Byla 2-2825-424/2011
Dėl 4651,36 Lt negrąžinto kredito, 1569,20 Lt palūkanų, 455,07 Lt delspinigių, 100 Lt sutarties sudarymo mokesčio ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą, ieškinį atsakovui S. L. dėl 4651,36 Lt negrąžinto kredito, 1569,20 Lt palūkanų, 455,07 Lt delspinigių, 100 Lt sutarties sudarymo mokesčio ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir

Nustatė

3Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų, nepateikė atsiliepimo į ieškinį be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Dėl skolos, palūkanų ir sutarties sudarymo mokesčio.

6Iš 2010-07-16 vartojimo kredito sutarties Nr. 1000322/15ba (toliau – Sutartis) ir 2010-10-01 susitarimo dėl 2010-07-16 vartojimo kredito sutarties Nr. 1000322/15ba kredito sumos padidinimo (toliau – Susitarimas) matyti, kad ieškovas suteikė atsakovei 4651,36 Lt kreditą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti Sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl Sutartis buvo nutraukta.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

8Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškovu už gautą kreditą pagal Sutartį ir Susitarimą, todėl jis įsiskolino ieškovui 4651,36 Lt negrąžinto kredito, 1569,20 Lt palūkanų ir 100 Lt sutarties sudarymo mokesčio. Dėl nurodyto ieškovo reikalavimas dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir sutarties sudarymo mokesčio priteisimo yra pagrįstas.

9Dėl 5 procentų metinių palūkanų.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Dėl vartojimo sutarties sąlygų sąžiningumo.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

13Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su iš sutarties kylančių ginčų teismingumu, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Dėl to vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

14Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

15Sutarties 6.1 punktas nustatė, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų, moka ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Tokie 0,5 procento dydžio delspinigiai, mokami kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarties minėto punkto nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme, dėl ko ji pripažintina negaliojančia.

16Dėl delspinigių.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių. Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

18Minėta, kad pagal Sutarties 6.1 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie tokiu būdu sudaro net 182,50 procento per metus. Įvertinus kasacinės instancijos teismo suformuotą teismų praktiką dėl netesybų priteisimo vykdant vartojimo sutartis, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad toks Sutartyje numatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis ir tokiu būdu CK 6.258 straipsnio 3 dalies prasme laikytinas neprotingai dideliu, todėl mažintinas iki 0,02 procento.

19Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku ieškovas patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai, kurie mokėtini kas dieną sudaro 7,3 procento per metus, pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t. y. ieškovui, galimai jos patirtus nuostolius dėl nesavalaikio ir/ar nevisiško prievolės įvykdymo. Iš byloje esančio 2011-10-07 delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2011-04-08 iki 2011-10-07 sudaro 4232,74 Lt sumą. Nors ieškovas savo nuožiūra delspinigių sumą sumažino iki 455,07 Lt, tačiau sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 169,31 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

20Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 95,78 procento ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 194,43 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

21Vadovaudamasis CPK 93 str., 142 str. 4 d., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Pripažinti negaliojančiu BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą, ir S. L. (S. L.) 2010-07-16 vartojimo kredito sutarties Nr. 1000322/15ba 6.1 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas, laiku nesumokėjęs įmokų, moka kredito davėjui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną.

24Priteisti iš S. L. 4651,36 Lt negrąžinto kredito, 1569,20 Lt palūkanų ir 100 Lt sutarties sudarymo mokesčio, 169,31 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6489,87 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-10-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir 194,43 Lt bylinėjimosi išlaidų BIGBANK AS, veikiančiam per BIGBANK AS filialą.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26S. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK... 3. Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Dėl skolos, palūkanų ir sutarties sudarymo mokesčio.... 6. Iš 2010-07-16 vartojimo kredito sutarties Nr. 1000322/15ba (toliau –... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškovu už... 9. Dėl 5 procentų metinių palūkanų.... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Dėl vartojimo sutarties sąlygų sąžiningumo.... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 13. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 14. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 15. Sutarties 6.1 punktas nustatė, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų,... 16. Dėl delspinigių.... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 18. Minėta, kad pagal Sutarties 6.1 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų... 19. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku... 20. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 95,78... 21. Vadovaudamasis CPK 93 str., 142 str. 4 d., 270, 285-288 str. str., teismas... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti negaliojančiu BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą, ir... 24. Priteisti iš S. L. 4651,36 Lt negrąžinto kredito, 1569,20 Lt palūkanų ir... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. S. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, per 30 dienų nuo šio...