Byla 2-58-196/2016
Dėl 2015 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Liviko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-5086-275/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Liviko“ skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Drink outlet“ dėl 2015 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Liviko“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais BUAB „Drink outlet“ 2015 m. gegužės 5 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus antru darbotvarkės klausimu – dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir turėtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir trečiu klausimu – dėl kreditorių komiteto rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo.

5Dėl nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir turėtas administravimo išlaidas pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimui ataskaita buvo pateikta neišsami, nenurodant joje ĮBĮ įtvirtintų ataskaitoms privalomų duomenų. Susirinkimui pateiktoje ataskaitoje nenurodyta jokios informacijos nei apie bendrovės gautų pajamų po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos faktą, nei apie jų panaudojimo aplinkybes. Jokių duomenų apie patirtas bankroto administravimo išlaidas nuo 2013-07-01 iki 2015-03-31 nepateikta. Ataskaitoje nurodyta, kad administratorius yra sudaręs sutartį dėl buhalterinio aptarnavimo ir teisinių paslaugų su UAB „Capital consulting International“ bei negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su UAB „Nikartas“, tačiau jokių konkrečių duomenų dėl išlaidų, susijusių su šių sutarčių vykdymu, nenurodyta. Administratorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių išlaidų iki 2013 m. liepos 1 d. patyrimo faktą.

6Dėl nutarimo išrinkti kreditorių komitetą bei suteikti jam įgaliojimus pareiškėjas paaiškino, kad nors bankroto administratorius nurodė, kad A. G. kandidatūrą pasiūlė patys darbuotojai, tačiau savo teiginių administratorius nepagrindė jokiais objektyviais įrodymais ir nepatvirtino aplinkybės, kad minėtas darbuotojų atstovas iš tiesų išrinktas darbuotojų jam perduotų įgaliojimų pagrindu. Atsižvelgiant į su darbo santykiais susijusių kreditorinių reikalavimų apimtį bendrovės bankroto procese bei į tai, kad A. G. minėtų darbuotojų įgaliojimų neturėjo, nutarimų projektas išrinkti administratoriaus pasiūlytos sudėties kreditorių komitetą yra priimtas nepagrįstai ir neteisėtai. Dar 2013 m. liepos 4 d. ir 2013 m. rugpjūčio 21 d. bendrovės kreditorių susirinkimuose nepavykus išrinkti kreditorių komiteto, susirinkime dalyvavę kreditoriai ir administratorius suderino, jog kitam kreditorių susirinkimui į kreditorių komiteto sudėtį bus įtrauktas kreditorius UAB „Belvedere prekyba“, tačiau administratorius pakartotinai pateikė tokios pačios sudėties nutarimo dėl kreditorių komiteto projektą, kuris jau kelis kartus atmestas ir kuriame kreditorius UAB „Belvedere prekyba“ nebuvo įtrauktas.

7Dėl termino pateikti skundą pareiškėjas pažymėjo, kad jis apie 2015 m. gegužės 5 d. pakartotiname susirinkime priimtų nutarimų faktą sužinojo 2015 m. gegužės 26 d., kai gavo iš bankroto administratoriaus el. paštu siųstą pakartotinio susirinkimo protokolą Nr. 4, todėl 14 dienų termino skundui paduoti nepraleido.

8Atsakovas BUAB „Drink outlet“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė UAB „Liviko“ skundą atmesti; taikyti skundui senaties terminą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi tenkino iš dalies pareiškėjo skundą; pripažino negaliojančiu BUAB „Drink outlet“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2015 m. gegužės 5 d., nutarimą, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita ir turėtos administravimo išlaidos; kitą skundo dalį atmetė.

11Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 5 d. BUAB „Drink outlet“ kreditorių susirinkime buvo svarstomi su finansų panaudojimu susiję tokie klausimai, kaip administratoriaus veiklos ataskaitos ir turėtų administravimo išlaidų patvirtinimas (antras darbotvarkės klausimas), išlaidų sąmatos patvirtinimas ir atlyginimo administratoriui nustatymas (ketvirtas darbotvarkės klausimas, b.l.18). Teismas pripažino pagrįstais pareiškėjo argumentus, kad pateikta bankroto administratoriaus ataskaita nesuteikia kreditoriams pakankamos informacijos apie gautas, gautinas pajamas ir turėtas išlaidas, todėl susirinkimo nutarimą patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir turėtas administravimo išlaidas pripažino negaliojančiu. Teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą pripažinti negaliojančiu kreditorių susirinkimo nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta išrinkti kreditorių komitetą iš 5-ių narių. Teismas pažymėjo, kad kreditorių dauguma pritarė administratoriaus pasiūlytoms kreditorių kandidatūroms, o tai, kad ankstesniuose susirinkimuose tie patys kandidatai nebuvo išrinkti, teismo vertinimu, nėra pagrindas pripažinti šį nutarimą nepagrįstu ir negaliojančiu.

12Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl to, kad kreditorius neturi teisės ginti pažeistos teisės, nes yra praleidęs 14 dienų terminą skundui paduoti. Teismas pažymėjo, kad kreditorius skundą pateikė 2015 m. birželio 9 d., t. y. praleidęs terminą nežymiai, be to, pareiškėjo nurodytas priežastis, kad protokolą gavo tik 2015 m. gegužės 26 d., pripažino svarbiomis priežastimis, dėl kurių praleistas terminas.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėjas UAB „Liviko“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dalį, kuria atmestas reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2015 m. gegužės 5 d. BUAB „Drink outlet“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo, panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas imperatyvių Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, reglamentuojančių kreditorių komiteto narių išrinkimą, pažeidimu. Apeliantas nurodo, kad 2015 m. gegužės 5 d. vykusiame pakartotiniame BUAB „Drink outlet“ kreditorių susirinkime trečiu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas nutarimas dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo ir įgaliojimų jam suteikimo. Kreditorių komiteto nariu, atstovaujančiu darbo santykiais susijusius kreditorius, buvo išrinktas A. G.. Minėtas kreditorių komiteto narys neturėjo jokių aiškia forma išreikštų darbuotojų įgaliojimų, kurie leistų daryti išvadą, jog konkretus fizinis asmuo turi darbuotojų pasitikėjimą ir yra įgaliotas atstovauti juos kreditorių komitete. Remiantis pateiktu 2015 m. gegužės 5 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 4, BUAB „Drink outlet“ administratorius nurodė, kad A. G. kandidatūrą pasiūlė patys darbuotojai. Tačiau savo teiginių administratorius nepagrindė jokiais objektyviais įrodymais ir nepatvirtino aplinkybės, jog minėtas darbuotojų atstovas iš tiesų išrinktas darbuotojų jam perduotų įgaliojimų pagrindu. Be to,. A. G. nebuvo aktyvus ir realiai nesiekė atstovauti darbuotojų interesus, kadangi vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime, kurio metu buvo išrinktas kreditorių komiteto nariu, nedalyvavo ir už pasiūlytus nutarimų projektus nebalsavo. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad BUAB „Drink outlet“ finansiniai reikalavimai, susiję su darbo santykiais, iš viso sudaro 247 743,82 Lt, kuriuos pareiškė 80 pirmos eilės kreditorių. Atsižvelgiant į su darbo santykiais susijusių kreditorių finansinių reikalavimų apimtį BUAB „Drink outlet bankroto procese bei į tai, kad byloje nėra duomenų, jog A. G. būtų turėjęs darbuotojų įgaliojimus, nutarimo projektas išrinkti administratoriaus pasiūlytos sudėties kreditorių komitetą, anot apelianto, yra priimtas nepagrįstai ir neteisėtai.

15BUAB „Drink outlet“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „UBC“, pateikė atsiliepimą, kuriame prašė atmesti pareiškėjo UAB „Liviko“ atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad BUAB „Drink outlet“ kreditoriai išreiškė pasitikėjimą A. G. kandidatūrai, jo kandidatūrai pritarė 100 proc. kreditorių, balsavusių raštu. Bankroto administratorius pažymėjo, kad tarp darbuotojų dėl jų atstovo kandidatūros nekilo ir nėra kilę jokių ginčų, o po pakartotinio bankroto administratoriaus kreipimosi į darbuotojus dėl pritarimo (nepritarimo) A. G. kandidatūrai, šiai kandidatūrai pritarė 100 proc. darbuotojų, atsiuntusių bankroto administratoriui atsakymus. Be to, bankroto administratoriaus nuomone, atskirasis skundas pateiktas siekiant vilkinti bankroto procesą, nes apeliantas nepateikia jokių argumentų kaip tokios sudėties kreditorių komitetas pažeidžia kreditorių teises bei paties pareiškėjo teises ar interesus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

18Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas pripažinti negaliojančiu BUAB „Drink outlet“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas bankroto bylose privalo veikti aktyviai ex officio, nes įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tai lemia viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose, todėl teismas, nagrinėdamas kreditoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto priimtų nutarimų teisėtumo, privalo patikrinti ar jie priimti nepažeidžiant įstatymų nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos bei įvertinti ar priimtas nutarimas (nutarimai) ir jo galimos pasekmės nepažeis visų (dalies) įmonės kreditorių bei bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų.

21Atskirajame skunde apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą pripažinti negaliojančiu BUAB „Drink outlet“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto rinkimų ir įgaliojimų jam suteikimo. Trečiu darbotvarkės klausimu buvo nutarta išrinkti kreditorių komitetą, kurį sudaro 5 nariai: darbuotojų atstovas A. G., VĮ „Turto bankas“ atstovas, UAB „Liviko“ atstovas, UAB „Bennet distributors“ atstovas, UAB „Investrum“ atstovas. Apelianto teigimu, komiteto narys A. G. išrinktas pažeidžiant imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatas, reglamentuojančias kreditorių komiteto narių išrinkimą.

22Remiantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, viena jų – spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, šį komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių (ĮBĮ 23 str. 2 p.). Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, reikalavimus atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.

23Byloje nustatyta, kad 2015 m. gegužės 5 d. vykusio BUAB „Drink outlet“ kreditorių susirinkimo metu buvo renkamas kreditorių komitetas, kurio nariu, ginančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinktas A. G. (b. l. 22). Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas, ar A. G. teisėtai išrinktas kreditorių komiteto nariu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus.

24ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos esmė ir paskirtis apsaugoti bankrutuojančios bendrovės darbuotojų interesus. Pagal teisinį reglamentavimą darbuotojų atstovui yra keliamas tik vienas reikalavimas – jis turi būti įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, tačiau kokia forma turėtų būti suteikiamas buvusių darbuotojų įgaliojimas, galiojančiose teisės normose nėra nustatyta. Teismo vertinimu, įgaliojimas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus nagrinėjamos bylos atveju turi būti aiškinamas plečiamai, kaip tam tikra forma aiškiai išreikštas pritarimas asmens kandidatūrai atstovauti buvusius bankrutuojančios įmonės darbuotojus. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai, įskaitant ir buvusius darbuotojus, sprendžia, kuri kandidatūra yra labiausiai tinkama atstovauti asmenims, turintiems reikalavimų, susijusių su darbo teisiniais santykiais (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-463/2009). Pirmos eilės kreditoriai apibrėžia asmenų grupę, iš kurios gali būti renkamas darbuotojų atstovas, o kreditorių susirinkimas renka darbuotojų atstovą iš šios asmenų grupės. Asmuo, kuris pretenduoja būti kreditorių komiteto nariu, ginančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus, privalo turėti darbuotojų įgaliojimus tam, kad apskritai galėtų dalyvauti rinkimuose į minėto komiteto narius (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-593/2008).

25Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodo, kad nors kreditorių susirinkime kreditoriai balsų dauguma išrinko A. G. asmeniu, įgaliotu ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, tačiau bankroto administratorius nepateikė įrodymų, kad dar iki 2015 m. gegužės 5 d. įvykusio kreditorių susirinkimo dauguma pirmos eilės kreditorių būtų aiškiai išreiškę savo pasitikėjimą A. G.. Lietuvos apeliacinis teismas, aiškindamas įgaliojimo ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus suteikimą, yra nurodęs, jog jis turi būti aiškinamas plečiamai kaip objektyvia forma aiškiai išreikštas pritarimas asmens kandidatūrai į darbuotojų atstovus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2266/2013, 2014 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-188/2014). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad komiteto nariai buvo siūlomi atsitiktine tvarka po kiekvieną narį iš konkrečios kreditorių eilės. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorių susirinkimas, kuriame balsavo ir du darbuotojai R. A. ir D. K., balsų dauguma išrinko A. G. BUAB „Drink outlet“ kreditorių komiteto nariu. Bankroto administratoriaus teigimu, po 2015 m. gegužės 5 d. kreditorių susirinkimo, jis išsiuntė darbuotojams prašymus pakartotinai pareikšti savo valią sutinkant/nesutinkant, kad jų atstovas BUAB „Drink outlet“ kreditorių komitete būtų būtent A. G.. Prie atsiliepimo į atskirąjį skundą bankroto administratorius pridėjo darbuotojų R. A., D. K. ir S. D. sutikimus, kad darbuotojų interesus kreditorių komitete atstovautų A. G.. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog darbuotojai nesutiktų, jog jų interesus BUAB „Drink outlet“ bankroto byloje atstovautų A. G., kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta komiteto sudėtis, neskundė. Apelianto argumentas, kad A. G. netinkamai atstovauja darbuotojų interesus, nepagrįstas įrodymais, o tai, kad vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime jis nedalyvavo, nesudaro pagrindo manyti, jog ateityje, būdamas komiteto nariu, netinkamai atstovaus darbuotojų interesus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad darbuotojai neišreiškė prieštaravimo, kad A. G. atstovautų jų interesus, neskundė šio kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo jis išrinktas kreditorių komiteto nariu, esant kelių darbuotojų tiesiogiai išreikštam sutikimui, į tai, kad darbuotojai turi teisę inicijuoti A. G. pakeitimą, o kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudėties pakeitimo, siekdamas sudaryti didžiausias prielaidas kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras, daro išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtinta BUAB „Drink outlet“ kreditorių komiteto sudėtis, yra teisėtas.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Liviko“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti... 5. Dėl nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir turėtas... 6. Dėl nutarimo išrinkti kreditorių komitetą bei suteikti jam įgaliojimus... 7. Dėl termino pateikti skundą pareiškėjas pažymėjo, kad jis apie 2015 m.... 8. Atsakovas BUAB „Drink outlet“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi tenkino iš... 11. Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 5 d. BUAB „Drink outlet“... 12. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl to, kad kreditorius neturi teisės... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėjas UAB „Liviko“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 15. BUAB „Drink outlet“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas bankroto bylose privalo veikti... 21. Atskirajame skunde apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 22. Remiantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu kreditoriai, kurių... 23. Byloje nustatyta, kad 2015 m. gegužės 5 d. vykusio BUAB „Drink outlet“... 24. ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos esmė ir paskirtis apsaugoti... 25. Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodo, kad nors kreditorių susirinkime... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti...