Byla B2-4769-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Decorus“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „3SV“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Decorus“ bankroto byloje,

Nustatė

2kreditorius UAB „3SV“ pareiškimu prašo pripažinti UAB „3SV“ reikalavimą 23 584, 76 Eur sumai, patvirtinti šį finansinį reikalavimą BUAB „Decorus“ bankroto byloje arba suderinti su UAB „3SV“ įgaliotais atstovais taikos sutarties sąlygas dėl teisme nagrinėjamo pareikšto reikalavimo dydžio, kuris šalių sutarimu gali būti pripažintas pagrįstu finansiniu kreditoriaus reikalavimu ir jį patvirtinti BUAB „Decorus“ bankroto byloje.

3Nurodė, kad 2014 m. spalio 29 d. subrangovas UAB „3SV“ kartu su rangovu UAB „Docorus“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 3SV/2014-10-29, pagal kurią subrangovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus, o rangovas įsipareigojo laiku priimti subrangovo atliktus darbus ir sumokėti darbų kainą pagal šalių patvirtintus įkainius. UAB „Decorus“ vengiant atsiskaityti su kreditoriumi UAB „3SV“, pastarasis dar iki bankroto bylos iškėlimo kreipėsi į teismą su ieškiniu. Likusią kreditoriaus UAB „3SV“ reikalavimo dalį sudaro nesumokėta suma 21 536, 17 Eur už atliktus darbus pagal perdavimo – priėmimo aktą Nr. A2 (laikytina, kad patvirtintas nuo 2015 m. sausio 29 d.) bei pateiktą sąskaitą faktūrą Nr. 20150103. Pagal sutartį UAB „Decorus“ laiku neatsikaičius buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai bei palūkanos remiantis Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu, viso skolininko nesumokėta suma sudaro 23 584, 76 Eur sumą.

4BUAB „Decorus“ bankroto administratorius nurodė, kad ginčija UAB „3SV“, 23 584, 76 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Rašytiniuose paaiškinimuose bankroto administratorius nurodė, kad subrangovo darbai neatitiko keliamų kokybinių reikalavimų, todėl rangovas laikė, kad subrangovas darbų neatliko, subrangos sutartis buvo nutraukta ir atliktas nuostolių įskaitymas.

5Prašymas tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

8Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

9Kreditorius reikalavimą grindžia 2014 m. spalio 29 d. sutartimi Nr. 3SV/2014-10-29 sudaryta su UAB „Decorus“, kuria subrangovas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigojo atlikti darbus statomo daugiabučio gyvenamojo namo „Lighthouse“ Fabijoniškių g. 3B, Vilniuje, C1 ir C4 korpuse (nuo 1 iki 6 aukšto) ir pilnai užbaigtus juos perduoti rangovui. Pagal sutarties 3 straipsnio 2 dalį už atliktus darbus rangovas atsiskaito pagal tarpusavyje pasirašytus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.

102015 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktu A2 subrangovas perdavė šiuos rangos darbus – monolitinius gelžbetonio 230 mm storio besijinius perdenginius, naudojant klojinius K9=1 15, monolitines gelžbetonio 210 mm storio sienas, naudojant klojinius K9=1 15, monolitines gelžbetonio kolonas, kurių permanentas iki 1 200 mm naudojant klojinius K9=1 15, darbų perduota už 21 536, 17 Eur sumą.

11CK 6. 662 straipsnio 1. dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą).

12Pagal 2015 m. sausio 23 d. UAB „3SV“ atsakovui UAB „Decorus“ išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą matyti, kad atsakovo skola subrangovui sudaro 21 536, 17 Eur sumą.

13Atsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus subrangovas, vadovaudamasis Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu už 180 pradelstas dienas nuo prievolės įvykdymo termino (2015 m. vasario 22 d.) apskaičiavo 775, 30 Eur delspinigių (delspinigių norma 0, 02 proc.) bei už 260 pradelstų dienų apskaičiavo 1 273, 29 Eur palūkanų (palūkanų norma 8,3 proc.).

14Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog rangovas subrangovo atliktų darbų nepriėmė ir nustatęs defektus kreipėsi į subrangovą dėl jų ištaisymo.

15Dėl subrangovo atliktų darbų defektų ištaisymo buvo parengti defektiniai aktai bei sudarytos lokalinės sąmatos, tačiau BUAB „Decorus“ nepateikė įrodymų, pavirtinančių, kad jis realiai patyrė nuostolius, t. y. patyrė išlaidas dėl defektų taisymo (nepateikti nei mokėjimo nurodymai nei kiti įrodymai, patvirtinantys atsiskaitymą už defektų šalinimą). Taigi, teismo vertinimu neegzistuoja įskaitymui būtinos sąlygos, todėl rangovas įskaitymo atlikti negalėjo (CK 6.130 straipsnis), be kita ko, rangovui nepateikus įrodymų, jog jis patyrė nuostolius dėl defektų šalinimo nėra aišku, kokia apimti ir ar apskritai turėtų būti mažinama subrangos sutarties kaina. Pažymėtina, kad rangovas nurodė, jog sutartį nutraukia nuo 2015 m. kovo 23 d., kai tuo sąskaita faktūra, kurios pagrindu kreditorius prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą išrašyta 2015 m. sausio 23 d.

16Teismo vertinimu, nurodytas aplinkybės nepaneigia BUAB „Decorus“ prievolės kreditoriui UAB „3SV“.

17Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

18Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto administratoriaus nurodomas nesutikimas su kreditoriaus prašoma patvirtinti 23 584, 76 Eur suma, nepaneigia skolininko prievolės minėtam kreditoriui, todėl UAB „3SV“ įtrauktinas į BUAB „Decorus“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 23 584, 76 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu.

20Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

21įtraukti UAB „3SV“, į. k. 300576910, į RUAB „Decorus“, į. k. 302438858, kreditorių sąrašą trečiąja eile ir patvirtinti UAB „3SV“, į. k. 300576910, 23 584, 76 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą RUAB „Decorus“ į. k. 302438858, bankroto byloje.

22Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. kreditorius UAB „3SV“ pareiškimu prašo pripažinti UAB „3SV“... 3. Nurodė, kad 2014 m. spalio 29 d. subrangovas UAB „3SV“ kartu su rangovu... 4. BUAB „Decorus“ bankroto administratorius nurodė, kad ginčija UAB... 5. Prašymas tenkintinas. ... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 7. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 8. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 9. Kreditorius reikalavimą grindžia 2014 m. spalio 29 d. sutartimi Nr.... 10. 2015 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktu A2 subrangovas perdavė šiuos... 11. CK 6. 662 straipsnio 1. dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos... 12. Pagal 2015 m. sausio 23 d. UAB „3SV“ atsakovui UAB „Decorus“... 13. Atsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus subrangovas,... 14. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė įrodymus,... 15. Dėl subrangovo atliktų darbų defektų ištaisymo buvo parengti defektiniai... 16. Teismo vertinimu, nurodytas aplinkybės nepaneigia BUAB „Decorus“... 17. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 18. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog bankroto... 20. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 21. įtraukti UAB „3SV“, į. k. 300576910, į RUAB „Decorus“, į. k.... 22. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...