Byla B2-495-278/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi žemės ūkio bendrovės (toliau - ŽŪB) „Kraštovaizdis“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo,

Nustatė

2ŽŪB „Kraštovaizdis“ prašo bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą, nes 2015-03-09 bendrovės narių susirinkimas nutarė patvirtinti restruktūrizavimo metmenis, administratoriaus kandidatūrą bei kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodo, jog pagrindinė bendrovės veiklos kryptis buvo žemės ūkio produkcijos transportavimas ir ekspedijavimas. Teigia, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ patiria laikinus finansinius sunkumus ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, nes patyrė didelius nuostolius dėl buvusių didelių kuro kainų, siekio įsitvirtinti rinkoje ir Rusijos embargo Lietuvos žemės ūkio produkcijai. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje, bendrovė ryžtingai diversifikuoja veiklą, nuolatiniai klientai teikia užsakymus, todėl prognozuojamas tęstinis pajamų augimas. Siekiant išvengti išlaidų didėjimo, didelis dėmesys skiriamas išlaidų mažinimui ir optimatizavimui.

3Atsiliepimu į pareiškimą tretysis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - agentūra) klausimą siūlo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, jog 2010-10-15 ŽŪB „Kraštovaizdis“ pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (reg. Nr. 1PP-KP-10-1-003457-PR001; toliau – paraiška). 2011-01-19 ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir agentūra pasirašė paramos sutartį Nr. 1PP-KP-10-1-003457-PR001 (toliau – paramos sutartis), kuria bendrovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Augalininkystės produkcijos rinkodaros centro steigimas“ (toliau – projektas), nepažeisdama paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Teigia, jog 2011-12-20 - 2012-12-07 laikotarpiu ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo išmokėta 4 833 919,00 Lt (1 399 999,70 €) paramos suma. Nurodo, kad, agentūrai atlikus patikrinimą, nustatyta, jog bendrovė pažeidė pirkimų vykdymo tvarką; pakeitė projekto veiklos pobūdį ir sąlygas, nes nesuderinusi su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, o už paramos lėšas įsigytas specializuotas transporto priemones naudoja ne paraiškoje numatytam tikslui, t. y. ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti. Nurodo, kad 2014-11-20 priimtas sprendimas nutraukti paramos sutartį ir išieškoti iš ŽŪB „Kraštovaizdis“ išmokėtas lėšas (1 399 999,70 €). Teigia, jog pareiškėjos turimas turtas (specializuotos augalininkystės produkcijos surinkimo, laikino sandėliavimo, transportavimo ir iškrovimo transporto priemonės) yra įsigyta už paramos lėšas ir, pagal paraiškos III d. „Projekto santrauka“ privalo būti naudojama projekto veiklai vykdyti, t. y. grūdų, rapsų ir baltyminių kultūrų surinkimo, laikino sandėliavimo ir pristatymo realizacijos veiklai vykdyti. Pareiškėjos investicinio projekto, pateikto kartu su paraiška 7.2. p. „Planuojamos projekto investicijos“ nurodyta, kad planuojamas įgyvendinti projektas orientuotas į inovatyvaus augalininkystės produkcijos rinkodaros centro įsteigimą. ŽŪB „Kraštovaizdis“ numatė, jog projektą vykdys visoje Lietuvoje ir įsteigs dešimt augalininkystės rinkodaros centrų, tačiau nustatyta, kad bendrovė pakeitė projekto veiklos pobūdį ir sąlygas (nesuderinusi su agentūra, pakeitė projekto įgyvendinimo vietą; už paramos lėšas įsigytas specializuotas transporto priemones naudoja ne paraiškoje numatytam tikslui, t. y. ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti). Teigia, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ vykdoma veikla, tiek restruktūrizavimo metmenyse numatytas verslo planas nėra suderinamas su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklių 19.8 p., 129 p. bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 190 p. ir kitų teisės aktų reikalavimais.

4Tretysis asmuo UAB „Finance group“ nurodo, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ nuo 2014-02-19 neapmoka bendrovei išrašytų sąskaitų už kelių mokesčius ir yra skolinga 112 359,51 € bei 9 905,54 € palūkanų. Teigia, jog pareiškėja neginčija skolos, tačiau ilgą laiką jos nemoka. Mano, jog bylą tikslinga nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes į bylą trečiuoju asmeniu yra įtraukta Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, tačiau kreditoriui pateiktame restruktūrizavimo plano metmenyse agentūra nėra nurodoma kreditoriumi, todėl manytina, jog restruktūrizavimo metmenys gali iš esmės neatitikti realaus plano ir skolininko galimybių, nes pareiškėjai yra pareikštas ieškinys dėl 1 399 999,71 € paramos grąžinimo. Be to, nurodo, jog iš viešai skelbiamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“, po restruktūrizavimo plano metmenų pateikimo teismui ir kreditoriams, įregistravo pranešimą dėl juridinio fakto, kad juridinio asmens turtas įkeistas pagal įmonės hipotekos taisykles. Mano, jog pareiškėjas galėjo tyčia atlikti veiksmus, kurie iš esmės pagerino (suteikė preferenciją) vienam iš kreditorių kitų kreditorių atžvilgiu.

5Pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ŽŪB „Kraštovaizdis“ atmestinas.

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 4–7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Minėtos įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

7Teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar ŽŪK „Kraštovaizdis“ iš esmės pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei ar nėra kitų Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti ŽŪK „Kraštovaizdis“ restruktūrizavimo bylą.

8Iš teismui 2015-05-06 pateikto ŽŪB „Kraštovaizdis“ balanso 2015-04-30 duomenimis matyti, jog minėtu metu bendrovė turėjo 3 292 175 € vertės turto, tame tarpe 2385 001 € ilgalaikio ir 907 174 € trumpalaikio turto, tačiau kreditoriniai įsipareigojimai sudarė 2 858 402 €, iš jų 602 629 € per vienerius metus mokėtinos sumos, tame tarpe 52 930 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (b. l. 131-132). Tačiau iš kreditorių sąrašo matyti, jog bendrovės pradelsti įsiskolinimai sudaro 2 409 736,31 €, t. y., ženkliai viršija puse bendrovės balanse nurodytos turto vertė. Be to, nors atsakovė nurodė, kad debitoriniai įsipareigojimai sudaro 371 038 € ir šio sumos gautinos per vienerius metus, tačiau išieškojimas iš debitorių nėra vykdomas, ką patvirtina atskirų debitorių tie patys įsiskolinimo dydžiai pagal bendrovės 2014-12-31 ir 2015-04-30 duomenis (b. l. 28, 140). Visiems žinoma aplinkybė, nereikalaujanti įrodinėjimo, kad išieškojimai iš debitorių yra apsunkinti, tačiau ir neminusavus debitorinio įsiskolinimo dydžio iš atsakovės turimo turto vertės, bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ atitinka nemokios įmonės statusą (ĮBĮ 2 str. 8 d., CPK 182 str.). Be to, iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog UAB „Finance group“ naudai Panevėžio apygardos teismo 2015-04-21 sprendimu iš atsakovės yra priteista 112 359,51 € skola, 9 905,54 € palūkanos bei 3 236 € bylinėjimosi išlaidos (CPK 179 str. 3 d.). Nors minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau iš sprendimo matyti, kad atsakovė skolos iš esmės neginčijo, tačiau 2015-04-30 kreditorių sąraše pradelsti įsipareigojimai kreditoriui nurodomi mažesne suma – 104 406,06 € (b. l. 143). Iš Restruktūrizavimo plano metmenyse esančio kreditorių sąrašo matyti, jog bendrovė 41 415,66 € skolinga ŽŪB „Agro paslaugų centras“, 17 377,20 – UAB „Darius Vestum“, 10 000 € - UAB „Saulės elementų energetika“ ir kt., tačiau 2015-05-06 teismui pateiktame kreditorių sąraše šios įmonės nenurodomos, o duomenys apie 2015 m. kovo-balandžio mėn. įvykdytą atsiskaitymą su minėtais kreditoriais, teismui nepateikti. Minėti duomenys leidžia abejoti nurodytu pradelstų bendrovės kreditorinių įsipareigojimų dydžiu (b. l. 66-69, 143-144, CPK 178 str.). Nors atsakovė prašo atidėti bylos nagrinėjimą ir nurodo, jog dėl buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės pasikeitimo nespėjo patiekti tikslių duomenų, tačiau šis teiginys ir prašymas atmestini, nes teismas 2015-04-15 nutartimi iki 2015-05-05 buvo įpareigojęs atsakovę pateikti 2015-05-01 duomenis apie pradelstus kreditorinius, debitorinius įsipareigojimus ir kt., o Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis su UAB „CO finansai“ sudaryta 2015-04-02. Įvertinus, jog iki 2015-04-02 bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Nilreka“, kuri dėl nesavalaikio atsiskaitymo nutraukė sutartį su ŽŪB „Kraštovaizdis“ (ši įmonė nėra įtraukta į kreditorių sąrašą), todėl darytina išvada, jog atsakovė turėjo pakankamai laiko paruošti teismui tikslius duomenis, o bylos atidėjimas be pagrindo uždelstų klausimo nagrinėjimą (b. l. 133-139, ĮRĮ 7 str. 3 d.). Byloje nustatyta, kad visas bendrovės turtas, tame tarpe ir lėšos, esančios AB „Swedbank“ yra įkeistas. Be to, nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014-11-20 yra priėmusi sprendimą nutraukti su atsakove sudarytą paramos sutartį Nr. 1PP-KP-10-1-003457-PR001 ir susigrąžinti 1 399 999,71 € (4 833 919 Lt) išmokėtas lėšas. Minėtas sprendimas yra apskųstas, o civilinė byla dėl išmokėtų lėšų išieškojimo, Panevėžio apygardos teismo 2015-04-07 nutartimi sustabdyta. Esant ginčui prašoma išieškoti suma pagrįstai į kreditorių sąrašą neįtraukta, tačiau ir esantis neginčijamas įsiskolinimas kreditoriams leidžia daryti išvadą, jog ŽŪB „Kraštovaizdis“ yra nemoki, todėl kelti bendrovei restruktūrizavimo bylą atsisakytina (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

9Be to, esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra, atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijai, tačiau jos yra aktualios ir nagrinėjamu atveju. Restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, tačiau, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismas turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą. Teismui pateikti atsakovės ŽŪB „Kraštovaizdis“ Restruktūrizavimo metmenys yra abstraktūs, juose nėra nurodyta jokių konkrečių priemonių, kurių atsakovė imsis mokumui atkurti – neplanuojama jokių bendrovės veiklos ar struktūros pertvarkymų, o tik tolimesnis įprastos veiklos tęsimas. Bendrovė nurodo, kad vykdo pervežimus dirbdama su nuolatiniais pirkėjais, tačiau konkrečių sutarčių su jais neturi, o nuoroda, jog pervežimų versle yra didelė konkurencija, leidžia abejoti ar planuojamos pajamos yra realios. Įvertintina ir ta aplinkybė, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teigimu už paramos lėšas įsigijusi specializuotas transporto priemones atsakovė jas naudoja ne paraiškoje numatytam tikslui, t.y. ne tik augalininkystės produkcijai transportuoti. Kokių krovinių pervežimą planuoja ateityje vykdyti ŽŪB „Kraštovaizdis“, kaip bus atsiskaitoma su kreditoriais, Restruktūrizavimo plano metmenyse duomenų nėra (b.l. 63-85, ĮRĮ 12 str. 2 d.). Aplinkybė, jog restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimą sprendžia restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas, nereiškia, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje plano metmenų realumas neturi teisinės reikmės (ĮRĮ 14 str. 3 d.).

10Trečiojo asmens UAB „Finance group“ prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, siekiant išsiaiškinti atsakovės kreditorius, netenkintinas, nes Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2014-11-20 sprendimas nutraukti paramos sutartį ir įpareigoti atsakovę grąžinti išmokėtas paramos sumas yra ginčijamas, todėl pagrįstai minėta agentūra nelaikytina atsakovės kreditoriumi ir neįtraukta į kreditorių sąrašą.

11Konstatavus, jog atsakovė ŽŪB „Kraštovaizdis“ yra nemoki, kelti restruktūrizavimo bylą atsakovei nėra pagrindo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

13prašymus atidėti bylos nagrinėjimą, atmesti.

14Atsisakyti iškelti žemės ūkio bendrovei „Kraštovaizdis“ (juridinio asmens kodas 300140724) restruktūrizavimo bylą.

15Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartimi žemės ūkio bendrovei „Kraštovaizdis“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Nutartis per 7 d. nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai