Byla eA-1873-629/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. L. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. L. K. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas K. L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, atsakovas) Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriaus 2018 m. sausio 18 d. sprendimą Nr. A51-5097/18(2.1.19-FN3) (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Administraciją iš Nenaudojamų žemės sklypų sąrašo, kuriems 2016 metais taikomas 3 proc. žemės mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – ir Sąrašas) išbraukti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir Žemės sklypas). Taip pat skunde buvo prašoma priteisti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, nemotyvuotas, priimtas netinkamai ištyrus faktines aplinkybes, formaliai taikant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-900 patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatas ir nesilaikant tokio sprendimo priėmimui įstatymuose numatytų terminų. Pareiškėjo teigimu, Žemė sklypas turi būti išbrauktas iš Sąrašo, kadangi Sąrašo sudarymo metu 2007 m. sausio 16 d. išduotas statybos leidimas buvo negaliojantis, t. y. statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., remiantis statybos leidimo išdavimo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 3 punktu. Pareiškėjas teigė, kad Sprendime nėra jokios nuorodos į minėtą įstatymo normą, neatlikta pareiškėjo pateiktų argumentų analizė, tik deklaratyviai nurodyta, jog Administracija neturi duomenų, kad statybos leidimas neteko teisinės galios.

93.

10Pareiškėjo įsitikinimu, Žemės sklypas negalėjo būti įtrauktas į Sąrašą ir dėl lex retro non agit (įstatymas neturi grįžtamosios galios) principo, kadangi statybos leidimas buvo išduotas iki Aprašo priėmimo dienos. Apraše nėra įtvirtinta, kad jis taikomas žemės sklypams, kuriems išduotas negaliojantis statybos leidimas. Vadinasi, Žemės sklypas nepatenka į Aprašo taikymo apimtį, todėl neegzistuoja Aprašo 3.4.2 punkte įtvirtintos aplinkybės. Taip pat Apraše nėra įtvirtinta, kad jis taikomas žemės sklypams, kuriuose nepradėtos statybos. Pareiškėjo teigimu, jokio pastato Žemės sklype nėra, o Žemės sklypas yra prižiūrimas. Statybos Žemės sklype nevykdomas ne dėl pareiškėjo kaltės, o dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybė tik 2014 m. gruodžio 2 d. patvirtino Specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AR 1532, o 2016 m. rugpjūčio 10 d. juos patikslino. Sprendime nėra nurodyta, kodėl Administracija atmetė pareiškėjo argumentus, kodėl pateikti duomenys nesudaro pagrindo išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo, todėl jis yra formalus. Sprendime tik atkartotos Aprašo 11 punkto nuostatos, tačiau jų taikymas nėra paaiškinamas. Nors Administracijai buvo pateiktos naujos aplinkybės ir argumentai, tačiau Administracijos argumentai praktiškai išliko tokie patys. Skundžiamas Sprendimas priimtas po 36 darbo dienų, pažeidžiant tiek bendruosius, tiek specialiuosius administracinės procedūros baigimo bei sprendimo priėmimo terminus.

114.

12Atsakovas Administracija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas nurodė, kad Sprendimas yra informacinio pobūdžio. Administracijos vertinimu, Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį, kadangi pareiškėjas, laikydamasis Aprašo nustatytos tvarkos, turėjo įregistruoti statinio statybos užbaigimą per vienerius metus nuo Aprašo įsigaliojimo, t. y. iki 2014 m. sausio 1 d., tačiau to nepadarė. Žemės sklypas įrašytas į Sąrašą pareiškėjui nepateikus jokios informacijos, kad Žemės sklypas neatitinka Aprašo 3.4.2 punkto, arba, kad egzistuoja aplinkybės, įtvirtintos Aprašo 11 punkte. Kadangi pareiškėjas Aprašo 11 punkte nustatytu terminu nesikreipė į Administraciją, jis praleido terminą ginčyti Žemės sklypo įtraukimą į Sąrašą.

156.

16Administracija teigė, kad, pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl Žemės sklypo išbraukimo iš Sąrašo, nenurodė jokios naujos aplinkybės. Pareiškėjas apie statybos leidimo negaliojimą neinformavo Administracijos nei tuo metu, kai jis neteko galios, nei tuo metu, kai Administracija informavo pareiškėją apie Žemės sklypo įtraukimą į Sąrašą. Be to, pareiškėjas nėra pateikęs Administracijai prašymo panaikinti statybos leidimą. Minėtas statybos leidimas buvo panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., išduodant pareiškėjui naują statybos leidimą naujam jau parengtam projektui vykdyti. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių argumentus, kad statybos darbai pagal išduotą statybos leidimą nebuvo pradėti. Nors teigiama, kad pareiškėjas statybų nepradėjo ne dėl savo kaltės, o dėl Administracijos veiksmų, tačiau detaliojo plano organizatorius buvo pats pareiškėjas, o ne Administracija. Ne kiekvienas procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

208.

21Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-2098 Žemės sklypas Aprašo 3.4 punkto pagrindu buvo įrašytas į Sąrašą. Pareiškėjas kreipėsi į Administraciją su 2017 m. lapkričio 21 d. prašymu (toliau – ir Prašymas), prašydamas Žemės sklypą išbrauki iš Sąrašo, kadangi Sąrašo sudarymo metu statybos leidimas buvo negaliojantis ir Žemės sklypas nepatenka į Aprašo taikymo sritį. Administracija skundžiamu Sprendimu nurodė, kad neturi pagrindo išbraukti Žemės sklypo iš Sąrašo.

229.

23Teismas nesutiko su pareiškėju, kad Administracija nevertino ir neanalizavo pareiškėjo Prašyme išdėstytų aplinkybių. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad Administracija, įvertinusi Prašymą, skundžiamu Sprendimu nurodė teisės normas, kuriomis remiantis Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo sritį, paaiškino, kad neturi duomenų apie tai, kad statybos leidimas buvo panaikintas anksčiau nei 2017 m. lapkričio 15 d., todėl neturi pagrindo Žemės sklypą išbraukti iš Sąrašo.

2410.

25Teismas nurodė, jog aplinkybę, kad statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., paneigia faktas, kad statybos leidimas panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., kurio pareiškėjas nepaneigė jokiais argumentais ar įrodymais, todėl teisėjų kolegija neturėjo pagrindo nesutikti su Administracijos pozicija, kad Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo argumentas, kad statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., padarytas remiantis tik paties pareiškėjo atitinkamų Statybos įstatymo nuostatų subjektyvia interpretacija, nepateikiant jokio tokį juridinį faktą patvirtinančio dokumento, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl galimybės išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo.

2611.

27Teismas darė išvadą, kad Administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo Prašyme nurodytus argumentus, pagrįstai atsisakė išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo. Sprendimas priimtas laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, nemotyvuotas, priimtas tik formaliai ištyrus faktines aplinkybes. Aplinkybė, kad skundžiamas Sprendimas priimtas per 55 kalendorines dienas arba 36 darbo dienas (skaičiuojant nuo įteikimo dienos), neleidžia daryti išvados, kad skundžiamas Sprendimas buvo priimtas pažeidžiant taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei priimamo sprendimo pagrįstumą, šiuo pagrindu nėra pagrindo naikinti Sprendimą.

28III.

2912.

30Pareiškėjas K. L. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinti pareiškėjo skundą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3113.

32Apeliacinis skundas, be pareiškėjo skunde nurodytų motyvų, grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3313.1.

34Teismo sprendimas yra neišsamus, nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas netinkamai ištyrus faktines aplinkybes, formaliai aiškinant ir taikant Aprašo nuostatas.

3513.2.

36Teismas nepagrįstai sprendė, kad Administracija išnagrinėjo visas teisines bei faktines aplinkybes ir pagrindė savo Sprendimą. Administracija nesiaiškino, ar pareiškėjas naudoja Žemės sklypą pagal paskirtį ir pagal išduotą statybos leidimą. Pareiškėjas to negalėjo padaryti dėl objektyvių priežasčių, tačiau Administracija šių aplinkybių netyrė. Administracijos darbuotojai netikrino Žemės sklypo, nenustatinėjo, ar jame pradėtos statybos, ar ne. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-107-438/2015 ir Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1843-505/2016.

3713.3.

38Aprašo 3.4.2 punktas turi būti aiškinamas ir taikomas tuomet, kai pagal jau išduotą statybos leidimą jau pradėtas statyti statinys, per 3 metus nuo statybos leidimo išdavimo nebuvo pabaigtas statyti 100 procentų. Tuo tarpu, jeigu statinys pagal statybos leidimą iš viso nepradėtas statyti, ši sąlyga negali būti pagrindu įtraukti žemės sklypą į Sąrašą. Kadangi nagrinėjamu atveju statybos leidimas išduotas 2007 m. sausio 16 d., Aprašo 3.4.2 punktas turi būti taikomas kartu su Aprašo 16 punktu, kuris nustato, kad naudotojams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai išduotas iki Aprašo įsigaliojimo prieš penkerius metus ar daugiau, taikomas vienų metų laikotarpis nuo šio Aprašo įsigaliojimo, per kurį žemės sklypo (jo dalies) naudotojas turi įregistruoti pabaigtą statybą.

3913.4.

40Nesuprantama, kokius įrodymus turėjo pateikti pareiškėjas, kad teismas patikėtų, jog Statybos leidimas neteko galios iki 2010 m. sausio 16 d., kai tokį statybos leidimo negaliojimą įstatymas numato nepriklausomai nuo jokių kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo. Atsižvelgiant į tai, kad statybos Žemės sklype nebuvo pradėtos, 2007 m. sausio 16 d. išduotas statybos leidimas galiojo tik iki 2010 m. sausio 16 d., vadovaujantis tuo metu galiojusia Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 3 punkto nuostata.

4113.5.

42Statybos leidimo galiojimas iki 2017 m. lapkričio 15 d. pasibaigė ir dėl įvykdyto žemės sklypų sujungimo. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo (pareiškėjo skundo priedas Nr. 2) matyti, kad Žemės sklypas turi unikalų numerį Nr. ( - ) ir yra suformuotas sujungus daiktus (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )). Šie kadastro duomenys Registrų centre buvo užfiksuoti 2016 m. sausio 15 d. Statybos leidimas, išduotas 2007 metais, leido statybas sklype, kurio unikalus numeris buvo Nr. ( - ), taigi jokios statybos sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), nebuvo leidžiamos. Sujungus žemės sklypus pasikeitė esminiai statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, todėl norint pradėti ar tęsti statybos darbus pagal seną statybos leidimą, buvo privaloma pakoreguoti statinio projektą ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savo išaiškinimuose.

4313.6.

44Teismas nepasisakė dėl Aprašo taikymo apimties, Aprašo 16 punkto ir kitų Aprašo nuostatų taikymo ir aiškinimo.

4513.7.

46Nesutiktina su teismo išvada, kad sprendimo priėmimo terminų nesilaikymas neturi įtakos Sprendimo priėmimui.

4714.

48Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priteisti jam bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4915.

50Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

5116.

52Atsiliepimas į apeliacinį skundą, be atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytų motyvų, grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5316.1.

54Pareiškėjas klaidingai nurodo, kad Administracija turi vietoje tikrinti ir tirti, ar statybos dabai pagal išduotą statybos leidimą yra vykdomi, kadangi to nenumato joks teisės aktas, priešingai, kaip nurodyta Aprašo 11 punkte, pareiga pateikti įrodymus, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 3 punkte nurodytų kriterijų arba atitikimas kriterijui buvo nulemtas vienos iš aukščiau nurodytų aplinkybių, tenka būtent pareiškėjui. Pareiškėjas nepateikė atsakovui jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginius, kad statybos darbai pagal išduotą statybos leidimą nebuvo pradėti.

5516.2.

56Tai, kad Administracija išdavė Specialiuosius architektūrinius reikalavimus minėtam projektui, negali būti traktuojama, jog Administracijai yra žinoma, kad Pareiškėjas nevykdė / nevykdo statybos darbų pagal anksčiau išduotą statybos leidimą.

5716.3.

58Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad statybos leidimo galiojimas baigėsi dėl žemės sklypų sujungimo, Statybos įstatymas nenumato tokio statybos leidimo negaliojimo pagrindo.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

6117.

62Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei Administracijos įpareigojimo iš Nenaudojamų žemės sklypų, kuriems 2016 metais taikomas 3 proc. žemės mokesčio tarifas, sąrašo išbraukti pareiškėjui priklausantį Žemės sklypą.

6318.

64Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6519.

66Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, pirmiausiai pažymi, kad teismų sprendimų peržiūrėjimo instancine tvarka paskirtis yra ta, jog suteikus proceso šalims teisę skųsti sprendimą apeliacine tvarka, būtų pašalintos teismo padarytos klaidos. Dėl to Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 134 straipsnyje yra išvardyti reikalavimai apeliaciniam skundui, kurių būtina laikytis kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą. ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad apeliaciniame skunde turi būti nurodomi ginčijami klausimai, o ABTĮ 134 straipsnio 2 dalies 6 punkte imperatyviai įtvirtinta, kad apeliaciniame skunde turi būti nurodomi įstatymai ir bylos aplinkybės, kuriomis grindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas. Atsižvelgusi į minėtą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą apskundusiam asmeniui nepakanka apeliaciniame skunde vien tik abstrakčiai pareikšti, jog jis nesutinka su priimtu sprendimu, tačiau būtina aiškiai nurodyti ginčijamus klausimus, įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas bei nepagrįstumas. Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Tai reiškia, jog apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendime (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013).

6720.

68Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Pareiškėjo apeliaciniame skunde nėra argumentų, kuriais remiantis reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, apeliantas naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenurodė.

6921.

70Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90); 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92); 1999 m. sausio 21 d. sprendimą byloje Garcia Ruiz prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 30544/96); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011). Teisėjų kolegija, papildomai patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, atsižvelgusi į byloje pateiktų duomenų visumą, išnagrinėjusi apeliacinio skundo teiginius ir byloje surinktus įrodymus, nenustatė aplinkybių, sudarančių pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar jį keisti, todėl, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl ginčo esmės, šių motyvų nekartoja, o tik pasisako dėl apeliacinio skundo argumentų.

7122.

72Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.) bei su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

7323.

74Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos gali nustatyti konkretų mokesčio tarifą, nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Savivaldybės tarybai taip pat suteikta teisė nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: 1) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; 2) žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį; 3) žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą; 4) žemės sklypo dydį; 5) mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį); 6) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad savivaldybės tarybai yra suteikta teisė priimti norminio pobūdžio teisės aktus, kuriais ji gali nustatyti konkretų žemės mokesčio tarifo dydį, bei jį diferencijuoti, priklausomai nuo žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, žemės sklypo naudojimo sąlygų (priežiūros) ir kt.

7524.

76Byloje tokiu norminiu aktu yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-900 patvirtintas Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo 2016 m. birželio 3 d.), kuris nustato Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarką ir sąlygas.

7725.

78Į Sąrašą įtraukiami žemės sklypai, jeigu atitinkamo žemės sklypo ar jo dalies naudotojui išduotas statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai ir per trejus metus nuo tokio statybą komercinės paskirties teritorijų naudojimo būdo žemės sklype leidžiančio dokumento išdavimo nustatyta tvarka statinio 100 proc. baigtumas neįregistruotas VĮ Registrų centre (Aprašo 3.4.2 papunktis).

7926.

80Pagal Aprašo 16 punktą, Aprašo 3.4 papunktis taikomas žemės sklypų (jų dalių) naudotojams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai išduotas po Aprašo įsigaliojimo, o naudotojams, kuriems statybą leidžiantis dokumentas naujai statybai išduotas iki Aprašo įsigaliojimo arba daugiau kaip prieš penkerius metus, taikomas vienerių metų laikotarpis nuo šio Aprašo įsigaliojimo, per kurį žemės sklypo (jo dalies) naudotojas turi įregistruoti pabaigtą statybą VĮ Registrų centre.

8127.

82Aprašo III skyriaus „Sąrašo keitimas“ 11 punkte įtvirtinta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas ar naudojamas žemės sklypas, ar jo dalis, įrašytas į Sąrašą, gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Miesto plėtros departamentui dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 3 punkte nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas šių aplinkybių: kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą, ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo / hipotekos) arba žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir / ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo (11.1 papunktis); dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų žemės sklype esantis statinys buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau kaip vieneri metai (11.2 papunktis); žemės sklypo ar jo dalies naudotojui išduotas statybą leidžiantis dokumentas griovimui, tačiau sklypo savininkas negali nugriauti pastato, nes tai yra jo vienintelė gyvenamoji vieta (11.3 papunktis); nuo žemės sklypo įsigijimo sąrašo sudarymo metu praėjo mažiau nei vieneri metai (11.4 papunktis).

8328.

84Byloje nustatyta, kad statybos leidimas (Nr. NS/1296/06-1350) N. K. buvo išduotas daugiau nei prieš penkerius metus iki Aprašo įsigaliojimo, t. y. 2007 m. sausio 16 d. Vadovaujantis Aprašo 16 punkto nuostatomis, žemės sklypo naudotojas turėjo įregistruoti statinio statybos užbaigimą VĮ Registrų centre per vienerius metus nuo Aprašo įsigaliojimo, t. y. iki 2014 m. sausio 1 d., tačiau to nepadarė. 2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2347 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo“ buvo patvirtintas 3 procentų dydžio žemės mokestinės vertės tarifas nenaudojamiems žemės sklypams. Atsižvelgiant į tai, kad šis tarifas įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., Žemės sklypas apmokestintas padidintu žemės mokesčio tarifu 2016 metais.

8529.

86Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus, ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad Administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo Prašyme nurodytus argumentus, pagrįstai atsisakė išbraukti Žemės sklypą iš Sąrašo. Teisėjų kolegija vertina, kad skundžiamas Sprendimas priimtas laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 8 straipsnio reikalavimų, jo teisiniai ir faktiniai pagrindai atitinka motyvų išdėstymo adekvatumo, aiškumo ir pakankamumo reikalavimus, nes Administracija, įvertinusi Prašymą, skundžiamu Sprendimu nurodė teisės normas, kuriomis remiantis Žemės sklypas patenka į Aprašo taikymo apimtį, paaiškino, kad neturi duomenų apie tai, kad Statybos leidimas buvo panaikintas anksčiau nei 2017 m. lapkričio 15 d., todėl neturi pagrindo Žemės sklypą išbraukti iš Sąrašo, o aplinkybė, kad Statybos leidimas neteko galios 2010 m. sausio 16 d., paneigiama faktu, kad Statybos leidimas panaikintas 2017 m. lapkričio 15 d., todėl pareiškėjo argumentus, kad atsakovas nevertino ir neanalizavo pareiškėjo Prašyme išdėstytų aplinkybių, kurių pagrindu Žemės sklypas negalėjo būti įtrauktas į Sąrašą, o skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, nemotyvuotas, priimtas tik formaliai ištyrus faktines aplinkybes, atmeta kaip nepagrįstus.

8730.

88Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra pripažįstama, kad ši nuostata reiškia, jog ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-435-492/2017; 2016 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-79-624/2016; 2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 ir kt.).

8931.

90Ginčo dėl to, kad atsakovas Sprendimą priėmė praleidęs jo priėmimo terminą, nekyla, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šis pažeidimas yra formalus ir savaime negali lemti ginčijamo sprendimo neteisėtumo bei jo panaikinimo. Administracinėje byloje nėra jokių duomenų, kad dėl procedūrinio reikalavimo pažeidimo nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių ištyrimas ir tai galėjo lemti nepagrįsto sprendimo priėmimą, suvaržyti arba kitaip pažeisti pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, o tai, kad pirmosios instancijos teismas kitaip vertino pareiškėjo nurodytus argumentus ir bylos duomenis ar jiems nepritarė (su jais nesutiko), nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso normas ir padarė bylos faktais ir galiojančios teisės normomis nepagrįstą išvadą, kad atsakovo Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

9132.

92Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

9333.

94Pareiškėjo prašymas priteisti jam turėtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, netenkinamas, nes nagrinėjamu atveju procesinis sprendimas priimtas ne pareiškėjo naudai, o vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, savo išlaidų atlyginimą iš kitos proceso šalies turi teisę gauti proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas.

95Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

96Pareiškėjo K. L. K. apeliacinį skundą atmesti.

97Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

98Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas K. L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Sprendimas yra neteisėtas,... 9. 3.... 10. Pareiškėjo įsitikinimu, Žemės sklypas negalėjo būti įtrauktas į... 11. 4.... 12. Atsakovas Administracija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad Sprendimas yra informacinio pobūdžio. Administracijos... 15. 6.... 16. Administracija teigė, kad, pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl Žemės... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 3 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 22. 9.... 23. Teismas nesutiko su pareiškėju, kad Administracija nevertino ir neanalizavo... 24. 10.... 25. Teismas nurodė, jog aplinkybę, kad statybos leidimas neteko galios 2010 m.... 26. 11.... 27. Teismas darė išvadą, kad Administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo... 28. III.... 29. 12.... 30. Pareiškėjas K. L. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios... 31. 13.... 32. Apeliacinis skundas, be pareiškėjo skunde nurodytų motyvų, grindžiamas... 33. 13.1.... 34. Teismo sprendimas yra neišsamus, nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas... 35. 13.2.... 36. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Administracija išnagrinėjo visas teisines... 37. 13.3.... 38. Aprašo 3.4.2 punktas turi būti aiškinamas ir taikomas tuomet, kai pagal jau... 39. 13.4.... 40. Nesuprantama, kokius įrodymus turėjo pateikti pareiškėjas, kad teismas... 41. 13.5.... 42. Statybos leidimo galiojimas iki 2017 m. lapkričio 15 d. pasibaigė ir dėl... 43. 13.6.... 44. Teismas nepasisakė dėl Aprašo taikymo apimties, Aprašo 16 punkto ir kitų... 45. 13.7.... 46. Nesutiktina su teismo išvada, kad sprendimo priėmimo terminų nesilaikymas... 47. 14.... 48. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą priteisti jam bylinėjimosi išlaidų... 49. 15.... 50. Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 51. 16.... 52. Atsiliepimas į apeliacinį skundą, be atsakovo atsiliepime į skundą... 53. 16.1.... 54. Pareiškėjas klaidingai nurodo, kad Administracija turi vietoje tikrinti ir... 55. 16.2.... 56. Tai, kad Administracija išdavė Specialiuosius architektūrinius reikalavimus... 57. 16.3.... 58. Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad statybos leidimo galiojimas baigėsi... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. 17.... 62. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos Sprendimo teisėtumo ir... 63. 18.... 64. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą... 65. 19.... 66. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmosios... 67. 20.... 68. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo... 69. 21.... 70. Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama... 71. 22.... 72. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio... 73. 23.... 74. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad... 75. 24.... 76. Byloje tokiu norminiu aktu yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m.... 77. 25.... 78. Į Sąrašą įtraukiami žemės sklypai, jeigu atitinkamo žemės sklypo ar jo... 79. 26.... 80. Pagal Aprašo 16 punktą, Aprašo 3.4 papunktis taikomas žemės sklypų (jų... 81. 27.... 82. Aprašo III skyriaus „Sąrašo keitimas“ 11 punkte įtvirtinta, kad... 83. 28.... 84. Byloje nustatyta, kad statybos leidimas (Nr. NS/1296/06-1350) N. K. buvo... 85. 29.... 86. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje... 87. 30.... 88. Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 89. 31.... 90. Ginčo dėl to, kad atsakovas Sprendimą priėmė praleidęs jo priėmimo... 91. 32.... 92. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 93. 33.... 94. Pareiškėjo prašymas priteisti jam turėtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 95. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 96. Pareiškėjo K. L. K. apeliacinį skundą atmesti.... 97. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą... 98. Nutartis neskundžiama....