Byla 2-4833-637/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui S. N. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Teismo 2012-01-03 įsakymu tenkintas kreditoriaus UAB „4finance“ reikalavimas - priteista iš skolininko S. N. 750,00 Lt skola, 1350,00 Lt delspinigiai, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-01-03, iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 12,00 Lt bylinėjimosi išlaidų – žyminio mokesčio (b.l.4). Skolininkas S. Norvaišas pateikė prieštaravimus dėl teismo įsakymo (b.l.7). Kreditorius UAB „4finance“ pateikė ieškinį, kurį teismas priėmė, teismo įsakymą panaikino (b.l.12-13, 16).

3Dėl atsakovo ginčijamų reikalavimų ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2100,00 Lt skolą (kurią sudaro 750,00 Lt paskola, 1350,00 Lt delspinigiai), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010 m. lapkričio 29 d. tarp ieškovo UAB “4finance”, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo S. N. pagal bendrąsias SMScredit.lt paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 750,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 20 dienų. Paskolą atsakovas turėjo grąžinti iki 2010 m. gruodžio 20 d., tačiau negrąžino. Delspinigiai atsakovui paskaičiuoti remiantis Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu - 1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstų mokėjimų – nuo negrąžintos 750,00 Lt sumos. Delspinigiai skaičiuoti už 180 kalendorinių dienų. Nepadengta delspinigių suma sudaro 1350,00 Lt (750,00 Lt x 1 % x 180 d. = 1350,00 Lt). Ieškovas į 2012-04-25 13.30 val. teismo posėdį neatvyko, byloje pateikė prašymą nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant (b.l.47).

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo jį atmesti ir netenkinti kaip nepagrįstą. Atsakovas nesutinka su paskaičiuota 1350,00 Lt delspinigių suma, nurodo, kad nesupranta, kodėl delspinigių suma dvigubai didesnė už paskolos sumą, pažymi, kad Vartojimo kredito sutartyje Nr. 4538701 Specialiųjų sąlygų punktuose nurodoma, kad bendra Kredito kainos metinė norma yra 0,00 proc., bendra vartojimo kredito kaina 0,00 Lt. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį taip pat pažymi, kad Vartojimo kredito sutartis Nr. 4538701, sudaryta 2010-11-29, buvo atsiųsta į jo el. paštą. Tai atsakovas vertina kaip vienašališką sutarties sąlygų primetimą, kurioms negalėjo daryti jokios įtakos, derėtis dėl palankesnių sąlygų, mano, kad buvo pažeistos jo, kaip vartotojo, teisės. Atsakovas pažymi, kad pagal ieškovo pateiktas sutarties sąlygas atsakovas Vartojimo kredito sutarties nepasirašė. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas patvirtino, kad iš ieškovo paskolą gavo, šio fakto neginčija, ginčija paskolos sutarties sudarymo faktą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. lapkričio 29 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4538701, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 750,00 Lt vartojimo kreditą iki 2010 m. gruodžio 26 d. Ieškovas UAB „4finance“ savo prievolę įvykdė tinkamai, 2010 m. lapkričio 29 d. pervedė į atsakovo S. N. sąskaitą banke 750,00 Lt (b.l.24). Iš Vartojimo kredito sutarties Nr. 4538701 matyti, kreditas pervestas į atsakovo S. N. sutartyje nurodytą sąskaitą banke (b.l.32). Atsakovas pretenzijų dėl vartojimo kredito sutarties nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

7Šalys susitarė dėl pinigų perdavimo atsakovui, ieškovas pervedė pinigus į atsakovo sąskaitą, o atsakovas juos priėmė. Teismų praktikoje nurodyta, kad tais atvejais, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuotas pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui faktas, arba nėra aiškiai nurodyta perduodamų pinigų paskirtis, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą, arba perduodamų pinigų paskirtį tenka paskolos davėjui. Paprastai, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui. Įstatyminės prezumpcijos, jog paskolos sutartis sudaryta ir pinigus paskolos gavėjas gavo, galiojimą bei įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia tai, ar paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas atitinka CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo mėn. 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-366/2010). Iš esmės tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, dėmesys kreiptinas ne tik į sandorio formą, tačiau taip pat ir į turinį, t. y. paskolos raštelyje arba kitame skolos dokumente turi pakankamai aiškiai atsispindėti pinigų perdavimo faktas. Nagrinėjamoje byloje pinigų perdavimo faktas yra fiksuotas bankiniu dokumentu – mokėjimo pavedimu (b.l.24).

8Kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius ir vertinant jų pagrindu kylančias šalių teises bei pareigas, būtina įvertinti faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie santykių tarp šalių pobūdį, visumą. Pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą liudijantis veiksmas, tačiau prievolės, susijusios su pinigų pervedimu, gali kilti ne tik paskolos sutartinių teisinių, bet ir kitokių santykių pagrindu, pvz., atsiskaitymų už suteiktas paslaugas. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą (LR CPK 185 straipsnis) nenustatytas kokių nors kitokių nei paskolos teisinių santykių egzistavimas tarp ginčo šalių, o paneigus kitokių teisinių santykių, kurie lemia ir prievolių tarp šių santykių šalių pobūdį, buvimą, ieškovo pateikti įrodymai – banko pavedimas patvirtina 750,00 Lt perdavimą atsakovui paskolos sutartinių teisinių santykių pagrindu. Ieškovas nurodė, kad atsakovui suteikė paskolą, atsakovas pripažino, kad paskola jam buvo suteikta, t.y. tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai. Pagal LR CK nuostatas, paskolos sutartis suprantama – kai viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 str. 6.873 str.). Ieškovas minėtu banko pavedimu įrodė pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktą. Atsakovas savarankiškų reikalavimų dėl paskolos santykių nereiškė, todėl atsakovo argumentai, kad ieškovas nesudarė sąlygų derėtis dėl sutarties sąlygų, neturi teisinės reikšmės nagrinėjant pareikštą ieškinį dėl negrąžintos skolos priteisimo. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CK 6.59 straipsnis.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 750,00 Lt yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

9LR CK 6.873 str. 1 d. numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis LR CK 6.63 str. 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkto nuostatas (b.l.29), atsakovas, uždelsęs sumokėti bet kurį Paskolos davėjui Sutartyje numatytą mokėjimą, įsipareigojo mokėti ieškovui 1 % (vieno procento) dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas paskaičiavo, jog delspinigių dydis už 180 dienų skaičiuojant 1 % už kiekvieną uždelstą dieną yra 1350,00 Lt. Tačiau atsakovas nurodo, kad nesutinka su delspinigių dydžiu, kuris yra nepagrįstai didelis.

10Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal LR CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl netesybų dydžio yra konstatavęs, kad ne visada mažinant „aiškiai per dideles“ netesybas yra priteisiamos 0,02 proc. dydžio netesybos, t. y. nustatomos netesybos, atitinkančias minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 straipsnis), kadangi turi būti atsižvelgta į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netinkamas prievolių, kylančių ir sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Atsakovas nevykdė sutarties, todėl privalo atlyginti sutartyje numatytas netesybas. Netesybas, šiuo atveju, nuo 750,00 Lt nesumokėtos skolos sumos sudaro 1350,00 Lt delspinigių. Teismas atsižvelgęs į nesumokėtos skolos sumą, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, į tai, kad paskolą atsakovas turėjo grąžinti 2010 m. gruodžio 26 d., ieškovas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo į teismą kreipėsi 2011 m. gruodžio 30 d., taip pat į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, siekdamas paskatinti atsakovą įvykdyti prievolę kuo greičiau, sumažina sutartyje numatytus delspinigius iki 0,1 procento už kiekvieną praleistą dieną grąžinti paskolą. Teismas tokį delspinigių sumažinimą laiko pakankamu ir neprieštaraujančiu pagrindiniams civilinių teisinių santykių principams, todėl atsakovo paskaičiuotą delspinigių sumą mažina iki 135,00 Lt (750,00 Lt x 0,1 % x 180 d. = 135,00 Lt). Iš atsakovo ieškovui priteistina 135,00 Lt delspinigių.

11Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio (priešieškinio) ribos, kurios nustatomos pagal ieškinio (priešieškinio) dalyką ir faktinį ieškinio pagrindą (LR CPK 135 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai). Taigi ieškinio ribas apibrėžia teisme pareikštų materialinių teisinių reikalavimų visuma (ieškinio dalykas) ir aplinkybės, kuriomis šie reikalavimai yra grindžiami, bei jas patvirtinantys įrodymai (faktinis ieškinio pagrindas). Kadangi pagal LR CPK 42 straipsnio 1 dalį tik ieškovui priklauso teisė pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus, todėl teismas, priimdamas procesinį sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų, t. y. negali keisti nei ieškinio dalyko (negali priteisti ieškovui to, ko jis nereikalavo), ar priteisti daugiau, nei jis reikalavo, nei ieškinio pagrindo (sprendime negali remtis tokiais faktais, kurių ieškovas nenurodė, bei įrodymais, kurių byloje nėra) (LR CPK 265 straipsnio 2 dalis). Atsakovo argumentai, kad ieškovas Vartojimo kredito sutarties sąlygas primetė vienašališkai, jis negalėjo derėtis dėl palankesnių sąlygų, jos nebuvo individualiai aptartos, kad buvo pažeistos jo, kaip vartotojo, teisės, kurias gina Vartotojų teisių gynimo tarnyba, Lietuvos įstatymai bei Europos Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais neturi teisinės reikšmės nagrinėjant pareikštą ieškinį dėl negrąžintos skolos priteisimo, todėl teismo nenagrinėtini. Atsakovas jokių savarankiškų reikalavimų dėl paskolos sąlygų ieškovui nereiškė. Ieškovas nurodė, kad paskolą suteikė, atsakovas - kad ją gavo.

12Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis., 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis – 70,00 Lt (b.l.2, 35).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo S. N. ieškovui UAB „4finance“ 750,00 Lt skolos, 135,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2012-01-03 nuo priteistos 885,00 Lt sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Sprendimas per 30 dienų po jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai