Byla e2-5364-723/2018
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, tretysis asmuo – AB „Lietuvos geležinkeliai“

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovo atstovui T. S.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Vilmanto statybos“ dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, tretysis asmuo – AB „Lietuvos geležinkeliai“,

Nustatė

31. Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vilmanto statybos“ 11 955,80 Eur skolos, 653,26 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 288,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Ieškinyje nurodė, kad 2002-02-01 ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ sudarė Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartis), remiantis kuria UAB „Vilniaus energijai“ 15 metų terminui buvo perduotas valdyti nuomos teise visas su šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo veikla susijęs ieškovo turtas bei kuri nuomos laikotarpiu administravo debitorinius klientų įsiskolinimus. Nuo 2002-03-29 iki 2017-03-29 ieškovas nevykdė šilumos energijos tiekimo veiklos, tuo laikotarpiu licencijuotą šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, vykdė šilumos tiekimo licenciją turėjusi Vilniaus energija. 2017-03-29 Nuomos sutartis baigė galioti, nuo 2017-03-30 šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo ieškovas. Turto priėmimo-perdavimo aktas tarp ieškovo ir Vilniaus energijos buvo pasirašytas 2017-03-29. Ieškovui buvo perleisti Vilniaus energijos reikalavimai į 2017-03-29 turimas klientų skolas. Reikalavimų perleidimo procedūra (įvyko atsiskaitymas) buvo baigta 2017-06-15.

5Energetikos įmonė (iki 2017-03-29 Vilniaus energija, o nuo 2017-03-30 Vilniaus šilumos tinklai) su atsakovu UAB „Vilmanto statybos“ 2013-12-19 sudarytos rašytinės Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2S-1088 (toliau – Sutartis) pagrindu tiekė centralizuotą šilumos energiją į gamybinės paskirties pastatus Vilniuje, Panerių g. 64A. Atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumą Sutarties, LR įstatymų, Vyriausybės ir Komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais. Atsakovas šios pareigos nevykdė, todėl susidarė skola. Už šilumos tiekėjo Vilniaus energijos veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2016-10-01 iki 2017-03-29 ir už šilumos tiekėjo Vilniaus šilumos tinklai veiklos vykdymo laikotarpiu, nuo 2017-03-30 iki 2017-09-30 į objektą patiektą šilumos energiją yra susidariusi 1 174,29 Eur skola. Ieškovei buvo perleisti Vilniaus energijos reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas (tame tarpe į atsakovo 2017-03-29 duomenimis buvusią 11 849,40 Eur skolą). Atsakovo skolą pagrindžia Sutartis, ieškovo mokesčių paskaičiavimo pažyma, PVM sąskaitos – faktūros. Atsakovui nekartą pareikštos pretenzijos dėl skolos apmokėjimo, bet atsakovas neatsiskaitė.

62. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad prašė nutraukti sutartį dėl šilumos tiekimo dar 2016-07-14, tačiau į prašymą nebuvo atsižvelgta.

73. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ palaikė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB „Vilmanto statybos“ ieškovo naudai skolą už šilumos energiją. Atsiliepime nurodė, kad trečiasis asmuo patikėjimo teise valdo nekilnojamąjį turtą (gamybinės bazės kompleksą), esantį adresu Vilkpėdės g. 2B (senas adresas Panerių g. 64A). 2012 metais buvo pradėti šio turto rekonstravimo bei išplėtimo darbai. Šių darbų vykdymui 2012-09-14 tarp trečiojo asmens ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SP(DI)-103. UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ vykdė statybos darbus pasitelkęs subrangovus. Dalį statybos darbų, pagal sutartis sudarytas su UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, atliko atsakovas UAB „Vilmanto statybos“. Statybos darbų laikotarpiu atsakovas sudarė su AB „Vilniaus energija“ Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu pastatui, kurio unikalus Nr. 1098-8006-1012, adresu Panerių g. 64A, Vilniuje (adresas pasikeitė į Vilkpėdės g. 2B), o atsakovas įsipareigojo už patiektą šilumą sumokėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 75 punktu: „Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko, valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis“. Ieškovas ieškinyje pateikė įrodymus, kad UAB „Vilniaus energija“ jam perdavė reikalavimo teises į iš atsakovo gautinas sumas. Šiuo metu dėl atsakovo netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, trečiasis asmuo negali sudaryti pastato, gamybinės bazės, adresu Panerių g. 64A (dabar Vilkpėdės g.2B), Vilniuje, šilumos tiekimo sutarties, kadangi dėl atsakovo neapmokėtų sąskaitų už šilumos tiekimą ieškovas sustabdė šilumos pristatymą į pastato šildymo prietaisus.

84. Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dublike nurodė, kad iki 2017-03-29 šilumos energiją tiekė, jos apskaitą vykdė, taip pat mokėjimus vartotojams skaičiavo bei sąskaitas teikė UAB „Vilniaus energija“. Ieškovei buvo pateikti tik išeities duomenys sąskaitoms už 2017 m. kovo 30-31 d. ir balandžio mėnesį suformuoti bei naujoms sutartims su vartotojais sudaryti, kurie buvo perkelti jau į ieškovo pardavimų apskaitos programą. Taip pat ieškovas perėmęs reikalavimo teisę į iš atsakovo gautinas sumas, kartu iš UAB „Vilniaus energija“ gavo ir šią skolą pagrindžiančius dokumentus: Sutartį, skolos laikotarpio sąskaitas teiktas atsakovui. Duomenų apie Sutarties negaliojimą ar nutraukimą gauta nebuvo. Tačiau iš Vilniaus energijos perduotų duomenų matyti, kad 2016 metų liepos mėnesį, ar 2016 metų lapkričio mėnesį ir vėliau Sutartis tarp atsakovo ir Vilniaus energija nutraukta nebuvo, o taip pat nebuvo nutrauktas šilumos energijos tiekimas į pastatą, todėl Vilniaus energijai toliau vykdant sutartį iki 2017-03-29, o atsakovui savo sutartinių įsipareigojimų nevykdant susidarė 11 849,40 Eur skolą, kurią Vilniaus energija perleido ieškovui. Nepaisant to, kad atsakovas prašė nutraukti Sutartį, akivaizdu, kad Sutartis dvišaliu susitarimu nebuvo nutraukta, manytina, kad šalims neradus bendro sutarimo dėl jos nutraukimo sąlygų, ir Vilniaus energijos buvo vykdoma toliau, t.y. šilumos energija į pastatą buvo toliau tiekiamą ir pastate ji buvo suvartojama. Sutarties 21 punkte šalių susitarta, kad „<...> Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, įvykdžius visas šioje sutartyje numatytas šalių prievoles.“ Sutarties nutraukimo pagrindai reglamentuoti CK 6.217 str., kurio 1 dalyje nustatyta, kad „Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas“. Šiuo atveju UAB „Vilniaus energija“ nebuvo padariusi esminio sutarties pažeidimo, kuriam esant atsakovas įstatymo pagrindu galėtų nutraukti Sutartį. Tuo tarpu Sutarties šalys, Sutartyje nesusitarė dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pagrindų (CK 6.217 str. 5 d.), o atsakovas, UAB „Vilniaus energija“ nenutraukus atsakovo prašymu Sutarties, nesikreipė dėl Sutarties nutraukimo teismo tvarka (CK 6.217 str. 4 d.). Todėl tol, kol Sutartis tarp šalių nenutraukta ji privalo būti šalių tinkamai vykdoma – teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Atsakovo pareiga atsiskaityti už į pastatą patiektą šilumos energiją numatyta Sutarties 14 punkte. Sutartis nutraukta nebuvo, todėl atsakovui nevykdant savo pareigos susidarė ieškinyje nurodyta skola. Šilumos energijos tiekimas į Sutartyje nurodytą pastatą atsakovui buvo nutrauktas tik 2017-12-18 dėl susidariusio įsiskolinimo.

95. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ triplike (įvardintas prašymu dėl įrodymų prijungimo) nurodė, kad tarp atsakovo ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ buvo sudarytos statybų rangos sutartys: 2012-11-23 Nr. 152-01-12/GTC (statybos darbų pabaiga 2013-12-31); 2013-05-29 Nr. S-80-01-13/GTC (statybos darbų pabaiga 2015-06-23); 2014-01-23 Nr. S(GTC)-0123-4 (statybos darbų pabaiga 2014-04-01); 2014-03-03 Nr. S(GTC)-03-03-02 (statybos darbų pabaiga 2014-04-01); 2014-03-03 Nr. S(GTC)-0303-1 (statybos darbų pabaiga 2014-06-23); 2014-06-05 Nr. S(GTC)-0605-4 (statybos darbų pabaiga 2015-06-01); 2014-11-27 Nr. S(GTC)-1127-3 (statybos darbų pabaiga per 115 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos); 2015-06-22 statybos rangos sutarčių pakeitimai (statybos darbų pabaiga 2015-07-31). Paskutiniai statybos darbai atlikti 2015 m. rugpjūčio mėn., o tą patvirtina atsakovo ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ pasirašyti atliktų darbų aktai. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 75 punktą, atsakovui, kaip statybos rangovui, gali kilti pareiga mokėti už šilumos energiją tik tol kol yra vykdomi statybos darbai, tačiau ne ilgiau kaip už vieną šildymo sezoną. Kadangi statybos darbai pabaigti 2015 m. rugpjūčio mėn., todėl atsakovas negali būti skolingas už laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2017-03-29 ir laikotarpiu nuo 2017-03-30 iki 2017-09-03 trečiajam asmeniui AB „Lietuvos geležinkeliai“ tiektą ir neapmokėtą šilumos energiją.

106. Teismo posėdyje ieškovo atstovas T. S. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovo pateiktos rangos sutartys ir kiti dokumentai nepaneigia pareigos mokėti už šilumos energiją, pateiktą nuo 2016-10-01 iki 2017-09-30. Rašytinė sutartis nebuvo nutraukta. Nors atsakovas pateikia įrodymus, kad dėl sutarties nutraukimo kreipėsi su prašymo du kartus į tuometinį šilumos tiekėją, tačiau būtent sutarties 25 punkte yra aiškiai nurodyta, jog sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Akivaizdu, kad toks susitarimas nebuvo pasiektas. Pats atsakovas vėlesniais savo veiksmais, t.y. apmokėdamas 2016 metais vieną iš sąskaitų, paneigia aplinkybes, kad ten yra užbaigė 2015 metais darbus. Pagal sutartį atsakovas privalo mokėti. Reikalavimo pagrindas nenutraukta sutartis. Šilumos tiekėjas šilumą pateikė ir ji buvo suvartota būtent pagal tą galiojančią sutartį. Mano, kad buvęs reikalavimo turėtojas elgėsi sąžiningai skaičiuodamas įsiskolinimą. Sutartis nebuvo nutraukta matyt todėl, kad atsakovas nepateikė visų dokumentų, jog statyba yra užbaigta. Atsakovo ir trečiojo asmens minimų taisyklių 75 punktas yra iš tikrųjų 73 punktas, abu sumaišė. Nors ir nurodyta tame punkte, kad ne ilgiau nei vienam šildymo sezonui, bet faktinė situacija tokia, kad sutartis sudaryta 2013 metais, sutartyje nurodyta, jog ji neterminuota, atsakovas ilgiau nei vienerius metus ten vykdė darbus. Kiekvieną mėnesį buvo tiekiama šiluma ir sutartyje numatytu būdu kiekvieną mėnesį buvo atsakovui išrašomos sąskaitos. Negali pasakyti koks buvo susidaręs atsakovo įsiskolinimas iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio. Negali paaiškinti ar sutartis šiai dienai yra nutraukta. Šilumos tiekimas yra nutrauktas. Nesidomėjo, ar sutartis šiuo metu yra galiojanti. Ieškovas vienašališkai nutraukti sutarties negali. Nurodyta, kad šalių susitarimu. Tai imperatyvi sutarties nuostata.

11Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymas atidėti posėdį buvo netenkintas, tačiau atsakovo atstovas į teismo posėdį vis tiek neatvyko, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas.

13Įrodymai byloje

147. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ ir atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ 2013-12-19 sudarė Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2S-1088, pagal kurią šilumos tiekėjas įsipareigojo nenutrūkstamai tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu 15716,64 kv.m. pastatui, esančiam Panerių g. 64A (unikalus Nr. 1098-8006-1012), o atsakovas įsipareigojo vartoti šilumą bei atsiskaityti su šilumos tiekėju sutartyje numatytomis sąlygomis (Sutarties 1, 2, 4.1., 5.1. punktai). Šilumos tiekėjas įsipareigojo kas mėnesį, iki kito mėnesio 10 dienos, parengti ir išsiųsti atsakovui (vartotojui) sąskaitą už per mėnesį patiektą šilumą, o atsakovas įsipareigojo apmokėti šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (Sutarties 13, 14 punktai).

15Byloje pateiktos UAB „Vilniaus energijos“ atsakovui UAB „Vilmanto statybos“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros: 2016-10-31 Nr. 2520 - 711,43 Eur sumai; 2016-11-30 Nr. 2606 – 3 362,47 Eur sumai (mėnesio pradžios likutis 711,43 Eur); 2016-12-31 Nr. 2643 – 6 004,22 Eur sumai (mėnesio pradžios likutis 3 362,47 Eur); 2017-01-31 Nr. 2701 – 9 328,24 Eur sumai (mėnesio pradžios likutis 6 004,22 Eur); 2017-02-28 Nr. 2728 – 11 903,33 Eur (mėnesio pradžios likutis 9 328,24 Eur); 2017-03-29 Nr. 2713 – 12 186,81 Eur (laikotarpio pradžios likutis 11 903,33 Eur) bei jau ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros: 2017-04-30 Nr. 2668 – 2,34 Eur sumai; 2017-05-31 Nr. 7533 – 11 851,74 Eur sumai (mėnesio pradžios likutis 11 851,74 Eur); 2017-06-30 Nr. 14721 – 11 851,74 Eur (mėnesio pradžios likutis 11 851,74 Eur); 2017-09-30 Nr. 32053 – 11 955,80 Eur (mėnesio pradžios likutis 11 851,74 Eur).

16Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, gamybinis pastatas, unikalus Nr. 1098-8006-1012, esantis Vilniuje, Vilkpėdės g. 2C, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir yra perduotas turto patikėjimo teisė AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal 2007-12-12 Turto patikėjimo teisės sutartį Nr. 5-40/SK-354, 2009-12-11 įsakymą Nr. 3-627, 2015-02-10 deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, 2016-07-14 įsakymą Nr. 3T-74.

17Byloje pateikti duomenys, kad 2002-02-01 ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ sudarė nuomos sutartį, pagal kurią AB „Vilniaus energijai“ 15 metų terminui buvo perduotas valdyti nuomos teise visas su šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo veikla susijęs ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turtas. Nuomos laikotarpiu AB „Vilniaus energija“ administravo debitorinius klientų įsiskolinimus. Nuomos sutarties galiojimas baigėsi 2017-03-29 ir nuo 2017-03-30 šilumos energijos tiekimo funkcijas Vilniuje vykdo ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Vykdant nuomos sutarties sąlygas 2017-03-29 ieškovui buvo perleisti AB „Vilniaus energija“ reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas. Reikalavimo perleidimo procedūra buvo baigta 2017-06-15. Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ iš AB „Vilniaus energija“ perėmė reikalavimo teisę į atsakovo UAB „Vilmanto statybos skolą sumoją 11 849,40 Eur. Pagal byloje pateiktą mokesčių paskaičiavimo pažymą, ieškovui vėl vykdant šilumos energijos tiekimo funkcijas, laikotarpiu nuo 2017-03-30 iki 2017-09-30 jis suteikė atsakovui pagal sutartį 106,40 Eur šilumos energijos paslaugų.

18AB „Vilniaus energija“ pateikus atsakovui UAB „Vilmanto statybos“ 2016-07-13 pretenziją Nr. 008-03-1377712 dėl 870,08 Eur skolos už šilumos energiją, atsakovas sekančią dieną, t.y. 2016‑07‑14 bankiniu pavedimu sumokėjo 884,63 Eur AB „Vilniaus energijai“ (mokėjimo paskirtis „PVM sąsk. 11606 Nr. 1922“).

19Šis pervedimas patvirtina ieškovo argumentus,kad atsakovas pripažino buvęs skolingas šilumos tiekėjui už teikiamą šilumą.Taip pat vėlesnių apmokėjimų už šildymą byloje nėra.

20Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ į bylą pateikė įrodymus, kad 2016-07-14 elektroniniu paštu ir registruotu paštu pateikė AB „Vilniaus energijai“ prašymus nutraukti 2013-12-19 Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2S-1088. Analogišką prašymą atsakovas AB „Vilniaus energijai“ el. paštu pateikė ir 2016-11-22. AB „Vilniaus energija“ el. paštu atsakydavo atsakovui, kad elektroninį laišką gavo ir jį nukreipė atsakingam darbuotojui.

21Šilumos tiekimas ginčo patalpoms nutrauktas pagal ieškovo aktą nuo 2017-12-18.

22Minėti įrodymai patvirtina atsakovo argumentus,kad jis prašė nutraukti sutartį,tačiau formaliai ši sutartis nebuvo nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

23Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ byloje pateikė įrodymus, kad darbų atlikimui ginčo objekte, adresu Panerių g. 64A, Vilnius su UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ buvo sudaręs šias statybos rangos sutartis: 2012-11-23 Nr. S-152-01-12/GTC (sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas iki 2013-12-31, pagal sutarties 2015-06-22 pakeitimą – iki 2015-07-31); 2013-05-29 Nr. S-80-01-13/GTC (arbų atlikimo terminas iki 2015-06-23, pagal 2015-06-22 sutarties pakeitimą – iki 2015-07-31); 2014-01-23 Nr. S-(GTC)-0123-4 (darbų atlikimo terminas iki 2014-04-01); 2014-03-03 Nr. S(GTC)-0303-2 (darbų atlikimo terminas iki 2014-04-01); 2014-03-03 Nr. S(GTC)-0303-1 (darbų atlikimo terminas iki 2014-06-23); 2014-06-05 Nr. S(GTC)-0605-4 (darbų atlikimo terminas iki 2015-06-01); 2014-11-27 Nr. S(GTC)-1127-3 (darbai turėjo būti atlikti per 115 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos).

24Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ į bylą pateikė su UAB „Geležinkelio tiekimo centras“ pasirašytą suvestinę pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal 2012-11-23 statybos rangos sutartį Nr. S-152-01-12/GTC, 20115 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktus pagal šią 2012-11-23 statybos rangos sutartį Nr. S-152-01-12/GTC.

25Dėl ieškinio pagrįstumo

268.Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

27Pateikti įrodymai dėl įvykdytų darbų pagrindžia darbų pabaigą tik pagal vieną statybos rangos sutartį 2015 metais.Kitų užbaigtų rangos sutarčių įrodymų nėra.Todėl teismas gali daryti labiau tikėtiną prielaidą,kad atsakovas nebaigė visus darbus 2015 metais,o vykdė statybos darbus ir 2016-2017 metais,kas nėra paneigta pačiu atsakovu ir taip pat trečiuoju asmeniu(CPK 185 str.).

28Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 str. 1 d.). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas.Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010).

29Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo rėžimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.).

30Įstatyminės sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193-6.195 straipsniuose, jų aiškinimo ir taikymo praktika yra suformuota kasacinio teismo nutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005-09-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2008-09-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/ 2008; ir kt.).

31Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ nepripažino ieškinio,nes buvo pateiktas prašymas nutraukti sutartį 2016-07-14 ir 2016-11-22.Būtent šie prašymai paneigia atsakovo argumentus,kad 2015 metais buvo baigti statybos darbai pagal surašytą aktą,nes atsakovas pripažino minėtais veiksmais buvus minėtu laiku galiojančią sutartį su „Vilniaus energija“(CPK 185 str..).

32Teismas turi pagrindą sutikti su ieškovo teisiniais ir faktiniais argumentais,kad „sutarties 21 punkte šalių susitarta, kad „<...> Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, įvykdžius visas šioje sutartyje numatytas šalių prievoles.“ Sutarties nutraukimo pagrindai reglamentuoti CK 6.217 str., kurio 1 dalyje nustatyta, kad „Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas“. Šiuo atveju UAB „Vilniaus energija“ nebuvo padariusi esminio sutarties pažeidimo, kuriam esant atsakovas įstatymo pagrindu galėtų nutraukti Sutartį. Tuo tarpu Sutarties šalys, Sutartyje nesusitarė dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pagrindų (CK 6.217 str. 5 d.), o atsakovas, UAB „Vilniaus energija“ nenutraukus atsakovo prašymu Sutarties, nesikreipė dėl Sutarties nutraukimo teismo tvarka (CK 6.217 str. 4 d.). Kol sutartis tarp šalių nenutraukta ji privalo būti šalių tinkamai vykdoma – teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Atsakovo pareiga atsiskaityti už į pastatą patiektą šilumos energiją numatyta Sutarties 14 punkte. Sutartis nutraukta nebuvo, todėl atsakovui nevykdant savo pareigos susidarė ieškinyje nurodyta skola. Šilumos energijos tiekimas į Sutartyje nurodytą pastatą atsakovui buvo nutrauktas tik 2017-12-18.“

33CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra vadovaujantis protingumo principais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

34Ieškovė ir atsakovė statybos darbų laikotarpiu sudarė su AB „Vilniaus energija“ Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu pastatui, kurio unikalus Nr. 1098-8006-1012, adresu Panerių g. 64A, Vilniuje (adresas pasikeitė į Vilkpėdės g. 2B), o atsakovas įsipareigojo už patiektą šilumą sumokėti. (CK 1.71 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.384 straipsnis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2016-10-01.iki 2017-03-29 teikė šildymo sezonų metu paslaugas į pastatą,kuriame pagal statybos rangos sutartį atliko darbus atsakovas. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė teisėtai ir pagrįstai reikalauja įvykdyti prievolę (CK 6.2, 6.38 straipsniai).

35Išdėstytų aplinkybių pagrindu, vertinant sudarytos sutarties sąlygas, ieškovo reikalavimas dėl

3611955,80 Eur skolos priteisimo laikytinas įrodytu, pagrįstu, todėl teismas jį tenkina, priteisdamas nurodytą sumą iš atsakovo.

37Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

389.Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

39CK 6.37 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai; skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (2 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda iš įstatymo; jų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę; be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Procesinės palūkanos skaičiuojamos, kai yra pareikštas kreditoriaus prašymas jas skaičiuoti, ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo. Aptariamos palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, kurią sudaro pagrindinė skola kreditoriui, taip pat papildomi reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010). Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.261 straipsniu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 proc. dydžio palūkanos už laikotarpį nuo 2017-05-01 iki 2018-03-30, kurios sudaro 653,26 Eur sumą.

41Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018‑04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

4310.Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 284,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro išrašą, 3,19 Eur už Juridinių asmenų registro išrašą, t.y. iš viso 288,06 Eur. Ieškinį tenkinus, jos priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

44Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88,93,185,259-269,270 straipsniais teismas

Nutarė

45ieškinį tenkinti visiškai.

46Priteisti iš atsakovo UAB „Vilmanto statybos“ (į. k. 124135580) 11 955,80 Eur (vienuolika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 80 ct) skolos, 653,26 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt tris eurus 26 ct) palūkanų, 6,00 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 12 609,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 288,06 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 06 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (į. k. 124135580) naudai.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vilniaus... 3. 1. Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą su... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2002-02-01 ieškovas AB „Vilniaus šilumos... 5. Energetikos įmonė (iki 2017-03-29 Vilniaus energija, o nuo 2017-03-30... 6. 2. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime... 7. 3. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ palaikė ieškovo... 8. 4. Ieškovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dublike nurodė, kad iki... 9. 5. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ triplike (įvardintas prašymu dėl... 10. 6. Teismo posėdyje ieškovo atstovas T. S. prašė ieškinį tenkinti.... 11. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Įrodymai byloje... 14. 7. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ ir... 15. Byloje pateiktos UAB „Vilniaus energijos“ atsakovui UAB „Vilmanto... 16. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, gamybinis pastatas, unikalus Nr.... 17. Byloje pateikti duomenys, kad 2002-02-01 ieškovas AB „Vilniaus šilumos... 18. AB „Vilniaus energija“ pateikus atsakovui UAB „Vilmanto statybos“... 19. Šis pervedimas patvirtina ieškovo argumentus,kad atsakovas pripažino buvęs... 20. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ į bylą pateikė įrodymus, kad... 21. Šilumos tiekimas ginčo patalpoms nutrauktas pagal ieškovo aktą nuo... 22. Minėti įrodymai patvirtina atsakovo argumentus,kad jis prašė nutraukti... 23. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ byloje pateikė įrodymus, kad darbų... 24. Atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ į bylą pateikė su UAB „Geležinkelio... 25. Dėl ieškinio pagrįstumo... 26. 8.Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo... 27. Pateikti įrodymai dėl įvykdytų darbų pagrindžia darbų pabaigą tik pagal... 28. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 29. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį... 30. Įstatyminės sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193-6.195... 31. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Vilmanto statybos“ nepripažino... 32. Teismas turi pagrindą sutikti su ieškovo teisiniais ir faktiniais... 33. CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 34. Ieškovė ir atsakovė statybos darbų laikotarpiu sudarė su AB „Vilniaus... 35. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, vertinant sudarytos sutarties sąlygas,... 36. 11955,80 Eur skolos priteisimo laikytinas įrodytu, pagrįstu, todėl teismas... 37. Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo... 38. 9.Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 39. CK 6.37 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210... 41. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. 10.Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 284,00 Eur žyminis mokestis, 0,87... 44. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 45. ieškinį tenkinti visiškai.... 46. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilmanto statybos“ (į. k. 124135580) 11 955,80... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...