Byla 2-1126-124/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintas derybas „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“(pirkimo Nr.139112) panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį atsakovui Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sportinių paslaugų centrui, trečiajam asmeniui Viešajai įstaigai „Kretingos maistas“, dalyvaujant institucijai , teikiančiai išvadą Viešųjų pirkimų tarnybai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintas derybas „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“(pirkimo Nr.139112) panaikinimo ir

Nustatė

2I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.

3Ieškovas ieškiniu (1 t., 2-12, 3 t., 1-11 b. l.) prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sportinių paslaugų centro 2013 m rugsėjo 2 d. rašte Nr. S-253 užfiksuotus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo bei Pirkimo laimėtojo nustatymo. Ieškovo nuomone atsakovas neskaidriai ir neteisėtai vykdė maitinimo paslaugų pirkimo procedūras, atmesdamas ieškovo mažiausios kainos pasiūlymą ir suteikdamas nepagrįstą konkurencinį pranašumą konkrečiam dalyviui–trečiajam asmeniui, buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai-skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo. Tai įrodo pasirinkta viešojo pirkimo forma, nes pirkimas buvo vykdomas derybų būdu, kuris sudaro galimybę jo metu nutekinti informaciją apie kainas sekančiam tiekėjui, kuris vėliau dalyvauja derybose, ką patvirtina ir šių derybų su VšĮ „Kretingos maistas“ protokolas. Šio tiekėjo kainos fiksuojamos mažesnės tik 1-2 centais. Ankstesnis supaprastinto pirkimo būdu pirkimo konkursas buvo nutrauktas, ieškovui apskundus jo sąlygas, todėl mano, kad atsakovas ieškojo būdų sudaryti sąlygas laimėti pirkimą konkrečiam tiekėjui. Be to dar nepasibaigus sprendimų apskundimo laikui, trečiasis asmuo jau patalpino skelbimą dėl darbuotojų paieškos Radviliškio rajone. Derybų sąlygos buvo parengtos nusižengiant Viešųjų pirkimų įstatymui, nes reikalavimai netikslūs, neaiškūs, diskriminacinio pobūdžio, bet atsakovas šios pretenzijos netenkino.

4Ieškovas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo atmetimo motyvais. Dėl pretenzijos atmetimo, t.y. kad ieškovas galutiniame pasiūlyme pakeitė derybų metu suderintas kainas, jas sumažindamas , motyvuoja tuo, jog tokią galimybę numato Viešųjų pirkimų įstatymo(VPĮ) 18 straipsnio 3 dalyje, 58 str. 1 dalies 5 punkte numatytos nuostatos dėl galutinio pasiūlymo po derybų pateikimo. Atmesdamas tuo pagrindu, atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus bei VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tikslą-reikiamas paslaugas įgyti vadovaujantis įstatymo reikalavimais, nes tik toks paslaugų įsigijimas (esant procedūrai, leidžiančiai atskleisti galutines kainas tik galutiniuose pasiūlymuose, o ne žodiniame derybų posėdyje)gali būti laikomas racionaliu ir teisėtu. Dublike nurodo (4 t., 67-71, 102-106 b. l.), kad tiek VPĮ, tiek Taisyklės nenumato draudimo galutiniame pasiūlyme pateikti dar mažesnę derybinę kainą, nei ji suderėta derėjimosi metu. Priešingai po įvykusių derybų galutinės kainos yra pateikiamos atskiruose užklijuotuose vokuose ir galutinis pasiūlymas yra derybų rezultatai, kurie reiškia, kad tai yra rezultatai, užfiksuoti galutiniame pasiūlyme, kur tiekėjas turi teisę pateikti galutinę siūlomą kainą ir už kurią tiekėjas yra pasiryžęs suteikti paslaugas, ir ši kaina nebūtinai turi sutapti su derybų protokole nurodyta, ji gali būti dar mažesnė. Derybų protokole gali būti užfiksuotos papildomos derybinės sąlygos, kurios nėra nurodomos galutiniame pasiūlyme, nes galutiniame pasiūlyme įprastai pateikiama tik galutinė kaina. Derybų tikslas yra išsiderėti kuo palankesnę perkamų paslaugų kainą ir tokiu būdu tinkamai įvykdyti VPĮ 3 str. 2 d. numatytą viešojo pirkimo tikslą- racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas. Ieškovas pateikė geriausią derybinę kainą, ieškovo pasiūlymas Pirkime buvo nepagrįstai atmestas, tuo šiurkščiai pažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus, tikslą.

5Nesutinka su pretenzijos atmetimo motyvu, kad galutiniame pasiūlyme nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, nurodydamas, jog gamybos kaštų 0,63 Lt pagrįstumo įrodymus ir administravimo 0,00 Lt apskaičiavimą pateikė derybų su pirminiu pasiūlymu metu, todėl nebeturėjo pareigos jų teikti pakartotinai. Gamybos kaštų dydis, kuris apima visas gamybines išlaidas, įskaitant ir administracines išlaidas, yra 0,59 Lt, ką patvirtina Kėdainių rajono savivaldybės administracijos išrašas. Atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 2013-07-19 paaiškinimą Nr.S-210 visas paslaugos kainos dalis ieškovas įskaičiavo į gamybos kaštus, t.y. į vieną eilutę. Perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti pasiūlymo kainos pagrįstumo (VPĮ 39 str.1d.,40 str., Derybų sąlygų 64,66 punktai).

6Taip pat nesutinka su trečiuoju atmetimo motyvu, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina neatitinka minimalios galimos kainos ribos, t.y. kad tiekėjas pasiūlė mažesnę kainą nei leidžiama pagal Derybų sąlygas. Nurodo, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra 6.30 Lt ir ši suma patenka į įstatymo nurodytas ribas nuo 1,56 Lt iki 9,10 Lt, t.y. Socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 str. 2 dalį, numatančią, kad nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti ) skiriama nuo 1,2 iki 7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma. Atsakovas šios kainos nepripažino pernelyg maža, neprašė jos pagrindimo. Savivaldybių norminiais aktais nustatomos ne faktinės galimos mažiausios paslaugų teikimo kainos, o savivaldybės skiriama suma paslaugoms teikti.

7Dublike (4 t., 67-71 102-106 b. l ) ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, nesutiko su atsakovo argumentais dėl termino ieškiniui pateikti praleidimo bei jo ir trečiojo asmens argumentais dėl galutinės derybinės kainos pateikimo, nurodydamas, kad Pirkimo sąlygų reikalavimai, draudžiantys galutiniuose vokuose keisti derybų protokole nurodytą kainą yra niekiniai ir negaliojantys, nes jie prieštarauja teisiniam reguliavimui, numatytam Taisyklėse, esančiam aukščiau Pirkimo sąlygų.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko, argumentus pateikė atsiliepime į ieškinį( 2 t.,21-27 b. l.), ką palaikė ir triplike (5 t.,1-6,9-14 b. l.),mano, kad ieškovas praleido terminą ieškiniui pateikti, kuris baigėsi 2013-09-28d.Taip pat ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, nes ieškinį pateikė pasibaigus pirkimo sutarties atidėjimo terminui.

9Atsakovas atmeta ieškovo argumentus dėl diskriminacijos, vieno tiekėjo protegavimo, nes pirkimo vykdymas skelbiamų derybų būdu nėra neteisėtas ar neleistinas būdas, su tuo sutiko ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Paslaugos pirkimą derybų būdu yra galima atlikti visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus.

10Mano, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio nuostatomis, jos nėra privalomos, taikant supaprastintus pirkimus, o 18 straipsnio 3 dalis nustato ne pasiūlymų pateikimo sąlygas, bet pirkimo sutarties sudarymo sąlygas. Ieškovas galutiniu pasiūlymu pateikė pakeistą pasiūlymą, numatant kitas kainas nei buvo suderėta derybose, ką draudžia Pirkimo sąlygų 78 punktas. Šių sąlygų ieškovas neginčijo, pretenzijų nereiškė. Pakeisdamas derybų metu pateiktą pasiūlymą, ieškovas siekė įgyti pranašumą prieš kitus tiekėjus, tuo tarpu šio reikalavimo laikėsi trečiasis asmuo.

11Nesutiko su ieškovo argumentu dėl Pirkimo sąlygų prieštaravimo atsakovo Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėms, nes jos parengtos vadovaujantis Taisyklėmis. Ieškovas bei kiti tiekėjai neginčijo pirkimo sąlygų dėl galutinės kainos nustatymo būdo parinkimo, neginčijo galutinio pasiūlymo pateikimo būdo. Mano, kad ieškovas Taisyklių nuostatas aiškina atsietai nuo kitų Taisyklių punktų turinio, nesistemiškai. Nurodo, kad atsakovas pasirinko vieną iš dviejų Taisyklių 81 punkte numatytų laimėjusios pasiūlymo kainos nustatymo būdų, arba pagal derybų protokole užfiksuotą galutinę derybų kainą, arba pagal po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuotą galutinę derybų kainą. Šių reikalavimų perkančioji organizacija tiksliai laikėsi, ir pirkimo dokumentuose nurodė, kad laimėjusi pasiūlymo kaina bus nustatoma pagal derybų protokole užfiksuotą galutinę derybų kainą. Iš to išplaukia ir pirkimo sąlygų 67.7 ir 78 punktų reikalavimai, kuriuos ieškovas pažeidė, jų neskundė.

12Kadangi pirminiame pasiūlyme buvo siūlomi didesni maisto gaminimo ir administravimo išlaidų dydžiai, ieškovas jų sumažinimą turėjo pagrįsti, ką numato ir Pirkimo sąlygų 77 punkto nuostatos. Ieškovas maisto gaminimo išlaidas derybų metu pasiūlyme nurodė 0,68 Lt, galutiniame pasiūlyme sumažino iki 0,63 Lt, o administravimo išlaidas iki 0,00 Lt.2013-08-30 galutiniame pasiūlyme rėmėsi tik savo paaiškinimu, kad "dar kartą peržiūrėjus būtiniausias maisto gaminimo ir paslaugų administravimo išlaidas, palyginus jas su aptarnaujamo Kėdainių rajono patiriamomis išlaidomis, sumažindamas jas 7,4 proc. " Pirminiame pasiūlyme grindė tomis pačiomis Kėdainių rajone patiriamomis išlaidomis, siūlė 1,34 Lt maisto gaminimo išlaidas, galutiniame derybų pasiūlyme maisto gaminimo išlaidas sumažino ne 7,4 proc, o 0,66 Lt arba 49,25 proc, nors tokio išlaidų sumažinimo pagrįstumo įrodymų ieškovas nepateikė. Taip pat nepateikė ir administravimo išlaidų pagrindimo, kurias pradiniame pasiūlyme nurodė 0,18 Lt, o galutiniame-0,00 Lt. Pirkimo sąlygų 1 priedo formoje pastaboje nurodyta, kad "tiekėjas privalo įskaičiuoti patalpų eksploatavimo ir remonto išlaidas, mokinių maitinimo paslaugą administruojančių darbuotojų darbo užmokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, ryšių paslaugas, pašto paslaugas, komercinių ryšių su produktų tiekėjais palaikymo išlaidas ir kt. ir kartu su pasiūlymu pateikti išlaidų apskaičiavimo pažymą, pasirašytą tiekėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio, kartu su apskaičiavimą pagrindžiančiais dokumentais. Tokių dokumentų ieškovas nepateikė, o pasiūlymo lentelėje nurodė 0,00 Lt administravimo išlaidas. UAB "Pontem" pasiūlyme pateiktoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sutartyje Nr, 2012/08/30 administravimo išlaidos iš viso nenumatytos, ir todėl negali pagrįsti ieškovo teiginių dėl administravimo išlaidų pagrindimo

13Ieškovas aiškina, kad visas paslaugos kainos dalis, įskaitant administravimo kaštus, įskaičiavo būtent į gamybos kaštus, t.y. į vieną eilutę, o ne dirbtinai išskaidė į dvi eilutes. Perkančioji organizacija nesutinka su ieškovo aiškinimu. Administravimo kaštai į atskirą stulpelį yra išskirti vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-1055 patvirtinta socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšių klasifikacija. Sprendime numatyta, kad išlaidos maisto produktams įsigyti finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, maisto gaminimo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir kitų lėšų, išlaidoms administravimui skiriama 4 proc. lėšų suma nuo išlaidoms produktams finansuoti apskaičiuoto lėšų poreikio.

14Nurodo, kad ieškovas taip pat klaidina, jog atsakovas 2013-07-19 paaiškinimuose Nr. S-210 yra nurodęs, kad nėra svarbu, kur ir kokias išlaidas tiekėjas įskaičiuos, svarbiausia, kad visas sutarčiai vykdyti reikiamas išlaidas įskaičiuotų į pasiūlymo kainą. Atsakovas 2013-07-16 rašte Nr. 05-09-223 "Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo" nurodė, kad "tiekėjo nuomone, tai pernelyg siauras gamybos išlaidų apibūdinimas, kadangi šias išlaidas sudaro ne tik išlaidos komunalinėms paslaugoms (elektrai, vandeniui, šilumai, nuotekoms) padengti, bet kartu ir išlaidos įrangos nuomai, šios įrangos nusidėvėjimas, taip pat gali prireikti papildomos įrangos, kuria bus gaminamas maistas (tiesioginės išlaidos). Atsakydama į paklausimą perkančioji organizacija pažymėjo, kad "nėra svarbu, ar tiekėjas savo nuožiūra įrangos nusidėvėjimo išlaidas (jeigu tokių būtų) priskirs maisto gaminimo išlaidoms, ar paslaugos administravimo išlaidoms, svarbu, kad jos būtų įskaičiuotos į paslaugos kainą. Pirminiame UAB "Pontem" pasiūlyme pateiktoje 2013-07-24 pažymoje įrangos amortizacijai ir priežiūrai išlaidos priskirtos prie administracinių išlaidų, jų buvo numatyta 2420,83 Lt per mėnesį, tai sudarytų 0,02 Lt vienam vaikui maisto transportavimo sąnaudos numatytos 3000 Lt per mėnesį, tai sudarytų 0,03 Lt per mėnesį ir t.y.. Galutiniame pasiūlyme UAB "Pontem" šių išlaidų nurodė 0,00 Lt, ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį išlaidų sumažinimą. Tuo remiantis perkančioji organizacija padarė išvadą, kad ieškovas UAB "Pontem" galutiniame pasiūlyme neatsižvelgė į visas kainos sudėtines dalis, į techninėje specifikacijoje ir kainodaros taisyklėse nurodytus reikalavimus bei paslaugų apimtis, į pasiūlymo kainą neįskaičiavo visų tiekėjo išlaidų (pirkimo sąlygų 37 punktas) ir jų nepagrindė, todėl tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Mano, kad ieškovas tik dirbtinai sumažino kainą, be jokio pagrindimo, nurodydamas šių išlaidų dydį 0,00 Lt., siekdamas prisiderinti ir reikalauti jį pripažinti laimėtoju vien tik pagal mažiausios kainos kriterijų.

15Dėl maisto produktams skirtos pasiūlymo dalies nurodo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų 37 ir 110 punktų reikalavimų, nes ieškovas III pirkimo dalyje 2 eilutėje 3 stulpelyje įrašė siūlomą vieno mokinio/vaiko vienos dienos maisto produktų kainą su PVM 6.30 Lt. Pirkimo sąlygų 110 punkte nurodyta, kad „Specialiojo lavinimo grupių mokinių maitinimui produktams skiriama suma turi būti apskaičiuojama imant maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose nurodytus dydžius, kurie yra nuo 6 iki 7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma, lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydis negali būti mažesnis už minimalų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje", kuris Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-1055 specialiojo ir lavinimo grupių mokinių maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) nustatytas nuo 7,80 Lt(130 Ltx6 proc.),šie dydžiai yra privalomi, nurodyti ne konkretūs, o apibrėžti tam tikru intervalu, kuris sudaro pakankamas sąlygas tiekėjams tarpusavyje konkuruoti siūlant produktų kainas.

16Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu (4 t.,19-27 b.l.) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, kad jis niekaip neįtakojo ir negalėjo įtakoti pirkimo būdo pasirinkimo, ką sprendžia pati perkančioji organizacija, tokią teisę numato ir VPĮ, o šio būdo pasirinkimas yra tikslingas, siekiant pagrindinio viešojo pirkimo tikslo.

17Abiejų tiekėjų kainų panašumą aiškina abiejų įmonių patirtimi tokiuose pirkimuose, apskaičiuojant mažiausią priimtiną paslaugos teikimo kainą.

18Dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. spaudoje skelbtos darbuotojų paieškos Radviliškyje, paaiškino, kad šią paiešką ėmė vykdyti, 2013-09-02 gavę pranešimą apie paskelbimą laimėtoju bei siekiant pasiruošti galimos sutarties vykdymui, planuodama savo darbus, būdama įsitikinusi pirkimo procedūrų teisėtumu bei savo teisėtu elgesiu pirkime.

19Trečiasis asmuo sutiko su atsakovo motyvais dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, nes ieškovas galutiniame pasiūlyme nurodė kitą pasiūlymo kainą, nei buvo suderėta derybų su perkančiąja organizacija metu ir užfiksuota derybų protokole, o atsakovas vykdė ginčo viešojo pirkimo sąlygų 78 p.,kuriame numatytas draudimas keisti derybose suderėtą kainą. Šios sąlygos visiems tiekėjams buvo žinomos iš anksto, ieškovas jų neskundė, nesikreipė į perkančiąja organizaciją su paklausimu dėl minėto punkto išaiškinimo, todėl su jomis sutiko ir pateikiant pasiūlymą jos jam atrodė teisingos. Dėl jų teisėtumo ieškovas iškėlė tik tuomet, kai jo pasiūlymas buvo atmestas, todėl šią ieškovo poziciją, kai nelaimėjus konkurso, reiškia pretenzijas, laiko piktnaudžiavimu. Kad nepažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų, atsakovas privalėjo atmesti tokį pasiūlymą.

20Trečiasis asmuo nesutinka, kad VPĮ 58 str. numatyta tiekėjo teisė galutinį pasiūlymą pateikti užklijuotame voke reiškia, kad kaina gali būti siūloma neatsižvelgiant į vykusiąsias derybas. Galutinio pasiūlymo turinys yra skirtas kitiems tikslams - perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad suderėta derybų metu kaina yra pagrįsta vertinant pagal pateiktus kainos pagrindimo dokumentus. Tuo atveju, jei galutiniame pasiūlyme būtų galima nurodyti vėl visai kitą kainą, nei buvo suderėta derybų metu, būtų nesuprantama pačių derybų esmė ir derybos, kaip abiejų šalių siekis susitarti dėl kuo palankesnių sąlygų, iš esmės būtų nereikalingos. Teikiant jį, reikia vadovautis pirkimo sąlygomis ir šių sąlygų nurodytais reikalavimais dėl pasiūlymo kainos pateikimo, kur buvo nurodytas draudimas keisti galutiniame pasiūlyme kainą.

21Taip pat sutinka su atsakovo motyvu, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo sudėtinių dalių pagrindimo, nes Pirkimo sąlygų priede Nr. 1 nurodyta, jog tiekėjas, nurodydamas administravimo išlaidų dydį privalo kartu su pasiūlymu pateikti išlaidų apskaičiavimo pažymą, pasirašytą tiekėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio, kartu su apskaičiavimą pagrindžiančiais dokumentais. Sąlygų 32 punkte taip pat numatyta, kad tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. Tiek pirminiu, tiek galutiniu pasiūlymu tiekėjai turėjo pateikti ir administravimo bei gamybos kaštų apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, ko ieškovas neatliko, pripažino pateikęs tik su pirminiu pasiūlymu, net nenurodydamas, jog galutiniame pasiūlyme nekeičiami prie pirminio pasiūlymo pateikti duomenys ir turi būti vertinama su pirminiu pasiūlymu pateikta informacija. Pasikeitus suderėtoms kainoms, galėjo pasikeisti ir pirminiame pasiūlyme nurodyti administravimo bei gamybos kaštai, todėl pripažįsta logišku perkančiosios organizacijos reikalavimą kartu su galutiniu pasiūlymu naujai pateikti administravimo bei gamybos kaštus bei juos pagrindžiančius paskaičiavimus. Derybų eigoje nukrypus nuo galutinės pirminio pasiūlymo kainos, pasikeičia ir kainos sudėtinės dalys ir tik tiekėjas yra atsakingas už šios kainos pagrindimo įrodymų pateikimą. Mano, kad perkančioji organizacija neturi teisės, gavusi nepilną ieškovo pasiūlymą, dar tikslinti šj pasiūlymą bei lyginti su pirminiame pasiūlyme nurodytais duomenimis, tuo būtų pažeidžiami tiekėjų lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principai. Tokia nuostata įtvirtinta ir kasacinio teismo praktikoje nurodant, kad „pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus". Mano, kad toks kainą pagrindžiančiu įrodymų pateikimo reikalavimas niekaip nesusijęs su neįprastai mažos kainos institutu, kadangi ginčo atveju reikalavimas pateikti kainą pagrindžiančius dokumentus buvo visiems tiekėjams vienodai taikoma pirkimo sąlygų dalis, o ne perkančiosios organizacijos sprendimas individualiai ieškovo pasiūlymo kainą pripažinti neįprastai maža.

22Nesutinka su ieškovo nuomone, kad pastarojo pasiūlymas turėjo būti priimtas kaip ekonomiškai naudingiausias, nes sutaupymo kriterijus, įsigyjant pigiausią siūlomą objektą, nėra svarbesnis tikslas už būtinybę užtikrinti pirkimo skaidrumą bei tiekėjų lygiateisiškumą, ir kad dėl to perkančioji organizacija turi nepaisyti pirkimo sąlygų reikalavimų ir skirtingai vertinti tiekėjus. Prašymas pateikti administravimo bei gamybos išlaidas pagrindžiančius dokumentus, neišskiria nė vieno iš tiekėjų ir taikoma visiems, todėl nėra pagrindo tokį perkančiosios organizacijos reikalavimą pripažinti pažeidžiančiu lygiateisiškumo ir laisvos konkurencijos principus.

23Dėl pasiūlymo kainos minimalios ribos, sutinka su atsakovo nuomone dėl jo atmetimo , kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų 37 ir 110 p., nes ieškovo pasiūlyta kaina III pirkimo dalyje buvo mažesnė nei minimalus dydis(6,93 Lt, kai minimali 7,80 Lt).Ieškovas nesilaikė pirkimo sąlygų, LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo bei poįstatyminių aktų reikalavimų, nors savivaldybės tarybos sprendimo ieškovas neginčija. Nurodo, kad Všį „Kretingos maistas" šioje pasiūlymo dalyje nurodyta kaina yra 8,47 Lt ir atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus.

24Triplike trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiliko prie savo argumentų (4 t.,1-9,19-27 b.l.).Mano, kad nors ir egzistuoja pirkimui taikomų teisės aktų hierarchija,tačiau tai nereiškia, kad ieškovas gali savavališkai, nesilaikant įstatyme nustatytos perkančiosios organizacijos sprendimu ginčijimo tvarkos ir terminų, nuspręsti, kurios žemesnės galios teisinės nuostatos negalioja ir jų tiesiog vienašališkai nesilaikyti, derantis ar pateikiant galutinius pasiūlymus. Be to yra ribojamas ir konkurso sąlygų ginčijimas laiko atžvilgiu. Šiuo atveju ginčo pirkimui galioja Pirkimo sąlygų nuostata (67.7 p.), jog viešųjų pirkimų komisija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai pateikto galutinio pasiūlymo kaina skiriasi nuo kainos, užfiksuotos derybų protokole.

25Taip pat pažymėjo, kad ieškovas galutinį ir pakeistą pasiūlymą pateikė vėliau, nei vyko derybos su jais-2013-08-30, t.y. po to, kai jau įvyko 2013-08-29 derybos su trečiuoju asmeniu, todėl nepagrįsti kaltinimai dėl informacijos jiems perteikimo apie ieškovo kainas.

26Nesutiko su dubliko argumentais, kad ieškovo nurodytos produktų įsigijimo kainos III pirkimo dalyje atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.Jų manymu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr.T-1055 patvirtintos kainos ne tik parodo, kiek atsakovas gali skirti lėšų maisto produktams įsigyti (t.y. aktuali maksimali kainos riba ir finansinis pajėgumas mokėti), bet ir nustato saugiklius, kad nebūtu vykdomas neteisėtas taupymas maisto produktams vaikų sveikatos sąskaita, t.y. aktuali minimali kainos riba ir maisto produktu kokybės užtikrinimas).Tarybos sprendimu nustatytos kainos mokinių maitinimui yra dvejopos paskirties: Trečiojo asmens manymu maisto produktų kainų „lubos“ užtikrina, kad perkančioji organizacija neišleistų daugiau nei leidžia jos biudžetas, nustatyta žemiausia kainos riba užtikrina, kad nebus perkami prastesni bei minimalaus nustatyto kokybės standarto maisto produktai ir kad taip nebus taupoma mokinių gerovės sąskaita. Tai reiškia, kad maisto produktams galioja ir minimali kainos riba, kurios negalima sumažinti, idant nebūtų taupoma maisto kokybės ir tuo pačiu mokinių sveikatos, gerovės sąskaita. Todėl ieškovas klaidingai teigia, jog „šios kainos tik parodo, kiek atsakovas gali skirti lėšų maisto produktams įsigyti' ir sąmoningai iškraipo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą (byioje Nr. 3K-3-198/2013), jo pilnai necituodamas.

27Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje ( 4 t., 162-163 b. l.)nurodė , kad jų manymu atsakovo pirkimo sąlygų 78 punktas prieštarauja Taisyklių 116.3 p. , nes vadovaujantis taisyklėmis tiekėjui nėra draudžiama teikiant galutinį pasiūlymą, keisti derybų protokole užfiksuotą kainą. Daro išvadą, kad tokiu atveju teismui pripažinus Pirkimo sąlygą neteisėta, turėtų nutraukti pirkimo procedūras. Tai, kad kartu su galutiniu pasiūlymu ieškovas nepateikė maisto gaminimo išlaidų ir administravimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų, mano, kad vadovaujantis Taisyklių 58 p. ir Pirkimo sąlygų 64 p. nuostatomis, atsakovo Pirkimo komisija privalėjo paprašyti ieškovo paaiškinti pasiūlymą.

28II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

29Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto paslaugų centras CVP IP 2013 m. birželio 27 d. paskelbė supaprastintas skelbiamas derybas „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“(viešojo pirkimo Nr. 139112)(1t.,15-18 b. l.).Vėlesniu skelbimu 2013-07-16 pasiūlymų pateikimo laikas buvo perkeltas iki 2013 liepos 26 d., 10:00 val. (1 t., 19-20 b.l.).Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais data-2013 m. liepos 26 d.10 val.

30Nustatytu terminu elektroninėmis prieigos priemonėmis pateikti 3 pasiūlymai, kurių eiliškumas pagal gavimo laiką :1ieškovo UAB „Pontem“pasiūlymas, kuris pateiktas 2013-07-25 d.10.00 val.(2 t., 94-123 b.l.);2. VšĮ „“Kretingos maistas“-2013-07-26 d. 9 val.48 min.;3. UAB „Dussmann Service“ 2013-07-26 d. 9 val.52 min.,su kuriais susipažinimas vyko skelbime nurodytu laiku 2013-07-26 d. 10.00 va. (2 t., 65-67 b. l.), neteisėtos prieigos atvejų nenustatyta.

312013 m. rugpjūčio 08d.įvertinta tiekėjų atitiktis minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, UAB„Dussmann Service“ pasiūlymas atmestas, kaip jiems neatitinkantis, o ieškovas ir trečiasis asmuo pakviesti dalyvauti derybose (2 t., 68-72 b. l.)

322013 m. rugpjūčio 28 d. vyko derybos su tiekėju UAB „Pontem“, kur užfiksuota tiekėjo ir perkančios organizacijos suderėta galutinė pasiūlymo kaina 17-je pozicijų (1t.,61-67,2 t.,73-78 b. l.).Tiekėjas informuotas apie derybose užfiksuotų galutinių pasiūlymų pateikimą pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo formą, pareikalauta pateikti šį pasiūlymą iki 2013-08-30 d.15 val. (1 t.,68,2t.85-86 b. l).

332013m. rugsėjo 02 d viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr.18 atmestas ieškovo galutinis pasiūlymas, komisija tiekėją VšĮ „Kretingos maistas“ pripažino nugalėtoju, pranešė tiekėjams (2 t.,87-90,78-79 b. l.), dėl ko ieškovas 2013-09-11 pateikė pretenziją (1 t., 81-84 b. l.), kurios perkančioji organizacija netenkino 2013m. rugsėjo 13 d. sprendimu , apie tai pranešdama ieškovui tos pačios dienos raštu Nr.S-274 (1t.,86-88,4t.,91-92b.l.).

342013 m. rugsėjo 30 d. ieškovas UAB „Pontem“elektroninės prieigos priemonėmis pateikė ieškinį (1t.,1-12 b. l.).

352013 m. spalio 15 d. pirkimo procedūros baigtos, 17-kai ugdymo įstaigų su laimėtoju sudarius paslaugų pirkimo sutartis (5 t.,41b.l.).

36III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

37Ieškinys atmestinas.

38Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro viešojo pirkimo komisijos veiksmų teisėtumo vertinant viešojo pirkimo komisijos posėdyje tiekėjų pasiūlymus, kai ieškovo UAB „Pontem“pasiūlymas buvo įvertintas kaip neatitinkantis konkurso sąlygas, atmetant jo pateiktą pretenziją. Ieškovas UAB „Pontem“ kelia VPĮ nuostatų dėl skelbiamų supaprastintų derybų vykdymo ir su jomis susijusių viešųjų pirkimų principų – skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo, diskriminacijos– pažeidimo klausimus.

39Pirkimo dalykas-Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas 17- je objektų , kurių kiekvienai sudaroma atskira sutartis, vertinimo kriterijus-mažiausios kainos, tiekėjai pasiūlymus teikia visai pirkimo apimčiai. Ieškovas dalyvavo supaprastintose skelbiamose derybose „Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas(pirkimo Nr.139112, pateikė pasiūlymą visose 17-je pirkimo objekto dalių. Ieškovas buvo pakviestas deryboms, tačiau pateikus galutinį pasiūlymą, šis buvo atmestas 2013-09-02d. komisijos sprendimu, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 67.2,67.7,77,78,37,110 punktų reikalavimų (1t.,78-79, 287-90 b. l.).

40Atsakovas šį pasiūlymo atmetimą grindė argumentais, kad 1) tiekėjas galutiniame savo pateiktame pasiūlyme pakeitė derybų metu nurodytas pasiūlymo kainas, jas sumažindamas; tuo pažeisdamas Sąlygų 78 punkto reikalavimus;2) kad tiekėjas nepateikė galutiniame pasiūlyme visų reikalaujamų dokumentų , numatytų Sąlygų priede Nr. 1 , pagrindžiančių maisto gaminimo išlaidų ir administravimo išlaidų dydį, neatsižvelgė į visas kainos sudėtines dalis, į techninėje specifikacijoje ir kainodaros taisyklėse nurodytus reikalavimus bei paslaugų apimtis, į pasiūlymo kainą neįskaičiavo visų tiekėjo išlaidų:3) kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina neatitinka sąlygose nustatytos minimalios galimos kainos ribos. Atsakovas netenkino 2013-09-11 d. ieškovo pretenzijos, į kurią atsakė 2013-09-13 d. raštu.

41Dėl ginčo ikiteisminės pretenzinės tvarkos ir VPĮ nustatyto ieškinio padavimo termino

42Atsakovas prašo atmesti ieškinį, nes ieškovas praleido 15dienų terminą kreiptis į teismą teisminės gynybos. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka reglamentuota CPK 4232 straipsnio 1 dalyje, VPĮ93 straipsnyje, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. . VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK1.125 str. 2 d.). Trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

43Ieškovas UAB „Pontem“ su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo į Šiaulių apygardos teismą kreipėsi 2013 m. rugsėjo 30 d. Ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo 2013 m. rugsėjo 11 d. pretenziją buvo priimtas 2013 m. rugsėjo 13 d.(1 t, 81-85,88-89 b. l.) Apie šio sprendimo priėmimą perkančioji organizacija informavo ieškovą 2013 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. S-274, kurį gavo tą pačią dieną, todėl būtent nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas 15 dienų terminas ieškiniui pateikti(1t., 81-85 b.l.). Nagrinėjamu atveju ieškinio padavimo terminas suėjo 2013 m. rugsėjo 28 d., kuri buvo nedarbo diena (šeštadienis), todėl remiantis CK 1.121 straipsnio 2 dalies norma(jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena) ieškinio padavimo terminas nusikėlė į artimiausią darbo dieną – 2013 m rugsėjo 30 d. (pirmadienį).Ieškinys Šiaulių apygardos teisme ir buvo gautas šią dieną, todėl laikyti, kad pateikdamas teismui ieškinį, ieškovas UAB „Pontem“ praleido įstatymo nustatytą ieškinio pateikimo teismui terminą, nėra pagrindo. Tuo atmestinas atsakovo argumentas dėl termino praleidimo.

44Dėl viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo principų pažeidimo

45Ieškovas ieškinyje išdėstytais motyvais siekia įrodyti, jog Derybos galimai buvo vykdomos neskaidriai, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, kurių turi būti laikomasi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009). Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. yra nurodyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

46Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPI nuostatų turinį. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009).

47Ieškovas ieškinį grindžia visa eile aplinkybių, jo nuomone, rodančių Derybų neskaidrumą. Tai aplinkybės, susijusios su pirkimo būdo vykdyti jį supaprastintų derybų pasirinkimu, tiekėjo- trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ protegavimu.

48Teismas vertina, kad ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo vertinti, jog perkančioji organizacija būtų protegavusi konkretų tiekėją ar pirkimas derybų būdu būtų pasirinktas bei jos vykdomos neskaidriai. Ieškovas savo poziciją dėl ginčo viešojo pirkimo neskaidrumo bei ieškovo diskriminavimo ir perkančiosios organizacijos neteisėto elgesio proteguojant vienintelį tiekėją iš esmės grindžia argumentais-pasirinkta viešojo pirkimo forma, kuri sudaro sąlygas pirkimo vykdytojui piktnaudžiauti, informacijos kitam tiekėjui atskleidimu, nes VšĮ „Kretingos maistas" pateiktas galutinis pasiūlymas tik keliais centais skyrėsi nuo ieškovo derybų metu pateikto pasiūlymo; kad VšĮ „Kretingos maistas" dar nepradėjus vykdyti viešojo pirkimo jau patalpino skelbimą dėl darbuotojų paieškos Radviliškio rajone, tiekėjų kvietimo į derybas eiliškumu. Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija prieš derybas skelbė identiško objekto pirkimą, kurio sąlygas ieškovas buvo apskundęs dėl jų diskriminacinio pobūdžio, dėl ko tenkindamas šią pretenziją atsakovas nutraukė pirkimą ir paskelbė supaprastintas derybas. Derybų sąlygas ieškovas irgi apskundė dėl jų neaiškumo, diskriminacinio pobūdžio, bet atsakovas pretenzijos netenkino. Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centras ankstesnį pirkimą, paskelbtą 2013-03-29 (pirkimo Nr.1347530), nutraukė, atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, į reikalingumą tikslinti pirkimo sąlygas, t.y. į reikalingumą pakeisti kainos apskaičiavimą ir suteikti tiekėjams galimybę siūlyti maisto gamybos bei paslaugų administravimo išlaidas (1t., 90-148,149-152,154,155 b. l.).Tam neprieštaravo ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-05-21 raštu, kad pirkimas būtų nutrauktas ir būtų vykdomas supaprastintų skelbiamų derybų būdu(2t., 28 b.l).

492013 m. birželio 27 d. atsakovas paskelbė apie pirkimo vykdymą supaprastintų skelbiamų derybų būdu dėl to paties objekto( viešojo pirkimo Nr. 139112).Šį pirkimo būdą reglamentuoja VPĮ IV skyrius.VPĮ 42 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato galimybę vykdyti pirkimą supaprastintų derybų būdu. Atsakovas remiantis VPĮ 85 straipsnio 2 dalimi supaprastintus pirkimus atlieka pagal Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2012m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-89 (4 t.,107-133 b. l.), kurių 96 punktas nurodo, kad supaprastintų skelbiamų derybų būdu pirkimą galima atlikti visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus. Pirkimas buvo tinkamai paskelbtas CVP IS 2013-06-27 skelbimu apie pirkimą, ką pripažino ir pats ieškovas (2 t., 37-40 b. l.).

50Teismas nenustatė, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ būtų įtakojęs šio būdo pasirinkimą, kadangi tik perkančioji organizacija gali nuspręsti, kokiu būdu įsigis tam tikras paslaugas ar prekes. Sutiktina su trečiojo asmens nuomone, kad toks pirkimo būdas derybų būdu ir yra organizuojamas tokios formos, kad perkančioji organizacija, vesdama derybas su tiekėju, galėtų ne tik pasyviai gauti tiekėjų pasiūlymus, bet ir išsiderėti kuo palankesnę perkamų paslaugų kainą ir tokiu būdu įgyti reikalingas paslaugas, prekes, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas nesutinka ir atmeta ieškovo teiginius dėl viešojo pirkimo skaidrumo, taikant šį pirkimo būdą bei dėl trečiojo asmens protegavimo šiame pirkime. Ieškovui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus(CPK 178 str.), ši įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Ieškovo nurodytos aplinkybės neparemtos įrodymais, tik savo subjektyvia nuomone, prielaidomis, abstrakčia informacija dėl trečiojo asmens protegavimo ir šiuo atveju dėl pirkimo neskaidrumo. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija - kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Nors ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymuose pateiktos kainos yra panašios, tačiau atsižvelgtina į tai, kad abu juridiniai asmenys yra nuolatiniai viešųjų pirkimų dalyviai maisto paslaugų teikimo srityje, todėl abu tiekėjai gali žinoti ir apie savo konkurento galimybes, kainos gali būti panašios ir dėl abiejų įmonių paskaičiavimų dėl mažiausios ir priimtiniausios paslaugų teikimo kainos. Ieškovo samprotavimai pretenzijoje dėl informacijos atskleidimo, juos sąmoningai kviečiant prieš perkančiosios organizacijos derybas su VšĮ „Kretingos maistas“ taip pat nepagrįsti įrodymais, nes pagal Taisyklių 117.3 punktą tiekėjai buvo kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (4t.,89 b. l.). Ieškovas pasiūlymą pateikė pirmas 2013-07-25 11 val. 42 min.,antras pateikė VšĮ „Kretingos maistas"- 2013-07-26 09 val. 48 min., trečias -2013-26 09 val.52 min.pateikė UAB „Dussmann Service“(2t.,66b.l.), todėl ieškovas į derybas buvo kviečiamas pirmas, o VšĮ „Kretingos maistas“- antras pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą. UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas buvo atmestas 2013-08-23 VPK sprendimu dėl neatitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovo nurodytą aplinkybę dėl VšĮ „Kretingos maistas“2013 m. rugsėjo 10 d. pradėtos darbuotojų paieškos Radviliškyje trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį paaiškino, kaip siekiu pasiruošti ir užtikrinti tinkamą ir sklandžią maitinimo paslaugos teikimo pradžią, kas yra logiška. Pažymėtina, kad darbuotojų paiešką trečiasis asmuo pradėjo vykdyti 2013 m. rugsėjo 02 d., atsakovui priėmus sprendimą apie VšĮ „Kretingos maistas“ paskelbimą laimėtoju bei apie tai pranešus trečiajam asmeniui (1t., 78-79 b. l.).Todėl logiška, kad pastarasis tikėdamas sutarties su juo sudarymo , ėmėsi priemonių pasiruošti tinkamam sutarties vykdymui.

51Taip pat pažymėtina, kad atsakovas atsižvelgė į ieškovo pretenzijas dėl pirkimo sąlygų, dėl ko buvo patikslintas sąlygų 112 punktas(2 t., 45-48 b. l.).

52Ieškovo nurodytais argumentais nėra pagrindo pripažinti organizavus supaprastintų derybų vykdymą neskaidriai, proteguojant vieną tiekėją ir taip pažeidus VPĮ numatytus viešųjų pirkimų principus.

53Dėl ieškovo galimybės pateikti paslaugų galutines kainas galutiniame pasiūlyme

54Ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos 2013 m. rugsėjo 02 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ieškovui galutiniame pasiūlyme nurodžius kitą - sumažintą pasiūlymo kainą, nei buvo suderėta derybų su perkančiąja organizacija metu ir kuri užfiksuota derybų protokole. Ginčo viešojo pirkimo sąlygų 67.7 punkte nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu pakviestas tiekėjas į derybas neatvyksta arba pateikto galutinio pasiūlymo kaina skirsis nuo kainos, užfiksuotos derybų protokole. Taigi draudimas keisti pasiūlymo kainą ir nurodyti skirtingą kainą, nei buvo suderėta derybų metu, aiškiai nurodytas ginčo pirkimo sąlygose, su kuriomis ieškovas buvo susipažinęs ir kurių jis neginčijo. Tų pačių sąlygų 78 punktas numato, kad galutiniame pasiūlyme negalima keisti derybų galutinio rezultato, užfiksuoto derybų protokole. Šią sąlygą ieškovas pradėjo ginčyti, kai buvo atmestas jo pasiūlymas, laikydamas šį sąlygų punktą niekiniu, prieštaraujančiu pačiai derybų esmei, viešųjų pirkimų tikslui (VPĮ 3str. 2d.).

55Pirkimo sąlygų 2 punkte nustatyta, kad Pirkimas yra vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir perkančiosios organizacijos supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles. VPĮ 85 straipsnio 2 dalis irgi numato, kad derybų būdu viešasis pirkimas vykdomas pagal perkančios organizacijos pasitvirtintas taisykles.

56Taisyklių I.1 p. numato, kad Taisyklės nustato perkančios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus, jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams procedūras (4 t., 107-133 b. l.).Taisyklių IV skyrius numato, kad Pirkimo dokumentus rengia pirkimų organizatoriai. Supaprastinto maitinimo paslaugų pirkimo derybų būdu detali tvarka buvo reglamentuota šių derybų vykdymo sąlygose (1 t.,21-57 b. l.). Iš šių dokumentų matyti, kad derybos buvo vykdomos pateikiant pirminį pasiūlymą ir po derybų pareikalaujant pateikti galutinį pasiūlymą. Sutiktina su atsakovo nuomone, kad jis, rengiant pirkimo dokumentus ir vadovaujantis Taisyklių 81 punktu, turėjo galimybę pasirinkti, kada bus laikomos baigtomis derybomis. Šis punktas įtvirtina galimybę pasirinkti sudaryti sutartį arba pagal derybų protokole užfiksuotą galutinę derybų kainą arba po derybų galutiniame pasiūlyme užfiksuotą galutinę derybų kainą. Taisyklių 117.4 punktas nustato, kad derybų eiga yra įforminama raštu ir šį protokolą pasirašo derybose dalyvavę komisijos nariai ir besiderančio dalyvio įgaliotas atstovas. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai. Pagal Taisyklių 116.3 punktą su kiekvienu tiekėju atskirai deramasi dėl pasiūlymo sąlygų, siekiant geriausio rezultato. Taisyklių 116.4 p. numato, kad geriausias pasiūlymas nustatomas , vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo tvarka ir kriterijais, pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose. Derybos laikomos baigtomis pasirašius derybų protokolą. Atsakovas pirkimo sąlygų 74.5 punkte numatė, kad derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai ir pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Tik pabaigus derybas, dalyvių prašoma pateikti galutinius kainos pasiūlymus užklijuotuose vokuose (Taisyklių 116.3 p.). Atsižvelgtina į tai, kad pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą šiame galutiniame pasiūlyme tiekėjas turi pagrįsti jo pasiūlytas ir suderėtas kainas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Taisyklių 116 ir 117 punktus derybos laikomos baigtomis pasirašius derybų protokolą, o Taisyklių 81 punktas skelbia, kad perkančioji organizacija gali pasirinkti sudaryti pirkimo sutartį arba pagal derybų protokole užfiksuotą galutinę derybų kainą, arba pagal po derybų galutiniame pasiūlyme užfiksuotą galutinę derybų kainą, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centras turėjo teisę pirkimo dokumentuose nurodyti, kad galutinė derybų kaina bus nustatoma pagal derybų protokolą ir pateikiant galutinį pasiūlymą kaina negalės būti keičiama. Derybų sąlygų 74.5 punkte atsakovas apibrėžė, kas yra galutinis pasiūlymas, t.y. šalių pasirašyti derybų protokolai ir pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo keisti derybų metu. Sąlygų 77 punkte nurodė, kad šį galutinį pasiūlymą, užfiksuotą derybų metu, turi pateikti pagal Priedo Nr.1 nustatytą formą ir nustatytu laiku. Derybų sąlygų 78 punkte atsakovas nustatė, kad negalima keisti derybų galutinio rezultato, užfiksuoto derybų protokole. Nustatydama pirkimo sąlygų 78 punktą perkančioji organizacija imperatyvių Taisyklių reikalavimų nepažeidė. Esant taisyklėse įtvirtintiems dviems laimėtojo nustatymo būdams, perkančioji organizacija privalėjo pirkimo dokumentuose aiškiai ir tiksliai nurodyti, koks būdas pasirinktas konkrečiame pirkime. Taisyklių 116.4 punktas irgi numatė galimybę , kad geriausias pasiūlymas nustatomas pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose. Ieškovas pasirašė derybų protokolą, kur 2-me punkte buvo nurodyta šalių suderėta kaina, kuri įvardinta galutine pasiūlymo kaina(2 t., 73-78 b. l.). Taip pat tiekėjui buvo pranešta, kad jis šiuos derybose užfiksuotus galutinius kainos pasiūlymus CVP IS priemonėmis pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo nustatytą formą turės pateikti perkančios organizacijos nurodytu laiku. Be to tame pačiame protokole ieškovas buvo informuojamas, kad galutiniame pasiūlyme negalima keisti derybų galutinio rezultato, užfiksuoto protokole. Tai nurodyta ir 2013-08-29 atsakovo pranešime ieškovui (1 t.,68 b. l.) Tiek Derybų sąlygose, tiek derybų protokole vienareikšmiškai nurodyta, kad šiame etape pateikiami dalyvių pasiūlymai yra galutiniai. Todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad jis , pateikdamas įformintą galutinį pasiūlymą, galėjo siūlyti mažesnę kainą. Šią Derybų sąlygą ieškovas neskundė. Atlikusi tokius veiksmus perkančioji organizacija nebeturi teisės toliau derėtis su tiekėjais, taigi 2013 m. rugpjūčio 30 ieškovo pateiktas pasiūlymas. sumažinti pasiūlytas kainas, neturėjo būti svarstomas, ir turėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 67.7 punkto, numatančio, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu galutinio pasiūlymo kaina skirsis nuo kainos, užfiksuotos derybų protokole. Draudimas keisti pasiūlymo kainą ir nurodyti skirtingą nei suderėtą derybų metu, aiškiai nurodyta ginčo pirkimo sąlygose, kurių ieškovas iki derybų pradžios neginčijo, patvirtino, kad su visomis pirkimo sąlygomis sutinka, nesikreipė į perkančiąją organizaciją su paklausimu dėl šios sąlygos. Todėl manytina, kad šios sąlygos jam atrodė teisingos, o klausimą dėl šių sąlygų iškėlė po laimėtojo paskelbimo. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti VPĮ numatytų principų laikymąsi. Kasacinis teismas ne vienoje nutartyje yra nurodęs, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo(Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-07-31 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-323/2009, 2009-11-13 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-506/2009 ir kt.). Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją. Šiuo atveju netinkamo pasiūlymo atmetimas yra vertinamas kaip atsakovo pareiga, o ne teisė, priešingu atveju būtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principai, tuo pačiu ir skaidrumo principas, vienam iš tiekėjų būtų suteikta daugiau teisių, nei kitam tiekėjui, kuris sąžiningai elgėsi pagal nustatytas sąlygas. Tuo tarpu trečiasis asmuo pateikė galutinį pasiūlymą pagal Derybų sąlygas, todėl turėjo pagrindą tikėtis, kad jo pasiūlymas ir bus įvertintas pagal šias sąlygas. Pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-436/2011). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos nebuvo ginčijamos ir juo labiau nebuvo nuginčytos įstatymų nustatyta tvarka, todėl jos yra galiojančios.

57Sutiktina su atsakovo argumentu, kad jis turėjo pagrindą atmesti pasiūlymą ir tuo pagrindu, kad ieškovo pasiūlymas III pirkimo dalyje 2 eilutėje neatitiko pirkimo sąlygų 37 ir 110 punktuose nurodytų reikalavimų, t.y. ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei nustatyta pirkimo sąlygose. Pirkimo sąlygų 110 punkte nurodyta, kad „Specialiojo lavinimo grupių mokinių maitinimui produktams skiriama suma turi būti apskaičiuojama imant maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose nurodytus dydžius, kurie yra nuo 6 iki 7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma. Kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 110 punkte ,lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydis negali būti mažesnis už minimalų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje", kuris Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-1055 specialiojo ir lavinimo grupių mokinių maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) nustatytas ne mažesnis kaip 7,80 Lt (130 Ltx6 proc)(2 t.,31 b.l.).Atsakovas atsiliepime nurodo, kad šie dydžiai buvo nurodyti kaip privalomi. Šie dydžiai yra ne konkretūs, bet apibrėžti tam tikru intervalu, kuris ir sudaro pakankamas sąlygas tiekėjams tarpusavyje konkuruoti. Tiekėjas UAB "Pontem" pasiūlė mažesnę negu minimali mokinių maitinimui produktams skiriama suma nurodyto pirkimo dalyje, todėl perkančioji organizacija turėjo teisę atmesti ir šiuo pagrindu, kaip neatitinkantį Derybų sąlygoms. Trečiojo asmens VšĮ pasiūlymas atitiko šiuos reikalavimus, nes šioje pasiūlymo dalyje nurodyta kaina yra 8,47 Lt.

58Ieškovas UAB „Pontem" nepagristai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013, kadangi šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir vykdomo pirkimo sąlygos visiškai nesutampa. Be to šiuo atveju kainos dydis nėra šios bylos dalykas, nes nebuvo reiškiamas reikalavimas dėl nurodytų konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

59Dėl išlaidų pagrindimo

60Pirkimo komisija atmesdama ieškovo pasiūlymą nurodė, kad ieškovas UAB „Pontem" nepateikė kartu su galutiniu pasiūlymu siūlomų 0,63 Lt maisto gaminimo išlaidų pagrįstumo įrodymų bei administravimo išlaidų apskaičiavimo, kaip to reikalaujama Pirkimo sąlygų 1 priede. bei administravimo išlaidų 0.00 Lt pagrįstumo Sutiktina su atsakovo argumentais, kad ieškovas nepateikė tokių įrodymų, nes jis pakeitė sudėtinių kainos dalių skaičiavimą, sumažino maisto gaminimo išlaidas nuo 0,68 Lt iki 0,63 Lt ir administravimo išlaidas nuo 0,18 Lt iki 0,00 Lt. Su pirminiu pasiūlymu buvo pateikti kainos pagrįstumo įrodymai neatitinka ieškovo galutinio pasiūlymo kainos, užfiksuotos 2013-08-28 derybų metu, juolab ir pasikeitus kainų sudėtinėms dalims.

61Pasiūlymo kainos pateikimo reikalavimai aiškiai išdėstyti pirkimo sąlygose ir pasiūlymo formoje, atskirai nurodant kainos sudėtinių dalių pagrindimo reikalavimus. Ieškovas pirminiame pasiūlyme nurodė konkrečias siūlomas kainos sudėtines dalis (2 t., 95-124 b.l.): 3,38 Lt (bei atitinkamai 6.30 Lt

62maisto produktams įsigyti, 1,34 Lt maisto gaminimo išlaidas ir 0,18 Lt administravimo išlaidas. UAB „Pontem" pirminiame pasiūlyme pažymėjo, kad 0,18 Lt administravimo išlaidos yra realios, apskaičiavimai atliekami remiantis aptarnaujamais Kėdainių bei Raseinių rajonais. Pateiktame išraše iš sutarties su Kėdainių rajono savivaldybės administracija nurodyta, kad pietūs kainuoja 3,96 Lt, iš jų maisto produktams skiriama 3,38 Lt, maisto gaminimo išlaidoms 1.58 Lt. Administravimo išlaidos sutarties kainoje neįtrauktos. 2013-08-28 derybose ieškovas pasiūlė 4,06 Lt,III.2 ir 3 eilutėse, VII 2 eilutėje 6,98 Lt pietų kainą, kurioje nurodė 3,38 Lt(atitinkamose eilutėse 6,30 Lt) maisto produktams, 0,68 Lt maisto gaminimo išlaidoms, 0,00 Lt administravimo išlaidoms. Derybų metu tiekėjas UAB „Pontem" jau nurodė, kad šių išlaidų siūlo 0,00 Lt, t.y. administracinių išlaidų nesiūlo. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama atsižvelgti į visas kainos sudėtines dalis, į techninėje specifikacijoje ir kainodaros taisyklėse nurodytus reikalavimus bei paslaugų apimtis. Vėlesniame pasiūlyme , kurį nurodo galutiniu, nurodė sudėtines kainos dalis atitinkamai 0,63 ir 0,00 Lt(1t.,77-77 b.l.) Atsakovas mano, kad tiekėjas UAB „Pontem" į pasiūlymo kainą neįskaičiavo visų būtinų tiekėjo administravimo išlaidų, kurias pats tiekėjas įvardino kaip realias ir būtinas, todėl ir atmetė ieškovo UAB „Pontem" pasiūlymą.

63Teismas pažymi, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovas pateikė įrodymus su pirminiu pasiūlymu dėl 0,63 Lt maisto gaminimo išlaidų pagrįstumo, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų 1 priede. Tuo tarpu trečiasis asmuo su galutiniu pasiūlymu teikė didelės apimties kainų struktūrinių dalių paskaičiavimus, duomenis apie vykdomas sutartis(vokas).

64Taisyklių 58 p. nustatyta, kad „iškilus klausimui dėl pasiūlymų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, iš anksto raštu pranešant, į kokius klausimus jie turės atsakyti", Pirkimo sąlygų 64 p. įtvirtinta, jog ,iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis". Vadovaujantis šiomis Taisyklių 58 p. ir Pirkimo sąlygų 64 p. nuostatomis, atsakovo pirkimo komisija, nustačiusi, kad ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pasiūlyme nurodytas kainas, privalėjo paprašyti ieškovo paaiškinti pasiūlymą. Pažymėtina, kad pasiūlyme nurodytų kainų pagrindimas ar papildomų įrodymų pateikimas nepakeistų pasiūlymo esmės, todėl nebūtų pažeisti Taisyklių 58 p. ir Pirkimo sąlygų 64 p. reikalavimai.

65Šiuo metu viešasis konkursas pasibaigė, sudarius sutartis, kurių ieškovas neginčija.

66Teismui nustačius, kad perkančios organizacijos viešojo pirkimo komisija turėjo atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų bei nenustačius pagrindų atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, ieškinys atmestinas.

67Ieškinį atmetus, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, jas priteisiant iš ieškovo (CPK 93 str., 98 str. 1 d.).Atsakovas nepateikė duomenų apie turėtas išlaidas, todėl jos nepriteistinos. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo priteisti 12 533,66 Lt atstovavimo išlaidų. Šios išlaidos CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Rekomendacijose yra nustatyti iš esmės maksimalūs užmokesčio dydžiai, o šiuo atveju trečiojo asmens patirtų išlaidų už advokato pagalbą dydis žymiai viršija rekomenduojamus maksimalius dydžius. Rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus. Atsižvelgtina, kad byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, joje buvo paruošti 3 procesiniai dokumentais-atsiliepimas į ieškinį, triplikas ir atsiliepimas į atskirąjį skundą, papildomi prašymai- dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, dėl neleidimo susipažinti su dokumentais. Pažymėtina, kad triplike ženklia dalimi dėstomi jau anksčiau teismui teikti argumentai. Teismo vertinimu, Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinti kriterijai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, neteikia pagrindo nagrinėjamu atveju atsakovo naudai priteisti visas turėtas išlaidas. Tačiau teismas įvertina aplinkybę, jog ginčas vyko dėl su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių santykių, viešųjų pirkimų teisės srityje reikalingos specialios ir specifinės teisinės žinios, o tai lemia, jog byla šiais aspektais laikytina pakankamai sudėtinga, todėl priteisia 7000 Lt atstovavimo išlaidų.

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu ,

Nutarė

69Ieškinį atmesti.

70Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ 7000 (septynis tūkstančius litų) atstovavimo išlaidas.

71Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam Teismui , skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso... 2. I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.... 3. Ieškovas ieškiniu (1 t., 2-12, 3 t., 1-11 b. l.) prašo pripažinti... 4. Ieškovas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo atmetimo motyvais. Dėl... 5. Nesutinka su pretenzijos atmetimo motyvu, kad galutiniame pasiūlyme nepateikė... 6. Taip pat nesutinka su trečiuoju atmetimo motyvu, kad tiekėjo pasiūlyme... 7. Dublike (4 t., 67-71 102-106 b. l ) ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytus... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, argumentus pateikė atsiliepime į ieškinį(... 9. Atsakovas atmeta ieškovo argumentus dėl diskriminacijos, vieno tiekėjo... 10. Mano, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 58... 11. Nesutiko su ieškovo argumentu dėl Pirkimo sąlygų prieštaravimo atsakovo... 12. Kadangi pirminiame pasiūlyme buvo siūlomi didesni maisto gaminimo ir... 13. Ieškovas aiškina, kad visas paslaugos kainos dalis, įskaitant administravimo... 14. Nurodo, kad ieškovas taip pat klaidina, jog atsakovas 2013-07-19... 15. Dėl maisto produktams skirtos pasiūlymo dalies nurodo, kad ieškovo... 16. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu (4 t.,19-27 b.l.)... 17. Abiejų tiekėjų kainų panašumą aiškina abiejų įmonių patirtimi... 18. Dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. spaudoje skelbtos darbuotojų paieškos... 19. Trečiasis asmuo sutiko su atsakovo motyvais dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo,... 20. Trečiasis asmuo nesutinka, kad VPĮ 58 str. numatyta tiekėjo teisė galutinį... 21. Taip pat sutinka su atsakovo motyvu, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo... 22. Nesutinka su ieškovo nuomone, kad pastarojo pasiūlymas turėjo būti priimtas... 23. Dėl pasiūlymo kainos minimalios ribos, sutinka su atsakovo nuomone dėl jo... 24. Triplike trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiliko prie savo... 25. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas galutinį ir pakeistą pasiūlymą pateikė... 26. Nesutiko su dubliko argumentais, kad ieškovo nurodytos produktų įsigijimo... 27. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje ( 4 t., 162-163 b. l.)nurodė , kad... 28. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 29. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Radviliškio rajono savivaldybės... 30. Nustatytu terminu elektroninėmis prieigos priemonėmis pateikti 3 pasiūlymai,... 31. 2013 m. rugpjūčio 08d.įvertinta tiekėjų atitiktis minimaliems... 32. 2013 m. rugpjūčio 28 d. vyko derybos su tiekėju UAB „Pontem“, kur... 33. 2013m. rugsėjo 02 d viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr.18 atmestas... 34. 2013 m. rugsėjo 30 d. ieškovas UAB „Pontem“elektroninės prieigos... 35. 2013 m. spalio 15 d. pirkimo procedūros baigtos, 17-kai ugdymo įstaigų su... 36. III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 37. Ieškinys atmestinas.... 38. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos... 39. Pirkimo dalykas-Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio... 40. Atsakovas šį pasiūlymo atmetimą grindė argumentais, kad 1) tiekėjas... 41. Dėl ginčo ikiteisminės pretenzinės tvarkos ir VPĮ nustatyto ieškinio... 42. Atsakovas prašo atmesti ieškinį, nes ieškovas praleido 15dienų terminą... 43. Ieškovas UAB „Pontem“ su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos... 44. Dėl viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo,... 45. Ieškovas ieškinyje išdėstytais motyvais siekia įrodyti, jog Derybos... 46. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų... 47. Ieškovas ieškinį grindžia visa eile aplinkybių, jo nuomone, rodančių... 48. Teismas vertina, kad ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo vertinti,... 49. 2013 m. birželio 27 d. atsakovas paskelbė apie pirkimo vykdymą... 50. Teismas nenustatė, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ būtų... 51. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas atsižvelgė į ieškovo pretenzijas dėl... 52. Ieškovo nurodytais argumentais nėra pagrindo pripažinti organizavus... 53. Dėl ieškovo galimybės pateikti paslaugų galutines kainas galutiniame... 54. Ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos 2013 m. rugsėjo 02 d.... 55. Pirkimo sąlygų 2 punkte nustatyta, kad Pirkimas yra vykdomas pagal Viešųjų... 56. Taisyklių I.1 p. numato, kad Taisyklės nustato perkančios organizacijos... 57. Sutiktina su atsakovo argumentu, kad jis turėjo pagrindą atmesti pasiūlymą... 58. Ieškovas UAB „Pontem" nepagristai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 59. Dėl išlaidų pagrindimo... 60. Pirkimo komisija atmesdama ieškovo pasiūlymą nurodė, kad ieškovas UAB... 61. Pasiūlymo kainos pateikimo reikalavimai aiškiai išdėstyti pirkimo sąlygose... 62. maisto produktams įsigyti, 1,34 Lt maisto gaminimo išlaidas ir 0,18 Lt... 63. Teismas pažymi, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovas... 64. Taisyklių 58 p. nustatyta, kad „iškilus klausimui dėl pasiūlymų turinio... 65. Šiuo metu viešasis konkursas pasibaigė, sudarius sutartis, kurių ieškovas... 66. Teismui nustačius, kad perkančios organizacijos viešojo pirkimo komisija... 67. Ieškinį atmetus, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas,... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 69. Ieškinį atmesti.... 70. Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas iš... 71. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam Teismui...