Byla 2S-928-357/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. L., Suraleb, INC, G. Ž

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos (otkrytoe aktsionernoe obshchestvo Minskii traktornyi zavod) atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamykla (otkrytoe aktsionernoe obshchestvo Minskii traktornyi zavod) skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. L., Suraleb, INC, G. Ž..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla (toliau – MTG) kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas panaikinti antstolio A. L. 2018-06-04 patvarkymą Nr. ( - ), dėl turto arešto akto papildymo. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolis aiškiai peržengia jam suteiktus įgaliojimus ir nustatytą veiklos teritoriją, kadangi neteisėtai areštavo Autoriaus turtines teises, kurios yra neregistruotos jokiame registre ir niekaip nėra susijusios su Lietuvos Respublika, nėra aišku, į kokius objektus yra areštuojamos Autoriaus turtinės teisės, patvarkymu antstolis neproporcingai apriboja visų nurodytų Autoriaus turtinių teisių valdymo, naudojimo ir disponavimo teises, skundžiamu patvarkymu areštuotų Autoriaus turtinių teisių administratoriumi paskirdamas G. Ž. eilinį kartą kuria netoleruotiną MTG turto administravimo situaciją, peržengia protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų ribas ir didina vykdymo išlaidas. Pareiškėjas tai pat nesutinka su patvarkyme nurodytomis palūkanomis (jų dydžiu) ir jų skaičiavimo terminu.

82.

9Antstolis A. L. 2018-07-05 patvarkymu Nr. S-18-159-31116 atsisakė tenkinti skundą, nes jis nepagrįstas. Patvarkyme nurodė, kad autoriaus turtinių teisių areštas ir jų administravimo nustatymas, šiame vykdymo proceso etape, labiausiai atitinka ir skolininko, ir išieškotojo interesus, esant keliems skirtingo skolininkui priklausančio turto administratoriams, išieškojimas iš skolininko bus vykdomas greičiau ir efektyviau, o už skolininko turto administravimą, kaip priverstinio vykdymo priemonę, administratoriui mokamas 10 procentų atlygis nuo pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 79,99 Eur už vieną vykdomąją bylą. Atsižvelgus į tai, administratoriui atlyginimas priklausytų tik tuo atveju, jei administruojant turtą iš jo būtų gautos pajamos. Skolininkui nebendradarbiaujant su antstoliu bei nesant kitų galimybių išieškoti skolą iš skolininko, atsižvelgiant į išieškotojo pateiktą prašymą bei siekiant apsaugoti kreditoriaus teisėtus interesus, antstolis teisėtai ir pagrįstai areštavo skolininkui priklausančias autoriaus turtines teises bei nustatė skolininkui priklausančių autoriaus turtinių teisių administravimą, administratoriumi skiriant administratorių G. Ž..

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atmetė pareiškėjos MTG skundą.

144.

15Teismas nurodė, kad priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkės MTG buveinė yra ne Lietuvoje, o Baltarusijoje, Lietuvoje vykdo veiklą per filialą adresu ( - ), todėl priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis turėjo nustatyti, ar skolininkė turi turto jo aptarnaujamoje teritorijoje. Taip pat pažymėtina, kad pirminis turto arešto aktas priimtas 2017-07-26, dėl kurio priėmimo vykdyti pas antstolį teisėtumo nagrinėjamu momentu ginčo nėra. Skundžiamas patvarkymas Nr. ( - ) yra dėl turto arešto akto papildymo, kuriuo keičiama areštuoto turto apimtis, t. y. papildomai areštuotos skolininkui priklausančios turtinės teisės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolis, priimdamas skundžiamą 2018-06-04 patvarkymą Nr. ( - ) neperžengė savo kompetencijos ribų.

165.

17Teismo nuomone, nustatyto arešto mastas išsamiai išdėstytas skundžiamame patvarkyme, o atskiri elementai nurodyti jo prieduose. Būtent tokia apimtimi išieškotojas ir prašė papildyti turto arešto aktą.

186.

19Teismas nurodė, kad skolininkas yra teisus, teigdamas, kad, paskyrus turto administratorių vykdymo procese, susidarys papildomos vykdymo išlaidos, kurios bus išieškotos iš skolininko. Tačiau vien ši aplinkybė, kad galimai susidarys papildomos vykdymo išlaidos, nesuponuoja antstolio patvarkymo neteisėtumo.

207.

21Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju sudėtinga nustatyti, ar areštuoto turto vertė, turto saugotoju paskyrus skolininką, būtų sumažėjusi, kad turtas būtų nesaugomas ar neprižiūrimas, nes areštuotas civilinių teisių objektas – turtinės teisės (CK 1.112 str. 1, 2 d.).

228.

23Teismas nurodė, kad išieškotina iš skolininko suma yra didelė, skolininkas vykdymo procese su antstoliu nebendradarbiauja, turto, iš kurio galima operatyviai ir ekonomiškai išieškoti įsiskolinimą, nėra, skolininkas duomenų apie turimą turtą ar turtines teises antstoliui nepateikia, šiuos duomenis antstolis išreikalauja iš trečiųjų asmenų savo iniciatyva arba išieškotojo iniciatyva, vykdomoji byla vykdoma nuo 2017 metų, tiek vykdymo procese, tiek ir nagrinėjant civilines bylas, kilusias ne dėl antstolio veiksmų, skolininkas yra aktyvus, o vykdymo procese skolininko skunduose nurodytos aplinkybės dažniausiai nepasitvirtina, kas suponuoja išvadą, kad skolininkas nesiekia greito ir realaus sprendimo įvykdymo.

249.

25Atsižvelgiant į vykdymo procese atliktų veiksmų kiekį (vykdomąją bylą šiuo metu sudaro 15 tomų), pobūdį (vykdymo veiksmai atliekami teismui pripažinus arbitražo teismo ir užsienio teismo sprendimus, šalys turi priešpriešinius reikalavimus, antstolis areštavo specifines skolininko turtines teises (prekių ženklus, reikalavimo teises į bankrutuojantį juridinį asmenį), kurių sėkmingam administravimui, o taip pat ir įsiskolinimo išieškojimui reikalingos žinios, neabejotinai patiriamos laiko sąnaudos), areštuotų turtinių teisių vertę, skolininko elgesį vykdymo procese, teismas sprendė, kad šioje vykdomojoje byloje yra būtinybė išsaugoti skolininko turtą, t. y. užtikrinti, kad jis nebūtų perleistas ar kitaip suvaržytos skolininko turtinės teisės, kad jos būtų efektyviai valdomos ir iš jų būtų gaunamos pajamos, užtikrinančios greitesnį skolos išieškojimą. Įvertinus šių aplinkybių visumą, taip pat tai, kad skolininkas nepateikė įrodymų, jog dėl turto administravimo jis patiria nuostolius ar kitaip nepagrįstai ir/ar neproporcingai apribojamos skolininko nuosavybės teisės į turimą turtą ar turtines teises, iki šio skundo nagrinėjimo teisme dienos antstolio paskirti turto administratoriai nepateikė prašymų dėl atlyginimo paskaičiavimo, atlyginimas turto administratoriui nebuvo įtrauktas nei į vieną patvarkymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, taigi nėra pagrindo teigti, kad skolininko turtinė padėtis žymiai bloginama, daroma išvada, kad antstolio taikyta priverstinio pobūdžio priemonė – turto administravimas – yra proporcinga siekiamam rezultatui, todėl buvo pagrindas antstoliui pasinaudoti CPK 683 straipsnyje suteikta teise paskirti turto administratorių.

2610.

27Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamu patvarkymu antstolis paskyrė skolininkui priklausančių turtinių teisių administratorių, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė viso skolininko turto administravimą, t. y., skiriasi administruojamo turto apimtis. Be to, teisės aktai nenustato draudimo antstoliui skirti turto administratorių, jei turto administratorius yra paskirtas teismo nutartimi (sprendimu).Taip pat pažymėtina, kad minėtas turto administratorius G. Ž. jau veikia kaip turto administratorius antstoliui 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavus skolininkui priklausančius prekės ženklus „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), ir „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), bei nustačius disponavimo teisės apribojimą (vykd. b. 4 t., 542-544 l.).

2811.

29Teismas nurodė, kad iš vykdomosios bylos matyti, kad turto administratorius G. Ž. pateikė antstoliui sutikimą teikti turto administravimo paslaugas, jis turi teisę teikti turto administravimo paslaugas (CK 4.237 str. 1 d.), duomenų, kad savo prievoles vykdo aplaidžiai, nesąžiningai ir ne naudos gavėjo (išieškotojo) interesais, o savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti (CK 4.242 str. 2 d.), kad egzistuoja interesų konfliktas (CK 4.243 str. 1 d.), yra šališkas, asmeniškai suinteresuotas pakenkti skolininko turtiniams interesams ar kitaip pažeidžia CK ar kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, pareiškėjas tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str., 185 str.).

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3212.

33Atskiruoju skundu pareiškėja MTG prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3412.1.

35Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai tirdamas ir vertindamas įrodymus nepagrįstai nusprendė, kad antstolis neperžengė antstolio veiklos teritorijos.

3612.2.

37Iš skundžiamo patvarkymo nėra aišku, kokios konkrečiai Autorių turtinės teisės yra apribojamos, t.y. skundžiamame patvarkyme nėra įvardintos nei Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 15 str. (platinimas, adaptavimas, atgaminimas ir kt.) nurodytos autoriaus turtinės teisės, nei kokios nors kitos.

3812.3.

39Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo ir nevertino fakto, kad antstolis nepagrindė būtinybės apriboti visas MTG nuosavybės teisės sudėtines dalis. Antstolis nenurodė ir nepagrindė, kodėl būtina areštuoti visas nuosavybės teisės sudėtines dalis. Antstolis nepagrindė, jog šias autorių turtines teises MTG naudoja, valdo netinkamai, todėl skundžiamas patvarkymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4012.4.

41Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino argumentų, susijusių su ATGTĮ 19 str. 1 d. taikymu ir dėl jų apskritai nepasisakė. ATGTĮ 19 str. 1 d. įtvirtinta, kad apriboti turtines teises leidžiama specialiais ATGTĮ numatytais atvejais. Skundžiamu patvarkymu taikytas autoriaus turtinių teisių areštas, uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti, šiomis teisėmis nepatenka nė į vieną teisės aktuose numatytą specifinį atvejį, kurio egzistavimas sudarytų bent teorinį pagrindą taikyti autoriaus turtinių teisių areštą. Antstolis apribodamas autoriaus turtines teises privalėjo tikrinti, ar apribojimas tenkins (tenkina) visas „Trijų pakopų testo“ sąlygas“.

4212.5.

43Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos nepagrįstai sprendė, kad antstolis skundžiamu patvarkymu paskirdamas MTG areštuotų turtinių autorių teisių administratoriumi G. Ž. elgėsi teisėtai ir tinkamai. Toks pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas iš esmės pažeidžiant įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles. Skundžiamoje nutartyje išdėstyti samprotavimai yra grindžiami tik prielaidomis, byloje nėra nei vieno įrodymo, kuris pagrįstų galima MTG netinkamą areštuotų turtinių autorių teisių valdymą, naudojimą ar disponavimą.

4412.6.

45Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl skundžiamo patvarkymo teisėtumo ir nurodydamas neva MTG netinkamai bendradarbiauja su antstoliu vykdymo procese, rėmėsi vien prielaidomis, kadangi byloje nėra nei vieno įrodymo, kuris pagrįstų netinkamą MTG bendradarbiavimą su antstoliu. Priešingai nei nurodoma skundžiamoje nutartyje, Arbitražo sprendimo vykdymo procesas, nepagrįstai ilgai užsitęsė ne dėl MTG netinkamo bendradarbiavimo su antstoliu, tačiau dėl paties Suraleb veiksmų, kadangi Suraleb atsisako bendradarbiauti su MTG vykdant iš Arbitražo sprendimo kylančias priešpriešines prievoles.

4612.7.

47Antstolio skundžiamu patvarkymu taikytą autoriaus turtinių teisių areštą ir dar vieno administratoriaus paskyrimą galima vertinti tik kaip siekį didinti MTG išlaidas ir pasipelnyti MTG turto sąskaita, nes pagal sprendimo vykdymo instrukciją, skolininko turto administratoriaus atlyginimas yra 10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 79,99 Eur už vieną vykdomąją bylą.

4812.8.

49Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo apeliacinės instancijos teismo suformuotos praktikos dėl MTG turto administratorių skyrimo, kurioje apeliacinės instancijos teismas suformavo vienareikšmišką poziciją, kad antstolis nepagrįstai skiria vis naujus MTG areštuoto turto administratorius.

5013.

51Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. L. prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5213.1.

53Pareiškėjo atskirasis skundas yra grindžiamas iš esmės tai pačiais argumentais ir motyvais, kurie buvo nurodyti pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų ir dėl kurių jau antstolio ir teismo buvo pasisakyta.

5413.2.

55Teismas vadovaudamasis CPK nuostatomis ir priimtomis įsiteisėjusiomis nutartimis priėmė pagrįstą ir teisingą nutartį. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad teismas išanalizavo esminius nagrinėjamos bylos aspektus ir į juos argumentuotai atsakė, nešališkai ir visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus bei pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų.

5614.

57Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5814.1.

59Kaip teisingai pastebėjo pats pareiškėjas, turtinės teisės į autoriaus kūrinius nėra registruotos jokiuose registruose, todėl MTG skundu nepagrindė savo teiginio, kad šių turtinių autoriaus teisių negalima areštuoti Lietuvos Respublikoje kur yra registruotas MTG filialas. Antstolis tinkamai aprašė areštuotas turtines autoriaus teises, ką teisingai pastebėjo pirmos instancijos teismas.

6014.2.

61Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3- 267-611/2017 nurodė, kad, įvertinus tai, kad skolininkas MTG neturi Lietuvos Respublikoje jokio registruoto turto, yra pagrindas skirti turto administratorių. Toje pačioje civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas MTG prašymą panaikinti turto administravimą, 2017 m. lapkričio 29 d. nutartyje nurodė, kad MTG nepateikė įrodymų, pagrindžiančiu, kad jis bent iš dalies gera valia vykdo pripažintus ir leistus vykdyti Lietuvos Respublikoje teismu sprendimus bei moka Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nustatyto dydžio palūkanas. Nors šiuo metu antstolis vykdo priverstinį minėtų teismų sprendimų vykdymą, tai nepagrindžia, kad išnyko suinteresuoto asmens turto administravimo būtinumas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pabrėžė, kad antstolio vykdomojoje byloje ir turto administratoriaus administruojant turtą atliekamos funkcijos nėra tapačios. Tokiu būdu, akivaizdu, kad turto administravimo būtinumas yra konstatuotas aukštesnės instancijos teismo, todėl nei apylinkės, nei apygardos teismas negali priimti procesinio sprendimo, kuris prieštarautu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įsiteisėjusia nutartimi nustatytoms aplinkybėms.

6214.3.

63Turto administratorius gali pretenduoti i savo atlyginimą tik tuo atveju, jei iš administruojamu turtiniu autoriaus teisiu pavyks gauti naudos, t.y. jei turtinių teisių administratorius surinks pinigų iš trečiųjų asmenų už paminėtų MTG kūrinių naudojimą. Kitu atveju joks atlyginimas turto administratoriui nemokamas.

64IV.

65Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

66Atskirasis skundas netenkintinas.

6715.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

69Dėl faktinių bylos aplinkybių

7016.

71Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad Švedijos Stokholmo arbitražas 2006 m. gegužės 31 d. sprendimu MTZ įpareigojo sumokėti Suraleb, Inc., 2 166 555 JAV dolerių sumą už MTZ naudai išieškotą turtą (Arbitražo sprendimo 7.1 punktas); nurodė, kad Suraleb, Inc., perduoda MTZ išieškotą turtą, nes už šį turtą sumokama 2 166 555 JAV dolerių (Arbitražo sprendimo 7.2 punktas); MTZ įpareigota sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 166 555 JAV dolerių sumos nuo 2003 m. balandžio 13 d. iki šio sprendimo datos (Arbitražo sprendimo 7.3 punktas); MTZ įpareigota sumokėti Suraleb, Inc., 987 224,61 JAV dolerio kaip šio arbitražo teisinių išlaidų kompensaciją (Arbitražo sprendimo 7.4 punktas); MTZ įpareigota sumokėti Suraleb, Inc., 1 203 761 Švedijos kroną arbitravimo išlaidų (Arbitražo sprendimo 7.5 punktas); Suraleb, Inc., įgijo teisę reikalauti palūkanų po šio arbitražo sprendimo pagal taikytinas taisykles (Arbitražo sprendimo 7.6 punktas) (vykd. b. 2 t., 148-226 l.). Suraleb, Inc., kreipėsi į JAV teismą dėl Arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo. JAV Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimu arbitražo teismo sprendimas pripažintas, taip pat Suraleb, Inc., naudai iš MTZ priteista 88 777,97 JAV dolerio išankstinių palūkanų už laikotarpį nuo 2006-05-31 iki 2006-12-05 (vykd. b. 2 t., 227-239 l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016, atsisakė pripažinti Arbitražo sprendimą bei JAV teismo sprendimą (vykd. b. 2 t., 240-251 l.). Išieškotojas pateikė kasacinį skundą dėl minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2017-05-18 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, tenkino išieškotojo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš dalies ir iki visiško teismo sprendimo įvykdymo taikė skolininkui priklausančio turto areštą bei paskyrė L. T. skolininko turto administratoriumi (vykd. b. 9 t., 1125-1127 l.). Be to, Lietuvos Aukščiausias Teismas 2017-06-15 nutartimi toje pačioje byloje panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-15 nutartį ir pripažino bei leido vykdyti Arbitražo sprendimą bei JAV teismo sprendimą, o bylos dalis pagal Suraleb, Inc. reikalavimą dėl 8,25 proc. palūkanų priteisimo nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki Arbitražo sprendimo įvykdymo perduota iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (vykd. b. 2 t., 252-266 l.). Šiuo pagrindu Lietuvos apeliacinis teismas 2017-07-03 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016, kuriuo pripažinta ir leista vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Stokholmo arbitražo 2006-05-31 sprendimą ir Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006-12-05 sprendimą, ir kurį vykdo antstolis A. L. (vykd. b. 1 t., 5-11 l.). Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-15 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2017, nustatytą Suraleb, Inc. reikalavimo dalį dėl 8,25 proc. palūkanų priteisimo nuo 1 683 629,89 Eur sumos už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki Arbitražo sprendimo įvykdymo (reikalavimą Suraleb, Inc. patikslino, prašydamas priteisti 12 proc. palūkanas nuo Arbitražo sprendimu priteistų sumų) ir 2017-09-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 nustatė, kad pagal Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimo 7.6 punktą, numatantį, jog „Suraleb INC.“ įgyja teisę reikalauti palūkanų už laikotarpį po šio sprendimo pagal taikytinas taisykles“, yra skaičiuojamos 12 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo 1 947 475,30 Eur sumos už laikotarpį nuo Arbitražo sprendimo priėmimo dienos (2006 m. birželio 1 d.) iki šios sprendimo dalies įvykdymo (vykd. b. 5 t., 727-752, 757-765 l.). Minėtą nutartį išieškotojas pateikė antstoliui su prašymu perskaičiuoti išieškotinas sumas (vykd. b. 5 t., 756 l.).

7217.

73Antstolis 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo skolininkui priklausančias prekės ženklus „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), ir „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), nustatydamas disponavimo teisės apribojimą (vykd. b. 4 t., 542-544 l.). Išieškotojas pateikė antstoliui 2017-11-27 prašymą, kuriuo prašė pakeisti turto arešto sąlygas, skolininkui uždraudžiant šiuos ženklus naudoti, valdyti ir jais disponuoti, bei perduodant šiuos ženklus saugoti ir administruoti išieškotojui, paskiriant turto administratoriumi bankroto administratorių G. Ž. (vykd. b. 8 t., 1019-1020 l.). Išieškotojas pateikė G. Ž. sutikimą būti paskirtu prekių ženklų administratoriumi vykdomojoje byloje (vykd. b. 8 t., 1021 l.). Minėtą išieškotojo prašymą antstolis - tenkino, priimdamas 2017-11-30 patvarkymą dėl turto arešto akto pakeitimo Nr. S-17-159-56081 (vykd. b. 8 t., 1024-1025 l.).

7418.

752018-05-23 antstolio kontoroje gautas išieškotojo atstovo prašymas, areštuoti skolininkui MTG, priklausančias autoriaus turtinės teisės į susistemintą ir metodiškai sutvarkytą traktorių ir/ar kitų mechanizmų detalių ir surinkimo mazgų, ir/ar surinkimo vienetų, ir/ar surinkimo blokų, duomenų bazę (visą ir/ar dalimis) su visais papildymais ir/ar pakeitimais, padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau nepriklausomai nuo duomenų bazės teksto kalbos, uždraudžiant skolininkui naudoti, valdyti ir juo disponuoti. Taip pat buvo prašoma areštuoti skolininkui MTG priklausančias autoriaus turtines teises į techninę dokumentaciją (visą ir/ar dalimis), su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau, nepriklausomai nuo techninės dokumentacijos teksto kalbos (įskaitant vertimus), uždraudžiant skolininkui naudoti, valdyti ir juo disponuoti, areštuotų turtinių teisių administratoriumi išieškotojo atstovas prašė paskirti anksčiau areštuotų prekių ženklų bankroto administratorių G. Ž. (vykd. b. 13 t., 1704 -1711 l.).

7619.

772018-06-04 Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto arešto akto papildymo Nr. ( - ), kuriuo: (i) areštavo autoriaus turtines teises į susistemintą ir metodiškai sutvarkytą traktorių ir/ar kitų mechanizmų detalių ir surinkimo mazgų, ir/ar surinkimo vienetų, ir/ar surinkimo blokų, duomenų bazę (visą ir/ar dalimis) su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau nepriklausomai nuo duomenų bazės teksto kalbos, priklausantį MTG. Turtinei teisei taikė valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimus; (ii) areštavo autorių turtines teises į techninę dokumentaciją (visą ir/ar dalimis), su visais papildymais ir/ar pakeitimais padarytais iki arešto uždėjimo arba vėliau, nepriklausomai nuo techninės dokumentacijos teksto kalbos (įskaitant vertimus), priklausančias MTG. Turtinei teisei taikė valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimus. Minėtų Autoriaus turtinių teisių administratoriumi paskirtas bankroto administratorius G. Ž. (vykd. b. 13 t., 1755 -1770 l.).

78Dėl antstolio veiklos teritorijos areštuojant autoriaus turtines teises ir šio arešto masto

7920.

80Teismo procesinio sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas (nutartis) – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus.

8121.

82Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai tirdamas ir vertindamas įrodymus nepagrįstai nusprendė, kad antstolis neperžengė antstolio veiklos teritorijos. Apeliacinės instancijos teismas šį apeliacinio skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

8322.

84CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Tai reiškia, kad antstolis prieš priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti privalo patikrinti, ar yra CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. įsitikinti, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas jo aptarnaujamoje teritorijoje (CPK 590 straipsnis).

8523.

86Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis, priimdamas skundžiamą 2018-06-04 patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto arešto akto papildymo neperžengė savo kompetencijos ribų, kadangi vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti stadijoje antstolis, nustatęs, kad skolininkės MTG buveinė yra Baltarusijoje, o Lietuvoje skolininkė vykdo veiklą per filialą, turėjo taip pat nustatyti, ar skolininkė turi turto jo aptarnaujamoje teritorijoje. Be to, pirminis turto arešto aktas antstolio priimtas 2017-07-26, dėl kurio priėmimo vykdyti teisėtumo ginčo nėra.

8724.

88Apeliantė taip pat nurodo, kad iš skundžiamo patvarkymo nėra aišku, kokios konkrečiai Autorių turtinės teisės yra apribojamos, t.y. skundžiamame patvarkyme nėra įvardintos nei ATGTĮ 15 str. nurodytos autoriaus turtinės teisės, nei kokios nors kitos. Šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

8925.

90ATGTĮ 15 straipsnyje įtvirtintos autorių turtinės teisės. Pagal šio straipsnio nuostatas, autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; išleisti kūrinį; versti kūrinį; adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę kūrinio originalo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti kūrinio originalą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti; viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) (ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalis). Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalis). Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamą perduodant kompiuterių tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su kolektyvinio administravimo organizacijomis (ATGTĮ 15 straipsnio 3 dalis).

9126.

92Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui areštuojant autoriaus turtines teises jokie teisės aktai neįtvirtina pareigos patvarkyme išsamiai įvardinti ATGTĮ 15 straipsnyje nurodytas autoriaus turtines teises. Nagrinėjamu atveju buvo areštuota visuma autoriaus turtinių teisių ATGTĮ 15 straipsnio prasme.

9327.

94Kasacinis teismas yra nurodęs, kad Berno konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Literatūros ir meno kūrinių autorių teisių apsaugos sąjungos šalių įstatymai gali suteikti teisę tam tikrais specialiais atvejais leisti atgaminti tokius kūrinius su sąlyga, kad šis atgaminimas neprieštarautų įprastam kūrinio naudojimui ir nepažeistų teisėtų autoriaus interesų. Šios nustatytos sąlygos vadinamos „trijų pakopų testu“ ir yra išdėstytos ATGTĮ 19 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad apriboti turtines teises leidžiama specialiais šiame įstatyme nustatytais atvejais; turtinių teisių apribojimas neturi prieštarauti įprastiniam kūrinio naudojimui ir nepagrįstai pažeisti teisėtų autoriaus ar kito autorių teisių subjekto interesų. ATGTĮ nustatytas baigtinis autorių teisių apribojimų sąrašas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2010).

9528.

96Atsižvelgus į kasacinio teismo išaiškinimą, darytina išvada, kad šiuo įstatymu nustatytas baigtinis autorių teisių apribojimų sąrašas (kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais (ATGTĮ 20 straipsnis); citavimas (ATGTĮ 21 straipsnis) ir t.t.) yra visiškai nesusijęs su išieškojimo vykdymo procese antstolio taikomu turto areštu, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino argumentų, susijusių su ATGTĮ 19 str. 1 d. taikymu.

9729.

98Apeliacinės instancijos teismui įvertinus skundžiamo 2018-06-04 patvarkymo Nr. ( - ) dėl turto arešto akto papildymo turinį nėra pagrindo nesutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nustatyto arešto mastas išsamiai išdėstytas skundžiamame patvarkyme, o atskiri elementai nurodyti jo prieduose.

9930.

100Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to, antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis. Tai patvirtina CPK 749 straipsnio 3 dalyje nustatyta antstolio pareiga patvarkyme, kuriuo areštuojamos skolininko turtinės teisės, nurodyti pastarajam, kad šis neturi teisės priimti jokio reikalavimo įvykdymo arba valdyti turtinę teisę ar ja disponuoti. Pagal šią įstatymo nuostatą antstolio patvarkymu prievolė nustatoma ne tik skolininkui, bet ir prievolės skolininkui – patvarkymu nurodoma, kad šis (prievolės skolininkas) prievolę įvykdytų antstoliui arba pervestų pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-94/2007).

10131.

102Taigi, remiantis minėtu kasacinio teismo išaiškinimu, atmestini atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo ir nevertino fakto, kad antstolis nepagrindė būtinybės apriboti visas MTG nuosavybės teisės sudėtines dalis. Be išvardintų argumentų, atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju turto areštas taikytas išieškojimo vykdymo stadijoje, antstoliui griežtai laikantis vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų.

103Dėl antstolio teisės paskirti skolininko turto administratorių

10432.

105Remiantis CPK 624 straipsnio 2 dalies 7 punktu skolininko turto administravimas yra viena iš priverstinio vykdymo priemonių, kurias turi teisę taikyti antstolis vykdomojoje byloje. CPK 683 straipsnio, reglamentuojančio areštuoto turto saugojimą ir administravimą, 1 dalyje numatyta, jog įprastai areštuotą turtą antstolis palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo, tačiau prireikus bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui. Antstolio vykdymo procese paskirtas turto administratorius atlieka paprastojo turto administratoriaus funkcijas (CPK 683 straipsnio 5 dalis, 744 straipsnio 3 dalis), todėl antstolis prieš taikydamas priverstinio pobūdžio priemones turi įvertinti jų proporcingumą, ar taikoma priemonė nėra per griežta, t. y. ar nevaržo skolininko daugiau nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

10633.

107Nors teisės doktrinoje pripažįstama, kad antstoliui yra suteikta teisė perduoti areštuotą turtą saugoti kitam asmeniui tik esant akivaizdžiai būtinybei, pavyzdžiui, kai antstolis turi nenuginčijamų įrodymų, jog ginčo turtas nėra saugomas apskritai ar jis saugomas akivaizdžiai netinkamai, tačiau pažymėtina, kad išieškojimas iš autorių turtinių teisų turi savitų ypatumų skirtingai nuo išieškojimo iš kitos rūšies turto. Areštuotų autorių turtinių teisių realizavimas skiriasi nuo įprastinio turto priverstinio pardavimo, nes turtinės teisės dažniausiai yra ne parduodamos, o perleidžiamos kreditoriui ar tretiesiems asmenims tokiam laikotarpiui, per kurį iš tų turtinių teisių bus gauta nauda, lygi iš skolininko priteistai sumai. Skirtingai nuo autorių turtinių teisių, turto arešto procesas yra paprastesnis, nes yra lengviau jį surasti, įkainuoti ir realizuoti. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsižvelgiant į vykdymo procese atliktų veiksmų kiekį, pobūdį, kurių sėkmingam administravimui, o taip pat ir įsiskolinimo išieškojimui reikalingos žinios, šioje vykdomojoje byloje yra būtinybė išsaugoti skolininko turtą, t. y. užtikrinti, kad jis nebūtų perleistas ar kitaip suvaržytos skolininko turtinės teisės, kad jos būtų efektyviai valdomos ir iš jų būtų gaunamos pajamos, užtikrinančios greitesnį skolos išieškojimą, todėl antstolio taikyta priverstinio pobūdžio priemonė – turto administratoriaus paskyrimas– yra proporcinga siekiamam rezultatui.

10834.

109Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, skundžiamu patvarkymu antstolis paskyrė skolininkui priklausančių turtinių teisių administratorių, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė viso skolininko turto administravimą, t. y., skiriasi administruojamo turto apimtis. Be to, teisės aktai nenustato draudimo antstoliui skirti turto administratorių, jei turto administratorius yra paskirtas teismo nutartimi (sprendimu).

11035.

111Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat svarbi pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė, kad skundžiamu patvarkymu paskirtas turto administratorius G. Ž. jau veikia kaip turto administratorius antstoliui 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavus skolininkui priklausančius prekės ženklus „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), ir „BELARUS“, registracijos Nr. ( - ), bei nustačius disponavimo teisės apribojimą, todėl darytina išvada, kad antstolis paskirdamas tą patį administratorių ir areštuotoms autoriaus turtinėms teisėms administruoti, vadovavosi proceso ekonomiškumo, koncentracijos, protingumo ir teisingumo principais ir vykdymo išlaidų nedidino.

11236.

113Apeliantės nurodyta apeliacinio teismo praktika yra nesusijusi išimtinai tik su autorių turtinių teisų administravimu, todėl nagrinėjamo ginčo atveju nėra pagrindo ja vadovautis.

114Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

11537.

116Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.). Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

117Dėl bylos procesinės baigties

11838.

119Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti ar panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

120Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

121Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

122Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas atviroji akcinė bendrovė Minsko traktorių gamykla (toliau –... 8. 2.... 9. Antstolis A. L. 2018-07-05 patvarkymu Nr. S-18-159-31116 atsisakė tenkinti... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti nagrinėjamoje... 16. 5.... 17. Teismo nuomone, nustatyto arešto mastas išsamiai išdėstytas skundžiamame... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad skolininkas yra teisus, teigdamas, kad, paskyrus turto... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju sudėtinga nustatyti, ar areštuoto... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad išieškotina iš skolininko suma yra didelė, skolininkas... 24. 9.... 25. Atsižvelgiant į vykdymo procese atliktų veiksmų kiekį (vykdomąją bylą... 26. 10.... 27. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamu patvarkymu antstolis... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad iš vykdomosios bylos matyti, kad turto administratorius... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 32. 12.... 33. Atskiruoju skundu pareiškėja MTG prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 34. 12.1.... 35. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai tirdamas ir... 36. 12.2.... 37. Iš skundžiamo patvarkymo nėra aišku, kokios konkrečiai Autorių turtinės... 38. 12.3.... 39. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo... 40. 12.4.... 41. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė ir... 42. 12.5.... 43. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos nepagrįstai sprendė, kad... 44. 12.6.... 45. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl skundžiamo patvarkymo... 46. 12.7.... 47. Antstolio skundžiamu patvarkymu taikytą autoriaus turtinių teisių areštą... 48. 12.8.... 49. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo apeliacinės instancijos teismo... 50. 13.... 51. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. L. prašo... 52. 13.1.... 53. Pareiškėjo atskirasis skundas yra grindžiamas iš esmės tai pačiais... 54. 13.2.... 55. Teismas vadovaudamasis CPK nuostatomis ir priimtomis įsiteisėjusiomis... 56. 14.... 57. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. prašo... 58. 14.1.... 59. Kaip teisingai pastebėjo pats pareiškėjas, turtinės teisės į autoriaus... 60. 14.2.... 61. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartyje priimtoje... 62. 14.3.... 63. Turto administratorius gali pretenduoti i savo atlyginimą tik tuo atveju, jei... 64. IV.... 65. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 66. Atskirasis skundas netenkintinas.... 67. 15.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 69. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 70. 16.... 71. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad Švedijos Stokholmo... 72. 17.... 73. Antstolis 2017-07-26 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo skolininkui... 74. 18.... 75. 2018-05-23 antstolio kontoroje gautas išieškotojo atstovo prašymas,... 76. 19.... 77. 2018-06-04 Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto arešto akto papildymo Nr.... 78. Dėl antstolio veiklos teritorijos areštuojant autoriaus turtines teises ir... 79. 20.... 80. Teismo procesinio sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio... 81. 21.... 82. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios... 83. 22.... 84. CPK 590 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkas yra juridinis... 85. 23.... 86. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis, priimdamas... 87. 24.... 88. Apeliantė taip pat nurodo, kad iš skundžiamo patvarkymo nėra aišku, kokios... 89. 25.... 90. ATGTĮ 15 straipsnyje įtvirtintos autorių turtinės teisės. Pagal šio... 91. 26.... 92. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui areštuojant autoriaus... 93. 27.... 94. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad Berno konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje... 95. 28.... 96. Atsižvelgus į kasacinio teismo išaiškinimą, darytina išvada, kad šiuo... 97. 29.... 98. Apeliacinės instancijos teismui įvertinus skundžiamo 2018-06-04 patvarkymo... 99. 30.... 100. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 101. 31.... 102. Taigi, remiantis minėtu kasacinio teismo išaiškinimu, atmestini atskirojo... 103. Dėl antstolio teisės paskirti skolininko turto administratorių... 104. 32.... 105. Remiantis CPK 624 straipsnio 2 dalies 7 punktu skolininko turto administravimas... 106. 33.... 107. Nors teisės doktrinoje pripažįstama, kad antstoliui yra suteikta teisė... 108. 34.... 109. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, skundžiamu patvarkymu... 110. 35.... 111. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat svarbi pirmosios... 112. 36.... 113. Apeliantės nurodyta apeliacinio teismo praktika yra nesusijusi išimtinai tik... 114. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 115. 37.... 116. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 117. Dėl bylos procesinės baigties... 118. 38.... 119. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 120. Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 121. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį... 122. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....