Byla 2A-1258/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, trečiojo asmens UAB „Vizart" apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1583-657/2014 pagal ieškovo UAB „Eurointegracijos projektai" ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Vizart", UAB „Baltic Home", dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Eurointegracijos projektai“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2014-01-07 rašte Nr. VPS-7 nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo.

5Ieškinyje ir dublike nurodė, kad dalyvavo atsakovo vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas" (pirkimo Nr. 144990). Atsakovas ieškovui pranešė, kad sudarė pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino UAB „Vizart" pasiūlymą. Ieškovo nuomone, šis tiekėjas negalėjo būti įtrauktas į pasiūlymų eilę, kadangi neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovas nepagrįstai ieškovui neleido susipažinti su visais laimėjusio pasiūlymo dokumentais, nes kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai negali būti laikomi komercine paslaptimi. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas leisti susipažinti su visu UAB „Vizart" pasiūlymu bei atmesti UAB „Vizart" pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų, tačiau atsakovo pretenziją atmetė. Pripažinęs laimėtoju UAB „Vizart" pasiūlymą, atsakovas šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei viešųjų pirkimų tikslus. Perkančioji organizacija neįrodė, kad UAB „Vizart" pasiūlyme nurodyta informacija yra komercinė-gamybinė paslaptis, atitinkanti CK 1.116 straipsnį ir kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims. Laimėtoju paskelbtas tiekėjas UAB „Vizart" neatitinka Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 1-2 punktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. UAB „Vizart" nuo 2010-11-26 iki 2013-11-26 neturi pradėtų ir įgyvendintų savivaldybės ar regiono strateginių planavimo dokumentų ir sektorinių studijų parengimo paslaugų sutarčių už 290 000 Lt su PVM, todėl UAB „Vizart" aiškiai neatitinka šio kvalifikacinio reikalavimo arba apie savo kvalifikaciją atsakovui pateikė melagingus duomenis. Be to, ieškovo turimais duomenimis UAB „Vizart" nuo 2010-11-26 iki 2013-11-26 neturi pradėtos ir įgyvendintos gyventojų nuomonės tyrimo. Toks UAB ,,Vizart“ pasiūlymas tiek pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, tiek pagal Pirkimo sąlygas turėjo būti atmestas. Perkančiajai organizacijai neleidus susipažinti su UAB „Vizart" pasiūlymu, ieškovui buvo apribotos bet kokios galimybės efektyviai ginti savo teises ir interesus. Atsakydama į pretenziją, perkančioji organizacija nemotyvavo, kokiu pagrindu UAB „Vizart"pasiūlymas laikytas atitinkančiu Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 1 punkto reikalavimus. Toks skaidrumo principo pažeidimas tik patvirtina abejones dėl perkančiosios organizacijos sprendimų nepagrįstumo ir neteisėtumo. Be to, perkančioji organizacija leido UAB „Vizart" atlikti neteisėtą pasiūlymo pakeitimą - iš pradžių UAB „Vizart" pasiūlyme buvo nurodyta, kad tam tikrą dalį įsipareigojimų atliks subtiekėjas UAB „Eurotela", tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui UAB „Vizart" buvo leista pakeisti pasiūlymą ir atsisakyti subrangovo UAB „Eurotela". Informacija apie subrangovus bei jų numatomus atlikti darbus yra sudedamoji pasiūlymo dalis. Subrangovui atsisakius dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose, perkančioji organizacija privalėjo tokį pasiūlymą atmesti, kadangi toks pasiūlymo keitimas laikytinas esminiu pasiūlymo pakeitimu, o be to, tiekėjui po pasiūlymo pateikimo galutinės dienos draudžiama keisti pasiūlymą. Pirkimo sąlygos imperatyviai draudžia teikėjui keisti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jų atsisakyti ar nurodyti naujus. Trečiasis asmuo nepateikė perkančiajai organizacijai atnaujintos pasiūlymo formos, pagal kurią visus darbus atliks UAB „Vizart", kas taip pat lemia pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygoms. Papildomai nurodė, kad teismas neturėtų remtis pateikta Joniškio rajono savivaldybės pažyma, kadangi pirkimo laimėtoju buvo VšĮ „Investicinių projektų grupė", kuri negalėjo samdyti jokių subrangovų, o atlikta apklausa nebuvo reprezentatyvi, nes apklausta tik 250 respondentų.

6Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ su ieškiniu nesutiko.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 27 d. sprendimu ieškinį tenkino.

9Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis konstatavo, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas nurodomais motyvais.

10Dėl Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 1 punkto teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų III skyriaus Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 15 punkte nustatyta, kad teikėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šio punkto 1 ir 2 lentelėse nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo sąlygų III skyriaus Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 1 punkte nustatyta: „tiekėjas per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdo bent vieną savivaldybės ir/ar regiono strateginių planavimo dokumentų ir sektorinių studijų parengimo paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 290 000 Lt su PVM". Šio punkto pastabose yra nurodyta, kad 1) „jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 290 000 Lt su PVM"; 2) ,,tiekėjas gali būti įvykdąs ir atskiras šiame reikalavime nurodytas sutartis, tačiau jų bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 290 000 Lt su PVM".

11Teismas nurodė, kad iš 2013-11-28 pažymos Nr. l nustatyta, kad UAB „Vizart" nėra įvykdžiusi ar vykdo nei vienos savivaldybės ir/ar regiono strateginių planavimo dokumentų ir sektorinių studijų parengimo paslaugų sutarties, kurios vertė ne mažesnė kaip 290 000 Lt su PVM, tačiau visų įvykdytų sutarčių suma šią sumą viršija reikalavimų (Pirkimo sąlygų III skyriaus Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 2 lentelės 1 punkto 2 pastaba). Konkurso sąlygų ieškovas neginčijo, todėl nėra pagrindo teigti, kad tiekėjo UAB „Vizart" pasiūlymas neatitiko III skyriaus Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 15 punkto 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 1 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

12Dėl Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkto teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkte nustatyta: „tiekėjas per paskutinius tris metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti atlikęs bent vieną gyventojų nuomonės tyrimą (socialiniais - ekonominiais klausimais), kurio apimtis ne mažesnė kaip 500 respondentų". Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti turėjo būti pateikta informacija apie įvykdytą gyventojų nuomonės tyrimą, kurioje nurodomas tyrimo pavadinimas, vykdymo laikotarpis, respondentų skaičius, užsakovo identifikavimo duomenys kartu su paslaugos gavėjo (užsakovo) patvirtinta pažyma apie tiekėjo tinkamai suteiktą paslaugą.

13Teismo nuomone, subtiekėjai (subrangovai) yra ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems. Be to, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (VPĮ 24 str. 3 d.), jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme (VPĮ 36 str. 1 d. 10 p.), subtiekėjo (subrangovo) pakeitimas po viešojo pirkimo (koncesijos) sutarties sudarymo, nors tai joje buvo numatyta, gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu (Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. Sprendimas Wall, C-91/08. Rink. 2010, p. 1-2815; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- 2182/2013).

14Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 22 punktą tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme privalo nurodyti subtiekėjų pavadinimus, jiems perduodamų įsipareigojimų apimtį bei pateikti subtiekėju kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nurodytus Pirkimo sąlygų III.2.2 dalyje. Iš pateiktų į bylą dokumentų matyti, kad 2013-11-25 pasiūlyme UAB „Vizart" nurodė subtiekėją UAB „Eurotela", kuriai buvo numatyta perduoti 10 procentų visų įsipareigojimų, kartu buvo pateiktas 2013-11-25 ketinimų protokolas.

15Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 50 punkte numatyta, jog atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija reikalauja tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Todėl perkančioji organizacija, 2013-1l-26 posėdyje susipažinusi su tiekėjų pasiūlymais, 2013-12-17 raštu Nr. VPS-852 paprašė UAB „Vizart" pateikti duomenis apie tai, kad tiekėjas atitiko nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus susipažinimo su pasiūlymais dieną, t.y. 2013-11-26. Iš byloje pateikto UAB „Vizart" 2013-12-17 rašto Nr. l nėra galimybės nustatyti, kokie dokumentai, patvirtinantys tiekėjo UAB „Vizart" minimalius kvalifikacinius reikalavimus, buvo pateikti perkančiajai organizacijai, jie nenurodyti ir nepateikti teismui. Teismo teigimu, iš pateiktos 2013-11-28 pažymos Nr. l duomenų nustatyta, kad subtiekėjas UAB „Eurotela" yra įvykdęs sutartis, susijusias su gyventojų nuomonės tyrimais (bendras respondentų skaičius 2000). Byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad iki 2013-12-17 tiekėjas UAB „Vizart" perkančiajai organizacijai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad jis atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, t.y. įrodymus apie tai, kad jis pats būtų įvykdęs nors vieną gyventojų nuomonės tyrimą, kaip to reikalavo Pirkimo dokumentų 2 lentelės 2 punktas.

16Teismas pažymėjo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje 2013-12-18 buvo gautas UAB „Eurotela" raštas Nr. SD-219, kuriame prašoma nelaikyti jos subrangove pagal 2013-11-25 pasirašytą ketinimų protokolą.

17Teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2013-12-19 (protokolo Nr. VPN-660 ir 2013-12-19 raštas Nr. VPS-865) paprašė tiekėją UAB „Vizart" paaiškinti savo atitiktį Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkto reikalavimui pateikti įrodančius dokumentus bei patvirtinti, kad, vykdydama pirkimo sutartį, UAB „Vizart" atliks ir tą įsipareigojimų dalį, kuriai ketino pasitelkti subtiekėją. UAB „Vizart" 2013-12-30 raštu Nr. l pranešė atsakovui, kad UAB „Vizart" ir be subtiekėjų pilnai atitinka pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkto reikalavimą, bei patvirtino, kad, vykdydama pirkimo sutartį, atliks ir tą įsipareigojimų dalį, kuriai iš pradžių buvo ketinta pasitelkti subtiekėją. Kartu su raštu pateikė pažymą Nr. 2 apie UAB „Vizart" vykdytą gyventojų nuomonės tyrimą laikotarpiu nuo 2013-10-01 -2013-11-20.

18Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Vizart" pateiktame pasiūlyme nurodė, kad ketina dalį (10 procentų) sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais bei pateikė informaciją apie subtiekėją. Kvalifikacijos vertinimo metu atsakovui prašant pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjo UAB „Vizart" atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, trečiasis asmuo apie save prašomų dokumentų nepateikė ir tik subtiekėjui UAB „Eurotela" atsisakius dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, pateikė duomenis apie vykdytą apklausą.

19Teismo vertinimu, 2013-12-20 rašte Nr.l S-104 ir 2013-12-20 rašte Nr. ES-120 informacija nėra informatyvi, prie jų nėra pateikti jokie jų turinį patvirtinantys dokumentai, kas leidžia pagrįstai abejoti esančios informacijos teisingumu, juolab, kad tokią informaciją apie UAB „Vizart" vykdytą apklausą tiekėjas perkančiajai organizacijai galėjo pateikti tiek su pasiūlymu, tiek atsakydamas į 2013-12-17 raštą Nr. VPS-852. Be to, į bylą pateikta Joniškio rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus 2014-03-19 pažyma Nr. ES-26, kurioje nurodyta, kad VšĮ „Investicinių projektų grupė" viena įgyvendina viešojo Joniškio rajono savivaldybės plėtros 2014- 2020 metų strateginio plėtros ir Joniškio rajono savivaldybės 2014-2016 m. veiklos planų konsultavimo paslaugų pirkimo sutartį, duomenų apie subrangovus ar jungtinės veiklos sutartis Joniškio rajono savivaldybės administracija neturi, taip pat leidžia teigti, jog trečiasis asmuo UAB „Vizart" nėra atlikęs nors vieno gyventojų nuomonės tyrimo socialiniais - ekonominiais klausimais, kurio apimtis ne mažesnė kaip 500 respondentų.

20Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje formalūs pažeidimai yra aiškinami kaip neatitiktis pasiūlymo formai keliamiems reikalavimams, rašymo klaidos ir pan., bet ne dalies dokumentų nepateikimas. Teismas sprendė, jog dalies pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų nepateikimas yra ne formalus, bet esminis pažeidimas.

21Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai, tai perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Konkurso sąlygų I skyriaus 8 punkte nustatyta, kad konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro visuma dokumentų, iš kurių vienas yra informacija apie subrangovus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija apie subrangovus ir numatomus jiems perduoti atlikti darbus yra sudedamoji konkursinio pasiūlymo dalis (VPĮ 24 str. 3 d.). Remiantis konkurso sąlygų 10.4 punktu pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2013 m. lapkričio 26 d. 10.30 val.

22Teismas pažymėjo, kad UAB „Vizart" pateiktame pasiūlyme nurodė subtiekėją UAB „Eurotela", kurios pajėgumais (10 procentus sutarties) įrodinėjo savo kvalifikaciją pirkime. Duomenų apie tai, kad visus įsipareigojimus vykdys UAB „Vizart" pasiūlyme nurodyta nebuvo, atsakovas apie tai buvo informuotas tik 2013 m. gruodžio 30 d., tai yra jau pasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui ir atlikus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą. Tik susidarius situacijai, kai perkančioji organizacija pareikalavo pateikti UAB „Vizart" atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius įrodymus, tiekėjas UAB „Vizart" nusprendė pirkime dalyvauti vienas, nepasitelkdama kitų ūkio subjektų.

23Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismo teigimu, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, o pateikus paaiškinimus, toks pasiūlymas pakeičiamas ar papildomas, ir tokiu būdu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Pirkimo dokumentų 16 punkte, 22 punkte ir 54 punkte.

24Teismas konstatavo, kad tokiu būdu perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata, ne tik neprivalėjo, bet ir neturėjo teisės prašyti, kad UAB „Vizart", paaiškindama savo pasiūlymą, pateiktų pasiūlymą sudarančius dokumentus tiek apie savo pajėgumus, atsisakius subtiekėjas, tiek apie savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, kurių iki tol nebuvo pateikusi. Atsižvelgiant į aukščiau minėtas Konkurso sąlygas bei nustatytas aplinkybes, UAB „Vizart" 2013 m. gruodžio 30 d. rašte nurodyta informacija apie tai, kad pati sugebės įvykdyti visą pasiūlymą, atsisakant subrangovo, kuris buvo nurodytas konkursiniame pasiūlyme, traktuotinas kaip konkursinio pasiūlymo pakeitimas, kuris pasibaigus galutiniam konkursinių pasiūlymų pateikimo terminui yra draudžiamas (VPĮ 29 str. 4 d., 39 str. 1 d.). Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų su pasiūlymais atplėšimo gavusi UAB „Eurotela" pranešimą apie atsisakymą toliau dalyvauti pirkimo procedūrose, bei paprašiusi, kad UAB „Vizart" pateiktų papildomus dokumentus, ir sudariusi galimybę juos pateikti, suteikė UAB „Vizart" galimybę padaryti pakeitimą savo pasiūlyme, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimams, kas prieštarauja imperatyvioms VPĮ 29 straipsnio 4 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

26Apeliaciniais skundais atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija, tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniai skundai grindžiami argumentais:

271. Teismas neteisingai vertino aplinkybes dėl trečiojo asmens UAB ,,Vizart“ dalies Pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų pateikimo.

282. Teismas nepagrįstai sprendė, kad dalies Pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų nepateikimas yra neformalus, bet esminis pažeidimas, kadangi neteisingai įvertino bylos aplinkybes.

293. Teismas sprendime neteisingai nurodė prielaidą, kad trečiasis asmuo UAB ,,Vizart“ nėra atlikęs nors vieno gyventojų nuomonės tyrimo socialiniais-ekonominiais klausimais, kurio apimtis ne mažesnė kaip 500 respondentų (Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas).

304. Teismas sprendime neteisingai konstatavo, kad perkančioji organizacija, jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų su pasiūlymais atplėšimo, gavusi subtiekėjo UAB ,,Eurotela“ atsisakymą toliau dalyvauti pirkime bei paprašiusi, kad tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ pateiktų papildomus dokumentus, suteikė UAB ,,Vizart“ galimybę padaryti pakeitimą pasiūlyme. Informacijos apie kvalifikaciją pataisymas (papildymas) negali būti laikomas pasiūlymo esmės keitimu. UAB ,,Vizart“ nepakeitė subtiekėjo kitu subtiekėju, o patvirtino, kad vykdant pirkimo sutartį atliks tą įsipareigojimų dalį, kuriai ketino pasitelkti subtiekėju, ir pateikė tai įrodančius dokumentus.

315. Teismas netinkamai taikė teisės normas ir teismą praktiką.

32Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas UAB ,,Eurointegracijos projektai“ prašo apeliacinius skundus atmesti, palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą nepakeistą, priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, apeliacinių skundų nepagrįstumo argumentus:

331. Tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

342. Tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ po pasiūlymo pateikimo pakeitė pasiūlymą.

35Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ prašo apeliacinius skundus tenkinti, nurodo, kad skundai yra pagrįsti.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

39Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų viešajame pirkime pagrįstumo ir teisėtumo.

40Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, pagal bylos duomenis sprendžia, kad su trečiojo asmens UAB ,,Vizart“ apeliaciniu skundu pateikti įrodymai priimtini į bylą.

42Dėl bylos aplinkybių

43Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą parengimas" (pirkimo Nr. 144990), kurio objektas - sektorinių studijų ir tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas (Konkurso sąlygų 12 p.). Pirkimas į dalis neskirstomas (Konkurso sąlygų 12 p.). Pirkimas vykdomas pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2013 m. spalio 30 d. protokolu Nr. VPN-552 patvirtintus Pirkimo dokumentus. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas 2013-11-26 10.30 val.

44Pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. lapkričio 26 d. posėdžio protokolą Nr. VPN-596 Konkurse pasiūlymus pateikė 4 tiekėjai - ūkio subjektų grupė UAB „Eurointegracijos projektai" ir UAB „Lyderio grupė", UAB „BalticHome", UAB „Kadoro konsultacijos", UAB „Vizart". Tiekėjas UAB „Vizard" pasiūlymo 3 lentelėje nurodė, kuri informacija laikytina konfidencialia, tame tarpe minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija, sąžiningumo deklaracijos, tiekėjo deklaracijos, įgaliojimas, pažymos dėl atitikties VPĮ 91 straipsniui.

45Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2013 m. gruodžio 3 d. (posėdžio protokolas Nr. VPN- 613) pripažino, kad visi tiekėjai, tame tarpe ir UAB „Vizart" atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

46Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 m. sausio 7 d. posėdyje (protokolas Nr. VPN-8) nustatė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų ir UAB „Vizart" pasiūlymą pripažino laimėjusiu.

47Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 m. sausio 13 d. posėdyje, išnagrinėjusi UAB „Eurointegracijos projektai" prašymą dėl susipažinimo su laimėjusio dalyvio UAB „Vizart" pasiūlymu ir UAB „Vizart" pateiktus paaiškinimus, pripažino, kad UAB „Vizart" pasiūlyme nurodyta informacija ir dokumentai kaip konfidencialūs yra nurodyti pagrįstai, o UAB „Vizart" sutikimu nekonfidencialiais pripažinti šie UAB „Vizart" pasiūlymo dokumentai: registravimo pažymėjimas, UAB „Vizart" įstatai, aiškinamasis raštas (2013-11-25, Nr. VIZ-1), pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrų elektroninis sertifikuotas išrašas,VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), bei nusprendė leisti UAB „Eurointegracijos projektai" susipažinti su nekonfidencialiais pasiūlymo dokumentais.

48Ieškovas 2014 m. sausio 17 d. pateikė pretenziją atsakovui ir prašė leisti susipažinti su visu UAB „Vizart" pasiūlymu, panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2014-01-07 rašte Nr. VPS-7 nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, atmesti UAB „Vizart" pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Atsakovas 2014-01-27 raštu Nr. AS-507 informavo ieškovą, kad jo pretenzijos netenkino, ir nurodė, kad UAB „Vizart" pateikė Komisijai dokumentus, kurie įrodo, kad UAB ,,Vizart“ atitinka Pirkimo sąlygų 15 punkto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 1 ir 2 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, todėl papildomai patikrinus UAB „Vizart" pateiktą Komisijai informaciją nustatyta, kad tiekėja atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

49Ginčas byloje kilo dėl tiekėjo UAB „Vizart" atitikties atsakovo skelbto supaprastinto atviro konkurso kvalifikacijos reikalavimams, pasiūlymo pateikimo.

50Dėl byloje nagrinėjimo ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, trečiojo asmens UAB ,,Vizart“ pasiūlymo pateikimo

51Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertintini vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais bei procedūromis. Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004-04-27 įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (tekste – Rekomendacijos) 10 p.). Rekomendacijų 7 punktas draudžia perkančiajai organizacijai kelti tiekėjams tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją šie reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo sąlygoms, tikslūs ir aiškūs.

52Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Trečiasis asmuo UAB ,,Vizart“, 2013-12-30 raštu pakeisdamas savo ir subrangovų darbų pasiskirstymą, po galutinio pasiūlymo pateikimo termino pakeitė pasiūlymo esmę. UAB „Vizart" pasiūlymas, kuriame nurodyta, jog UAB „Eurotela" atliks 10% pirkimo sutarties darbų, tapo nebeatitinkančiu Pirkimo sąlygų nuo to momento, kai UAB „Eurotela" paprašė nelaikyti jos subrangovu.

53Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Nagrinėjamuoju atveju Pirkimo sąlygų 1 priede (pasiūlymo formoje) buvo reikalaujama, kad tiekėjas nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus. Tokiu būdu pasiūlyme duomenys apie subrangovus bei subrangovams atitenkančią įsipareigojimų dalį yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis, t. y. ne duomenys ne tik apie kvalifikaciją, bet ir duomenys apie planuojamą pirkimo sutarties vykdymą.

54Viešųjų pirkimų įstatymo 28, 39 straipsnių prasme po pasiūlymų pateikimo galutinio termino suėjimo perkančioji organizacija negali leisti keisti pasiūlyme nurodyto darbų pasiskirstymo tarp tiekėjo ir subrangovų.

55Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Vizart" pasiūlymą, privalėjo atskirti kvalifikacijos duomenų patikslinimo ir pasiūlymo siaurąja prasme (darbų pasiskirstymo tarp tiekėjo ir subrangovų) patikslinimo procedūras. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo perkančiosios organizacijos gali ir turi kreiptis dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d.), tačiau kreipimasis dėl pasiūlymo siaurąja prasme pakeitimo yra itin ribotas ir skirtas iš esmės tik klaidų ar neaiškumų taisymui (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d.). Tokią išvadą patvirtina Lietuvos Respublikos teismų praktika, pagal kurią tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme (t. y. tik ta dokumentų visumos dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan.) vertinimo procedūros yra atskiros, joms (turi būti) nustatomos skirtingos pirkimo sąlygos, taikomos atitinkamos VPĮ (32, 39 straipsniai) nuostatos.

56Nagrinėjamuoju atveju perkančioji organizacija 2013-12-19 raštu kreipėsi į UAB „Vizart" su prašymu paaiškinti savo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir tiekėjas UAB „Vizart" 2013-12-30 atsakyme ne tik paaiškino savo duomenis apie kvalifikaciją, bet ir neteisėtai pakeitė pasiūlymą siaurąja prasme, t. y. tą pasiūlymo dalį, kurioje yra nurodytas darbų tarp tiekėjo ir subrangovų pasiskirstymas.

57Nurodytos aplinkybės ir bylos duomenys patvirtina, kad po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos perkančioji organizacija leido UAB „Vizart" iš esmės pakeisti pasiūlymą. Pradiniame pasiūlyme buvo aiškiai nurodyta, kad pirkimo sutarčiai įvykdyti bus pasitelkiamas subtiekėjas UAB „Eurotela", pasibaigus pasiūlymų pateikimo galutiniam terminui UAB „Vizart" nurodė, kad UAB „Eurotela" nebus pasitelkiama ir darbus atliks UAB „Vizart". Toks pasiūlymo pakeitimas yra esminis, todėl pateiktas pasiūlymas negali būti laikomas tinkamu ir atitinkančiu Pirkimo sąlygas ir privalėjo būti atmestas.

58Pasiūlymo pakeitimai gali būti atliekami tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vien ta aplinkybė, kad siekiant atsisakyti UAB „Eurotela" kaip subtiekėjo yra būtina keisti pasiūlymą ir jame užfiksuotą informaciją apie subtiekėjus bei įsipareigojimų dalį, kurią įvykdys subtiekėjai, patvirtina, kad subtiekėjo atsisakymas yra ne tik kvalifikacijos duomenų patikslinimas, bet paties pasiūlymo (siaurąja prasme) neteisėtas pakeitimas.

59Nagrinėjamuoju atveju perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principą (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d.), nes tiekėjo UAB „Vizart" atžvilgiu nesilaikė pasiūlymų patikrinimo tvarkos ir patvirtintų Pirkimo sąlygų. Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas reiškia, kad vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai. Lygiateisiškumo principas pažeistas, jei po to, kai visi tiekėjai pateikė savo pasiūlymus iki perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytos datos, vienas iš tiekėjų pateikė jo pirminį pasiūlymą papildančius ir patikslinančius duomenis, pagerinančius jo pirminį pasiūlymą, o perkančioji organizacija į šiuos papildomus duomenis atsižvelgė.

60Kadangi konkursiniame pasiūlyme privaloma nurodyti informacija apie subrangovus bei jų numatomus atlikti subrangos pagrindais darbus yra sudedamoji pasiūlymo dalis, jos keisti, pasibaigus galutiniam konkursiniu pasiūlymu pateikimo terminui nebuvo galima (VPĮ 29 str. 4 d., 39 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju subrangovo atsisakymas reiškia pasiūlymo esmės pakeitimą, nes subrangovai (suteikėjai) yra sudedamoji pasiūlymo dalis, kurios pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui keisti nebegalima.

61Viešųjų pirkimų įstatymas ir atsakovo patvirtintos Supaprastintų pirkimų taisyklės bei Pirkimo sąlygos patvirtina, kad duomenys apie subtiekėją yra ne vien kvalifikaciją patvirtinantys duomenys, bet ir pasiūlymo siaurąja prasme dalis.

62Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų pirkimų taisyklių 30, 26 punktus Pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Pagal Pirkimo sąlygų 22 punktą savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo Pasiūlymas antrąją lentelę tiekėjas, kuris ketina pasitelkti subtiekėją, nurodo suteikėjo pavadinimą, adresą ir įsipareigojimų dalį, kuriai ketinama pasitelkti suteikėją. Informacija apie subrangovus bei jų numatomus atlikti subrangos pagrindais darbus yra sudedamoji pasiūlymo dalis, jos keisti, pasibaigus galutiniam konkursinių pasiūlymų pateikimo terminui nebuvo galima (Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 4 d., 39 str. 1 d.).

63Pagal Lietuvos Respublikos teismų praktiką konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Perkančioji organizacija privalėjo atmesti Pirkimo sąlygų neatitinkančio tiekėjo UAB „Vizart" pasiūlymą, kuris buvo iš esmės pakeistas po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

64Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija apie subtiekėjus ir numatomus jiems perduoti atlikti darbus yra sudedamoji konkursinio pasiūlymo siaurąja prasme dalis. Po pasiūlymų pateikimo termino draudžiama keisti pasiūlymo informaciją apie subrangovams numatomus atlikti darbus. Tiekėjas, pasiūlyme nurodęs subtiekėją, kurio pajėgumais remsis vykdydamas pirkimo sutartį, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neturėjo teisės perskirstyti tiekėjams ir subrangovams tenkančių darbų apimčių, kadangi tai reikštų pasiūlymo esmės pakeitimą, kas yra draudžiama pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas (Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 3 d., 39 str. 1 d., Pirkimo sąlygų 22.2, 54 ir 69 p.). Dėl nurodytų priežasčių UAB „Vizart" pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

65Dėl trečiojo asmens UAB „Vizart" atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimams

66Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis teisingai nustatė, kad be anksčiau nurodytų imperatyvių teisės aktų pažeidimų trečiojo asmens UAB „Vizart" pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, dėl ko šio tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti pripažintas laimėtoju ir privalėjo būti atmestas.

67Pirkimo sąlygų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 2 p. yra nurodytas kvalifikacinis reikalavimas: „tiekėjas per paskutinius tris metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti atlikęs bent vieną gyventojų nuomonės tyrimą (socialiniais-ekonominiais klausimais), kurio apimtis ne mažesnė kaip 500 respondentų".

68Trečiasis asmuo UAB „Vizart", siekdamas atitikti Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, neteisėtai rėmėsi 2013-10-01 paslaugų teikimo sutartimi Nr. AD-2013-001-1, pagal kurios 1 p. sutarties dalykas yra Joniškio rajono savivaldybės reprezentacinės apklausos socialinis-ekonominiais klausimais atlikimo paslauga. Šiuo aspektu svarbiausia yra tai, kad UAB „Vizart" šių paslaugų negalėjo teikti, toks paslaugų teikimas yra neteisėtas ir prieštaraujantis imperatyvioms teisės normoms.

69Joniškio rajono savivaldybė šiuo metu įgyvendina 2014-2020 metų strateginio plėtros ir Joniškio rajono savivaldybės 2014-2016 metų veiklos planų rengimo konsultavimo paslaugų projektą, kurio viena iš dalių yra reprezentatyvios apklausos atlikimas. UAB „Vizart" negali remtis šia sutartimi, nes reprezentatyvi apklausa buvo atlikta apklausiant ne 500, o gerokai mažiau respondentų.

70UAB „Vizart" negalėjo atlikti šios sutarties ir tai patvirtina Joniškio rajono savivaldybės administracijos pažyma. Nurodyto pirkimo laimėtojas buvo VšĮ „Investicinių projektų grupė", kuri nesamdė ir negalėjo samdyti subrangovų. Iš 2014-03-19 Joniškio rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus pažymos Nr. ES-26 matyti, kad visas paslaugas savivaldybei suteikė VšĮ „Investicinių projektų grupė", perkančiajai organizacijai nėra žinoma apie kitus paslaugų teikimo partnerius ar subrangovus.

71Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Joniškio rajono savivaldybei, kaip perkančiajai organizacijai, privalėjo būti žinoma apie visus subtiekėjus, kurių paslaugomis naudojosi Všį „Investicinių projektų grupė". Minėta imperatyvi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata draudžia viešųjų pirkimų sutartis vykdyti tiems asmenims, apie kuriuos perkančioji organizacija nėra informuota. Jeigu VšĮ „Investicinių projektų grupė" būtų realiai pasitelkusi UAB „Vizart" atlikti reprezentatyvią apklausą, apie tokį subrangovą Joniškio rajono savivaldybei turėjo būti pranešta, savivaldybė turėjo duoti sutikimą dėl kito asmens teikiamų paslaugų.

72Dėl nurodytų priežasčių UAB „Vizart" rėmimasis 2013-10-01 paslaugų teikimo sutartimi Nr. AD-2013-001-1 yra nepagrįstas, neteisėtas ir prieštaraujantis imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Tiekėjas negali grįsti savo kvalifikacijos tomis sutartimis, kurios buvo sudarytos ir buvo vykdomos neteisėtai, t. y. pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas. Priešingu atveju būtų pažeisti esminiai teisinės sistemos principai, nes tiekėjams būtų leidžiama įgyti reikiamą kvalifikaciją iš neteisėtų sandorių.

73Aplinkybę, kad trečiasis asmuo UAB „Vizart" neatitinka Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, patvirtina ir viešai skelbiama informacija. Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. reikalauja, kad gyventojų nuomonės tyrimo apimtis būtų ne mažesnė kaip 500 respondentų, tačiau realiai Joniškio rajono savivaldybėje buvo padarytas gyventojų nuomonės tyrimas, kurio apimtis tėra 300 respondentų. Tai matyti iš pačios Joniškio rajono savivaldybės viešai skelbiamos informacijos. Dėl to, net jeigu ir būtų laikoma, kad UAB „Vizart", o ne VšĮ „Investicinių projektų grupė", suteikė gyventojų nuomonės tyrimo paslaugas Joniškio rajono savivaldybei (kas neteisėta ir prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms), tebuvo atlikta apklausa dalyvaujant tik 300 apklaustųjų, nors ginčo Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. reikalauja apklausti ne mažiau kaip 500 respondentų.

74Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų praktika kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys turi perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Griežtas kvalifikacinių reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

75Kvalifikaciniai duomenys turi visiškai atitikti perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų . Nustačius, kad UAB „Vizart" neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų (Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p.), šio tiekėjo pasiūlymas privalėjo būti atmestas kaip netinkamas.

76Be to, į bylą nepateikti įrodymai, kad UAB „Vizart" realiai įgyvendino 2013-10-01 paslaugų teikimo sutartį Nr. AD-2013-001-1, kokiu būdu buvo įformintas paslaugų suteikimas.

77Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB ,,Vizart“ pateiktų dokumentų, paslaugų teikimo sutartis buvo pasirašyta 2013-10-01, atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas buvo sudarytas 2013-11-20, o PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta 2013-12-23. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. 1 p. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas. Pagal bylos duomenis PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta tik 2013-12-23. Atsižvelgiant į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. 1 p., būtent 2013 m. gruodžio pabaigoje ir galėjo būti suteiktos reprezentacinės apklausos organizavimo paslaugos. Trečiasis asmuo UAB ,,Vizart“ kvalifikaciją privalėjo įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2013-11-26.

78Trečiasis asmuo UAB „Vizart" iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, t. y. iki 2013-11-26, nebuvo pateikęs jokių dokumentų, kuriais būtų grindžiamas šio asmens kvalifikacijos atitikimas Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. Nurodyta aplinkybė reiškia, kad trečiajam asmeniui negalėjo būti sudarytos sąlygos patikslinti kvalifikacijos duomenų tam Pirkimo sąlygų reikalavimui, kuriam trečiasis asmuo nepateikė jokių dokumentų. Tokia išvada darytina iš Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies, pagal kurią, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

79Perkančioji organizacija gali ir privalo kreiptis į tiekėją dėl duomenų patikslinimo tik tais atvejais, kai tiekėjas pateikia netikslius ar neaiškius duomenis, t. y. pateikia bent dalį dokumentų. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pažymėta, kad kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui. Tiekėjas, apskritai nepateikęs jokių dokumentų atitinkamam kvalifikacijos reikalavimui, negali būti laikomas pateikęs netikslius ar neaiškius duomenis.

80Negalima tikslinti kvalifikacinio reikalavimo, jeigu jis visiškai nepateiktas. Priėmusi tokius duomenis perkančioji organizacija nepagrįstai leido tiekėjui UAB ,,Vizart“ iš esmės pakeisti savo pasiūlymą. Tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją iš viso nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, nes priešingu atveju, jam būtų leista pateikti šią informaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Tokiais atvejais tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

81Trečiajam asmeniui UAB „Vizart" iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2013-11-26) nepateikus jokių savo duomenų apie atitikimą Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p., tokiam tiekėjui negalėjo būti sudarytos sąlygos tikslinti kvalifikacijos, kadangi tiekėjas nepateikė jokių duomenų. Perkančioji organizacija, leidusi pateikti visiškai naujus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, pažeidė tiek Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį, tiek viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

82Pagal bylos duomenis darytina išvada, kad UAB „Vizart" iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2013-11-26) nebuvo atlikusi 500 respondentų apklausos, dėl ko tiekėjas laikytinas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų 15 p. 2 lentelės 2 p. įtvirtinto kvalifikacijos reikalavimo. Reprezentatyvios apklausos paslaugų gavėjui Joniškio rajono savivaldybei nebuvo pranešta, jog apklausą atliks kitas asmuo nei VšĮ „Investicinių projektų grupė", todėl bet kokia subranga yra draudžiama pagal imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį. Net jeigu tokia subrangos sutartis ir buvo sudaryta, ji prieštarauja minėtai imperatyviai įstatymo normai, kas reiškia, kad sutartis yra neteisėta ir ja negalima remtis įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Joniškio rajono savivaldybėje buvo atlikta apklausa ne iš 500, o tik iš 300 respondentų, akivaizdu, kad UAB „Vizart" yra pateikusi neteisingus duomenis, kas be kitų priežasčių lemia pasiūlymo atmetimą remiantis Pirkimo sąlygų 16 p.

83Nors trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui teikė papildomus įrodymus (internetinę nuorodą, 2013 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. 1S-104 ir kt.) dėl jo atitikimo Pirkimo sąlygoms, tačiau naujai pateikti įrodymai nėra pakankamai informatyvūs ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygoms.

84Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

85Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

86Dėl bylinėjimosi išlaidų

87Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

88Atsižvelgiant į tai, jog apeliaciniai skundai atmesti, šalių bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalis 6 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnis, 302 straipsnis).

89Ieškovas prašo priteisti 1694 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme (atsileipimo į apeliacinius skundus parengimas). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2., 8.11, 11 punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, įvertinusi sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, aplinkybę, jog apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme yra pagrįsta, todėl priteistina ieškovui iš atsakovo 1694 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

90Atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai grąžintina žyminio mokesčio už apeliacinį skundą permoka - 250 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 1dalies 1punktas, 302 straipsnis).

91Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

92Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

93Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188768545; buveinės adresas J.Basanavičiaus g.3 6, Kėdainiai) ieškovo UAB „Eurointegracijos projektai“ (juridinio asmens kodas 142122047; buveinės adresas Ukmergės g. 222, Vilnius) naudai 1694 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

94Grąžinti atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188768545; buveinės adresas J.Basanavičiaus g.3 6, Kėdainiai) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą permoką.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Eurointegracijos projektai“ kreipėsi į teismą,... 5. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad dalyvavo atsakovo vykdomame supaprastintame... 6. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir tretysis asmuo UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 27 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 9. Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis konstatavo, kad ieškinys... 10. Dėl Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 1 punkto teismas nurodė, kad... 11. Teismas nurodė, kad iš 2013-11-28 pažymos Nr. l nustatyta, kad UAB... 12. Dėl Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 punkto teismas nurodė, kad... 13. Teismo nuomone, subtiekėjai (subrangovai) yra ūkio subjektai, kurie... 14. Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 22 punktą tiekėjas, ketinantis... 15. Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 50 punkte numatyta, jog atitiktį... 16. Teismas pažymėjo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje... 17. Teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų... 18. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Vizart" pateiktame... 19. Teismo vertinimu, 2013-12-20 rašte Nr.l S-104 ir 2013-12-20 rašte Nr. ES-120... 20. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje formalūs pažeidimai yra aiškinami... 21. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje... 22. Teismas pažymėjo, kad UAB „Vizart" pateiktame pasiūlyme nurodė... 23. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies... 24. Teismas konstatavo, kad tokiu būdu perkančioji organizacija, vadovaudamasi... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 26. Apeliaciniais skundais atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės... 27. 1. Teismas neteisingai vertino aplinkybes dėl trečiojo asmens UAB ,,Vizart“... 28. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad dalies Pirkimo sąlygose nustatytų... 29. 3. Teismas sprendime neteisingai nurodė prielaidą, kad trečiasis asmuo UAB... 30. 4. Teismas sprendime neteisingai konstatavo, kad perkančioji organizacija, jau... 31. 5. Teismas netinkamai taikė teisės normas ir teismą praktiką.... 32. Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas UAB ,,Eurointegracijos... 33. 1. Tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų... 34. 2. Tretysis asmuo UAB ,,Vizart“ po pasiūlymo pateikimo pakeitė pasiūlymą.... 35. Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo... 39. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir... 40. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, pagal bylos duomenis... 42. Dėl bylos aplinkybių... 43. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas Kėdainių... 44. Pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Prekių ir paslaugų... 45. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2013 m. gruodžio 3 d. (posėdžio... 46. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 m. sausio 7 d. posėdyje (protokolas... 47. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2014 m. sausio 13 d. posėdyje,... 48. Ieškovas 2014 m. sausio 17 d. pateikė pretenziją atsakovui ir prašė leisti... 49. Ginčas byloje kilo dėl tiekėjo UAB „Vizart" atitikties atsakovo skelbto... 50. Dėl byloje nagrinėjimo ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, trečiojo... 51. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji... 52. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį perkančioji... 53. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi pirkimo... 54. Viešųjų pirkimų įstatymo 28, 39 straipsnių prasme po pasiūlymų... 55. Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Vizart" pasiūlymą, privalėjo... 56. Nagrinėjamuoju atveju perkančioji organizacija 2013-12-19 raštu kreipėsi į... 57. Nurodytos aplinkybės ir bylos duomenys patvirtina, kad po pasiūlymų... 58. Pasiūlymo pakeitimai gali būti atliekami tik iki pasiūlymų pateikimo... 59. Nagrinėjamuoju atveju perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų... 60. Kadangi konkursiniame pasiūlyme privaloma nurodyti informacija apie... 61. Viešųjų pirkimų įstatymas ir atsakovo patvirtintos Supaprastintų pirkimų... 62. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį pirkimo dokumentuose... 63. Pagal Lietuvos Respublikos teismų praktiką konkurso sąlygų neatitinkančio... 64. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta... 65. Dėl trečiojo asmens UAB „Vizart" atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikacijos... 66. Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis teisingai nustatė, kad be... 67. Pirkimo sąlygų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2 lentelės Ekonominės... 68. Trečiasis asmuo UAB „Vizart", siekdamas atitikti Pirkimo sąlygų 15 p. 2... 69. Joniškio rajono savivaldybė šiuo metu įgyvendina 2014-2020 metų... 70. UAB „Vizart" negalėjo atlikti šios sutarties ir tai patvirtina Joniškio... 71. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalį pirkimo dokumentuose... 72. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Vizart" rėmimasis 2013-10-01 paslaugų... 73. Aplinkybę, kad trečiasis asmuo UAB „Vizart" neatitinka Pirkimo sąlygų 15... 74. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų praktika kandidatų ar dalyvių... 75. Kvalifikaciniai duomenys turi visiškai atitikti perkančiosios organizacijos... 76. Be to, į bylą nepateikti įrodymai, kad UAB „Vizart" realiai įgyvendino... 77. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB ,,Vizart“ pateiktų dokumentų,... 78. Trečiasis asmuo UAB „Vizart" iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, t. y.... 79. Perkančioji organizacija gali ir privalo kreiptis į tiekėją dėl duomenų... 80. Negalima tikslinti kvalifikacinio reikalavimo, jeigu jis visiškai nepateiktas.... 81. Trečiajam asmeniui UAB „Vizart" iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos... 82. Pagal bylos duomenis darytina išvada, kad UAB „Vizart" iki pasiūlymų... 83. Nors trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teismui teikė papildomus... 84. Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 85. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 86. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 87. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 88. Atsižvelgiant į tai, jog apeliaciniai skundai atmesti, šalių bylinėjimosi... 89. Ieškovas prašo priteisti 1694 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 90. Atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai grąžintina žyminio... 91. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 92. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 93. Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 94. Grąžinti atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (juridinio...