Byla 2-4538-881/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Kamesta“ atstovei advokatei Aušrai Ručienei, atsakovo UAB ,,VAATC“ atstovei L. P., trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-4538-881/2011 pagal ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui UAB ,,VAATC“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Kamesta“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos UAB ,,VAATC“ 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 1.12-452 ,,Dėl gautos pretenzijos“, kuriuo atmesta UAB ,,Kamesta“ 2014 m. balandžio 18 d. pretenzija Nr. 639 ,,Dėl pirkimo Nr. 147650“ ir tenkinti UAB ,,Kamesta“ pretenzijoje nurodytą reikalavimą – panaikinti atsakovo 2014 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 1.12-383, kuriuo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirajame viešajame konkurse „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650), sudaryti pasiūlymų eilę su ieškovu ir pastarąjį pripažinti šio konkurso laimėtoju. Nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį supaprastintą atvirą konkursą ,, Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650). Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytas reikalavimas – per pastaruosius kelis metus arba per laiką nuo tikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir/arba sąvartynų rekultyvavimo ar uždarymo, kurių bendras plotas ne mažesnis kaip 10 ha, darbų sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 6 mln. Lt be PVM. Tiekėjo atitikimas šiam reikalavimui privalėjo būti pagrindžiamas pateikiant tiekėjo sutarčių sąrašą, pasirašytą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kuriame nurodomas pavadinimas, vertė, užsakovo identifikavimo duomenys, kartu su užsakovo pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Ieškovas pateikė reikiamus dokumentus, tačiau atsakovas 2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. 1.12-325 pareikalavo ieškovo patikslinti informaciją apie nurodytą atitikimą kvalifikacijai, ką ieškovas ir padarė. Visgi atsakovas 2014 m. balandžio 9 d. raštu Nr. 1.12-363 ,,Dėl pasiūlymo atmetimo“ nutarė ieškovo pasiūlymą atmesti, kaip neva pateikus melagingą informaciją. 2014 m. balandžio 18 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą ir įrašyti ieškovą į pasiūlymų eilę bei pripažinti prikimo laimėtoju. Atsakovas 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu pretenziją atmetė. Atsakovas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovas pateikė įrodymus, kad reikalaujamos apimties darbus yra realiai atlikęs (UAB ,,Vilnasta“, UAB ,,Valmasta“ ir UAB ,,Sumeda“ pažymos). Atsakovas nepagrįstai rėmėsi Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro išduota pažyma, nors ši tik nurodė, kad neturi duomenų apie tai, kad UAB ,,Kamesta“ būtų atlikusi kokius nors darbus, tačiau nepaneigė fakto, kad ieškovė realiai darbus atliko. Ieškovas perkančiajai organizacijai taip pat pateikė įvykdytų sutarčių sąrašą su atliktų darbų vertėmis, kurios atitinka su UAB ,,Kamesta“ buvusių užsakovų nurodytomis vertėmis, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovo pateikta informacija yra melaginga.

4Atsakovas UAB ,,VAATC“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčijo ieškinio pagrįstumą ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas išnagrinėjo ieškovo atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams ir nustatė, kad ieškovo kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 5 papunktyje įvirtintam reikalavimui. Ieškovas, siekdamas įrodyti savo atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams, pateikė 2009-2013 metų sutarčių sąrašą bei užsakovo pažymas. Atsakovui įvertinus ieškovo pateiktus dokumentus, buvo nustatyta, kad dalis pateiktos informacijos yra melaginga ir neatitinka tikrovės. Sutarčių sąrašo 4 punkte ieškovas nurodė, kad 2010/2011 m. įvykdė Šakių sąvartyno uždarymo darbų sutartį (užsakovas – UAB ,,Valmasta“, darbų vertė – 5 331 372, Lt be PVM) bei kartu pateikė UAB ,,Valmasta“ 2013 m. spalio 21 d. išduotą pažymą apie sėkmingai įvykdytą sutartį. Sąrašo 5 punkte ieškovas nurodė, kad 2010/2011 m. įvykdė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos statybos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajono savivaldybių uždarymo projektavimo ir statybos darbų sutartį (užsakovas – UAB ,,Vilnista“, darbų vertė – 6 328 575 Lt be PVM) bei kartu pateikė UAB ,,Vilnista“ 2013 m. spalio 21 d. išduotą pažymą – rekomendaciją. Įvertinus nurodytų dokumentų turinį bei viešai skelbiamą informaciją, atsakovui kilo abejonių dėl šios informacijos teisingumo. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai paskalbta, kad Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo pirkimą laimėjo UAB ,,Sumeda“. Sistemoje taip pat nurodyta, kad šiame konkurse, kaip savarankiškas tiekėjas, dalyvavo ir ieškovas, tačiau jis konkurso nelaimėjo. Be to, atsakovas raštu kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir projekto vykdytoją – Marijampolės apskrities tvarkymo centrą dėl informacijos apie Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šalių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbus faktiškai atlikusius rangovus. Atsakovas iš Aplinkos projektų valdymo agentūros gavo atsakymą, kad prašomos informacijos pateikti negali, nes nevykdė nurodyto pirkimo ir pasiūlė kreiptis į konkrečią perkančiąją organizaciją. Perkančioji organizacija informavo, kad ieškovo sutarčių 4 ir 5 punktuose nurodytas sutartis atliko tik UAB ,,Valmasta“, UAB ,,Vilnista“ ir UAB ,,Sumeda“ (pagal Statybos darbų žurnalo duomenis, kuriame privalomai pagal Statybos techninį reglamentą privalo būti nurodomi visi darbus faktiškai vykdę subjektai), todėl atsakovas padarė išvadą, kad ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė melagingus duomenis, kas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalie punktą sudarė pagrindą ieškovo pasiūlymą atmesti. Ieškovas taip pat nepagrįstai nurodo, kad Kazlų Rūdos sąvartyno uždarymo statybos darbų žurnale pasirašinėjo ieškovo darbuotojas A. V., nes žurnale nurodomame atsakingų asmenų sąraše nurodyta, kad šis darbuotojas yra UAB ,,Vilnista“ darbuotojas. Ieškovo pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu atsakovas taip pat kreipėsi į statinių statybos techninę priežiūrą atlikusį tiekėją – FIDIC inžinierių UAB ,,Sweco Lietuva“, kuris 2014 m. balandžio 28 d. raštu patvirtino, kad techninę priežiūrą vykdė rangovo UAB ,,Sumeda“ atliekamiems darbams pagal FIDIC Geltonąją knygą. Taigi ieškovo pateikti duomenys neįrodo, kad jis faktiškai atliko darbus.

5Trečiasis asmuo UAB ,,Kauno tiltai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, nes jis neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kas reiškia, kad ieškovas yra nekompetentingas ir nepajėgus atlikti konkurso rangos darbus. Atsakovas teisėtomis priemonėmis nustatė, kad ieškovas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Jei ieškovas faktiškai ir vykdė darbus, ketindamas pagrįsti savo kvalifikaciją, jis negali remtis neteisėtai sudarytomis sutartimis.

6Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Trečiasis asmuo atsilipime į ieškinį dėsto analogiškus argumentus kaip ir atsakovas. Papildomai nurodė, kad perkančioji organizacija kiekvieną pirkimo sutartį privalo vykdyti tiksliai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Perkančiajai organizacijai turi būti žinoma apie visus subrangovus, realiai vykdančius sudarytą pirkimo sutartį. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį, pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti projekto įgyvendinimui. Marijampolės apskrities tvarkymo centrui, kaip perkančiajai organizacijai, privalėjo būti žinoma apie visu subrangovus, kurie vykdė jos pačios sudarytas pirkimo sutartis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, draudžiama viešųjų pirkimų sutartis vykdyti tiems asmenims, apie kuriuos perkančioji organizacija nėra informuota. Taigi šiuo atveju, perkančioji organizacija turėjo patikrinti subrangovo kvalifikaciją ir duoti sutikimą, kad subrangos darbus vykdytų ieškovas. Subrangovų išviešinimas yra privalomas dėl to, kad perkančiosios organizacijos patikrintų tokių subrangovų kvalifikaciją. Neišviešinti tiekėjai, neturi teisės vykdyti pirkimo sutarčių. Jei paaiškėtų, kad ieškovas faktiškai per tarpininkus vykdė sudarytas sutartis galutiniam pirkėjui Marijampolės apskrities tvarkymo centrui, tokių sutarčių vykdymas yra neteistas ir prieštaraujantis Viešųjų pirkimų įstatymui.

7Ieškinys atmetamas.

8Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008, 3K-3-155/2011 ir kt.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija UAB ,,VAATC“ vykdė viešąjį supaprastintą atvirą konkursą ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650).

10Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytas reikalavimas – per pastaruosius kelis metus arba per laiką nuo tikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir/arba sąvartynų rekultyvavimo ar uždarymo, kurių bendras plotas ne mažesnis kaip 10 ha, darbų sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 6 mln. Lt be PVM. Tiekėjo atitikimas šiam reikalavimui privalėjo būti pagrindžiamas pateikiant tiekėjo sutarčių sąrašą, pasirašytą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kuriame nurodomas pavadinimas, vertė, užsakovo identifikavimo duomenys, kartu su užsakovo pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

11Ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, ieškovas 2014 m. balandžio 2 d. pateikė raštą Nr. 530 ,,Dėl kvalifikacijos reikalavimų patikslinimo“, kuriame nurodė, kad pateikia papildomus duomenis, susijusius su tiekėjo minimaliais kvalifikacijos reikalavimais.

12Perkančioji organizacija 2014 m. balandžio mėn. raštu Nr. 1.12-383 ,,Dėl pasiūlymo“ atmetimo informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostata, atmetamas (dėl melagingos informacijos pateikimo). Perkančioji organizacija nurodė, kad įvertinęs tiekėjo pateiktus dokumentus ir patikrinus viešai skelbiamą informaciją, perkančiajai organizacijai kilo abejonių dėl informacijos tikrumo (teisingumo). Centrinėje pirkimų informacinėje sistemoje viešai paskelbta, kad Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas ES lėšomis finansuojamą projektą, vykdė viešąjį pirkimą – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos statybos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajono savivaldybių uždarymo projektavimo ir statybos darbai. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai paskalbta, kad Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo pirkimą laimėjo UAB ,,Sumeda“, su kuriuo 2009 m. lapkričio 10 d. buvo sudaryta sutartis (sutarties vertė – 38 020 068 Lt). Kadangi perkančiajai organizacijai kilo abejonių, ji nutarė kreiptis į institucijas, galinčias suteikti reikiamos informacijos, kad išsklaidyti abejones. Atsakovas raštu kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir projekto vykdytoją – Marijampolės apskrities tvarkymo centrą dėl informacijos apie Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šalių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbus faktiškai atlikusius rangovus. Atsakovas iš Aplinkos projektų valdymo agentūros gavo atsakymą, kad prašomos informacijos pateikti negali, nes nevykdė nurodyto pirkimo ir pasiūlė kreiptis į konkrečią perkančiąją organizaciją. Perkančioji organizacija informavo, kad ieškovo sutarčių 4 ir 5 punktuose nurodytas sutartis atliko tik UAB ,,Valmasta“, UAB ,,Vilnista“ ir UAB ,,Sumeda“ (pagal Statybos darbų žurnalo duomenis, kuriame privalomai pagal Statybos techninį reglamentą privalo būti nurodomi visi darbus faktiškai vykdę subjektai), todėl atsakovas padarė išvadą, kad ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė melagingus duomenis, kas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalie punktą sudarė pagrindą ieškovo pasiūlymą atmesti.

132014 m. balandžio 18 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą ir įrašyti ieškovą į pasiūlymų eilę bei pripažinti prikimo laimėtoju. Kartu su pretenzija ieškovas atsakovui pateikė pažymą dėl A. V. stažo UAB ,,Kamesta“, UAB ,,Sumeda“ pažymą apie sėkmingai įvykdytas sutartis. 2011 m. gegužės 31 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl Šakių sąvartyno uždarymo darbų, 2011 m. gegužės 31 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl Kazlų Rūdos sąvartyno uždarymo darbų, 2010 m. gegužės mėn. statybos rangos sutartį Nr. 10-05/03, sudarytą tarp UAB ,,Kamesta“ ir UAB ,,Vilnista“, 2011 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą, 2011 m. gegužės 31 d. suvestinę atliktų darbų pažymą Nr. 6 ir atliktų darbų aktą Nr. 6 ir kt. dokumentus.

14Atsakovas 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu pretenziją atmetė. Nurodė, kad Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras raštu informavo, kad UAB ,,Kamesta“ pateikto sutarčių sąrašo 4 ir 5 punktuose nurodytas sutartis atliko tik UAB ,,Valmasta“, UAB ,,Vilnista“ ir UAB ,,Sumeda“ (pagal statybos darbų žurnalo duomenis), t. y. duomenų apie tai, kad faktiškai darbus atliko kiti subjektai, pavyzdžiui, UAB ,,Kamesta“, nepateikė. UAB ,,Kamesta“ pagal Statybos žurnalo duomenis, jokių darbų nevykdė, todėl pateikė melagingus duomenis. Pažymėjo, kad Ieškovo pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu atsakovas taip pat kreipėsi į statinių statybos techninę priežiūrą atlikusį tiekėją – FIDIC inžinierių UAB ,,Sweco Lietuva“, kuris 2014 m. balandžio 28 d. raštu patvirtino, kad techninę priežiūrą vykdė rangovo UAB ,,Sumeda“ atliekamiems darbams pagal FIDIC Geltonąją knygą. Taigi ieškovo pateikti duomenys neįrodo, kad jis faktiškai atliko darbus.

15Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertintini vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais bei procedūromis. Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 10 p.). Rekomendacijų 7 punktas draudžia perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją šie reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo sąlygoms, tikslūs ir aiškūs.

16Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija prikimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

17Iš esmės byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas pagrindė leistinomis priemonėmis minimalią kvalifikaciją ir pasiūlymo vertinimo metu atitiko perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o būtent, ar per pastaruosius kelis metus arba per laiką nuo tikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mačiau nei 3 metus) tiekėjas buvo įvykdęs žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir/arba sąvartynų rekultyvavimo ar uždarymo, kurių bendras plotas ne mažesnis kaip 10 ha, darbų sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 6 mln. Lt be PVM. Tiekėjo atitikimas šiam reikalavimui privalėjo būti pagrindžiamas pateikiant tiekėjo sutarčių sąrašą, pasirašytą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kuriame nurodomas pavadinimas, vertė, užsakovo identifikavimo duomenys, kartu su užsakovo pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Minėta, jog ieškovas įrodinėja, kad pateikė perkančiajai organizacijai reikiamus dokumentus, pagrindžiančius jo kvalifikaciją, tuo tarp atsakovas įrodinėja, kad ieškovas neįrodė savo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.

18Teismo vertinimu, ieškovo pateikti 2011 m. gegužės 31 d. darbų priėmimo-perdavimo aktai, 2010 m. gegužės mėn. statybos rangos sutartys, rangos sutarčių pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų pažymos, atliktų darbų aktai ir kt. rodo, jog ieškovas UAB ,,Kamesta“ iš tiesų dirbo prie nurodytų projektų, tačiau šio fakto nepakanka tam, kad pagrįsti jo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, suformuluotiems viešojo konkurso „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“ (pirkimo Nr. 147650) Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į Viešųjų pirkimų įstatyme suformuluotus šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo ir skaidrumo principus bei teismų formuojamą praktiką. Teismo vertinimu, būtent darbų išviešinimas, o ne jų faktinis atlikimas apie tai net neinformuojant perkančiosios organizacijos, sudaro tiekėjui galimybę grįsti savo kvalifikaciją atliktais darbais. Tuo atveju, jei tiekėjas neišviešina atliekamų darbų, jis praranda galimybę remtis faktiniu sutarčių atlikimu, kaip įrodymu, pagrindžiančiu atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.

19Minėta, jog ieškovas, siekdamas įrodyti savo atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams, pateikė 2009-2013 metų sutarčių sąrašą bei užsakovo pažymas. Sutarčių sąrašo 4 punkte ieškovas nurodė, kad 2010/2011 m. įvykdė Šakių sąvartyno uždarymo darbų sutartį (užsakovas – UAB ,,Valmasta“, darbų vertė – 5 331 372, Lt be PVM) bei kartu pateikė UAB ,,Valmasta“ 2013 m. spalio 21 d. išduotą pažymą apie sėkmingai įvykdytą sutartį. Sąrašo 5 punkte ieškovas nurodė, kad 2010/2011 m. įvykdė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos statybos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajono savivaldybių uždarymo projektavimo ir statybos darbų sutartį (užsakovas – UAB ,,Vilnista“, darbų vertė – 6 328 575 Lt be PVM) bei kartu pateikė UAB ,,Vilnista“ 2013 m. spalio 21 d. išduotą pažymą – rekomendaciją.

20Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo pateiktų duomenų turinį bei viešai skelbiamą informaciją, pagrįstai suabejojo ieškovo nurodomos informacijos patikimumu, todėl turėjo teisę viešai prieinamomis priemonės įsitikinti ieškovo pateiktų duomenų tikrumu. Kadangi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo viešai paskalbta, kad Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo pirkimą laimėjo UAB ,,Sumeda“, o ieškovas, kaip savarankiškas tiekėjas, dalyvavo konkurse, tačiau jo nelaimėjo, pagrįstai kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir projekto vykdytoją – Marijampolės apskrities tvarkymo centrą dėl informacijos apie Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šalių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbus, juos vykdžius rangovus pateikimo. Gavęs atsakymus, jog ieškovo sutarčių 4 ir 5 punktuose nurodytas sutartis atliko tik UAB ,,Valmasta“, UAB ,,Vilnista“ ir UAB ,,Sumeda“ (pagal Statybos darbų žurnalo duomenis, kuriame privalomai pagal Statybos techninį reglamentą privalo būti nurodomi visi darbus faktiškai vykdę subjektai), atsakovas turėjo teisę atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą.

21Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos nurodomais argumentais, jog nagrinėjamu atveju yra aktualus Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002, kurio skyriuje ,,Statybos darbai“ nustatyta, jog statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma statybos darbų žurnale (Reglamento 23 str.), kuriame turi būti nurodomi ir visi objekte dirbantys subrangovai. Iš pateiktų Kazlų Rūdos sąvartyno uždarymo statybos darbų žurnalo, Šakių sąvartyno uždarymo statybos darbų žurnalo matyti, jog ieškovas UAB ,,Kamesta“ nėra nurodytas kaip objekte darbus vykdęs subrangovas. Žurnaluose nurodyta, jog darbų rangovas yra UAB ,,Sumeda“, o subrangovai – UAB ,,Vilnista“ ir/arba UAB ,,Valmasta“. Teismas taip pat atmeta ieškovo argumentą, jog Kazlų Rūdos sąvartyno uždarymo statybos darbų žurnale pasirašinėjo ieškovo darbuotojas A. V., nes žurnale nurodomame atsakingų asmenų sąraše nurodyta, kad šis darbuotojas yra UAB ,,Vilnista“ darbuotojas, o kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo iš esmės metu, A. V. ginčo laikotarpiu dirbo abiejose įmonėse, todėl labiau tikėtina, kad pasirašydamas žurnale jis atstovavo ne ieškovą, o UAB ,,Vilnista“, kuri darbų žurnale yra įvardinta subrangovu. Svarbi ir aplinkybė, jog perkančioji organizacija, jau pretenzijos nagrinėjimo metu, ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad išsiaiškinti, ar ieškovas atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus, o būtent, kreipėsi į statinių statybos techninę priežiūrą atlikusį tiekėją – FIDIC inžinierių UAB ,,Sweco Lietuva“, kuris 2014 m. balandžio 28 d. raštu patvirtino, kad techninę priežiūrą vykdė rangovo UAB ,,Sumeda“ atliekamiems darbams pagal FIDIC Geltonąją knygą. Taigi ieškovas nors ir pateikė duomenis apie tai, kad faktiškai atliko subrangos darbus, tačiau perkančioji organizacija jokiomis leistinomis priemonėmis neturėjo galimybės įsitikinti ieškovo nurodomų aplinkybių tikrumu.

22Tokią išvadą suponuoja ir aukštesniųjų teismų praktika viešųjų pirkimų bylose. Kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1258/2014, perkančioji organizacija kiekvieną pirkimo sutartį privalo vykdyti tiksliai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Perkančiajai organizacijai turi būti žinoma apie visus subrangovus, realiai vykdančius sudarytą pirkimo sutartį. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį, pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti projekto įgyvendinimui. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, draudžiama viešųjų pirkimų sutartis vykdyti tiems asmenims, apie kuriuos perkančioji organizacija nėra informuota. Subrangovų išviešinimas yra privalomas dėl to, kad perkančiosios organizacijos patikrintų tokių subrangovų kvalifikaciją. Neišviešinti tiekėjai, neturi teisės vykdyti pirkimo sutarčių. Tiekėjas negali grįsti savo kvalifikacijos tomis sutartimis, kurios buvo sudarytos ir buvo vykdomos neteisėtai, t. y. pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas. Priešingu atveju būtų pažeisti esminiai teisinės sistemos principai, nes tiekėjams būtų leidžiama įgyti reikiamą kvalifikaciją iš neteisėtų sandorių.

23Taigi teismas sprendžia, jog Marijampolės apskrities tvarkymo centrui, kaip perkančiajai organizacijai, kurios vykdyto viešojo pirkimo darbų atlikimą įrodinėja ieškovas, privalėjo būti žinoma apie visus subrangovus, kurie vykdė jos pačios sudarytas pirkimo sutartis, jis turėjo būti suteikęs leidimą konkurso laimėtojui samdyti subrangovus, todėl paaiškėjus, kad ieškovas faktiškai per tarpininkus vykdė sudarytas sutartis galutiniam pirkėjui Marijampolės apskrities tvarkymo centrui, tokių sutarčių vykdymas, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, yra neteisėtas ir prieštaraujantis Viešųjų pirkimų įstatymui, todėl ieškovas, įrodinėdamas savo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, negali šiais faktais remtis.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų praktika kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys turi perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi, todėl ieškovo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas kaip neatitinkantis tikrovės.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas ieškovo ieškinį atmeta.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.). Tokios pat taisyklės yra taikomos ir sprendžiant kitų byloje dalyvavusių asmenų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“, atmetus ieškinį, prašo atlyginti procese turėtas bylinėjimosi išlaidas, ir nurodo, kad advokato pagalbai apmokėti jis patyrė 6 043,89 Lt išlaidų, ir pateikia šių išlaidų buvimą patvirtinančius įrodymus (mokėjimo nurodymai, PVM sąskaitos-faktūros, klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitos). Teismas, įvertinęs Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 straipsnyje įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, mažina iš ieškovo trečiajam asmeniui priteisiamą sumą advokato pagalbai apmokėti iki 3 800 Lt (atsiliepimo už ieškinio surašymą – 3 000 Lt (3 val.), už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą – 500 Lt (0,5 val.), už atstovavimą teisme – 300 Lt (2 val.) (CPK 98 str. 2 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 80 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu, 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui UAB ,,VAATC“ atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB ,,Kamesta“ trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ naudai 3 800 Lt

30(1 100, 55 euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas UAB ,,Kamesta“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Atsakovas UAB ,,VAATC“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčijo... 5. Trečiasis asmuo UAB ,,Kauno tiltai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Trečiasis asmuo UAB ,,Fegda“ taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. Ieškinys atmetamas. ... 8. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija UAB ,,VAATC“... 10. Konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės,... 11. Ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą. Perkančiajai... 12. Perkančioji organizacija 2014 m. balandžio mėn. raštu Nr. 1.12-383 ,,Dėl... 13. 2014 m. balandžio 18 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas... 14. Atsakovas 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu pretenziją atmetė. Nurodė, kad... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji... 16. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta, kad... 17. Iš esmės byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas pagrindė leistinomis... 18. Teismo vertinimu, ieškovo pateikti 2011 m. gegužės 31 d. darbų... 19. Minėta, jog ieškovas, siekdamas įrodyti savo atitikimą konkurso sąlygų... 20. Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo pateiktų duomenų turinį bei... 21. Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos nurodomais argumentais, jog... 22. Tokią išvadą suponuoja ir aukštesniųjų teismų praktika viešųjų... 23. Taigi teismas sprendžia, jog Marijampolės apskrities tvarkymo centrui, kaip... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų praktika kandidatų ar dalyvių... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas ieškovo ieškinį atmeta.... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 80... 28. Ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui UAB ,,VAATC“ atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Kamesta“ trečiojo asmens UAB ,,Fegda“ naudai... 30. (1 100, 55 euro) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...