylinkės teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą,... 59. 18.... 60. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 61. 19.... 62. Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju nėra jokio pagrindo vadovautis teismų... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių... 64. Palikti Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. ir Kauno apygardos teismo...