Byla 2-839-810/2010

1

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

3sekretoriaujant Editai Petrevičienei,

4dalyvaujant ieškovui R. K.,

5dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei Renatai Motiejūnei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei dėl teisės privatizuoti butą pripažinimo ir

Nustatė

7Ieškovas R. K. prašo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal LR Butų privatizavimo įstatymą jo nuomojamąsias gyvenamąsias patalpas –2 kambarių butą su 5,20 kv.m. rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )

8Teismo posėdžio metu ieškovas R. K. ieškinį palaikė, prašė jo reikalavimą tenkinti ir paaiškino, kad 1995-12-15 jis su Šiaulių šilumos tinklais sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ir su šeima įsikėlė gyventi į butą, adresu ( - ) AB "Lietuvos energija" valdyba 1996-08-28 priėmė nutarimą Nr. 15 parduoti bendrovei priklausančias gyvenamąsias patalpas jų nuomininkams. 1996-10-14 ieškovas buvo supažindintas su šiuo valdybos nutarimu ir perspėtas dėl reikiamų dokumentų pristatymo. Tą pačią 1996-10-14 dieną ieškovas parašė pareiškimą butų privatizavimo valstybinei komisijai. Ieškovo teigimu, 1996-10-21 Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus įsakymu Nr. 205 buvo sudaryta komisija žinybinio gyvenamojo namo ( - ) butų privatizavimo klausimams spręsti. 1996-12-18 buvo pakeista AB"Lietuvos energija" kolektyvinė sutartis, ją papildant 6 priedu "Akcinės bendrovės "Lietuvos energija" gyvenamųjų patalpų (butų) pardavimo piliečiams tvarka". Tačiau butų privatizavimo valstybinei komisijai atsisakius leisti privatizuoti butus namuose, pastatytuose po 1992-12-31, AB "Lietuvos energija" butų privatizavimą nutraukė. Apie tai Šiaulių šilumos tinklai ieškovui pranešė 1996-10-25 raštu Nr.l 15/4498. 1997-08-15 turto perdavimo - priėmimo aktu 35 butų gyvenamasis namas, esantis ( - ), buvo perduotas reorganizavimo būdu įsteigtai specialiosios paskirties akcinei bendrovei "Šiaulių energija". Gyvenamojo namo ( - ) gyventojų 1998-01-29 prašymu į Šiaulių miesto savivaldybę kreipėsi SPAB "Šiaulių energija" dėl šio namo perdavimo į savivaldybės balansą. Šiaulių miesto tarybos 1999-11-04 sprendimu Nr. 340 gyvenamasis namas buvo perimtas iš SPAB "Šiaulių energija" balanso į Šiaulių miesto savivaldybės balansą.

9Ieškovas paaiškino, kad 2000-06-09 jis su Šiaulių miesto savivaldybe sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 248 dėl neterminuoto naudojimosi ( - ) butu Nr.11. Ieškovo teigimu, jo nuomojamo buto privatizavimas buvo neužbaigtas ne dėl ieškovo kaltės. Todėl prašo teismo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal LR Butų privatizavimo įstatymą jo nuomojamas gyvenamąsias patalpas - 2 kambarių butą su 5,20 kv.m. rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )

10Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovas prašė ieškovo ieškinio reikalavimą išspręsti teismo nuožiūra ir paaiškino, kad išnagrinėjus gautus dokumentus ir susidariusią situaciją matyti, kad dėl institucijų kaitos, dėl buto perėmimo, pasikeitė ginčo buto teisinis statusas. Atsakovo atstovo teigimu, ieškovas pasinaudojo visomis galimybėmis privatizuoti butą, atsakovui nekyla abejonių dėl buto privatizavimo, tačiau sprendimą turi priimti teismas.

11Ieškovo ieškinys tenkintinas.

12Civiliniams teisiniams santykiams taikomi tie teisės aktai, kurie galiojo tų teisinių santykių atsiradimo metu, tai yra teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu yra netekę galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių atsiradimo momentu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1994 m. kovo 16 d. nutarimas).

13Pažymėtina, kad gyvenamųjų patalpų privatizavimas, kurio teisinė pasekmė – fizinių asmenų įgyta nuosavybės teisė į gyvenamąsias patalpas, yra ne vienkartinis aktas, bet tam tikras procesas, užtrunkantis trumpesnį ar ilgesnį laiko tarpą. Tai lėmė teisinių santykių, susiklosčiusių dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, sudėtingumas ir specifika. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą butų privatizavimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, pasibaigus įstatymo galiojimui, jo pagrindu negalima įgyti naujų teisių, tačiau gali būti įgyvendintos ir turi būti ginamos asmenų teisės, įgytos galiojant šiam įstatymui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-03-04 nutartis Nr. 3K-3-394/2002, 2006-03-15 nutartis Nr. 3K-3-189/2006, 2008-04-29 nutartis Nr. 3K-3-254/2008).

14Teisiniam ginčui išspręsti būtina nustatyti, kada kilo teisinis santykis dėl buto privatizavimo – galiojant Butų privatizavimo įstatymui ar šio įstatymo galiojimui pasibaigus.

15Pagal Butų privatizavimo įstatymo 4 str. 4 d., nuomininkas ir jo šeimos nariai turėjo galimybę įsigyti bent vieną gyvenamąją patalpą privačion nuosavybėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pabrėžęs gyvenamųjų patalpų privatizavimo įstatymų socialinę svarbą, jų pagrindu atsiradusių teisinių santykių sudėtingumą ir specifiką. Teismo pareiga sprendžiant šalių ginčus dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo – aiškinti ir taikyti teisės normas ne formaliai, bet turint galvoje butų privatizavimą reglamentuojančių įstatymu pagrindinį tikslą – suteikti nuolatiniams gyventojams galimybę vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti teisėtai naudojamas valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, įvertinant kiekvienos konkrečios situacijos individualias aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ( CK 1.5 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-01 nutartis Nr. 3K-3-192/2008, 2008-04-29 nutartis Nr. 3K-3-254/2008).

16LR Butų privatizavimo įstatyme (1991-05-28 Nr. I-1374 su vėlesniais pakeistimais), galiojusiame iki 1998 m. liepos 1 d., buvo nustatyta valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo tvarka ir terminai, taip pat nuomojamų patalpų įsigijimo nuosavybėn sąlygos. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo objektas buvo valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamieji namai, butai daugiabučiuose namuose, butai ir kambariai bendrabučiuose (Butų privatizavimo įstatymo 1993 m. liepos 15 d. redakcija, priimta įstatymu Nr. I–224), o pirkimo–pardavimo subjektai, turėję teisę pirkti butus ir kambarius bendrabutyje, pagal nurodyto įstatymo 4 straipsnio 1 dalį buvo asmenys, nuo 1989 m. lapkričio 3 d. nuolat gyvenę Lietuvoje ir įstatymo įsigaliojimo dieną buvę perkamo namo, buto nuomininkai arba jų šeimos nariai (Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis).

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1995 m. gruodžio 15 d. tarp ieškovo R. K. ir Šiaulių šilumos tinklų buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 11, pagal kurią R. K. buvo išnuomota gyvenamoji patalpa, esanti ( - ) (b.l. 8-12). Ieškovas R. K. 1996 m. gegužės 24 d. šiuo adresu deklaravo gyvenamąją vietą (b.l. 18). Ieškovo paaiškinimas, pažyma apie šeimos sutartį (b.l. 17), pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (b.l. 18) patvirtina, kad minimame bute iki šiol gyvena ieškovas R. K.. Šiaulių tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro pažymėjimas Nr. 335763 (b.l. 64), ieškovo paaiškinimas, VĮ Registrų centro Šiaulių filialo pažymėjimai (b.l. 52-60) patvirtina, kad R. K. vardu namų valda nuosavybės teise įregistruota nebuvo. Todėl teismas laiko, kad butas, esantis ( - ), pagal butų privatizavimo įstatymą buvo privatizavimo objektu, o ieškovas – tinkamu privatizavimo subjektu.

18Kaip jau buvo minėta, Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas nustato valstybinio ir visuomeninio butų fondo pirkimo pardavimo tvarką nuomininkams, iki 1992 m. gruodžio 1 d. pareiškusiems norą įsigyti nuosavybėn gyvenamąsias patalpas. Tai reiškia, kad įstatymas ne tik nustatė tam tikras sąlygas, kurioms esant įgyjama teisė privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, tačiau nustatė ir teisės realizavimo terminą. Taigi, pagal bendrą taisyklę ketinimą įsigyti nuosavybėn šio įstatymo 2 straipsnyje numatytas gyvenamąsias patalpas nuomininkai turėjo išreikšti ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 1 d. Byloje nustatyta, kad ieškovui butas buvo suteiktas tik 1995 m. gruodžio 15 d. Tokiu būdu, nuo pat buto suteikimo dienos, nepriklausomai nuo aplinkybės, ar tinkamai buvo nustatytas buto teisinis režimas, ieškovas bendra tvarka kreiptis dėl buto privatizavimo pagal Butų privatizavimo įstatymą negalėjo, nes terminas tokiems prašymams pateikti pasibaigė iki buto paskyrimo dienos. 1993 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. I-116 Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnis buvo papildytas nauja antrąja dalimi (su vėlesniais pakeitimais), kurioje asmenims, ne dėl savo kaltės laiku nepadavusiems pareiškimų gyvenamosioms patalpoms privatizuoti, buvo suteikta galimybė prašymus dėl butų privatizavimo pateikti ir vėliau, tačiau su išlyga, kad tokie prašymai pateikiami Seimo sudarytai Valstybinei komisijai, kuri turėjo teisę leisti tokius prašymus paduoti iki 1997 m. gruodžio 31 d., laikantis Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Taisyklių bei Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos.

19Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1 ir 2 punktai nustatė, kad ministerijos, kitos valstybinės tarnybos, miestų, rajonų valdybos, įmonės, įstaigos bei organizacijos privalo priimti iš gyventojų prašymus privatizuoti jų gyvenamąsias patalpas, kurios nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl gyventojų kaltės, prašymai išnagrinėjami per mėnesį nuo nurodytojo prašymo gavimo dienos ir pasiūlymai bei asmenų, norinčių privatizuoti gyvenamąsias patalpas, sąrašas nustatyta tvarka pateikiamas Butų privatizavimo valstybinei komisijai. Šiam darbui atlikti paskiriamos atitinkamos tarnybos arba pareigūnai (tvarkos 2 punktas).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdyba 1996 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 15 pavedė administracijai organizuoti bendrovei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimą jų nuomininkams ir nustatė, kad reikalingų pristatyti Valstybinei komisijai dokumentų ir pagalbinės medžiagos tvarkymas pavedamas atitinkamų filialų administracijoms, o kylančių neaiškumų sprendimui sudaroma generalinio direktoriaus pavaduotojo V. V. vadovaujama komisija (b.l. 23). Su šiuo nutarimu buvo pasirašytinai supažindinti Šiaulių šilumos tinklų namo ( - ) gyventojai, tame tarpe ir R. K. (b.l. 25), be to, gyventojai buvo perspėti apie prašymo iki 1996-10-15 d. pristatymo. Ieškovo R. K. paaiškinimas, liudytojo V. K. parodymai patvirtina, kad R. K. Šiaulių šilumos tinklams 1996-10-14 d. pateikė prašymą, adresuotą butų privatizavimo valstybinei komisijai, kuriuo prašė leisti jam privatizuoti nuomojamą butą, esantį ( - ), priklausantį Šiaulių šilumos tinklams (b.l. 15). R. K. prašymo forma atitiko Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1 priede nurodyto prašymo formos reikalavimus.

21Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 buvo sudaryta įmonės žinybinio gyvenamojo namo, esančio ( - ) butų privatizavimo klausimams spręsti komisija, kurios pirmininku buvo paskirtas V. K., nariu – R. S. (b.l. 26). V. K., apklaustas liudytoju, parodė, kad surinkus iš gyventojų prašymus dėl namo ( - ) butų privatizavimo, iš AB „Lietuvos energija“ buvo gautas raštas, kad butų, kurie pastatyti po 1992 m. gruodžio 31 d., už investicinius čekius privatizuoti negalima. Apie tai buvo informuoti minimo namo gyventojai, o jų pateikti prašymai butų privatizavimo valstybinei komisijai išsiųsti nebuvo. Liudytojo V. K. teigimu, tokia situacija, kuomet nebevyko ( - ) namo butų privatizacija, susidarė dėl to, kad AB „Lietuvos energija“ suklydo dėl pareiškimų privatizuoti butus padavimo terminų. Šias liudytojų parodymų metu nurodytas aplinkybes patvirtina 1996-10-25 Šiaulių šilumos tinklų raštas Nr. 115/4498 (b.l. 27), 1996-11-06 Šiaulių šilumos tinklų raštas Nr. 003/4543 (b.l. 28), 1996-11-08 AB „Lietuvos energija“ raštas Nr. 114-3734 (b.l. 29).

22Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas laiko, kad prašymą privatizuoti butą ieškovas padavė nepraleidęs Butų privatizavimo įstatyme numatyto termino, tačiau privatizavimo procedūra laiku nebuvo užbaigta dėl Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 sudarytos komisijos laiku neatliktų reikiamų veiksmų. Kadangi ieškovas, galiojant Butų privatizavimo įstatymui, tinkamai įgyvendino savo teises dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, todėl jo teisės gali būti ginamos, nes Butų privatizavimo įstatymas taikomas tiems asmenims, kurie atitiko šio įstatymo reikalavimus, t. y. pasinaudoti teise privatizuoti butą galėjo tik tie asmenys, kurie iki 1989 m. lapkričio 3 d. nuolat gyveno Lietuvoje ir įstatymo įsigaliojimo dieną buvo perkamo namo, buto nuomininkai arba jų šeimos nariai, taip pat tie asmenys, kurie laiku pateikė prašymus privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas.

23Nebaigtos butų privatizavimo procedūros užbaigiamos LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pagrindu. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 19-20), 1999-11-04 Šiaulių miesto tarybos sprendimas Nr. 340 (b.l. 37) patvirtina, kad butas, adresu ( - ), 1998 m. sausio 29 d. gyvenamojo namo ( - ) namo prašymu (b.l. 36) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 340 buvo perduotas iš SPAB „Šiaulių energija“ balanso į Šiaulių miesto savivaldybės balansą. 2000 m. birželio 9 d. Šiaulių m. savivaldybė su ieškovu R. K. sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, pagal kurią R. K. neterminuotam naudojimui buvo suteikta gyvenamoji patalpa, adresu ( - ), už sutartą nuomos mokestį (b.l. 14).

24LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo (1992-04-07 Nr. I-2455) 7 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad socialinis būstas neprivatizuojamas, išskyrus atvejus, nustatytus šio įstatymo 12 straipsnyje. To paties įstatymo 12 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos, kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą. Šis 12 str. 1 d. 2 punktas nėra savarankiškas gyvenamųjų patalpų privatizavimo pagrindas. Pagal šiame punkte įtvirtintą nuostatą negalima iš naujo pradėti butų privatizavimo procedūros, pagal ją galima tik tęsti butų privatizavimą netekus galios Butų privatizavimo įstatymui, t. y. ja siekiama sudaryti galimybę Butų privatizavimo įstatymo pagrindu pradėtas ir nebaigtas butų privatizavimo procedūras užbaigti, šiam įstatymui netekus galios, todėl pagal LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą, netekus galios Butų privatizavimo įstatymui, šio įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas asmenų subjektines teises, kurios buvo pažeistos, galima apginti teismine tvarka.

25Kadangi ieškovas savo teises dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo tinkamai įgyvendino galiojant Butų privatizavimo įstatymui, todėl, jam netekus galios, ieškovo teisės gali būti ginamos LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pagrindu.

26Remdamasis esančiais faktiniais duomenimis teismas daro išvadą, kad byloje esančių įrodymų pakanka, kurie patvirtina ieškinio pagrįstumą. Esant tokioms aplinkybėms ir sutinkamai su aukščiau nurodytais teisės aktais darytina išvada, kad ieškovas turi teisę privatizuoti jo nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą, nes tai nebuvo padaryta Butų privatizavimo įstatymo galiojimo laiku ne dėl jo kaltės, todėl reikalinga užbaigti buto privatizavimo procedūrą.

27Dėl šių priežasčių ieškovui pripažintina teisė privatizuoti gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., teismas

Nutarė

29Ieškinio pareiškimą tenkinti.

30Pripažinti ieškovui R. K., a.k. ( - ), teisę privatizuoti pagal LR Butų privatizavimo įstatymą gyvenamąsias patalpas – 58,04 kv.m. bendro ploto 2 kambarių butą su 5,20 kv.m. rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 3. sekretoriaujant Editai Petrevičienei,... 4. dalyvaujant ieškovui R. K.,... 5. dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei Renatai... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas R. K. prašo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal LR Butų... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas R. K. ieškinį palaikė, prašė jo... 9. Ieškovas paaiškino, kad 2000-06-09 jis su Šiaulių miesto savivaldybe... 10. Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovas prašė ieškovo ieškinio... 11. Ieškovo ieškinys tenkintinas.... 12. Civiliniams teisiniams santykiams taikomi tie teisės aktai, kurie galiojo tų... 13. Pažymėtina, kad gyvenamųjų patalpų privatizavimas, kurio teisinė pasekmė... 14. Teisiniam ginčui išspręsti būtina nustatyti, kada kilo teisinis santykis... 15. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 4 str. 4 d., nuomininkas ir jo šeimos... 16. LR Butų privatizavimo įstatyme (1991-05-28 Nr. I-1374 su vėlesniais... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1995 m. gruodžio 15 d. tarp ieškovo... 18. Kaip jau buvo minėta, Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje... 19. Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad akcinės bendrovės „Lietuvos energija“... 21. Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 buvo... 22. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas laiko, kad prašymą privatizuoti... 23. Nebaigtos butų privatizavimo procedūros užbaigiamos LR Valstybės paramos... 24. LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams... 25. Kadangi ieškovas savo teises dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo tinkamai... 26. Remdamasis esančiais faktiniais duomenimis teismas daro išvadą, kad byloje... 27. Dėl šių priežasčių ieškovui pripažintina teisė privatizuoti... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str.,... 29. Ieškinio pareiškimą tenkinti.... 30. Pripažinti ieškovui R. K., a.k. ( - ), teisę privatizuoti pagal LR Butų... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...