Byla e2YT-4195-1023/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo VĮ „Turto bankas“ pareiškimą suinteresuotam asmeniui Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai

61.

7Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ (toliau – pareiškėjas) pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Lietuvos Respublika nuosavybės teise valdo garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias garažo patalpas, plane pažymėtas indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), sudarančias 6908/10423 garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ).

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, jog 2019 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 16 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą buvo įtraukti garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0001, bendras plotas 17,75 kv. m, ( - ) 26A-3 ir garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0002, bendras plotas 17,40 kv. m, ( - ) ( - ). Šį valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą nuo 2019 m. kovo 19 d. patikėjimo teise valdo valstybės įmonė Turto bankas. Garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), be minėtų dviejų garažo boksų, yra dar dvi garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto) nuosavybės teisės į kuriuos nėra registruotos, jokia valstybės ar savivaldybės institucija patikėjimo teise (ar kitas juridinis ar fizinis asmuo) minėtų garažo patalpų nevaldo. Garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), kaip atskiros patalpos, Nekilnojamojo turto registre nėra suformuotos ir sudaro 6908/10423 garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalis. Duomenų apie garažo patalpų, plane pažymėtų indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), privatizavimą nei Prienų rajono savivaldybė, nei Kauno regioninis valstybės archyvas neturi. Valstybės įmonė Registrų centras 2018 m. rugsėjo 7 d. raštu pateikė informaciją, iš kurios matoma, kad ( - )-aisiais visų garažo patalpų inventorizaciją atliko (taigi, ir juos valdė) Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo administracijos Prienų rajono Žemės ūkio valdyba. Kauno regioninis valstybės archyvas 2018 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. V10-2838 pateikė informaciją, iš kurios matoma, kad Garažo boksai1 buvo valdomi Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo administracijos Prienų rajono Žemės ūkio valdybos, kuriai buvo leista jos vardu įregistruoti minėtas patalpas Respublikiniame valstybiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure. Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m rugsėjo 14 d. raštu Nr. (15.39)-R3-2918 informavo, kad, jos turimomis žiniomis, ( - ) metais Garažo boksus2 valdė Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo administracijos Prienų rajono Žemės ūkio valdyba. Kadangi šiuo metu nuosavybės teisė į šias patalpas niekam neregistruota, Prienų rajono savivaldybė prašė VĮ Turto banko teisės aktų nustatyta tvarka likusias 6908/10423 dalis garažo įregistruoti valstybės vardu. Atsižvelgiant į pastato, kuriame yra garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), statybos metus (( - ) m.), užfiksuotus Nekilnojamojo turto registre, akivaizdu, kad garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto) buvo sukurtos valstybės lėšomis ir nuosavybės teise priklausė valstybei. Duomenų apie garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), perdavimą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn byloje nėra. Duomenų apie galimą garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), privatizavimą pagal Valstybės pirminio turto privatizavimo įstatymą, kuris yra specialusis teises aktas, skirtas valstybei nuosavybės teise priklausiusio turto privatizavimo tvarkai nustatyti, nei Prienų rajono savivaldybė, nei Kauno regiono archyvas neturi. Vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais, darytina išvada, kad garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), statytos ( - ) m. ir finansuotos valstybės lėšomis, galėjo būti priskiriamos prie savivaldybės nuosavybėn perduotino valstybės turto, kuris privalėjo po jo perdavimo būti apskaitytas savivaldybės balanse, tačiau tokį perdavimo faktą savo raštuose paneigia Prienų rajono savivaldybė. Duomenų apie tai, kad garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), buvo perduotos Prienų rajono savivaldybei nuosavybėn, negauta. Kita dalis pastato, kuriame yra garažo patalpų, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), (t.y., garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0001, bendras plotas 17,75 kv. m, ( - ) 26A-3 ir garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0002, bendras plotas 17,40 kv. m, ( - ) ( - )), priklauso valstybei nuosavybės teise ir yra valdomi Valstybės įmonės Turto banko. Darytina išvada, kad ir garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), turėjo būti įregistruotos kaip valstybės nuosavybė vadovaujantis tais pačiais teisės aktais ir tai nebuvo padaryta.

10II.

11Suinteresuoto asmens prašymai ir argumentai

123.

13Suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą su pareiškimu sutiko ir nurodė, kad Prienų rajono savivaldybės administracija pati kreipėsi į VĮ Turto banką dėl pareiškėjo pareiškime minimų statinių perėmimo ir įregistravimo Lietuvos Respublikos valstybės vardu. Atsižvelgiant į pareiškime nurodytas aplinkybes bei byloje pateiktus įrodymus, mano, kad nurodyti objektai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektas ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teises aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti kitų asmenų nuosavybėn, todėl pareiškimas yra pagrįstas.

14Teismas

konstatuoja:

15Pareiškimas tenkintinas.

16III.

17Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

184.

19Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

205.

21Pastato valdymo nuosavybės teise faktas nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; 4) nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408- 421/2010). Be to, Lietuvos Aukščiausias teismas yra pažymėjęs, kad bylos dėl juridinę reikšmę turinčio pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo yra skirtos jau tam tikru pagrindu praeityje atsiradusiai pareiškėjo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys tokią pareiškėjo teisę, tačiau jie (dokumentai) yra prarasti ir kitokia tvarka, išskyrus teisminę, jų neįmanoma gauti arba atkurti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40S-421/2015).

226.

23Pareiškėjas, prašydamas pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia įrodyti, kad nuosavybės teisę į garažo bokso dalis įgijo vienu iš nuosavybės teisės įgijimo būdų – statybos būdu, tačiau negali gauti ar teismui pristatyti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.

247.

25Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjo nurodytų nekilnojamųjų daiktų priklausymo valstybei nuosavybės teise fakto nustatymo, t. y. dėl šių daiktų buvimo viešosios nuosavybės objektais. Pareiškėjo nurodyti nekilnojamieji daiktai sukurti iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės valstybės lėšomis (( - ) metais) ir jie buvo valstybės nuosavybė. Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo buvo pradėtas įgyvendinti privačios nuosavybės teise grindžiamo šalies ūkio (Konstitucijos 46 straipsnis) formavimas, ir viešoji nuosavybė įstatymų nustatyta tvarka perleidžiama privatiems subjektams. Pareiškėjo nurodyti nekilnojamieji daiktai nebuvo perleisti privačion nuosavybėn nei pagal specialiuosius privatizavimo įstatymus, nei kitų teisės aktų pagrindu, t. y. viešoji nuosavybė nesitransformavo į privačią. Šias aplinkybes patvirtina pareiškėjo pateikti įrodymai, suinteresuoto asmens atsiliepime nurodytos aplinkybės.

268.

27Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą buvo įtraukti garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0001, bendras plotas 17,75 kv. m, ( - ) 26A-3 ir garažas (boksas) pastate ( - ), unikalus numeris ( - ):0002, bendras plotas 17,40 kv. m, ( - ) ( - ). Šį valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurių statybos metai ( - ) m., nuo 2019 m. kovo 19 d. patikėjimo teise valdo pareiškėjas - Valstybės įmonė Turto bankas. Garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), be minėtų dviejų garažo boksų, yra dar dvi garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), nuosavybės teisės į kuriuos nėra registruotos, jokia valstybės ar savivaldybės institucija patikėjimo teise (ar kitas juridinis ar fizinis asmuo) minėtų garažo boksų nevaldo, priešingų duomenų nenustatyta.

289.

29Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo suformuotą 1964 m. CK ir kitų teisės normų, reglamentavusių viešosios nuosavybės teisę, aiškinimo ir taikymo praktiką nurodyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia daryti išvadą, kad galioja prezumpcija, pagal kurią visi viešosios nuosavybės teisės objektai yra valstybės nuosavybė, jeigu neįrodyta, kad jie įstatymų nustatyta tvarka buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000, 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad valstybė įstatymų nustatyta tvarka buvo perdavusi statinius savivaldybės nuosavybėn. Suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su pareiškimu ir jame nurodytomis aplinkybėmis, tame tarpe ir tuo, kad minėti objektai nepriklauso savivaldybei, sutiko (CPK 178, 182, 187 straipsniai).

3010.

31Minėti garažo boksai G1 ir G2, kaip atskiros patalpos, Nekilnojamojo turto registre nėra suformuotos ir sudaro 6908/10423 garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalis. ( - )-aisiais visų garažo patalpų inventorizaciją atliko ir juos valdė Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo administracijos Prienų rajono Žemės ūkio valdyba. Šiuo metu nuosavybės teisė į šias patalpas niekam neregistruota. Byloje abejonių dėl garažo patalpos, plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), statybos teisėtumo nėra, tai patvirtina ir garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), planas, Valstybės įmonė Registrų centro 2018 m. rugsėjo 7 d. raštas, iš kurio nustatyta, kad ( - )-aisiais visų garažo patalpų inventorizaciją atliko ir juos valdė Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo administracijos Prienų rajono Žemės ūkio valdyba, duomenų paneigiančių pareiškėjo pareiškime ir suinteresuoto asmens atsiliepime nurodytas aplinkybes, kad garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančios patalpos plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto) turėjo būti perduotos valstybės nuosavybėn kartu su kitomis garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančiomis patalpomis, nėra, todėl teismas daro labiau tikėtiną išvadą, kad garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančios patalpos plane pažymėtos indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto) turėjo būti įregistruoti kaip valstybės nuosavybė, tačiau tai nebuvo padaryta. Išvardintų sąlygų visuma yra pagrindas nustatyti juridinį faktą, jog Lietuvos Respublika nuosavybės teise valdo garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias garažo patalpas, plane pažymėtas indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), sudarančias 6908/10423 garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ) (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

3211.

33Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis).

3412.

35Valstybė šioje byloje nepatyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

37Pareiškimą patenkinti.

38Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Lietuvos Respublika nuosavybės teise valdo garažo pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias garažo patalpas, plane pažymėtas indeksais G1 (37,45 kv. m ploto) ir G2 (31,63 kv. m ploto), sudarančias 6908/10423 garažo pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ).

39Juridinę reikšmę turtinis faktas nustatomas daiktinių teisių įregistravimo ir nuosavybės teisės įgyvendinimo tikslu.

40Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo VĮ... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ (toliau – pareiškėjas) pareiškimu... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog 2019 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos... 10. II.... 11. Suinteresuoto asmens prašymai ir argumentai... 12. 3.... 13. Suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. Teismas... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. III.... 17. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 18. 4.... 19. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 20. 5.... 21. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas nustatomas, jeigu yra šios sąlygos:... 22. 6.... 23. Pareiškėjas, prašydamas pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia... 24. 7.... 25. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjo nurodytų nekilnojamųjų... 26. 8.... 27. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog į Viešame aukcione... 28. 9.... 29. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo suformuotą 1964 m. CK ir kitų... 30. 10.... 31. Minėti garažo boksai G1 ir G2, kaip atskiros patalpos, Nekilnojamojo turto... 32. 11.... 33. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 34. 12.... 35. Valstybė šioje byloje nepatyrė išlaidų, susijusių su procesinių... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 37. Pareiškimą patenkinti.... 38. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Lietuvos Respublika... 39. Juridinę reikšmę turtinis faktas nustatomas daiktinių teisių... 40. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...